وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تلفن رئيس و معاونين دانشگاه هاي علوم پزشكي- قسمت 1: الف- ب

قسمت 1: الف – ب (آبادان، اراك، اسدآباد، اردبیل، ارومیه، اسفراین، اصفهان، اهواز، ایران، ایرانشهر، ایلام، بابل، بندرعباس، بم، بوشهر،‌ بیرجند، بهبهان)

دانشكده علوم پزشکی و خدمات بهداشتي،‌ درماني آبادان

 

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکترشکراله سلمان زاده رامهرمزی

رئیس دانشکده

53384021

53384020

061

-

خيابان ذوالفقاري- ابتداي 30 متري- دانشكده علوم پزشكي

2

دكتر حجت اله جانبی

معاون درمان

53384012

53384013

061

h.janebi@abadanums.ac.ir

خيابان ذوالفقاري- ابتداي 30 متري- دانشكده علوم پزشكي

3

دکترفرشید بهشتی

معاون توسعه مديريت و منابع

53384028

53384028

061

beheshtiems@gmail.com

خيابان ذوالفقاري- ابتداي 30 متري- دانشكده علوم پزشكي

4

دکترآرش یلانی

معاون بهداشتي

53329308

53320097

061

-

خیابان 15 احمد آباد-معاونت یهداشت

5

دکتر سارا مبارک

معاون آموزشي، تحقیقات و آموزشی

53267800

53262618

061

dr.mobarak92@gmail.com

روبروی فرودگاه- مجتمع آموزشی دانشکده علوم پزشکی آبادان

 6 دکترسید عابدین حسینی معاون دانشجویی وفرهنگی 53267800 53262618 061 hosseini.abed@gmail.com روبروی فرودگاه - مجتمع آموزشی دانشکده علوم پزشکی آبادان
7 دکترهدا مجیری معاون غذا ودارو 53329017 53329018 061 dr.mojiri@yahoo.com

بین خیابان 1 احمد آباد وبلوارولایت- روبروی باغ پرندگان

8

حسین کاید خورده

مدير روابط عمومي

53384024

53384024

061

kanazy2004@gmail.com

خيابان ذوالفقاري- ابتداي 30 متري- دانشكده علوم پزشكي

دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

 

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتربهنام رضا مخصوصی

سرپرست دانشگاه

33122499

33122231

081

-

اسدآباد-میدان امام ستاد دانشکده

2

دکترسعید شفیقیان

معاونت درمان

33122499

33122231

081

-

اسد آباد- میدان امام ستاد دانشکده

3

دکتر محمد جواد نظری پویا

معاونت بهداشتی

33115338

33115338

081

-

انتهای خیابان رفسنجانی- میدان دانشگاه-

4

دکترحمید رضاعادلی بهروز

معاون آموزشی

33132015

33132015

081

-

اسدآباد - بلوار22بهمن -معاونت آموزشی

5 دکترمنصورحیدری معاونت توسعه 33115415 33115415 081 - میدان امام خمینی(ره) - دانشکده علوم پزشکی اسد آباد

6

حسین سلیمانی

روابط عمومی

33122499

33122231

081

-

اسد آباد- میدان امام -ستاد دانشکده

دانشگاه علوم پزشکی اراک

 

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکترسید محمد جمالیان

رئیس دانشگاه 

33135760

33134766

086

-

اراک- خ شهید شیرودی- خ علم الهدی ستاد دانشگاه

2

دکتر جواد نظری

معاون بهداشتی

33678631

33678633

086

moaven.behdashti@arakmu.ac.ir

اراک- شهرک مصطفی خمینی- کوی گلستان-ساختمان شماره 2

3

دکتر بهمن صادقی سده

معاون درمان

33133100

33134001

086

-

اراک- خ شهید شیرودی- خ علم الهدی-جنب بیمارستان امیرکبیر- ستاد دانشگاه

4

دکترسعید چنگیزی آشتیانی

معاون آموزشی

34173638

34173639

086

-

اراک- میدان انقلاب- جنب بیمارستان امیر المومنین (ع)

5

دکترعلیرضا کمالی

معاون تحقیقات و فناوری

34173638

34173639

086

-


 

اراک - میدان انقلاب- جنب بیمارستان امیرالمومنین(ع)

6

دکترفخرالدین شریعتمداری

معاون دانشجویی و فرهنگی

3130021

3123881

086

-

اراک- خ شهید شیرودی- خ علم الهدی ستاد دانشگاه

7

دکتر علی علی محمدی

معاون توسعه مدیریت و منابع

33137400

33130352

086

-

اراک- خ شهید شیرودی- خ علم الهدی ستاد دانشگاه

8

دکتر عباس علیمرادیان

معاون غذا و دارو

33678626

33678627

086

-

اراک- شهرک مصطفی خمینی- کوی گلستان- ساختمان شماره 2 دانشگاه

9

دکترریتا ظهیری

مدیرروابط عمومی

 

33134501

33134766

086

-

اراک خ شهید شیرودی خ علم الهدی-جنب بیمارستان امیرکبیر- ستاد دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

 

 

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

 

دکترقدرت اخوان اکبری

سرپرست دانشگاه

33522100

33522081

045

chancellor@arums.ac.ir

انتهای خ دانشگاه، جنب شهرک دادگستری، مجتمع اداری پردیس دانشگاه

2

 

دکتربابک نخستین

معاون امور بهداشتی

33522171

33521800

045

moavenat.behdasht@arums.ac.ir

انتهای خ دانشگاه، جنب شهرک دادگستری، مجتمع اداری پردیس دانشگاه

3

 

دکتر محمدرضا رضائی بنا

معاون درمان

33522078

33522077

045

darman@arums.ac.ir

انتهای خ دانشگاه، جنب شهرک دادگستری ، مجتمع اداری پردیس دانشگاه

4

 

دکتر مسعود انتظاری

معاون آموزش و تحقیقات و فناوری

33522083

33522082

045

info_edu@arums.ac.ir

انتهای خ دانشگاه، جنب شهرک دادگستری، مجتمع اداری پردیس دانشگاه

5

 

دکتر بهروز دادخواه

معاون دانشجویی و فرهنگی

33510056

33512877

045

m_daneshjoo@arums.ac.ir

انتهای خ دانشگاه، جنب شهرک دادگستری، مجتمع اداری پردیس دانشگاه

6

 

دکتربهزاد داورنیا

معاون پشتیبانی

33522091

33522092

045

poshtibani@arums.ac.ir

انتهای خ دانشگاه، جنب شرک دادگستری، مجتمع اداری پردیس دانشگاه

7

 

دكتر محسن ارزنلو

معاون غذا و دارو

33518307

33516514

045

moavenat.gazadaroo@arums.ac.ir

خیابان باکری، خ سیزده آبان

8   دکتر شهاب بهلولی معاون تحقیقات و فناوری 33534776 33534757 045 research@arums.ac.ir انتهای خ دانشگاه،جنب شهرک دادگستری، مجتمع اداری پردیس

9

 

محمد ذاکر توسلی

مدیر روبط عمومی

33522217

33522194

045

ravabet@arums.ac.ir

انتهای خ دانشگاه، جنب شهرک دادگستری، مجتمع اداری پردیس دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

 

1

دکتر جواد آقازاده

ریاست دانشگاه

32226020

31927352

044

Aghazadeh.j@umsu.ac.ir

ارومیه-بلوار رسالت-انتهای کوی اورژانس-ستادمرکزی دانشگاه

 

2

دکتررسول انتظار مهدی

معاونت بهداشتی

33466800

33440197

044

r_entezar_mahdi@yahoo.com

ارومیه-خیابان شهید بهشتی روبروی مسجدقبامعاونت بهداشتی

 

3

دکتر ابراهیم حسنی

معاونت درمان

32220633

32220633

044

Ehassani@gmail.com

فلکه جهاد –اول خ راهنمایی

 

4

دکترکامران دهقان

معاونت آموزشی

32237399

32240655

044

dehghan.k@umsu.ac.ir

ارومیه -بلوار رسالت-انتهای کویاورژانس-ستاد مرکزی دانشگاه

 

5

دکترعلی احمد آقاپور

معاونت دانشجویی و فرهنگی

32242130

32231965

044

-

ارومیه-بلوار رسالت-انتهای کوی اورژانس-ستادمرکزی دانشگاه

 

6

دکتر علی اکبر موسوی ویری

 

معاونت توسعه مدیریت ومنابع

32233770

32229059

044

-

ارومیه-بلوار رسالت-انتهای کوی اورزانس-ستاد مرکزی دانشگاه

 

7

دکترجلال غفارزاده

معاونت غذا ودارو

32788868

32765657

044

-

ارومیه ابتدای جاده سلماس -خیابان شهید دکتر قلیپور-معاونت غذاو دارو

 

8

دکتر ایرج محبی

معاونت تحقیقات و فناوری

32231930

32240642

044

Mohebbi_iraj@yahoo.com

ارومیه -بلوار رسالت-انتهای کوی اورژانس-ستاد مرکزی دانشگاه

 

9 دکترعلی افشانی مدیرروابط عمومی 32220979 32229059 044 afshani_44@YAHOO.COM ارومیه -بلواررسالت- انتهای کوی اورژانس - ستاد مرکزی دانشگاه  

دانشکده علوم پزشکی اسفراین

 

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر اسحق ایلدرآبادی

رئیس دانشکده

37241405

37241407

058

ildarabadi@gmail.com

اسفراین، خ طالقانی

2

دکترعلی اصغرنشاط

معاونت آموزشی و دانشجویی، فرهنگی

37238757

37238757

058

-

اسفراین- خ امام رضا(ع)

3

دکترعیسی توحیدی

معاونت درمان

37241702

-

058

issatohidi@yahoo.com

اسفراین - خ طالقانی

4

حمید رضا کریمی مطلق

معاونت توسعه مدیریت و منابع

37223510

37222443

37223509

058

karimimotlagh52@gmail.com

اسفراین - خ طالقانی

5

دکتر نادر نیک پرست

معاونت بهداشتی

37223508

37223509

058

nnikparast@yahoo.com

اسفراین - خ طالقانی

6 علی طالبی مدیرروابط عمومی 37241402 37241407 058 -  

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکترطاهره چنگیز

رئیس دانشگاه

37929500

36685145

031

-

خیابان هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2

دکترکمال حیدری

معاون بهداشتی

34485558

34471005

031

-

خیابان ابن سینا- جنب بیمارستان امین

3

دکتربهروزکلیدری

معاون درمان

36629928

36620745

031

-

خیابان شهید قدوسی(آپادانا اول)

4

دکترمحمد رضا صبری

معاون آموزشی

37928000

36682006

031

-

خیابان هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی

5

دکترعلی موحدیان

معاون پژوهشی

37923060

36687898

031

-

خیابان هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی

6

دکتر علیرضا یوسفی

معاون توسعه مدیریت ومنابع

37929600

36685145

031

aryousefy@edc.mui.ac.ir

خیابان هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی

7

دکترعباس جعفریان دهکردی

معاون غذا و دارو

37923400

36696913

031

jafarian@pharm.mui.ac.ir

خیابان هزار جریب- کوچه ششم

8

 دکترذبیح اله شاهمرادی

معاون اجتماعی

37923385

-

031

-

خیابان هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی

9

دکترآرش نجیمی

سرپرست مدیریت روابط عمومی

36685490

36685145

031

-

خیابان هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

 

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر فرهاد ابول نژادیان

سرپرست دانشگاه

33339092

33335024

33335200

061

-

اهواز- گلستان-روبروی سازمان اب و برق 5 طبقه دانشگاه علوم پزشکی - سازمان مرکزی طبقه سوم

2

دکتر شکر الله سلمان زاده

معاون بهداشتی

33339196

3333067

061

-

اهواز –امانیه –خیابان فاطمی روبروی نیروی انتظامی

3

دکتر مهران ورناصری

معاون درمان

333374463333502

33333092

061

-

اهواز -فلکه ساعت- امانیه خیابا ن خرم

4

دکترمحمد بدوی

معاون توسعه پژوهش وفناوری

33738383

33361544

061

-

گلستان-روبروی سازمان آب و برق

5

دکتر ساسان موگهی

معاون فرهنگی دانشجویی

33330961

33330794

061

-

گلستان-روبروی سازمان آب و برق

6

دکتر سید احمد حسینی

معاون توسعه مدیریت و منابع

33333179

33335200

061

-

گلستان-روبروی سازمان آب و برق

7

دکتر حسین برزگر

معاون غذا و دارو

32232364

32232365

061

-

اهواز –خ آزادگان –خ نظام وفا بین خیابان شهید رستگاری و شهید آهنگری

8

دکترنوذردرستان

 

معاونت اجتماعی

33738237

-

061

-

اهواز-گلستان-روبروی سازمان آ ب و برق

9 دکترحاتم بوستانی معاونت توسعه آموزش 33337077 33367868 061  -  اهواز-گلستان -روبروی سازمان آب وبرق

10

دکترفرهاد حمزه لویی

مدیریت  روابط عمومی


33337076

33738443

33738316

33367566

33335200

061

-

گلستان-روبروی سازمان آب و برق

دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکترجلیل کوهپایه زاده اصفهانی

رئیس دانشگاه

86702602

88622666

021

-

بزرگراه شهيد همت غرب بين تقاطع شيخ فضل ا... وشهيد چمران طبقه 6ستاد مرکزی

2

دکتربابک عشرتی

معاون بهداشت

66709083

66705178

021

-

تقاطع خیابان جمهوری و حافظ (زیر پل حافظ) ساختمان قدیم وزارت بهداشت - طبقه سوم

3

دکترنادرتوکلی

معاون درمان

66707140

66700402

021

-

تقاطع خیابان جمهوری و حافظ (زیر پل حافظ) ساختمان قدیم وزارت بهداشت - طبقه چهارم

4

دكتر علی مظاهری نژاد

معاون آموزشي

86702280

86702237

021

-

بزرگراه همت جنب برج میلاد- دانشگاه علوم پزشکی ایران- طبقه 5 ستاد مرکزی

5

دكتر محمود رضا محقق

معاون توسعه مدیریت ومنابع

86702402

88622620

021

-

بزرگراه شهید همت برج میلاد - دانشگاه علوم پزشکی ایران -طبقه 4 ستاد مرکزی

6

دكترفاطمه فتحی

معاون غذاودارو

88779118

88195434

021

-

میدان آرژانتین-خ الوند بعد از کوی سی و هفتم

7

دکتریوسف شفائی خانقاه

معاون دانشجویی

86703780

88610122

021

-

بزرگراه شهید همت غرب بین تقاطع شیخ فضل ا...نوری وشهید چمران

8

عباس متولیان

معاون تحقیقات و فناوری

86704833

88622703

021

-

بزرگراه شهید همت غرب بین تقاطع شیخ فضل ا... نوری و شهید چمران

9 دکتر مهدی مقتدایی
معاون بین الملل
86702030 88622692 021 - بزرگراه همت جنب برج میلاد-دانشگاه علوم پزشکی ایران - طبقه 5 ستاد مرکزی

11

دکترسید احمد احمدی

مشاورورئیس دانشگاه و مدیرروابط عمومی

86702708

88622675

021

_

بزرگراه شهيد همت غرب بين شيخ فضل ا... وشهيد چمران

دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر

 

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر مهران امینی فرد

رئیس دانشکده

37210651

37210659

054

dr.aminifard@irshums.ac.ir

ایرانشهر بلوار امام خمینی (ره) ستاد مرکزی دانشکده

2

تهمینه صالحیان

سرپرست آموزشی، پژوهشی و دانشجویی

37210485

37210485

054

salehian.t@irshums.ac.ir

ایرانشهر-بلواربلوچ- خ بهداشت

3

دکتر مصطفی امینی

معاون توسعه مدیریت ومنابع

37210245

37210246

054

dr.amini@irshums.ac.ir

ایرانشهربلوارامام خمینی (ره) ستاد مرکزی دانشکده

4

دکترکامران کردی

معاون درمان

37222280

37222280

054

dr.kordi@irshums.ac.ir

ایرانشهر خ نورشمالی ستاد معاونت بهداشتی

5

دکتر فرهاد دادگر

سرپرست معاونت بهداشتی

37226463

37221186

054

dr.dadgar@irshums.ac.ir

ایرانشهرخ نورشمالی ستاد معاونت بهداشتی

6 شهلا میرلاشاری مسئول مشارکتهای اجتماعی 37213891 - 054 - ایرانشهربلوارامام خمینی (ره) ستاد مرکزی دانشکده
7 دکتر مینا آژوغ مدیریت غذا ودارو 37210646 37210646 054 - ایرانشهر-بلواربلوچ- ساختمان شماره2 دانشکده

8

منوچهر پرنیان خوی

سرپرست اداره روابط عمومي

37210239

-

054

-

ایرانشهر بلوارامام خمینی (ره) ستاد مرکزی دانشکده

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

 

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر84

پست الکترونیک

نشاني

1

دکترمحمد کریمیان

رییس دانشگاه

33334060-33334080

33333647

084

karimian-m@medilam.ac.ir

ایلام- میدان کشوری -بلوار آزادی-ستاد مرکزی دانشگاه

2 ایرج پاکزاد معاون توسعه 33335010 33331936 084 pakzadi2006@yahoo.com  

3

 راضی ناصری فر

معاون بهداشتی

32228180

32228134

084

razinaserifar@yahoo.com

ایلام -میدان کشوری- بلوار مدرس- جنب بنیاد شهید

4

فیروز بالاوندی

معاون درمان

33337542

33337180

84

-

ایلام -میدان شهید کشوری -ابتدای بلورآزادی

5

 روح اله استاک

معاون دانشجویی و فرهنگی

32227146

32227146

084

roholastack@yahoo.com

ایلام - بانگنجاب -پردیس آموزشی

6

رضا ولی زاده

 معاون آموزشی

32227134

32227136

084

-

ایلام -بانگنجاب -پردیس آموزشی

7

مهتاب شاهماری

معاون غذا و دارو

32232520

32232521

084

-

ایلام -میدان شهید کشوری

8

غلامرضا کلوندی

معاون تحقیقات و فناوری

32235724

32235721

084

-

ایلام -بانگنجاب-پردیس آموزشی

9

محبوب رستم زاد

سرپرست روابط عمومی

33363913

33333647

084

-

ایلام -میدان شهید کشوری -ابتدای بلوارآزادی

دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکترفرزادجلالی

رئیس دانشگاه

32195100

32199015

32190181

011

-

بابل خ گنج افروز دانشگاه علوم پزشکی

2

دکترمصطفی جوانیان

معاون بهداشتی

32332971

32363875

011

-

بابل خ مدرس میدان باغ فردوس

3

دکترسید مصطفی قاسم زاده

معاون درمان

32194714

32194744

011

dermanebabol@yahoo.com

بابل خ گنج افروز دانشگاه علوم پزشکی

4

دکتر پرویز امری

معاون آموزشی

32190624

32190624

011

novin su hot mail. com

بابل خ گنج افروز دانشگاه علوم پزشکی

5

دکتر مهدی پور امیر

معاون دانشجویی فرهنگی

32198490

32190594

011

jamouei1966@gmail.com

بابل خ گنج افروز دانشگاه علوم پزشکی

6

دکتر عین الله زاهد پاشا

معاون توسعه ومدیریت منابع

32190588

32129016

011

hajiahmadi@yahoo.com

بابل خ گنج افروز دانشگاه علوم پزشکی

7

دکترمحسن رضا زاده

معاون غذا و دارو

32194711

32194745

011

Dr.Rezazadeh7@gmail.com

بابل خ گنج افروز دانشگاه علوم پزشکی

8

دکتررضا قدیمی

معاون تحقیقات وفناوری

32197667

32197667

011

moghadamnia@yahoo.com

بابل خ گنج افروز دانشگاه علوم پزشکی

9

دکترمهدی شهبازی

رئیس روابط و اموربین الملل عمومی

32194719

32194719

011

ravabet@mubabol.ec.ir

بابل خ گنج افروز دانشگاه علوم پزشکی

دانشکده علوم پزشکی بم

 

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر عباس عباس زاده

رئیس دانشگاه

44341120

44340847

034

aabaszadeh@hotmail.com

بم-بلوار شهید رجایی-محل سایت اداری-ساختمان مرکزی

2

دکترشیرین نصری

معاون بهداشتی

44342591

44342591

034

dr.shirinnasri@gmail.com

بم-بلوارشهیدرجایی-محل سایت اداری-ساختمانمرکزی

3

دکتر رضا علی نژاد

معاون توسعه

44342422

44342422

034

rezaalinejad85@gmail.com

بم-بلوار شهید رجائی-محل سایت اداری-ستاد مرکزی دانشگاه

4

دکترخاطره محمدی تهرودی

معاون درمان

44343738

44343738

034

-

بم-بلوار شهیدرجایی-محل سایت اداری-ساختمانمرکزی

5

دکتر حسین آقا عسکری

معاون آموزشی

44219248

44219248

034

dr.haaskari1014@gmail.com

بم-بلوار خلیج فارس-پردیس دع پ بم

6

دکترصوفیا پورطاهری

معاون غذاودارو

44342457

44342457

034

-

بم-بلوار شهید رجایی-محل سایت اداری-ساختمان مرکزی

7

دکترفریبا برهانی

معاون تحقیقات وفناوری

44219074

44219074

034

faribaborhani@msn.com

بم-بلوار خلیج فارس-پردیس-دع پ بم

 8 مهندس محمد بنی اسدی
معاون دانشجویی فرهنگی 44219238 44219238 034   بم-بلوارخلیج فارس-پردیس دانشگاه

9

شهرام ناروئی

مدیر روابط عمومی

44341120

44340847

034

bamuniver@gmail.com

بم-بلوار شهید رجایی-محل سایت اداری-ساختمان مرکزی

دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

 

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکترحسین فرشیدی

رییس دانشگاه

33334275-6

33335933

33331991

076

-

بلوارشهید چمران- جنب استانداری قدیم

2

دکترمحمود حسین پور

معاون بهداشتی

33564561

33562270

076

-

خیابان 22بهمن – بلوار شهدای محراب –کوچه کوثر 6

3

دکتر عبدالله غریب زاده

معاون درمان

33330571

33330574

33340403

076

gharibabd@gmail.com

آزادگان -شمال شرقی پارک شهدا

4

دکتر مهدی حسنی آزاد

معاون آموزشی

33337610-11

33337618

076

-

بلوار جمهوری اسلامی –بیمارستان شهید محمدی –ضلع شرقی بیمارستان

5

صدیقه عابدینی

معاون دانشجویی و فرهنگی

38879145

33335392

 

33333287

076

-

بلوار شهید چمران-جنب استانداری

6

دکترسعید کاشانی

معاون توسعه مدیریت و منابع

33333288

33333289

076

-

بلوار شهید چمران –جنب استانداری

7

دکترغلامعلی جاودان

معاون غذا و دارو

33758540-1

33758541

076

-

خیابان دانشگاه-ضلع غربی بیمارستان خلیج فارس-خیابان نوروز

8

دکتر تیمورآقا ملایی

معاون تحقیقات و فناوری

33335794

33337192

33337594

33337192

076

taghamolaei@hums.ac.ir

بلوار جمهوری اسلامی –بیمارستان شهید محمدی –ضلع شرقی بیمارستان

9

دکتر فاطمه نوروزیان

مشاور رییس دانشگاه و مدیر روابط عمومی و امور بین الملل

33344429 33335934

33335934

076

f_norozian@yahoo.com

بلوار شهید چمران-خیابان استانداری روبروی ستاد مرکزی دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکترسعید کشمیری

رئیس دانشگاه

33323121-2

33323121

077

--

بوشهر-خیابان معلم –روبروی مصلای نماز جمعه –دانشگاه علوم پزشکی

2

دکتر عبدالمحمد خواجه ئیان

معاون بهداشتی

33330739

33322078

33326741

077

-

بوشهر-خیابان معلم –روبروی مصلای نماز جمعه

3

دکترجعفر زاعی زاده

معاونت   درمان

33324747

33328819

077

-

بوشهر-خیابان معلم –روبروی مصلای نماز جمعه

4

دکترغلامرضاخمیسی پور

معاون تحقیقات و فناوری

33450178

33450161

077

-

بوشهر-پردیس، خ سبز آباد-جنب بیمارستان تامین اجتماعی سلمان فارسی

5

دکترصمد اکبرزاده

معاون آموزشی

33450236

333450235

077

-

بوشهر- پردیس، خ سبز آباد- جنب بیمارستان تامین اجتماعی - سلمان فارس

6

دکتر اکرم فرهادی

معاون دانشجویی وفرهنگی

33450162

33450161

077

-

بوشهر-پردیس، خ سبزآباد، جنب بیمارستانتامین اجتماعی سلمان فارس

7

دکترایرج بیژنی

معاون توسعه مدیریت و منابع

33328721

-

077

-

بوشهر-خیابان معلم –روبروی مصلای نماز جمعه

8

دکتر يحيي رضايي

معاون غذا و دارو

33324797

33331750

077

-

بوشهر- خیابان امام خمینی-روبروی مسجد توحید

9

سید مجید حسینی

مدیر   روابط عمومی و امور بین الملل

33321621

33321621

077

-

بوشهر-خیابان معلم –روبروی مصلای نماز جمعه

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

 

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر محمد دهقانی فیروزآبادی

رئیس  دانشگاه

32430075

32430076

056

chief@bums.ac.ir

خیابان غفاری سازمان مرکزی دانشگاه

2

دکتر کامبیز مهدیزاده

معاون بهداشتی ورئیس مرکز بهداشت استان

32395400

32345672

056

hlt@bums.ac.ir

خیابان معلم بعد از چهارراه معلم دانشگاه علوم پزشکی

3

دکترجلال احمدی

معاون درمان

32381342

32381399

056

jahmadi@bums.ac.ir

خیابان غفاری دانشگاه علوم پزشکی

4

دکتر فرشید عابدی

معاون آموزشی

32395600

32440447

056

abedi@bums.ac.ir

خیابان غفاری دانشگاه علوم پزشکی

5

دکتر عباس جوادی واشان

معاون فرهنگی و دانشجویی

32395301

32430142

056

javadi56@yahoo.com

خیابان غفاری دانشگاه علوم پزشکی

6

دکترحسین دهقانی

معاون توسعه مديريت و منابع

32395100

32440450

056

hossein13d@gmail.com

خیابان غفاری دانشگاه علوم پزشکی

7

دکتر کبری ناصری

معاون غذا و دارو

32395702

32381114

056

naserik@bums.ac.ir

خیابان معلم- میدان مادر- معاونت غذاودارو

8

دکترطوبی کاظمی

معاون تحقيقات و فناوري

32381200

32440388

056

drtooba.kazemi@gmail.com

خیابان غفاری-سازمان مرکزی  دانشگاه علوم پزشکی

9

شيرعلي يعقوب پور

مدیر روابط عمومی

32395050

32430086

056

yaghoobpoor@bums.ac.ir

خیابان غفاری سازمان مرکزی دانشگاه

دانشکده علوم پزشکی بهبهان


نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر قدرت اله شاکری نژاد

سرپرست دانشكده

52835094

52830230

061

-

شهرستان بهبهان- خیبان شهید زیبایی- جنب بیمارستان دکتر شهیدزاده

2

دکتر محسن نیک رو

معاونت توسعه مديريت ومنابع

52835094

52830230

061

-

شهرستان بهبهان- خیابان شهید زیبایی- جنب بیمارستان دکتر شهیدزاده

3

دکترمحمدرضا ربیعی

معاونت درمان

52839011

52830230

061

-

شهرستان بهبهان- خیابان شهید زیبایی- جنب بیمارستان دکتر شهیدزاده

4

دکترعلی ویسی

معاونت آموزش

52887201

52830230

061

-

شهرستان بهبهان-فلکه محسنی- جنب پارک بعثت- فرهنگسرا ( بهبهانیان)

5

دكتر محسن شبرو

معاونت بهداشت

52838110

52835876

061

-

شهرستان بهبهان- خیابان شهید زیبایی- جنب بیمارستان دکتر شهیدزاده

6 خانم دکتر حدادی فر مدیریت غذا و دارو 52835094 52830230 061 - شهرستان بهبهان- خیابان شهید زیبایی- جنب بیمارستان دکتر شهیدزاده

7

دکتر صدراله چمن

مدیریت روابط عمومی

52816292

52830230

061

-

شهرستان بهبهان- خیابان شهید زیبایی- جنب بیمارستان دکتر شهید زاده

قسمت 1: الف – ب (آبادان، اراك، اردبیل، ارومیه، اسفراین، اصفهان، اهواز، ایران، ایلام، بابل، بندرعباس، بم، بوشهر،‌ بیرجند)

قسمت 2: ت – س (تبریز، تربت حیدریه، تربت جام، تهران، جهرم، جیرفت، خراسان شمالی، دزفول، رفسنجان، زابل، زاهدان، زنجان، سمنان، سبزوار، سیرجان)

قسمت 3: ش – ك (شاهرود، شوشتر، شهرکرد، شهید بهشتی، شیراز، شوشتر، توانبخشی و بهزیستی، فسا، قزوین، قم، کاشان، کردستان، کرج، کرمان، کرمانشاه)

قسمت 4: گ– ي (گناباد، گیلان، گلستان، لرستان، مازندران، مشهد، نیشابور، همدان، یاسوج، یزد، مجازی، وارستگان)

كاربران عزيز؛ با عرض سلام و احترام چنانچه نظري در خصوص موارد فوق داريد و يا تمايل به اضافه كردن و يا اصلاح موردي در اين صفحه داريد، خواهشمند است از طريق تكميل فرم زير، اطلاع دهيد تا اقدام شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نسخه چاپي ارسال به دوست

سه شنبه ١٧ دی ١٣٩٨ - ١٠:٠٠ / شماره خبر: ٢٧٨٨٥ / تعداد نمايش: 136989

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج