وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تلفن رئيس و معاونين دانشگاه هاي علوم پزشكي- قسمت 3: ش- ك

قسمت 3: ش – ك(شاهرود، شهرکرد، شهید بهشتی، شیراز، شوشتر، توانبخشی و بهزیستی، فسا، قزوین، قم، کاشان، کردستان، کرج، کرمان، کرمانشاه)

 

 

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتررضا چمن

سرپرست دانشگاه

32395003-32395006

32395009

023

-

میدان هفت تیر ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی

2

دکتراحسان بینش

معاون بهداشتی

32221190

32228140

023

-

شاهرود-خیابان فردوسی-مرکز عظیما

3

دکتر حسین شیبانی

معاون درمان

32392820

32392819

023

-

شهرک البرز -خیابان شیخ فضل ا..-نوری-میدان البرز خیابان ایت ا..بهجت

4

دکتر حمید واحدی

معاون آموزشی

32391850

32394800

023

vahedi@shmu.ac,ir

شاهرود -میدان هفت تیر -دانشگاه علوم پزشکی

5

دکتر سید شاهرخ آقایان

معاون دانشجویی و فرهنگی

32394850

32394110

023

-

شاهرود -میدان هفت تیر -دانشگاه علوم پزشکی

6

دکتر حمید کلا لیان مقدم

معاون توسعه مدیریت ومنابع

32392817

32392818

023

h.kalalian@gmail.com

شهرک البرز خیابان شیخ فضل ا..نوری میدان البرز خیابان ایت اله بهجت

7

دکتر سولماز میرزا محمدی

معاون غذا و دارو

32393819

32222322

023

mirzamohammadi@shmu.ac.ir

شاهرود-شهرک البرز-خیابان شیخ فضل الله نوری-خیابان آیت الله بهجت

8

دکتر محمد حسن امامیان

معاون پژوهشی

32396714

32394852

023

emamian@shmu.ac.ir

شاهرود-شهرک البرز-خیابان شیخ فضل الله نوری-خیابان ایت الله بهجت

9

رضا محمد زمانی

مدیر روابط عمومی

32396017

32396017

023

raza8188@gmail.com

میدان هفت تیر ساختمان مرکزی

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکترمجید شیرانی

رئیس  دانشگاه

33334580

33334588

038

majd-uro@yahoo.com

شهر کرد-بلوار آیت ا... کاشانی ستاد مرکزی دانشگاه

2

سید راشد جزایری

سرپرست معاون بهداشتی

32227907

32224492

038

r.hazayeri11@gmail.com

شهرکرد -میدان انقلاب ا-بتدای خیابان ملت

3

محسن درخشان

سرپرست معاون درمان

33334652

33338196

038

derakhshan.m@skums.ac.ir

شهر کرد –گودال چشمه -جنب مسجد امام علی (ع)

4

دکتربرزو خالدی فر

سرپرست معاون آموزشی

33332907

33335776

038

dr.borzookhaledifar@yahoo.com

شهرکرد-بلوار آیت ا... کاشانی ستاد مرکزی دانشگاه

5

عبدالجمید فدایی

سرپرست معاونت دانشجویی فرهنگی

33331150

33331153

038

fadaei2al@yahoo.com

شهرکرد-رحمتیه -دانشگاه علوم پزشکی

6

علی ضامن صالحی فرد

معاون توسعه مدیریت ومنابع

33334749

33330864

038

zamen-a@yahoo.com

شهرکرد -بلوار آیت ا... کاشانی ستاد مرکزی دانشگاه

7

دکتررضا محمدی

معاون غذا و دارو

33332910

33332908

038

remohammadi@yahoo.com

شهرکرد-بلوار آیت ا... کاشانی ستاد مرکزی دانشگاه

8

دکتر سید کمال صولتی

سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری

33342414

33349506

038

Kamalsolati@yahoo.com

شهرکرد-بلوار آیت ا... کاشانی ستاد مرکزی دانشگاه

9

سید علی درخشان

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل

33334497

33334497

038

derakhan.a.skums.ac.ir

شهرکرد-بلوار آیت ا... کاشانی ستاد مرکزی دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر علیرضا زالی

سرپرست دانشگاه

22439900-2

222439797

021

m.aghajani@sbmu.ac.ir

بزرگراه شهید چمران-خ یمن-خ شهید اعرابی-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ساختمان شماره یک طبقه ششم

2

دکتر شهنام عرشی

معاون امور بهداشتی

66705039

66744119

021

s.arshi@sbmu.ac.ir

تهران- تقاطع جمهوری و حافظ ساختمان سابق وزارت بهداشت طبقه پنجم

3

دکترسید هادی میر هاشمی

معاون درمان

66720400

66761139

021

sh.mirhashemi@gmail.com

تهران-تقاطع جمهوری و حافظ ساختمان سابق وزارت بهداشت طبقه ششم

4

دکترسید امیرمحسن ضیایی

معاون آموزشی

23872220

22439889

021

samziaee@sbmu.ac.ir

بزرگراه شهید چمران-خ یمن-خ شهید اعرابی-دانشگاه علوم پزشکی- ساختمان یک- طبقه پنجم

5

دکتر محمود خدادوست

معاون دانشجویی و فرهنگی

22439830

22439831

021

golbang@sbmu.ac.ir

تهران -ولنجک-بلوار دانشجو-خ شهید اعرابی-ساختمان 2- طبقه چهارم

6

دکترعلی شهرامی

معاون توسعه مدیریت و منابع

22439890

22439894

021

ashahrami@sbmu.ac.ir

تهران - ولنجک - بلواردانشجو-خ شهید اعرابی-ساختمان شماره یک-طبقه پنجم

7

دکترفرزادپیرویان

معاونت غذا ودارو

88662334-5

88662334-5

021

f.peiravian@sbmu.ac.ir

خ ولیعصر-روبروی پارک ساعی_کوچه آبشار-پلاک 47

8

دکتر افشین زرقی

معاون تحقیقات و فن آوری

22439780-1

22439981

021

zarghi@sbmu.ac.ir

تهران- ولنجک - بلواردانشجو-خ شهید اعرابی-ساختمان شماره 2-طبقه پنجم

9

دکتر بابک شریف کاشانی

سرپرست معاونت بین الملل

22433455

22433455

021

b-sharifkashani@sbmu.ac.ir

تهران-ولنجک بلواردانشجو خیابان شهید اعرابی - ساختمان شماره 2- طبقه پنجم

10

مژگان جزی زاده کریمی

مدیر روابط عمومی

23872215

22439903

021

m.karimi@sbmu.ac.ir

تهران - ولنجک - بلواردانشجو- خیابان شهیداعرابی- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر مهرزاد لطفی

ریاست  دانشگاه

32352559

32332366

32359317

071

bahadora@sums.ac.ir

خ-زند-روبروی خ فلسطین –ساختمان مرکزی دع پ

2

دکترعبدالرسول همتی

معاون بهداشتی

32303679

32347315

071

r.hemmati@gmail.com

خ-زند-روبروی خ فلسطین –ساختمان مرکزی دع پ

3

دکتر علی اکبری

سرپرست معاون درمان

32331549

-

071

iliakeshavaizi@yahoo.com

خ-زند-روبروی خ فلسطین –ساختمان مرکزی دع پ

4

دکتر مصباح شمس

معاون آموزشی

32332093

32306467

071

shams@sums.ac.ir

خ-زند-روبروی خ فلسطین –ساختمان مرکزی دع پ

5

دکتر کوروش عزیزی

معاون دانشجویی و فرهنگی

32307593

232359848

071

azizik@sums.ac.ir

خ-زند-روبروی خ فلسطین –ساختمان مرکزی دع پ

6

دکتر مهرداد شریفی

معاون توسعه

32300050

32336758

071

drsharifi49@yahoo.com

خ-زند-روبروی خ فلسطین –ساختمان مرکزی دع پ

7

دکترمحمد جواد خشنود

معاون غذا و دارو

32334688

32331271

071

khoshnoudm@sums.ac.ir

خ-زند-روبروی خ فلسطین –ساختمان مرکزی دع پ

8

دکتر یونس قاسمی

معاون تحقيقات و فناوري

32357282

32122430

071

yghasemiy@sums.ac.ir

خ-زند-روبروی خ فلسطین –ساختمان مرکزی دع پ

9

دکتر نصراله عرفانی

معاون بین المللی

32122884

32356996

071

gsia@sums.ac.ir

خ زند- روبروی خ فلسطین- ساختمان مرکزی

10 دکتر سید روح اله حسینی سرپرست مدیریت روابط عمومی 32333201 32308200 071 hoseinimr@sums.ac.ir خ زند- روبروی خ فلسطین - ساختمان مرکزی

دانشکده علوم پزشکی شوشتر

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکترمجتبی کلانتر

سرپرست  دانشکده

36212660

-

061

-

شوشتر- بلوارشهید شرافت جنب امورسازمان مالیاتی -ستاد مرکزی دانشکده

2

مهندس رضا رجبی معاون توسعه مدیریت منابع 36228596 36238590 061 - شوشتر-بلوارشهید شرافت-جنب امورسازمان مالیاتی -ستاد مرکزی دانشکده

3

دکترماندانا قنواتی معاون درمان 36226750 36228590 061 - شوشتر- بلوارشهید شرافت- جنب امورسازمان مالیاتی- ستاد مرکزی دانشکده شوشتر
4 دکترمحمد افشار معاون بهداشت 36223999 36228590 061 - شوشتر-بلوار شهید شرافت جنب امورسازمان مالیاتی ستاد مرکزی دانشکده شوشتر
5 دکترمجتبی کلانتر
معاون آموزش، تحقیقات، فرهنگی، دانشجویی 36228927 36228590 061 - شوشتر- بلوارشهید شرافت- جنب امورسازمان مالیاتی- ستاد مرکزی دانشکده شوشتر
6 دکترمرضیه عجمی مدیرغذا ودارو 36224242 36228590 061 -  

7

محمد دانشگر

مدیر روابط عمومی

36212660 36228590 061   شوشتر-بلوارشهید شرافت جنب امورسازمان مالیاتی سازمان مرکز دانشکده

دانشگاه علوم پزشکی علوم بهزیستی وتوانبخشی

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکترامیرمسعود عرب لودریجه

رئیس دانشگاه

22180123-4

22180121

021

-

تهران- ولنجک - بلواردانشجو-بن بست کودکیار

2

دکتر احمد علی اکبری کامرانی

معاون درمان و توانبخشی

22180012

22180008

021

ah.kamrani@uswr.ac.ir

تهران -وانجک-بلواردانشجو-بن بست کودکیار

3

دکتر آرش میراب زاده

معاون آموزشی

22180016

22180126

021

-

تهران -ولنجک-بلواردانشجو-بن بست  کودکیار

4

دکترحسن شاکری

معاون فرهنگی ودانشجویی

22180113

22180113

021

-

تهران-وانجک -بلواردانشجو-بن بست کودکیار

5

دکترافشین وجدانی روشن

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

22180001

22180002

22180002

021

-

تهران -ولنجک -بلواردانشجو-بن بست کودکیار

6

دکتر حمیدرضا خانکه

معاون تحقیقات و فناوري

22180083 داخلی 2832

22180109

021

ha.khankeh@uswr.ac.ir

تهران - ولنجک -بلواردانشجو-بن بست کودکیار

7 دکترمحمد علی محسنی بندپی
سرپرست معاونت بین الملل 22180137 22180137 021 - تهران- ولنجک -بلواردانشجو- بن بست کودکیار

8

دکترنورالدین کریمی

مدیر روابط عمومی

22180123-4

22180121

021

-

تهران -وانجک-بلواردانشجو-بن بست کودکیار

دانشگاه علوم پزشکی فسا

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکترعلی اصغر خالقی

سرپرست دانشگاه

53357093

53357091

071

a.askari60@yahoo.com

میدان ابن سینا دانشگاه پزشکی

2

دکترجلال کریمی

معاون بهداشتی

53353166

53352590

071

-

خیابان جمهوری اسلامی مرکز بهداشت شهرستان

3

دکتر مجتبی سهراب پور

معاون درمان

53314660

53314661

071

-

میدان ابن سینا-دانشگاه علوم پزشکی

4

دکتر یوسف غلا مپور

معاون آموزشی

53316324

53357091

071

-

میدان ابن سینا دانشگاه پزشکی

5

دکتر مریم بهمنیار

معاون غذا و دارو

53315313

53318383

071

-

بلوار ولیعصر(عج) معاونت غذا و دارو

6

دکتر مجتبی فرجام

معاون تحقیقات و فناوری

53316300

53357091

071

-

میدان ابن سینا دانشگاه پزشکی

7

دکتر حسن جمشیدی

معاون توسعه، مدیریت و منابع

53357094

53357091

071

-

میدان ابن سینا-دانشگاه علوم پزشکی

8

دکتر مجید نقدی

معاون دانشجویی و فرهنگی

53316304

53316308

071

majidnaghdi@yahoo.com

میدان ابن سینا-دانشگاه علوم پزشکی

9 حجت الاسلام و المسلمین مسعود عابدی سرپرست دفترنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 53353107 53357091 071 - میدان ابن سینا- دانشگاه علوم پزشکی

10

صادق مهدوی نیا

مدیر روابط عمومی

53357093

53357091

071

s.mahdavi2000@yahoo.com

میدان ابن سینا دانشگاه پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر پیمان نامدار

سرپرست دانشگاه

33377089

33375518

028

_

قزوین-خ نواب شمالی-مجتمع ادارات – ساختمان ستاد دع­پ قزوین

2

دکتر سید سعید صدقی اسکویی

معاون بهداشتی

33686201-2

33670034

028

_

بلوارآزادگان -نبش مفتح ساختمان شماره دو دانشگاه

3

دکترمسعود رضایی

معاون درمان

33664302

33662090

028

_

بلوارآزادگان - نبش مفتح ساختمان شماره دو دانشگاه

4

دکتر پرویز پدیسار

معاون آموزشی

33341934

33341934

028

_

بلوارشهید باهنر-ساختمان پردیس دع پ

5

محمد رضا شیخی

معاون دانشجویی و فرهنگی

33344504

33368778

028

_

بلوار شهید باهنر-ساختمان پردیس د ع پ

6

دکتر مهدی یوسفی

معاون توسعه مدیریت ومنابع

33374617-5

33374616

028

_

خ نواب شمالی-مجتمع ادارت-ساختمان شماره 1

7

دکتر پیمان قجر بیگی

معاون غذا و دارو

33670041

33672783

028

_

بلوارآزادگان-نبش ساختمان شماره دو

8

دکترامیرپیمانی

معاون پژوهشی

33337006

33350056

028

_

بلوارشهید بهشتی-قبل از چهارراه ولیعصر کوچه مودت فرعی اول پلاک 16

9

محمد حسن ارداقیان

مدیر روابط عمومی

33379995

33379995

028

_

خ نواب شمالی- مجتمع ادارات-ساختمان شماره 1 ستاد

دانشگاه علوم پزشکی قم

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکترمحمد رضا قدیر

سرپرست  دانشگاه

331071380

331071380

025

-

خیابان ساحلی-جنب مخابرات-دانشگاه علوم پزشکی

2

دکتر سید حسن عادلی

معاون آموزشی

331071300

331071300

025

-

قم-خیابان ساحلی-جنب مخابرات-دانشگاه علوم پزشکی

3

دکتر ایزانلو

معاون بهداشتی

36602040

36602174

025

-

قم- خیابان امام-خیابان شهید بهشتی

4

دکترپرهام

معاون درمان

331071260

331071260

025

-

قم-خیابان ساحلی-جنب مخابرات-دانشگاه علو م پزشکی

5

دکتر حسین ثقفی

معاون تحقیقات

32852730

-

025

-

قم-خیابان صفا شهر-کوچه اول سمت راست-پلاک 83

6

دکتر سیامک محبی

معاون دانشجویی

33209071

33209071

025

-

قم-خیابان امام-خیابان شهید بهشتی

7

دكتر هادی حمیدی پارسا

معاون توسعه مدیریت و منابع

331071340

31071338

025

-

قم-خیابان ساحلی-جنب مخابرات-دانشگاه علوم پزشکی

8

دکتر نیک آزما

معاون غذا و دارو

36162603

36162653

025

-

قم- خیابان امام-خیابان شهید بهشتی-خیابان چمران

9

سید هاشم صدر

سرپرستروابط عمومی

331071223

331071223

025

-

قم -خیابان ساحلی -دانشگاه علوم پزشکی ق

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکترعلیرضا مروجی

سرپرست دانشگاه

55546030

55443026

55546112

031

koochaki@kaums.ac.ir

کاشان –میدان 15 خرداد-ابتدای خیابان اباذر -ستاد مرکزی دانشگاه

2

دکتر سید علیرضا مروجی

معاون بهداشتی

55420026

55463355

031

moraveji@kaums.ac.ir

فاز 2 ناجی آباد – میدان پلیس-بلوار نارنجستان -مینو3

3

دکتر محمد حاجی جعفری

معاون درمان

55442015

55450062

55444017

031

dr- hajijafari@kaums.ac.ir

کاشان خیابان شهید بهشتی درمان

4

دکتر عباس تقوی اردکانی

معاون آموزشی

55578010

55578011

031

taghavi_a@kaums.ac.ir

کاشان – کیلومتر 3 بلوار قطب راوندی- دانشکده علوم –معاومت آموزشی

5

دکتر حمیدرضا گیلاسی

معاون دانشجویی و فرهنگی

55541070

55579028

031

Gilasi@kaums.ac.ir

کاشان-بلوار قطب راوندی

6

دکترعلیرضا مفرح

معاون توسعه مديريت و منابع

55444055

55463355

031

nikzad_h@kaums.ac.ir

کاشان –میدان 15 خرداد-ابتدای خیابان اباذر-ستاد مرکزی دانشگاه

7

دکتر محسن تقی زاده

معاون غذا و دارو

55473025

55473026

55472939

031

taghizadeh_m@kaums.ac.ir

میدان معلم –ابتدای بلوار باهنر

8

دکتر حمیدرضا بنفشه

معاون تحقیقات وفناوری

55542999

55575057

031

Hamidi-gh@kaums.ac.ir

کاشان-بلوار قطب راوندی

9

مریم امیدی

سرپرست روابط عمومی

55450999

55546112

031

javadi1348@yahoo.com

کاشان –میدان 15 خرداد-ابتدای خیابان اباذر-ستان مرکزی دانشگاه

10 دکتر مصطفی جوادی مقدم مدیریت روابط عمومی

55450999

55441818

55546112 031 javadi1348@yahoo.com  

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر فرزین رضاعی

سرپرست دانشگاه

33287100

33233600

087

vahedi@muk.ac.ir

سندج –خ آبیدر

2

دکتر فرزام بیدار پور

معاونت بهداشتی

33283003

33287911

087

FBIDARPOOR2003@yahoo.com

سنندج- خ آبیدر

3

دکتر هومن قصری

معاونت درمان

33287550

33238820

087

homan569@yahoo.com

سنندج خ حسن آباد

4

دکترمحمدجعفر رضائی

معاونت آموزشی

33664664

33664654

087

rezaiemjafar@gmail.com

سنندج خ پاسداران

5

دکترشعبان سپهر

معاونت دانشجویی و فرهنگی

33665327

33625743

087

shaban.sepehr@ac.ir

سنندج خ پاسداران

6

حاج سیف ا... مرادی

معاونت توسعه مدیریت ومنابع

33287100-2

33233600

087

moradi@muk.ac.ir

سنندج- خ آبیدر

7

دکتر کامبیز حسن زاده

معاونت غذا و دارو

33666649

33666648

087

kambizhassanzadeh@gmail.com

سنندج-پاسداران

8

دکتر فرزین رضاعی

معاون پژوهش وفناوری

33664653

33664654

087

farzin@yahoo.com

سنندج –خ پاسداران

9

دکتر آرزو فلاحی

سرپرست روابط عمومی

33287102

33233600

087

-

سنندج –خ آبیدر

10

دکتربهرام کندائی

معاون اجتماعی

33241947

33241947

087

kandaeiu@gmail.com

سنندج –خ آبیدر

دانشكده علوم پزشکی کرج (البرز)

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر حسین کریم

رئیس دانشگاه

32555000

32558931

026

-

کرج، بلوار آیت الله طالقانی بالاتر از میدان طالقانی شمالی، شهرک اداری، ستاد مرکزی دانشگاه طبقه پنجم

2

دکترشهاب معینی مستوفی

معاون بهداشتی

32542200

32548376

32543300

32548376

026

health@abzums.ac.ir

کرج، میدان آزادگان،45متری کاج، جنب بانک تجارت ساختمان معاونت بهداشتی

3

دکترسیامک جبارنیا

معاون درمان

32558535

32547074-76

32556655

026

darman@abzums.ac.ir

بلوار طالقانی شمالی-روبروی دادگستری-خیابان دیو سالار -بوستان پنجم پلاک 20

4

دکتر سیف اله مرادی

معاون توسعه مدیریت و منابع

32556666

32558932

026

-

کرج- بلوار آیت الله طالقانی ش- بالاتر از میدان طالقانی- شهرک اداری-ستاد مرکزی دانشگاه- طبقه چهارم

5

دکتر کیومرث پوررستمی

معاون غذا و دارو

32500156

32500233

32500156-144

026

j.ghafar@gmail.com

کرج- بلوار آیت الله طالقانی، بالاتر از میدان طالقانی، شهرک اداری- ستادمرکزی دانشگاه-طبقه چهارم

6

دکتر محمد نوری سپهر

معاون تحقیقات و فناوری

34551034

34530685

026

dr.noorisepehr@abzums.ac.ir

کرج- 45 متری گلشهر، خیابان پونه شرقی، ساختمان دارا، طبقه نهم

7

دکتر رامین تاجبخش

معاون آموزشی

32563324

32563325

026

-

کرج-بلوار آیت الله طالقانی-بالاتر از میدان طالقانی-شهرک اداری-طبقه دوم

8

دکترعلیرضا سلیمانی

معاون دانشجویی و فرهنگی

34530068

34530096

34530068

026

-

کرج -گلشهر- خیابان 45 متری-نرسیده به چهارراه گلزار-پونه شرقی-شماره44 -مجتمع ارا -طبقه دهم

9

دکتر امراله بروش

مدیر روابط عمومی

32563356

32563348

026

webda@abzums.ac.ir

کرج-بلوار طالقانی-بالاتر از میدان طالقانی، شهرک اداری

10

دکتر امراله  آبروش

مدیر اجتماعی دانشگاه

32555000

-

026

-

کرج-بلوار آیت الله طالقانی-بالاتر از میدان طالقانی-شهرک اداری -ستاد مرکزی دانشگاه-طبقه پنجم

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکترحمید رضا رشیدی نژاد

رئیس دانشگاه

31325809

31325820

31325822

034

hrashidhnejad@yahoo.com

ابتدای جاده هفت باغ علوی ، پردیس دانشگاه علوم پزشکی

2

دکتر مرتضی هاشمیان

معاون درمان

31215653

32113012

32113170

034

mortezahashamian@yahoo.com

بلوار جمهوری اسلامی -بالاتر چهارراه شفا

3

دکتر سید وحید احمدی طباطبایی

معاون بهداشتی

31215740

32114848

32114231

034

v.tabatabaei@gmail.com

بلوارجمهوری اسلامی -بالاترچهارراه شفا

4

دکتررضا ملک پور افشار

معاون آموزشی

31325638

31325636

31325759

034

rrmalekpoura@yahoo.com

ابتدای جاده هفت باغ علوی ، پردیس دانشگاه علوم پزشکی

5

دکترمسعود مقدری

معاون توسعه مدیریت ومنابع

31325723

31325733

31325724

034

masoudmoghaderi@yahoo.com

ابتدای جاده هفت باغ علوی ، پردیس دانشگاه علوم پزشکی

6

دکتر علی اسدی پور

معاون غذا و دارو

31325915-9

31325922

034

aliasadipour@yahoo.com

ابتدای جاده هفت باغ علوی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی

7

دکتر عباس پرداختی

معاون تحقیقات و فناوری

32263855

32263857

034

abpardakhty@kmu.ac.ir

چهارراه سمیه ابتدای خیابان ابن سینا روبروی کیلینیک بعثت

8

دکتر محسن بارونی

معاون دانشجویی و فرهنگی

31325301-2

31325292

034

mohsenbarooni@gmail.com

ابتدای جاده هفت باغ علوی، پردیزه دانشگاه

9

محمد ثمری

مدیر روابط عمومی

31325804

31325802

034

M61.samary@yahoo.com

ابتدای جاده هفت باغ علوی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی

10 محمد رضا اکبری رئیس دفتر رئیس دانشگاه 31325809 31325822 034 mraiavar@gmail.com ابتدای جاده هفت باغ علوی ، پردیس دانشگاه علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر محمود رضا مرادی

رئیس دانشگاه

38354434

38368170

0833

-

بلوار شهید بهشتی جنب بیمارستان امام علی(ع) ساختمان مرکزی

2

دکتر ابراهیم شکیبا

معاون بهداشتی

37257696

37257812

0833

M.shakiba_D91@yahoo.com

میدان فاطمیه -ابتدای خیابان بهار

3

دکتربهمن روشنی

معاون درمان

38350034

38369855

0833

-

بلوار شهید بهشتی روبروی بیمارستان امام علی(ع) ساختمان شماره 2

4

دکترحبیب اله خزایی

معاون آموزشی

38359795

38350177

38350013

0833

-

بلوار شهید بهشتی روبروی بیمارستان امام علی(ع) ساختمان شماره2

5

دکترمحمد رضا غلامی

معاون دانشجویی

38367396

38380783

0833

-

بلوار شهید بهشتی روبروی بیمارستان امام علی(ع) ساختمان شماره 2

6

دکتر فریبرز ایمانی

معاون توسعه مدیریت و منابع

38357063

38358258

38358693

0833

-

بلوار شهید بهشتی جنب بیمارستان امام علی(ع) ساختمان شماره1

7

دکترقباد محمدی

معاون غذا و دارو

34278542

34279745

0833

-

بلوار پرستار- سرخه لیژه- روبروی دانشکده داروسازی

8

دکترفرید نجفی

معاون تحقیقات

38376967

37386835

0833

-

بلوار شهید بهشتی روبروی بیمارستان امام علی(ع)ساختمان شماره 2

9

مهدی محمدی

مدیر روابط عمومی

38353550

38374000

0833

-

کرمانشاه-بلوار شهید بهشتی -جنب بیمارستان امام علی (ع) ساختمان مرکزی

 

 

قسمت 1: الف – ب (آبادان، اسدآباد، اسفراین، اراك، اردبیل، ارومیه، اصفهان، اهواز، ایلام، بابل، بندرعباس، بوشهر،‌ بیرجند)

 

 

قسمت 2: ت – س (تبریز، تربت حیدریه، تربت جام، تهران، جهرم، جیرفت، خراسان شمالی، دزفول، رفسنجان، زابل، زاهدان، زنجان، سمنان، سبزوار، سیرجان)

 

 

قسمت 3: ش – ك(شاهرود، شهرکرد، شهید بهشتی، شیراز، شوشتر، توانبخشی، فسا، قزوین، قم، کاشان، کردستان، کرج، کرمان، کرمانشاه)

 

 

قسمت 4: گ– ي (گناباد، گیلان، گلستان، لرستان، مازندران، مشهد، نیشابور، همدان، یاسوج، یزد، مجازی، وارستگان)

 

 

كاربران عزيز؛ با عرض سلام و احترام چنانچه نظري در خصوص موارد فوق داريد و يا تمايل به اضافه كردن و يا اصلاح موردي در اين صفحه داريد، خواهشمند است از طريق تكميل فرم زير، اطلاع دهيد تا اقدام شود.

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


نسخه چاپي ارسال به دوست

سه شنبه ١٧ دی ١٣٩٨ - ١٠:٠٠ / شماره خبر: ٣٨٨١٥ / تعداد نمايش: 76659

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج