بیمارستان ها و مرکز بهداشتی و درمانی

دانشگاه ها

لینک

 دانشگاه علوم پزشکی اراک

http://www.arakmu.ac.ir

بیمارستان ولیعصر

http://www.arakmu.ac.ir/arakums/marakezamoozeshi.asp

بیمارستان امیرکبیر

http://www.arakmu.ac.ir/arakums/marakezamoozeshi.asp

بیمارستان طالقانی

http://www.arakmu.ac.ir/arakums/marakezamoozeshi.asp

 
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

http://www.arums.ac.ir

بیمارستان پارس آباد

http://www.arums.ac.ir/arass.htm

 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

http://www.umsu.ac.ir

بیمارستان امام خمینی (ره)

http://emam.umsu.ac.ir

بیمارستان طالقانی

http://talegani.umsu.ac.ir

بیمارستان مطهری

http://motahari.umsu.ac.ir

بیمارستان روانپزشکی

http://www.umsu.ac.ir/portal1/ads/bemarestanha/ravanpezishki/index.html

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

http://www.mui.ac.ir

مرکز پزشکی الزهرا

http://alzahra.mui.ac.ir/

مرکز پزشکی نور و علی اصغر

http://nour.mui.ac.ir/indexP.htm

بیمارستان عیسی بن مریم

http://isa.mui.ac.ir/

 
دانشگاه علوم پزشکی اهواز

http://www.ajums.ac.ir

بیمارستان رازی

http://hrazi.ajums.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=0&Site=hrazi.ajums.ac&Lang=fa-IR

بیمارستان شفا

http://hshafa.ajums.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=6679&Site=hshafa.ajums.ac&Lang=fa-IR

بیمارستان گلستان

http://hgolestan.ajums.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=0&Site=hgolestan.ajums.ac&Lang=fa-IR

بیمارستان طالقانی

http://www.ajums.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=0&Site=htaleghani.ajums.ac&Lang=fa-IR

بیمارستان سلامت

http://hsalamat.ajums.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=0&Site=hsalamat.ajums.ac&Lang=fa-IR

بیمارستان سینا

http://hsina.ajums.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=0&Site=hsina.ajums.ac&Lang=fa-IR

بیمارستان امام

http://himam.ajums.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=0&Site=himam.ajums.ac&Lang=fa-IR

بیمارستان ابوذر

http://haboozar.ajums.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=0&Site=haboozar.ajums.ac&Lang=fa-IR

  دانشگاه علوم پزشکی ایران

http://www.iums.ac.ir

فیروزآبادی

http://www.iums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=85

لولاگر

http://www.iums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=43

شهدای یافت آباد

http://www.iums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=84

شهید فهمیده

http://www.iums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=96

شهدای هفتم تیر

http://www.iums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=93

فیروزگر

http://www.iums.ac.ir/page.php?slct_pg_id=6298&sid=70&slc_lang=fa

حضرت رسول (ص)

http://www.iums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=51

شهید مطهری

http://www.iums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=82

حضرت فاطمه (س)

http://www.iums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=108

شهید اکبرآبادی

www.iums.ac.ir/hosp_akbarabadi

حضرت علی اصغر

http://www.iums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=91

شهید هاشمی نژاد

http://www.iums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=100

شفا یحیائیان

http://www.iums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=88

روانپزشکی ایران

http://www.iums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=81

   دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس

http://www.hums.ac.ir/

بیمارستان ابن سینا

http://www.hums.ac.ir/farsi/ebnesina/index.html

بیمارستان شهید محمدی

http://www.hums.ac.ir/farsi/shahidmohammadi/index.html

 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

http://www.bpums.ac.ir

مرکز بهداشت و درمان شهرستان بوشهر

http://festival.buhc.ir/

مرکز بهداشت و درمان شهرستان تنگستان

http://bpums.ac.ir/health_tanghestan.aspx

مرکز بهداشت و درمان شهرستان جم

http://bpums.ac.ir/health_jam.aspx

مرکز بهداشت و درمان شهرستان دشستان

http://bpums.ac.ir/health_dashtestan.aspx

مرکز بهداشت و درمان شهرستان دشتی

http://bpums.ac.ir/health_dashti.aspx

مرکز بهداشت و درمان شهرستان دیر

http://bpums.ac.ir/health_dayyer.aspx

مرکز بهداشت و درمان شهرستان دیلم

http://behdasht-daylam.ir

مرکز بهداشت و درمان شهرستان کنگان

http://bpums.ac.ir/health_kanghan.aspx

مرکز بهداشت و درمان شهرستان گناوه

http://bpums.ac.ir/health_ghenave.aspx

 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

http://www.bums.ac.ir

بیمارستان ولیعصر

http://www.bums.ac.ir/valiasr/fa/index

بیمارستان امام رضا

http://www.bums.ac.ir/emamreza/fa/index

شبکه بهداشت و درمان درمیان

http://www.bums.ac.ir/darmian

شبکه بهداشت و درمان قاین

http://www.bums.ac.ir/ghaen

شبکه بهداشت و درمان نهبندان

http://www.bums.ac.ir/nehbandan

شبکه بهداشت و درمان فردوس

http://www.bums.ac.ir/ferdos

شبکه بهداشت و درمان سرایان

http://www.bums.ac.ir/sarayan

شبکه بهداشت و درمان سربیشه

http://www.bums.ac.ir/sarbishe

 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

http://www.tbzmed.ac.ir

مرکز بهداشتی درمانی کلیبر

http://hckaleybar.tbzmed.ac.ir/

مرکز بهداشتی درمانی اهر

http://aharphc.tbzmed.ac.ir/

مرکز بهداشتی درمانی جلفا

http://jolfaphc.tbzmed.ac.ir/

مرکز بهداشتی درمانی ورزقان

http://varzghanphc.tbzmed.ac.ir/

مرکز بهداشتی درمانی مرند

http://marandphc.tbzmed.ac.ir/

مرکز بهداشتی درمانی هریس

http://herisphc.tbzmed.ac.ir/

مرکز بهداشتی درمانی شبستر

http://shabestarphc.tbzmed.ac.ir/

مرکز بهداشتی درمانی تبریز

http://tabrizphc.tbzmed.ac.ir/

مرکز بهداشتی درمانی اسکو

http://oskoophc.tbzmed.ac.ir/

مرکز بهداشتی درمانی آذرشهر

http://azarshahrphc.tbzmed.ac.ir/

مرکز بهداشتی درمانی هشترود

http://hashtroodphc.tbzmed.ac.ir/

مرکز بهداشتی درمانی بستان آباد

http://bostanabadphc.tbzmed.ac.ir/

مرکز بهداشتی درمانی عجب شیر

http://ajabshirphc.tbzmed.ac.ir/

مرکز بهداشتی درمانی بناب

http://bonabphc.tbzmed.ac.ir/Fa/index.php

مرکز بهداشتی درمانی ملکان

http://malekanphc.tbzmed.ac.ir/

مرکز بهداشتی درمانی چارویماق

http://charoimaghphc.tbzmed.ac.ir/

مرکز بهداشتی درمانی میانه

http://mianehphc.tbzmed.ac.ir/

مرکز بهداشتی درمانی سراب

http://sarabphc.tbzmed.ac.ir/

مرکز بهداشتی درمانی مراغه

http://maragheh.tbzmed.ac.ir/

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

http://www.tums.ac.ir

آرش

http://medicine.tums.ac.ir/fa/News.aspx?CatID=16&Lt=1&Li=148

امام خمینی (ره)

http://medicine.tums.ac.ir/fa/ShowHospital.aspx?lt=1&li=149

امیراعلم

http://medicine.tums.ac.ir/fa/ShowHospital.aspx?Lt=1&Li=150

انستیتو کانسر

http://medicine.tums.ac.ir/fa/ShowHospital.aspx?Lt=1&Li=707

ولیعصر

http://medicine.tums.ac.ir/fa/ShowHospital.aspx?Lt=1&Li=706

مرکز طبی کودکان

http://medicine.tums.ac.ir/fa/ShowHospital.aspx?Lt=1&Li=158

بهارلو

http://publicrelations.tums.ac.ir/content/?contentID=24

بهرامی

http://medicine.tums.ac.ir/fa/ShowHospital.aspx?Lt=1&Li=152

رازی

http://medicine.tums.ac.ir/fa/ShowHospital.aspx?Lt=1&Li=153

سینا

http://medicine.tums.ac.ir/fa/ShowHospital.aspx?Lt=1&Li=155

مرکز قلب تهران

http://medicine.tums.ac.ir/fa/ShowHospital.aspx?Lt=1&Li=329

شریعتی

http://medicine.tums.ac.ir/fa/ShowHospital.aspx?Lt=1&Li=156

فارابی

http://medicine.tums.ac.ir/fa/ShowHospital.aspx?Lt=1&Li=157

روزبه

http://medicine.tums.ac.ir/fa/ShowHospital.aspx?Lt=1&Li=154

ضیائیان

http://medicine.tums.ac.ir/fa/ShowHospital.aspx?Lt=1&Li=315

میرزا کوچک خان

http://medicine.tums.ac.ir/fa/ShowHospital.aspx?Lt=1&Li=159

 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

http://www.nkh-cms.ac.ir

بیمارستان امام خمینی اسفراین

http://www.nkh-cms.ac.ir/?partid=1733&itemid=&item=&indexid=

 دانشگاه علوم پزشکی زابل

http://www.zbmu.ac.ir

بیمارستان امیرالمومنین

http://www.zbmu.ac.ir/~zbmu/page.php?slct_pg_id=222&sid=5&slc_lang=fa

بیمارستان امام خمینی

http://www.zbmu.ac.ir/~zbmu/page.php?slct_pg_id=221&sid=5&slc_lang=fa

بیمارستان سیدالشهداء زهک

http://www.zbmu.ac.ir/~zbmu/page.php?slct_pg_id=223&sid=5&slc_lang=fa

 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

http://www.zdmu.ac.ir

بيمارستان روانپزشكي بهاران 

http://www.zdmu.ac.ir/s-pages/pshow.php?pid=1022

بیمارستان خاتم

http://www.zdmu.ac.ir/s-pages/pshow.php?pid=653

بیمارستان امام علی

http://www.zdmu.ac.ir/s-pages/pshow.php?pid=667

بیمارستان امام علی چابهار

http://www.zdmu.ac.ir/s-pages/pshow.php?pid=129

زایشگاه ایرانشهر

http://www.zdmu.ac.ir/s-pages/pshow.php?pid=130

بیمارستان سراوان

http://www.zdmu.ac.ir/s-pages/pshow.php?pid=133

بیمارستان نیکشهر

http://www.zdmu.ac.ir/s-pages/pshow.php?pid=134

بیمارستان خاتم الانبیاء ایرانشهر

http://www.zdmu.ac.ir/s-pages/pshow.php?pid=660

بيمارستان 22 بهمن خاش

http://www.zdmu.ac.ir/s-pages/pshow.php?pid=662

بیمارستان ایران ایرانشهر

http://www.zdmu.ac.ir/s-pages/pshow.php?pid=663

بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی الزهرا ء (س)

http://www.zdmu.ac.ir/s-pages/pshow.php?pid=1042

معرفي بيمارستان بيماران خاص حضرت علي اصغر(ع)

http://www.zdmu.ac.ir/s-pages/pshow.php?pid=1185

بیمارستان 22 بهمن نیکشهر

http://www.zdmu.ac.ir/s-pages/pshow.php?pid=666

 دانشگاه علوم پزشکی زنجان

http://www.zums.ac.ir

بیمارستان امیرالمومنین (ع) خدابنده

http://www.zums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=33

بیمارستان شهدای طارم

http://tarom.zums.ac.ir

بیمارستان بوعلی سینا خرمدره

http://booali.zums.ac.ir

بیمارستان رازی ماهنشان

http://razi.zums.ac.ir

مرکز بهداشت شهرستان زنجان

http://www.zums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=36

شبکه بهداشت و درمان شهرستان ابهر

http://www.zums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=37

شبکه بهداشت و درمان خدابنده

http://www.zums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=38

شبکه بهداشت و درمان شهرستان طارم

http://www.zums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=39

شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرمدره

http://khoramdareh.zums.ac.ir

شبکه بهداشت و درمان شهرستان ماهنشان

http://www.zums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=41

شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایجرود

http://www.zums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=42

 دانشگاه علوم پزشکی سمنان

http://www.sem-ums.ac.ir

بیمارستان امیرالمومنین

http://www.sem-ums.ac.ir/DP.aspx?rand=N9swubypSxmw4SZ01O//nQ ==

بیمارستان فاطمیه

http://www.sem-ums.ac.ir/DP.aspx?rand=tLOHrFCdxVablMKCVd7t0w==

بیمارستان رضایی

http://www.sem-ums.ac.ir/DP.aspx?rand=/FGbKQ0VGoYLYFC5/R7YGA ==

بیمارستان 11 محرم

http://www.sem-ums.ac.ir/DP.aspx?rand=BGpAv84xdOHkfAX3IpPdtg==

بیمارستان امام

http://www.sem-ums.ac.ir/DP.aspx?rand=4UZXUPSBpIRxcq4hPfkctw==

بيمارستان 15 خرداد مهديشهر

http://www.15khhospital.com / 

 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

http://www.medsab.ac.ir/

بیمارستان امداد شهید دکتر شریعتی

http://www.medsab.ac.ir/EMDAD/emdad2005.htm

بیمارستان برادران شهید مبینی

http://www.medsab.ac.ir/Mobini/INDEX.HTM

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

http://www.sbmu.ac.ir

طالقانی

http://www.sbmu.ac.ir/SiteDirectory/TaleghaniHospitals/default.aspx

امام حسین(ع)

http://www.sbmu.ac.ir/SiteDirectory/Emamhosseinhospital/default.aspx

اختر

http://www.sbmu.ac.ir/SiteDirectory/AkhtarHospital/default.aspx

پانزده خرداد

http://www.sbmu.ac.ir/SiteDirectory/15khordadhospital/default.aspx

مدرس

http://www.sbmu.ac.ir/SiteDirectory/ModaresHospital/default.aspx

شهدای تجریش

http://www.sbmu.ac.ir/SiteDirectory/Shohadatajrish/default.aspx

کودکان مفید

http://www.sbmu.ac.ir/SiteDirectory/Mofidhospital/default.aspx

لقمان حکیم

http://www.sbmu.ac.ir/SiteDirectory/loghmanhospital/default.aspx

لبافی نژاد

http://www.sbmu.ac.ir/SiteDirectory/labafinezadhospital/default.aspx

مسیح دانشوری

http://www.sbmu.ac.ir/SiteDirectory/Masihhospital/default.aspx

مهدیه (ویژه بانوان)

http://www.sbmu.ac.ir/SiteDirectory/MahdieHospital/default.aspx

اشرفی اصفهانی

http://www.sbmu.ac.ir/SiteDirectory/AshrafiHospital/default.aspx

طرفه

http://www.sbmu.ac.ir/SiteDirectory/Torfehospital/default.aspx

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

http://www.sums.ac.ir/

بیمارستان اعصاب و روان

http://www.sums.ac.ir/

بیمارستان ابن سینا

http://www.sums.ac.ir/

بیمارستان امیرالمومنین گراش

http://gerashh.sums.ac.ir/

بیمارستان امیدوار اوز

http://ewaz.sums.ac.ir/

بیمارستان زینبیه

http://zeinabhp.sums.ac.ir/

بیمارستان چمران

http://chamran.sums.ac.ir/

بیمارستان حافظ

http://hafez.sums.ac.ir/

بیمارستان حجازی

http://www.sums.ac.ir/

بیمارستان خلیلی

http://khalili.sums.ac.ir/

بیمارستان شهید آیت اله دستغیب

http://dastgheib.sums.ac.ir/

بیمارستان شهید رجایی

http://rajaeehosp.sums.ac.ir/

بیمارستان شهدای سروستان

http://shp.sums.ac.ir/

بیمارستان حضرت علی اصغر (ع)

http://aliasghar.sums.ac.ir/

بیمارستان شهید فقیهی

http://faghihi.sums.ac.ir/

بیمارستان قطب الدین

http://hburn.sums.ac.ir/

درمانگاه شهید مطهری

http://motahari.sums.ac.ir/

بیمارستان نمازی

http://namazi.sums.ac.ir/

مرکز بهداشت شهدای انقلاب

http://shce.sums.ac.ir/

شبکه بهداشت و درمان استهبان

http://estahban.sums.ac.ir/

شبکه بهداشت و درمان لامرد

http://lamerd.sums.ac.ir/

شبکه بهداشت و درمان ممسنی

http://mamasani.sums.ac.ir/

شبکه بهداشت و درمان داراب

http://darab.sums.ac.ir/

شبکه بهداشت و درمان لارستان

http://larhealth.sums.ac.ir/

شبکه بهداشت و درمان کازرون

http://kazeroon.sums.ac.ir/

شبکه بهداشت و درمان خرم بید

http://khorrambid.sums.ac.ir/

شبکه بهداشت و درمان ارسنجان

http://arsanjan.sums.ac.ir/

شبکه بهداشت و درمان خنج

http://khonj.sums.ac.ir/

شبکه بهداشت و درمان نی ریز

http://neyriz.sums.ac.ir/

شبکه بهداشت و درمان پاسارگاد

http://pasargad.sums.ac.ir/

شبکه بهداشت و درمان اقلید

http://eghlid.sums.ac.ir/

شبکه بهداشت و درمان قیر و کارزین

http://ghirkarzin.sums.ac.ir/

شبکه بهداشت و درمان آباده

http://abadeh.sums.ac.ir/

شبکه بهداشت و درمان مرودشت

http://marve.sums.ac.ir/

شبکه بهداشت و درمان بوانات

http://bavan.sums.ac.ir/

شبکه بهداشت و درمان فیروزآباد

http://firoozabad.sums.ac.ir/

شبکه بهداشت و درمان زرین دشت

http://www.sums.ac.ir/shabakeh/zarin-dasht/

شبکه بهداشت و درمان سپیدان

http://www.sums.ac.ir/shabakeh/sepidan/

 دانشکده علوم پزشکی فسا

http://www.fums.ac.ir

بیمارستان دکتر شریعتی فسا

http://www.fums.ac.ir/shariati

بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)

http://www.fums.ac.ir/valiasr

 دانشگاه علوم پزشکی کاشان

http://www.kaums.ac.ir

بیمارستان اخوان

http://akhavan.kaums.ac.ir

بیمارستان شهید دکتر بهشتی

http://beheshti.kaums.ac.ir

بیمارستان متینی

http://matini.kaums.ac.ir

بیمارستان نقوی

http://naghavi.kaums.ac.ir/

شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل

http://aranbidgol.kaums.ac.ir

معاونت بهداشتی شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل

http://healthab.kaums.ac.ir

معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل

http://darmanab.kaums.ac.ir

بیمارستان سیدالشهداء شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل

http://sshohada.kaums.ac.ir

زایشگاه شهید رجایی شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل

http://rajaei.kaums.ac.ir/

  دانشگاه علوم پزشکی کرمان

http://www.kmu.ac.ir

بیمارستان افضلی پور

http://www.kmu.ac.ir/hospitals/afzalipour

بیمارستان شفا

http://www.kmu.ac.ir/SiteWizard/Admin/Wizard/Default.aspx?PageId=860

بیمارستان شهید باهنر

http://www.kmu.ac.ir/sitewizard/admin/wizard/Default.Aspx?PageId=649

بیمارستان شهید بهشتی

http://www.kmu.ac.ir/sitewizard/admin/wizard/Default.Aspx?PageId=844

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

http://www.kums.ac.ir

بیمارستان امام علی

http://imamali.kums.ac.ir/

بیمارستان امام خمینی

http://imamkhomaini.kums.ac.ir

بیمارستان طالقانی

http://taleghani.kums.ac.ir

بیمارستان فارابی

http://farabi.kums.ac.ir

بیمارستان شهید فهمیده

http://shahidfahmideh.kums.ac.ir

بیمارستان معتضدی

http://motazedi.kums.ac.ir

مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه

http://khc.kums.ac.ir

شبکه اسلام آباد غرب

http://islamabad.kums.ac.ir

شبکه بهداشت ودرمان پاوه

http://paveh.kums.ac.ir

شبکه بهداشت ودرمان جوانرود

http://javanrood.kums.ac.ir

شبکه بهداشت و درمان دالاهو

http://dalahoo.kums.ac.ir

شبکه بهداشت و درمان روانسر

http://ravansar.kums.ac.ir

شبکه بهداشت ودرمان سرپل ذهاب

http://sarpolzahab.kums.ac.ir

شبکه بهداشت و درمان سنقر

http://songhor.kums.ac.ir

شبکه بهداشت و درمان صحنه

http://sahneh.kums.ac.ir

شبکه بهداشت ودرمان ثلاث باباجانی

http://salas.kums.ac.ir

شبکه بهداشت ودرمان کنگاور

http://kangavar.kums.ac.ir

شبکه بهداشت و درمان گیلانغرب

http://gilangharb.kums.ac.ir

شبکه بهداشت و درمان هرسین

http://harsin.kums.ac.ir

 دانشگاه علوم پزشکی گیلان

http://www.gums.ac.ir

بیمارستان پورسینا

http://www.gums.ac.ir/hospitals/readarticle.php?article_id=1

بیمارستان رازی

http://www.gums.ac.ir/hospitals/readarticle.php?article_id=22

بیمارستان الزهرا

http://www.gums.ac.ir/hospitals/readarticle.php?article_id=22

بیمارستان حشمت

http://www.gums.ac.ir/hospitals/readarticle.php?article_id=21

بیمارستان امیرالمومنین

http://www.gums.ac.ir/hospitals/readarticle.php?article_id=24

بیمارستان 17 شهریور

http://www.gums.ac.ir/hospitals/articles.php?cat_id=7

بیمارستان شفا

http://www.gums.ac.ir/hospitals/readarticle.php?article_id=23

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

http://www.goums.ac.ir/

بیمارستان 5 آذر

http://www.goums.ac.ir/index.php?sid=17

بیمارستان دزیابی

http://www.goums.ac.ir/index.php?sid=30

بیمارستان طالقانی

http://www.goums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=31

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

http://www.gmu.ac.ir

بیمارستان 22 بهمن

http://www.gmu.ac.ir/bimarestanha/bimarestane-22-bahman.html

بیمارستان 15 خرداد

http://www.gmu.ac.ir/bimarestanha/bimarestan-15-kahordad.html

    دانشگاه علوم پزشکی لرستان

http://www.lums.ac.ir

بیمارستان شهید مدنی خرم آباد

http://madanihospital.lums.ac.ir

بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد

http://shohadahospital.lums.ac.ir

بیمارستان خیریه عسلی خرم آباد

http://www.lums.ac.ir/user/Index.jsp?SID=799&lang=Fa

 دانشگاه علوم پزشکی مازندران

http://www.mazums.ac.ir/

بيمارستان رازي قائمشهر

http://www.mazums.ac.ir/?bimarestan&sid=17

مرکز روانپزشکی و سوختگی ترمیمی زارع ساری

http://www.mazums.ac.ir/?bimarestan&sid=15

بیمارستان فاطمه زهرا

http://www.mazums.ac.ir/?bimarestan&sid=12

بیمارستان بوعلی سینا

http://www.mazums.ac.ir/?bimarestan&sid=11

بیمارستان امام خمینی

http://www.mazums.ac.ir/?bimarestan&sid=10

 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

http://www.mums.ac.ir

بیمارستان ابن سینا

http://www.mums.ac.ir/sina/fa/index

بیمارستان امام رضا

http://www.mums.ac.ir/emamreza/fa/index

بیمارستان خاتم الانبیا

http://www.mums.ac.ir/khatam/fa/index

بیمارستان دکتر شیخ

http://www.mums.ac.ir/sheikh/fa/index

بیمارستان شریعتی

http://www.mums.ac.ir/shariati/fa/index

بیمارستان سوانح طالقانی

http://www.mums.ac.ir/taleghani

بیمارستان شهید کامیاب

http://www.mums.ac.ir/kamyab/fa/index

بیمارستان قائم

http://www.mums.ac.ir/quaem

بیمارستان شهید هاشمی نژاد

http://www.mums.ac.ir/hasheminejad/fa/index

بیمارستان امید

http://www.mums.ac.ir/omid/fa/index

  دانشگاه علوم پزشکی همدان

http://www.umsha.ac.ir

بیمارستان فرشچیان

http://fsh.umsha.ac.ir

بیمارستان بعثت

http://besat.umsha.ac.ir

بیمارستان اکباتان

http://ekbatan.umsha.ac.ir

بیمارستان فاطمیه

http://fth.umsha.ac.ir

کلینیک شیخ الرئیس

http://skc.umsha.ac.ir/

کلینیک امام خمینی (ره)

http://emc.umsha.ac.ir

     دانشگاه علوم پزشکی یزد

http://www.ssu.ac.ir/

بیمارستان شهید بهشتی تفت

http://www.ssu.ac.ir/index.php?id=1461

بیمارستان فاطمه زهرا مهریز

http://www.ssu.ac.ir/index.php?id=3039