وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تلفن رئيس و معاونين دانشگاه هاي علوم پزشكي- قسمت 4: گ- ي

قسمت 4: گ– ي (گراش، گناباد، گیلان، گلستان، لرستان، لارستان، مازندران، مراغه، مشهد، نیشابور، همدان، یاسوج، یزد، مجازی، وارستگان)

دانشکده علوم پزشکی گراش

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتراحمد عبدالهی

سرپرست دانشکده

52452339

52448100

52452335

071

abdollahi@gerums.ac.ir

گراش -بلوار دانشجو -دانشكده علوم پزشكي

2

دکتر مهدی محسن زاده

معاون اموزشي پژوهش و دانشجویی فرهنگی

52446631-32

52446633

071

mohsenzadeh@gerums.ac.ir

گراش -بلوار دانشجو

3

دكتر عليرضا گلستان

معاون درمان

52442526

52442826

071

darman@gerums.ac.ir

گراش -بيمارستان اميرالمومنين

4

دكتر سيد جواد محقق

معاون توسعه مدیریت و منابع

52451446

52440467

071

development@gerums.ac.ir

گراش-بيمارستان اميرالمومنين

5

دكتر محمد نبي محمدي

معاون بهداشتي

52451446

52440467

071

healt@gerums.ac.ir

گراش -شبكه بهداشت

6

مهدي خوشبخت

مدير روابط عمومي

52446631-32 داخلی 213

52446633

071

pure@gerums.ac.ir

بلوار دانشجو-دانشكده علوم پزشكي امام جعفر صادق

 

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکترجوادباذلی

سرپرست  دانشگاه

57222328

57223815

051

Dr_rezaahmadi@yahoo.com

گناباد-میدان الغدیر-ستاد مرکزی دانشگاه -حوزه ریاست

2

دکتر علی عالمی

معاون بهداشتی

57220194

57220193

051

Alialami63@hotmail.com

گناباد-میدان الغدیر-ستاد مرکزی دانشگاه

3

دکتر محمد معصوم زاده

معاون درمان

57222622

57222622

051

dm.masoumzadeh@yahoo.com

گناباد-میدان الغدیر -ستاد مرکزی دانشگاه

4

دکتر رضا اسماعیلی

معاون آموزشی

57227114

57223814

051

esmaeili.r@gmu.ac.ir

گناباد- حاشیه جاده سنتو-معاونت آموزشی دانشگاه

5

دکتر محمد حسن مینوئیان

معاون فرهنگی و دانشجویی

57220577

57220577

051

drminooeian@gmu.ac.ir

اشیه جاده آسیایی- پردیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد

6

دکتر مرتضی تجددی

معاون توسعه مدیریت و منابع

57225812

57225812

051

Mortaza_tajaddodi@yahoo.com

گناباد-میدان الغدیر -ستادمرکزی دانشگاه

7

دکتر مهدی کریمی

معاون غذا و دارو

57221919

57220193

051

karimi.n.m@gmail.com

الغدیر-ستاد مرکزیدانشگاه

8

دکتر علي محمدپور

معاون تحقیقات و فناوری

57220578

57220578

051

amohammadpur@yahoo.com

حاشیه جاده آسیایی- پردیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد

9

سید علی سده ای

مدیر روابط عمومی-

57226051

57223815

051

a.sedehi@chmail.ir

گناباد-میدان الغدیر-ستاد مرکزی دانشگاه-حوزه ریاست

10

اصغر کرامتی

رئیس دفتر دانشگاه

57224053

57223815

051

asgharkeramati@gmail.com

گناباد- میدان الغدیر- ستاد مرکزی دانشگاه/حوزه ریاست

 

 

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک

رئیس دانشگاه

33324168

-9

33333125

013

yousefzadeh@yahoo.com

رشت – خیابان پرستار-ستاد مرکزی1

2

دکتر محمد رضا تقی پور

معاون بهداشتی

33321488

33322057

013

naghi@gums.ac.ir

رشت – خیابان آزادگان

3

دکترمحمد تقی آشوبی

قائم مقام ریاست

33324168

-9

33333125

013

info@gums.ac.ir

رشت – خیابان پرستار

4

طلعت کاویانی

سرپرست مدیریت روابط عمومی

33324168-9

33333125

013

   

4

دکتر حسین نعمتی

معاون آموزشی

33323444

33328842

013

amouzcsh@gums.ac.ir

رشت -بلوار امام خمینی-روبروی هتل پردیس

5

دکترحسین اتحاد

معاون درمان

33322533

33322057

013

darman@gums.ac.ir

رشت خیابان نامجو- ستاد مرکزی 2

6

دکتر افشین شفقتی

معاون دانشجویی و فرهنگی

33328101

33329961

013

m_student@gums.ac.ir

رشت - خ نامجو- ستاد مرکزی 2

7

دکتر شادمان نعمتی

معاون تحقیقات

33362889

33362842

013

research@gums.ac.ir

بلوار شهید بهشتی غربی- بالای نمایندگی ایران رادیاتور

8

دکتر جمشید محمدی

معاون توسعه

33310344

33326887

013

poshtibani@gums.ac.ir

رشت -خ پرستار- ستاد مرکزی 1

9

دکتر زهرا حصاری

معاون غذا و دارو

33231370

33229595

013

fdo@gums.ac.ir

رشت- میدان شهرداری-کوچه شهید ملک پور

10

غلامرضا عبداله زاده

مدیر روابط عمومی

33310209

33329706

013

ravabetomomi@gums.ac.ir

رشت – خ نامجو-ستاد مرکزی 2

11

فیروز نصیرزاده

رئیس دفتر دانشگاه

33324168

-9

33333125

013

-

رشت – خ پرستار- ستاد مرکزی 1

 

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر عبدالرضا فاضل

سرپرست دانشگاه

32424540

32424553

017

raihidt@yahoo.com

گرگان- بلوارهیرکان-روبروی انجیراب سازمان مرکزی دانشگاه

2

دکتر محمد رضا هنرور

معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت استان

32222502

32241440

32230102

017

honarvar@goums.org.ir

گرگان –خ 5آذر-کوی ویلا مرکز بهداشت استان

3

دکتر محمد رضا محمدی

معاون درمان

32470042

32424002

017

mr_mohamadi_md@yahoo.com

گرگان-بلوارهیرکان-روبروی انجیراب

4

دکتر سیامک رجایی

معاون آموزشی

32421661

32421661

017

rajaeiss@hotmail.com

گرگان - ابتدای جاده شصت کلا- مجموعه آموزشی فلسفی- معاونت آموزشی

5

دكتر علیرضا احمدی

معاون دانشجویی و فرهنگی

32470067

32470200

017

drahmadi1910@yahoo.com

گرگان- بلوارهیرکان-روبروی انجیراب

6

دكتر علی عموزاده مهدیرجی

معاون توسعه مدیریت و منابع

32424103

32426006

017

-

گرگان- بلوارهیرکان-روبروی انجیراب

7

دکتر حمیدرضا جوشقانی

معاون غذا و دارو

32470062

32430990

017

joshaghani@goums.ic.ir

گرگان- بلوارهیرکان-روبروی انجیراب

8

دکتر مسعود خوش نیا

معاون تحقیقات و فناوری

32421660

32421657

017

khoshniamd.gmail.com

گرگان- جاده شصت کلا- مجموعه آموزشی فلسفی- معاونت تحقیقات و فناوری

9

دکتر سید مهدی حسینی

مدیر روابط عمومی

32424540

32424553

017

m.babayan1@gmail.com

گرگان-بلوار هیرکان-روبروی انجیراب

 

 

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر کوروش ساکی

سرپرست دانشگاه

33302149

33302030

066

-

خ معلم- ستاد مرکزی دانشگاه ساختمان شماره 2- طبقه سوم

2

دکتر محمد علی دریک

معاون بهداشتی

33307055

33335779

066

health@lums.ac.ir

خ معلم-ستاد مرکزی ساختمان شماره 3

3

دکتر پیمان آسترکی

معاون درمان

33305006

33305005

066

beiranvandsiavash@yahoo.com

خ معلم-ستاد مرکزی دانشگاه ساختمان شماره 1- طبقه اول

4

دکتر ابوالفضل عباس زاده

معاون آموزشی

33120150

33120149

066

Daa20028@yahoo.com

مجتمع پردیس دانشگاهی (کمالوند) کیلومتر 5جاده خرم آباد-بروجرد

5

دکتر علی شیخان

معاون دانشجویی و فرهنگی

33120125

33120126

066

drtarhani@yahoo.com

مجتمع پردیس دانشگاهی کیلومتر 5جاده خرم آباد-بروجرد

6

دکتر محمد علی دریک

معاون توسعه

33310854

33319483

066

-

خ معلم-ستاد مرکزی دانشگاه

7

دكتر رضا سپهوند

معاون غذا و دارو

33224687

33203169

066

bdelfan@yahoo.com

خرم آباد- بلوار 60 متری- بلوار برق- جنب اداره کل دخانیات

8

دکتر مروت طاهری کلانی

معاون تحقیقات

33120172

33120173

066

avarzi@yahoo.com

خرم آباد- انتهای خیابان رازی- خیابان 60 متری

9

عبدالرضا شهبازی

مدیر روابط عمومی

33302033

33302033

066

pr.lums@yahoo.com

خ معلم-ستاد مرکزی دانشگاه ساختمان شماره 2- طبقه دوم

10

مرتضي آقايي

مسئول دفتر رئيس دانشگاه

33302149

33302030

066

mortezaaghei@ymail.com

خ معلم-ستاد مرکزی دانشگاه ساختمان شماره 2- طبقه سوم

 

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشانی

1

دکتر عاطفه رئوفی

رئیس دانشکده

52253650

52253660

071

raoofiat@larums.ac.ir

استان فارس- لارستان - شهر جدید بزرگراه دکتر دادمان – دانشکده علوم پزشکی لارستان

2

دکتر رامین اقتداری

قائم مقام ریاست و معاون توسعه دانشکده

52255028

52253660

071

Eghtedarir@larums.ac.ir

استان فارس- لارستان - شهر جدید بزرگراه دکتر دادمان – دانشکده علوم پزشکی لارستان

3

دکتر عباس نصری

معاون بهداشتی

52244600

52253660

071

nasria@larums.ac.ir

استان فارس- لارستان - شهر جدید – بلوار بهداشت – مرکز بهداشت لارستان

4

دکتر محمد صباغی

معاون درمان

52255037

52253660

071

chehrazim@larums.ac.ir

استان فارس- لارستان - شهر جدید بزرگراه دکتر دادمان – دانشکده علوم پزشکی لارستان

5

دکتر هوشنگ جعفرپور

معاون غذا و دارو

52243875

52243875

071

jafarpourh@larums.ac.ir

استان فارس- لارستان - شهر جدید – بلوار بهداشت – مرکز بهداشت لارستان

6

دکتر زهرا کشتکاران

معاون آموزشی، تحقیقات ، فرهنگی و دانشجویی

52255039

52253660

071

keshtkaranz@larums.ac.ir

استان فارس- لارستان - شهر جدید بزرگراه دکتر دادمان – دانشکده علوم پزشکی لارستان

7

غلامعباس گلخنی

مدیر روابط عمومی

52249316

52253660

071

haghighatgha@larums.ac.ir

استان فارس- لارستان - شهر جدید بزرگراه دکتر دادمان – دانشکده علوم پزشکی لارستان

 


 

 


 

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکترسید عباس موسوی

رئیس دانشگاه

33044017

33362370

011

-

ساری- میدان امام- سه راه جویبار- دع­پ مازندران

2

دکتر محسن اعرابی

معاون بهداشتی

33399600

33399600

011

-

ساری- میدان امام- سه راه جویبار- دع­پ مازندران

3

دکتر علیرضا مردانشاهی

معاون درمان

33044030

33044030

011

-

ساری- میدان امام- سه راه جویبار- دع­پ مازندران

4

دکتر محمد صادق رضایی

معاون آموزشی

33044051

33044051

011

-

ساری- میدان امام- سه راه جویبار- دع­پ مازندران

5

دکتر محمد رضا حق شناس

معاون دانشجویی و فرهنگی

33044044

33044044

011

-

ساری- میدان امام- سه راه جویبار- دع­پ مازندران

6

دکتر محمد پنبه چی

معاون توسعه مدیریت و منابع

33044010

33044010

011

-

ساری- میدان امام- سه راه جویبار- دع­پ مازندران

7

دکتر مجید سعیدی

معاون غذا و دارو

33044013

33044013

011

-

ساری- میدان امام- سه راه جویبار- دع­پ مازندران

8

دکتر احمد علی عنایتی

معاون تحقیقات و فناوری

33257320

3357320

011

-

ساری- میدان امام-سه راه جویبار-دع پ مازندران

9

دکتر محمد سلطان تویه

مشاور و رئیس در امور هیات امنا و مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه

33362503

33362503

011

-

ساری- میدان امام- سه راه جویبار- دع­پ مازندران

10

دکتر محمد صادق پارسایی

مشاور و رئیس مدیر دفتر ریاست دانشگاه

33044017

33044017

011

-

ساری- میدان امام- سه راه جویبار- دع­پ مازندران

11 دکترفرزاد گوهردهی سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه - - - - -

 

 

دانشکده علوم پزشکی مراغه

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر علی جنتی

سرپرست دانشکده

37256901

37256900

041

janati1382@gmail.com

مراغه، خیابان معلم شمالی جنب راهنمایی و رانندگی ستاد مرکزی

2

کیومرث مرزپور

معاون توسعه مدیریت و منابع

37256904

37256905

041

Dr.marzpour@gmail.com

مراغه ، خیابان خیابان معلم شمالی جنب راهنمایی و رانندگی

3

دکتر احمد مجتهدی

معاون بهداشتی

37228867

37228867

041

Dr.ahmadmojtahedi43@yahoo.com

مراغه ، خیابان شهید وصطفی خمینی( دانشسرا سابق) جنب بیمارستان سینا

4

دکتر سجاد احمدی

معاون درمان

37222599

37223244

041

Dr.ahmadi96993@gmail.com

مراغه، خیابان شهید مصطفی خمینی(دانشسرا سابق) جنب بیمارستان سینا

5

دکتر غلامرضا فرید اعلائی

معاون آموزشی تحقیقات دانشجویی و فرهنگی

37276363

37276364

041

Gf.aalae@yahoo.com

مراغه، کیلومتر 5 جاده تهران، روبروی دانشگاه پیام نور

6

دکتر آرش خرمی

مدیریت غذا و دارو

37249596

37249596

041

Arash.khorrami@yahoo,com

مراغه، خیابان شهید مصطفی خمینی( دانشسرا سابق) جنب بیمارستان سینا

7

سعید رستم پور

رییس دفتر و روابط عمومی

37223244

37223244

041

saeed.rostampour@gmail.com

مراغه، خیابان معلم شمالی - جنب راهنمایی و رانندگی- ستاد مرکزی

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر محمد رضادارابی محبوب

سرپرست دانشگاه

38413007

38413006

051

Mehrabim@mums.ac.ir

خیابان دانشگاه-ساختمان قرشی

2

دکتر حمید رضا بهرامی

معاون بهداشتی

38414012

38415222

051

Bahramihr@ mums.ac.ir

انتهای سناباد، مرکز بهداشت استان

3

دکتر محمد هادی سعید مدقق

معاون درمان

38795038

38794468

051

Modaghegh@mums.ac.ir

بلوار فکوری-روبروی فکوری 94-شهرک دانش و سلامت

4

دکتر محمد رضا دارابی محبوب

معاون آموزشی

38433999

38436828

051

Darabimmr@mums.ac.ir

خیابان دانشگاه- ساختمان قرشی

5

دکتر مهدی ابراهیمی

معاون دانشجویی فرهنگی

38430734

38430734

051

Ebrahimim@mums.ac.ir

خیابان دانشگاه-ساختمان قرشی

6

دکتر محمد حسین بحرینی

معاون توسعه مدیریت ومنابع

38795037

38761595

051

BahreyniMH@mums.ac.ir

بلوار فکوری-روبروی فکوری94-شهرک دانش و سلامت

7

دکتر محمد رضا صابری

معاون غذا و دارو

38795036

38762701

051

Saberimr@mums.ac.ir

بلوار فکوری-روبروی فکوری 94-شهرک دانش و سلامت

8

دکتر محسن تفقدی

معاون پژوهشی

38411538

38430249

051

Tafaghodim@mums.ac.ir

خیابان دانشگاه-ساختمان قرشی

9

دکترعلی عمادزاده

مدیر روابط عمومی

38713634

38713638

051

Emadzadea@mums.ac.ir

بلوار فکوری-روبروی فکوری 94-شهرک دانش وسلامت

10

دکتر شاپور بدیعی اول

رئیس دفتر دانشگاه

38451518

38413006

051

BadieeAsh@mums.ac.ir

خیابان دانشگاه-ساختمان قرشی

 

 

دانشکده علوم پزشکی نیشابور

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر محسن عظیمی نژاد

سرپرست دانشكده

42627501

42627500

051

aziminm@mums.ac.ir

نیشابور-ابتدای بلوار معلم-میدان معلم-ستاد مرکزی

2

اسدا... حسن زاده

معاون توسعه

42627502

42627500

051

HasanzadehDA1@mums.ac.ir

نیشابور-ابتدای بلوار معلم-میدان معلم-ستاد مرکزی

3

دكتر اباصلت برجي

معاون آموزشي، پژوهشي

43339122

43334080

051

BorjiA@mums.ac.ir

خیابان شهید جعفری-ابتدای خیابان رازی-ساختمان آموزشی-دانشجوی شهید محمد چمنی

4

دكتر محمودرضا جمشیدی

معاون درمان

43342335

43342337

051

gamshidim1@nums.ac.ir

خيابان شهید جعفری-خیابان جلال ال احمد

5

دکتر محمد رضا تقوی

معاون بهداشتي و رييس مركز بهداشت

43333150

43334010

051

taghavimr@yahoo.com

خیابان امام- خیابان شریعتی- خیابان جلال آل احمد

6

مهندس بایرام اسدی

مدیر روابط عمومی

42627503

42627500

051

Abedinigh1@nums.ac.ir

ابتدای بلوار امام-میدان معلم-ساختمان مرکزی

7

مهندس محمدباقر دلخوش

معاون دانشجویی و فرهنگی

43339122

43339122

051

Delkoshmb1@nums.ac.ir

خیابان امام-امام خمینی27

8

دکتر مجید شادکام

معاون غذا ودارو

43349355

43356001

051

shadkamm1@nums.ac.ir

خیابان شهید جعفری -خیابان جلال آل احمد

9

منصور نعیم آبادی

مدیر دفتر ریاست

42627501

42627524

051

Naeimabediniml@nums.ac.ir

ابتدای بلوار امام- میدان معلم- ساختمان مرکزی

 

دانشگاه علوم پزشکی همدان

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دكتر حبيب اله موسوي بهار

رئیس دانشگاه

325206834

32520773

081

chancellor@umsha.ac.ir

چهارراه خواجه رشید-بلوار آیت ا... کاشانی

2

دکتر حسین عرفانی

معاون بهداشتی

34245090

34223033

081

Dr.H Erfani@yahoo.com

میدان فلسطین- روبروی رفاه

3

دکتر عبادیان

معاون درمان

32526015

32523011

081

darman@umsha.ac.ir

چهارراه خواجه رشید-بلوار

آیت ا... کاشانی

4

دکتر فراهانی

معاون آموزشی

32528058

32520203

081

farahani@umsha.ac.ir

چهارراه خواجه رشید-بلوار

آیت ا... کاشانی

5

دکتر جلیلی

معاون دانشجویی و فرهنگی

38280004-5

38280005

081

VC-culture@umsha.ac.ir

خ مهدیه- روبروی پارک مردم

6

دکتر رشید حیدری مقدم

معاون پشتیبانی

32520401

32520402

081

Dr_haidari@yahoo.com

چهارراه خواجه رشید-بلوار

آیت ا... کاشانی

7

دکترخدادای

معاون غذا و دارو

38381810

38381910

081

khodadadi@umsha.ac.ir

چهارراه خواجه رشید- بلوار

آیت ا... کاشانی

8

دکتربشریان

معاون پژوهشی

38380717

38380130

081

s_bashirian@yahoo.com

خ مهدیه- روبروی پارک مردم

9

جعفر شاهرخی

سرپرست روابط عمومی

32529810

32526200

081

Public-Relation@umsha.ac.ir

چهارراه خواجه رشید-بلوار

آیت ا... کاشانی

10

مهندس فلاحی نیا

رئیس دفتر دانشگاه

-32520683

-4

32520773

081

chancellor@umsha.ac.ir

چهارراه خواجه رشید-بلوار آیت ا... کاشانی

 

 

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر اورنگ ایلامی

رییس دانشگاه

33337239

33337250

074

drhesamnabavi@yahoo.com

بلوارشهید مطهری –ستاد مرکزی دانشگاه

2

دکتر صابر تقي زاده

معاون بهداشتی

33336577

33336578

074

mahmoodshahamat@yahoo.com

خ شهید قرنی، مرکز بهداشت استان

3

دکتر اورنگ ایلامی

معاون درمان

33337938

33337937

074

owrangeilami@yahoo.com

بلوارشهید مطهری –ستاد مرکزی دانشگاه

4

دکتر هیبت اله صادقی

معاون آموزشی

33346070

33346071

074

hsadeghim@yahoo.com

خ دکتر جلیل-جنب بیمارستان امام سجاد(ع)- پردیس آموزشی

5

دکتر سامر مرادیان

معاون دانشجویی و فرهنگی

33337254

33337495

074

samermordian@gmail.com

بلوارشهید مطهری –ستاد مرکزی دانشگاه

6

قادر زاده باقری

معاون پشتیبانی

33337243

33337253

074

ghaderz@yahoo.com

بلوارشهید مطهری –ستاد مرکزی دانشگاه

7

دکتر رحمت اله افشار

معاون غذا و دارو

33236109

-

074

Rahmat486@yahoo.com

بلوارشهید مطهری –ستاد مرکزی دانشگاه

8

دکتر محمد ذوالعدل

معاون پژوهشی

33346078

33346079

074

hsadeghim@yahoo.com

خیابان دکتر جلیل جنب بیمارستان امام سجاد(ع) پردیس آموزشی

9

مالک مجیدی

مدیر روابط عمومی

33337251

3337370

074

Yums_r@yahoo.com

بلوارشهید مطهری –ستاد مرکزی دانشگاه

10

دکتر نجمه مستنبط

رئیس دفتر دانشگاه

33337239

33337250

074

najmehmostanbet@yahoo.com

بلوارشهید مطهری –ستاد مرکزی دانشگاه

 

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکترمحمد رضا میر جلیلی

رئیس دانشگاه

37258770

37258411

035

Dr.mirjalili@ssu.ac.ir

میدان باهنر ابتدای بلوار شهید بهشتی سازمان مرکزی دانشگاه

2

دکتر محمد حسن لطفی

معاون بهداشتی

36232360

37249898

035

Mhlotfi56359@ssu.ac.ir

میدان باهنر ابتدای بلوار شهید صدوقی سازمان مرکزی دانشگاه

3

دکتر علی دهقان

معاون درمان

37244551

37247742

035

Dr.dehghan@ssu.ac.ir

میدان باهنر ابتدای بلوار شهید صدوقی سازمان مرکزی دانشگاه

4

دکتر محمود نوری شادکام

معاون آموزشی

37240373

37247111

035

Noorishadkam@ssu.ac.ir

میدان باهنر ابتدای بلوار شهید صدوقی سازمان مرکزی دانشگاه

5

محمد رضا رحیمی

معاون دانشجویی و فرهنگی

36285402

36245854

035

Mr.rahimi@ssu.ac.ir

میدان امام حسین ، ابتدای بلوار دانشجو ، مجتمع حضرت امام رضا

6

دکتر محمد رضا وفائی نسب

معاون توسعه مدیریت و منابع

37240123

37241515

035

Dr.vafaeinasab@ssu.ac.ir

میدان باهنر ابتدای بلوار شهید صدوقی سازمان مرکزی دانشگاه

7

دکتر محمد حسین مصدق

معاون غذا و دارو

36288114

36288114

035

Mosaddegh@ssu.ac.ir

میدان باهنر ابتدای بلوار شهید صدوقی سازمان مرکزی دانشگاه

8

دکتر امیر هوشنگ مهرپرور

معاون تحقیقات و فناوری

37249333

37258413

035

Ahmehrparvar@ssu.ac.ir

میدان باهنر ابتدای بلوار شهید صدوقی سازمان مرکزی دانشگاه

9

محمد حسین نیکوکاران

سرپرست روابط عمومی

37258770

37258411

035

mhnikookaran@ssu.ac.ir

میدان باهنر ابتدای بلوار شهید صدوقی سازمان مرکزی دانشگاه

10

دکتر علی دهقانی

سرپرست حوزه ریاست دانشگاه

37258770

37258411

035

Dr.dehghani@ssu.ac.ir

میدانباهنر ابتدای بلوار شهید صدوقی سازمان مرکزی دانشگاه

 

 

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتراستاد سید ناصر

رئیس دانشگاه

88501403

-

021

-

خ مطهری -خ کوه نور-کوچه یکم -پلاک 3

2

1

           

3

1

           

4

1

           

5

1

           

6

1

           

7

1

           

8

1

           

9

1

           

10

1

           


 

دانشکده علوم پزشکی وارستگان

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر عبدالرضا وارسته

ریاست

35091170

35091172

051

varasteha@varastegan.ac.ir

مشهد- بلوار وکیل آباد- بلوار لادن- نبش لادن3

2

دکتر احمد ابوالحسنی

معاون آموزشی

35091171

35091172

051

abolhasania@varastegan.ac.ir

مشهد- بلوار وکیل آباد-بلوار لادن- نبش لادن 3

3

دکتر مصطفی جهانگیر

مدیریت دانشجویی و فرهنگی

35015091

35091172

051

mjahangir@varastegan.ac.ir

مشهد-بلوار وکیل آباد- بلوار لادن- نبش لادن3

4

دکتر فاطمه کیفی

مدیریت پژوهش

35015091

35091172

051

keyfif@varastegan.ac.ir

مشهد- بلوار وکیل آباد-بلوار لادن- نبش لادن3

5

مهدی کمساری

مدیریت توسعه منابع و پشتیبانی

35013018

35091172

051

komsarim@varestegan.ac.ir

مشهد- بلوار وکیل آباد- بلوار لادن- نبش لادن3

6

مهندس شیما حقانی

مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی

35091170

35091172

051

haghnish@varastegan.ac.ir

مشهد- بلوار وکیل آباد- بلوار لادن- نبش لادن 3

قسمت 1: الف – ب (آبادان، اسفراین، اراك، اردبیل، ارومیه، اصفهان، اهواز، ایلام، بابل، بندرعباس، بوشهر،‌ بیرجند)

قسمت 2: ت – س (تبریز، تربت حیدریه، تربت جام، تهران، جهرم، جیرفت، خراسان شمالی، دزفول، رفسنجان، زابل، زاهدان، زنجان، ساوه، سمنان، سبزوار، سیرجان)

قسمت 3: ش – ك (شاهرود، شوشتر، شهرکرد، شهید بهشتی، شیراز، شوشتر، توانبخشی و بهزیستی، فسا، قزوین، قم، کاشان، کردستان، کرج، کرمان، کرمانشاه)

قسمت 4: گ– ي (گناباد، گیلان، گلستان، لرستان، مازندران، مراغه، مشهد، نیشابور، همدان، یاسوج، یزد، مجازی، وارستگان)

كاربران عزيز؛ با عرض سلام و احترام چنانچه نظري در خصوص موارد فوق داريد و يا تمايل به اضافه كردن و يا اصلاح موردي در اين صفحه داريد، خواهشمند است از طريق تكميل فرم زير، اطلاع دهيد تا اقدام شود.

 

 

 

نسخه چاپي ارسال به دوست

سه شنبه ١١ مهر ١٣٩٦ - ١٠:٠٠ / شماره خبر: ٣٨٨١٤ / تعداد نمايش: 59733

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج