وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تلفن رئيس و معاونين دانشگاه هاي علوم پزشكي- قسمت 3: ش- ك

قسمت 3: ش – ك(شاهرود، شهرکرد، شهید بهشتی، شیراز، شوشتر، توانبخشی و بهزیستی، فسا، قزوین، قم، کاشان، کردستان، کرج، کرمان، کرمانشاه)

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتررضا چمن

سرپرست دانشگاه

32395003-32395006

32395009

023

mousavi@shmu.ac.ir

میدان هفت تیر ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی

2

دکتراحسان بینش

 معاون بهداشتی

32221190

32228140

023

-

شاهرود-خیابان فردوسی-مرکز عظیما

3

دکتر حسین شیبانی

 معاون درمان

32392820

32392819

023

-

شهرک البرز -خیابان شیخ فضل ا..-نوری-میدان البرز خیابان ایت ا..بهجت

4

دکتر حمید واحدی

معاون آموزشی

32391850

32394800

023

vahedi@shmu.ac,ir

شاهرود -میدان هفت تیر -دانشگاه علوم پزشکی

5

مرتضی محمدیون

معاون دانشجویی و فرهنگی

32394850

32394110

023

morteza-m39@yahoo.com

شاهرود -میدان هفت تیر -دانشگاه علوم پزشکی

6

دکتر حمید کلا لیان مقدم

معاون توسعه مدیریت ومنابع

32392817

32392818

023

h.kalalian@gmail.com

شهرک البرز خیابان شیخ فضل ا..نوری میدان البرز خیابان ایت اله بهجت

7

دکتر سولماز میرزا محمدی

معاون غذا و دارو

32393819

32222322

023

mirzamohammadi@shmu.ac.ir

شاهرود-شهرک البرز-خیابان شیخ فضل الله نوری-خیابان آیت الله بهجت

8

دکتر محمد حسن امامیان

معاون پژوهشی

32396714

32394852

023

emamian@shmu.ac.ir

شاهرود-شهرک البرز-خیابان شیخ فضل الله نوری-خیابان ایت الله بهجت

9

عبدالرضا یوسفی

مدیر روابط عمومی

32396017

32396017

023

raza8188@gmail.com

میدان هفت تیر ساختمان مرکزی

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر ارسلان خالدی فر

سرپرست دانشگاه

33334580

33334588

038

mchalesh@yahoo.com

شهر کرد-بلوار آیت ا... کاشانی ستاد مرکزی دانشگاه

2

دکتر عبدالمجید فدایی

معاون بهداشتی

32227907

32224492

038

fadae@yahoo.com2ali

شهرکرد -میدان انقلاب ا-بتدای خیابان ملت

3

دکتر اکبر سلیمانی

معاون درمان

33334652

33338196

038

soleimani@skums.ac.ir

شهر کرد –گودال چشمه -جنب مسجد امام علی (ع)

4

دکتر مجید شیرانی

معاون آموزشی

33332907

33335776

038

jhnasiri@yahoo.com

شهرکرد-بلوار آیت ا... کاشانی ستاد مرکزی دانشگاه

5

دکتر مهرداد شهرانی

معاون فرهنگی ،دانشجویی

33331150

33331153

038

mehrdadeshahrani2000@gmail.com

شهرکرد-رحمتیه -دانشگاه علوم پزشکی

6

دکتر حمید رئیسی

معاون توسعه مدیریت ومنابع

33330067

33343004

038

hamidreisi@yahoo.com

شهرکرد -بلوار آیت ا... کاشانی ستاد مرکزی دانشگاه

7

دکتررضا محمدی

معاون غذا و دارو

33332910

33332908

038

daroo@skums.ac.ir

شهرکرد-بلوار آیت ا... کاشانی ستاد مرکزی دانشگاه

8

دکتر سید کمال صولتی

معاون پژوهشی

33342414

33349506

038

Kamalsolati@yahoo.com

شهرکرد-بلوار آیت ا... کاشانی ستاد مرکزی دانشگاه

9

سید علی درخشان

مدیر روابط عمومی

33334497

33334497

038

mb@gamil.com4darman

شهرکرد-بلوار آیت ا... کاشانی ستاد مرکزی دانشگاه

10

علی محمد امانی

رئیس دفتر دانشگاه

33334590

33334588

038

Toffs_sh@yahoo.com

شهرکرد-بلوار آیت ا... کاشانی ستاد مرکزی دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر محمد حاجی اقاجانی

رئیس  دانشگاه

22439900-3

22439797

021

a.payvandi@sbmu.ac.ir

بزرگراه شهید چمران-خ یمن-خ شهید اعرابی-دانشگاه علوم پزشکی

2

دکتر محمد پالش

مشاور اجرایی رئیس دانشگاه و مدیر حوزه ریاست

22439900-3

22439797

021

m.palesh@sbmu.ac.ir

بزرگراه شهید چمران-خ یمن-خیابان شهید اعرابی-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-ساختمان شماره1

3

دکتر شهنام عرشی

معاون امور بهداشتی

66710116

66744119

021

s.arshi@sbmu.ac.ir

خیابان جمهوری- تقاطع خیابان حافظ

4

دکتر خسرو رحمانی

معاون درمان

66720400

66707622

66761139

021

kh.rahmani@sbmu.ac.ir

خیابان جمهوری-تقاطع خیابان حافظ

5

دکتر محمد مهدی صدوقی

معاون آموزشی

22439887

22439887

021

sadoughi_mm@sbmu.ac.ir

بزرگراه شهید چمران-خ یمن-خ شهید اعرابی-دانشگاه علوم پزشکی

6

دکتر عبدالرحیم نیک ضمیر

معاون دانشجویی و فرهنگی

22439830

22439855

021

Moavenat_fd@sbmu.ac.ir

بزرگراه شهید چمران-خ یمن-خ اعرابی-دانشگاه علوم پزشکی

7

دکتر محمد فتحی

معاون توسعه مدیریت و منابع

22439890-2

22439894

021

m.fathi@sbmu.ac.ir

بزرگراه شهید چمران-خ یمن-خ شهید اعرابی-دانشگاه علوم پزشکی

8

دکتر جمشید سلام زاده

معاون غذا ودارو

88662334-5

88662334-5

021

j.salamzadeh@sbmu.ac.ir

خ ولیعصر-روبروی پارک ساعی_کوچه آبشار

9

دکتر افشین زرقی

معاون تحقیقات و فن آوری

22439780

22439981

021

zarghi@sbmu.ac.ir

بزرگراه شهید چمران-خ یمن-خ شهید اعرابی-دانشگاه علوم پزشکی

10

مژگان جزی زاده کریمی

مدیر روابط عمومی

22439904

22439908

021

esmail.ramezani@sbmu.ac.ir

بزرگراه شهید چمران-خ یمن-خ شهید اعرابی دانشگاه علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر علی بهادر

سرپرست دانشگاه

32352559

32359317

071

imaniehm@sums.ac.ir

خ-زند-روبروی خ فلسطین –ساختمان مرکزی دع پ

2

دکتر محسن مقدمی

معاون بهداشتی

32303679

32347315

071

moghadami@sums.ac.ir

خ-زند-روبروی خ فلسطین –ساختمان مرکزی دع پ

3

دکتر علی بهادر

معاون درمان

32331549

32122220

071

-

خ-زند-روبروی خ فلسطین –ساختمان مرکزی دع پ

4

دکتر محمود نجابت

معاون آموزشی

32332093

32306467

071

nejabatm@sums.ac.ir

خ-زند-روبروی خ فلسطین –ساختمان مرکزی دع پ

5

دکتر کوروش عزیزی

معاون دانشجویی و فرهنگی

32307593

232359848

071

azizik@sums.ir

خ-زند-روبروی خ فلسطین –ساختمان مرکزی دع پ

6

دکتر سید جلیل معصومی

معاون توسعه

32300050

32336758

071

sgm@sums.ac.ir

خ-زند-روبروی خ فلسطین –ساختمان مرکزی دع پ

7

دکتر حسین نیک نهاد

معاون غذا و دارو

32334688

32331271

071

niknahadh@sums.ac.ir

خ-زند-روبروی خ فلسطین –ساختمان مرکزی دع پ

8

دکتر بصیر هاشمی

معاون تحقيقات و فناوري

32357282

32307594

071

hashemib@sums.ac.ir

خ-زند-روبروی خ فلسطین –ساختمان مرکزی دع پ

9

دکتراکبراجرایی

سرپرست مدیریت  روابط عمومی

32333201

32308200

071

rezazadeha@sums.ac.ir

خ-زند-روبروی خ فلسطین –ساختمان مرکزی دع پ

10

دکترکرامت اله افراشی

سرپرست معاونت اجتماعی

32335038

32331748

071

k-afrashi@yahoo.com

خ زند-روبروی خ فلسطین- ساختمان مرکزی

11

دکتر نصراله عرفانی

معاون بین المللی

32133884

32356996

071

jsia.sums.ac.ir

خ زند- روبروی خ فلسطین- ساختمان مرکزی


دانشکده علوم پزشکی شوشتر

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکترفرهاد ابوالنژادیان

رئیس دانشکده

36212660

-

061

-

شوشتر- بلوارشهید شرافت جنب امورسازمان مالیاتی سازمان مرکزی دانشکده

2

             

3

             

4

             

دانشگاه علوم پزشکی علوم  بهزیستی وتوانبخشی

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکترمحمد کمالی

سرپرست دانشگاه

22180123-4

22180121

021

hrkk1@uswr.ac.ir

اوین-بلواردانشجو-خ کودکیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

3

دکتر احمد علی اکبری کامرانی

معاون درمان و توانبخشی

22180012

22180008

021

ah.kamrani@uswr.ac.ir

اوین-بلواردانشجو-خ کودکیار

4

دکتر محمدرضا خدایی اردکانی

معاون آموزشی

22180016

22180126

22180126

021

kh@4518@yahoo.com

اوین-بلواردانشجو-خ کودکیار

5

دکتر مسعود فلاحی خشکناب

معاون دانشجویی و فرهنگی

22180113

22180113

021

ma.fallahi@uswr.ac.ir

اوین-بلواردانشجو-خ کودکیار

6

دکتر رضا نجفی پور

معاونت توسعه مدیریت و منابع

22180001

22180002

22180011

021

rnajafipour@gmail.com

اوین-بلواردانشجو-خ کودکیار

8

دکتر حمیدرضا خانکه

معاون تحقیقات و فناوري

22180013

22180013

021

ha.khankeh@uswr.ac.ir

اوین-بلواردانشجو-خ کودکیار

9

اکبر میرجانی اقدم

مدیر روابط عمومی

22180125

22180125

021

Ak.mirjani@yahoo.com

اوین-بلواردانشجو-خ کودکیار

10

اکبر میرجانی اقدم

رئیس دفتر ریاست

22180123-4

22180121

021

Ak.mirjani@uswr.ac.ir

اوین-بلوار دانشجو-خ کودکیار

دانشگاه علوم پزشکی فسا

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکترعلی اصغر خالقی

سرپرست دانشگاه

53357093

53357091

071

a.askari60@yahoo.com

میدان ابن سینا دانشگاه پزشکی

2

دکتر مجتبی فرجام

معاون بهداشتی

53352771

53352590

071

farjam.md@gmail.com

خیابان جمهوری اسلامی مرکز بهداشت شهرستان

3

دکتر محمد ضیایی

معاون درمان

53314661-3

53314660

071

ziaei_mo@yahoo.com

میدان ابن سینا-دانشگاه علوم پزشکی

4

دکتر سید امین کوهپایه

معاون آموزشی

53355012

53357091

071

kouhpayeha@sums.ac.ir

میدان ابن سینا دانشگاه پزشکی

5

دکتر صفورا محبی

معاون غذا و دارو

53318384

53318383

071

rezaeipharma@yahoo.coebahm

خیابان شهید فیاض بخش-بیمارستان دکتر شریعتی

6

دکتر احسان بهرامعلی

معاون تحقیقات و فناوری

53342072

53357091

071

ebahramail@yahoo.com

میدان ابن سینا دانشگاه پزشکی

7

دکتر حبیب اله ذاکری

معاون توسعه، مدیریت و منابع

53357094

53357091

071

zakerihabib@yahoo.com

میدان ابن سینا-دانشگاه علوم پزشکی

8

دکتر مجید نقدی

معاون دانشجویی و فرهنگی

53355012

53318383

071

majidnaghdi@yahoo.com

میدان ابن سینا-دانشگاه علوم پزشکی

9

صادق مهدوی نیا

مدیر روابط عمومی

53357093

53357092

071

s.mahdavi2000@yahoo.com

میدان ابن سینا دانشگاه پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر منوچهر مهرام

رئیس دانشگاه

33377089

33375518

028

_

قزوین-خ نواب شمالی-مجتمع ادارات – ساختمان ستاد دع­پ قزوین

2

دکتر سید سعید صدقی اسکویی

معاون بهداشتی

33686201-2

33670034

028

_

بلوارآزادگان -نبش مفتح ساختمان شماره دو دانشگاه 

3

دکترمسعود رضایی

معاون درمان

33664302

33662090

028

_

بلوارآزادگان - نبش مفتح ساختمان شماره دو دانشگاه

4

دکتر پرویز پدیسار

 معاون آموزشی

33341934

33341934

028

_

بلوارشهید باهنر-ساختمان پردیس دع پ

5

محمد رضا شیخی

معاون دانشجویی و فرهنگی

33344504

33368778

028

_

بلوار شهید باهنر-ساختمان پردیس د ع پ

6

دکتر مهدی یوسفی

معاون توسعه مدیریت ومنابع

33374617-5

33374616

028

_

خ نواب شمالی-مجتمع ادارت-ساختمان شماره 1

7

دکتر پیمان قجر بیگی

معاون غذا و دارو

33670041

33672783

028

_

بلوارآزادگان-نبش ساختمان شماره دو

8

دکترامیرپیمانی

معاون پژوهشی

33337006

33350056

028

_

بلوارشهید بهشتی-قبل از چهارراه ولیعصر کوچه مودت فرعی اول پلاک 16

9 دکترپیمان نامدار مدیریت فوریتهای پزشکی 33651642-6 33651642 028 - نوروزیان -بلوارامام خمینی -خیابان حج -کوچه ثبت و اسناد -مرکز فوریتهای پزشکی

10

محمد حسن ارداقیان

مدیر روابط عمومی

33379995

33379995

028

_

خ نواب شمالی- مجتمع ادارات-ساختمان شماره 1 ستاد

دانشگاه علوم پزشکی قم

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر ابوالفضل ایرانی خواه

رئیس دانشگاه

331071380

37706767

025

-

خیابان ساحلی-جنب مخابرات-دانشگاه علوم پزشکی

2

دکتر سید حسن عادلی

معاون آموزشی

331071300

331071300

025

-

قم-خیابان ساحلی-جنب مخابرات-دانشگاه علوم پزشکی

3

دکترباقری

معاون بهداشتی

36602040

36602174

025

-

قم- خیابان امام-خیابان شهید بهشتی

4

دکترپرهام

معاون درمان

331071260

37722073

025

-

قم-خیابان ساحلی-جنب مخابرات-دانشگاه علو م پزشکی

5

دکتر حسین ثقفی

معاون تحقیقات

32852730

-

025

 

قم-خیابان صفا شهر-کوچه اول سمت راست-پلاک 83

6

دکتر جواد حکیم الهی

معاون دانشجویی 

36706441

36162653

025

-

قم-خیابان امام-خیابان شهید بهشتی

7

دكتر علی اصغر اکرمی

معاون توسعه مدیریت و منابع

331071340

31071338

025

-

قم-خیابان ساحلی-جنب مخابرات-دانشگاه علوم پزشکی

8

دکتر سید محمد میلانی

معاون غذا و دارو

36162603

36162653

025

-

قم- خیابان امام-خیابان شهید بهشتی-خیابان چمران

9 دکترخاکی معاون اجتماعی 331070389 37706767 025

-

 


10

محمد رسول مهدوی

مدیر روابط عمومی

331071223

331071223

025

-

قم -خیابان ساحلی -دانشگاه علوم پزشکی ق

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکترابراهیم کوچکی نصرآبادی

سرپرست دانشگاه

55546030

55443026

55464950

031

aarabi_mh@kaums.ac.ir

کاشان –میدان 15 خرداد-

2

دکتر سید علیرضا مروجی

معاون بهداشتی

55420026

55420027

031

moraveji@kaums.ac.ir

فاز 2 ناجی آباد – میدان پلیس-بلوار نارنجستان -مینو3

3

دکتر محمد حاجی جعفری

معاون درمان

55442015

55444017

031

dr- hajijafari@kaums.ac.ir

کاشان خیابان شهید بهشتی درمان

4

دکتر همایون نادریان

معاون آموزشی

55578010

55578011

031

naderian_h@kums.ac.ir

کاشان – کیلومتر 3 بلوار قطب راوندی- دانشکده علوم –معاومت آموزشی

5

دکتر حمیدرضا گیلاسی

معاون دانشجویی و فرهنگی

55541070

55579028

031

student@kaums.ac.ir

کاشان-بلوار قطب راوندی

6

دکتر مهرداد فرزندی پور

معاون توسعه مديريت و منابع

55444055

55463355

031

farzadipour_m@kaums.ac.ir

کاشان –میدان 15 خرداد

7

دکتر حمیدرضا بنفشه

معاون غذا و دارو

55579001

55546080

031

banafshe_h@kums.ac.ir

میدان معلم –ابتدای بلوار باهنر

8

دکتر غلامعلی حمیدی

معاون پژوهشی

55542999

55575057

031

Hamidi-gh@kaums.ac.ir

کاشان-بلوار قطب راوندی

9

حوریه زاهد

سرپرست روابط عمومی

55441818

55450999

031

dr.mofarah@yahoo.com

کاشان –میدان 15 خرداد

10

آقای مجمدرضا افاضل

رئیس دفتر دانشگاه/ دانشکده

55546030

55546112

031

afazel_mr@kaums.ac.ir

کاشان-میدان 15 خرداد

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر سیامک واحدی

سرپرست دانشگاه

33287100

33233600

087

vahedi@muk.ac.ir

سندج –خ آبیدر

2

دکتر فرزام بیدار پور

معاونت بهداشتی

33283003

33287911

087

FBIDARPOOR2003@yahoo.com

سنندج- خ آبیدر

3

دکتر هومن قصری

معاونت درمان

33287550

33238820

087

homan569@yahoo.com

سنندج خ حسن آباد

4

دکترمحمدجعفر رضائی

معاونت آموزشی

33664664

33664654

087

rezaiemjafar@gmail.com

سنندج خ پاسداران

5

دکترشعبان سپهر

معاونت دانشجویی و فرهنگی

33665327

33625743

087

shaban.sepehr@ac.ir

سنندج خ پاسداران

6

حاج سیف ا... مرادی

معاونت توسعه مدیریت ومنابع

33287100-2

33233600

087

moradi@muk.ac.ir

سنندج- خ آبیدر

7

دکتر کامبیز حسن زاده

معاونت غذا و دارو

33666649

33666648

087

kambizhassanzadeh@gmail.com

سنندج-پاسداران

8

دکتر فرزین رضاعی

معاون پژوهش وفناوری

33664653

33664654

087

farzin@yahoo.com

سنندج –خ پاسداران

9

سید محی الدین سجادی

مدیردفترریاست وروابط عمومی

33287102

33233600

087

sajadi@muk.ac.ir

سنندج –خ آبیدر

10

دکتربهرام کندائی

معاون اجتماعی

33241947

33241947

087

kandaeiu@gmail.com

سنندج –خ آبیدر

دانشكده علوم پزشکی کرج (البرز)

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر حمید درفشی

رئیس دانشگاه

32555000

32558931

026

سامانه پیامکی10000505

کرج، بلوار آیت الله طالقانی بالاتر از میدان طالقانی شمالی، شهرک اداری، ستاد مرکزی دانشگاه طبقه پنجم

2

دکترداود مقیمی

معاون بهداشتی

32542200

32548376

32543300

32548376

026

health@abzums.ac.ir

کرج، میدان آزادگان،45متری کاج، جنب بانک تجارت ساختمان معاونت بهداشتی

3

دکترامیرعباس واعظی

معاون درمان

32558535

32547074-76

32556655

026

darman@abzums.ac.ir

بلوار طالقانی شمالی-روبروی دادگستری-خیابان دیو سالار -بوستان پنجم پلاک 20

4

دکتر اسماعیل کسانی

معاون توسعه مدیریت و منابع

32556666

32558932

026

-

کرج- بلوار آیت الله طالقانی ش- بالاتر از میدان طالقانی- شهرک اداری-ستاد مرکزی دانشگاه- طبقه چهارم

5

دکتر جلال غفار زاده

معاون غذا و دارو

32500156

32500233

32500156-144

026

j.ghafar@gmail.com

کرج- بلوار آیت الله طالقانی، بالاتر از میدان طالقانی، شهرک اداری- ستادمرکزی دانشگاه-طبقه چهارم

6

دکتر محمد نوری سپهر

معاون تحقیقات و  فناوری 

34551034

34530685

026

dr.noorisepehr@abzums.ac.ir

کرج- 45 متری گلشهر، خیابان پونه شرقی، ساختمان دارا، طبقه نهم

7

دکتر مهدی طیبی آراسته

معاون آموزشی

32563324

32563325

026

m.tayebi@abzums.ac.ir

کرج-بلوار آیت الله طالقانی-بالاتر از میدان طالقانی-شهرک اداری-طبقه دوم

8

دکترمعصومه جودکی

معاون دانشجویی و فرهنگی

34530068

34530096

34530068

026

-

کرج -گلشهر- خیابان 45 متری-نرسیده به چهارراه گلزار-پونه شرقی-شماره44 -مجتمع ارا -طبقه دهم

9

دکتر امرا...آبروش

مدیر روابط عمومی

32563356

32563348

026

webda@abzums.ac.ir

کرج-بلوار طالقانی-بالاتر از میدان طالقانی، شهرک اداری

10

دکتر علیرضا شکیب

معاون اموراجتماعی ومدیردفترریاست

32555000

32558931

026

shakibalireza47@yahoo.com

کرج-بلوار آیت الله طالقانی-بالاتر از میدان طالقانی-شهرک اداری -ستاد مرکزی دانشگاه-طبقه پنجم

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکترحمید رضا رشیدی نژاد

رئیس دانشگاه

31325809

31325820

31325822

034

hrashidinejad@yahoo.com

ابتدای جاده هفت باغ علوی ، پردیس دانشگاه علوم پزشکی

2

مرتضی هاشمیان

معاون درمان

31215635

32113012

32113170

034

mortezahashamian@yahoo.com

بلوار جمهوری اسلامی -بالاتر چهارراه شفا

3

دکتر سید وحید احمدی طباطبایی

معاون بهداشتی

31215740

32114848

32114231

034

v.tabatabaei@gmail.com

بلوارجمهوری اسلامی -بالاترچهارراه شفا

4

دکترمجید فصیحی هرندی

معاون آموزشی

31325638

31325636

31325759

034

fasihi@kmu.ac.ir

ابتدای جاده هفت باغ علوی ، پردیس دانشگاه علوم پزشکی

5

مسعود مقدری

معاون توسعه مدیریت ومنابع

31325723

31325733

31325724

034

masoudmoghaderi@yahoo.com

ابتدای جاده هفت باغ علوی ، پردیس دانشگاه علوم پزشکی

6

علی اسدی پور

معاون غذا و دارو

31325915-9

31325922

034

aliasadipour@yahoo.com

ابتدای جاده هفت باغ علوی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی

7

عباس پرداختی

معاون تحقیقات و فناوری

32263855

32263857

034

abpardakhty@kmu.ac.ir

چهارراه سمیه ابتدای خیابان ابن سینا روبروی کیلینیک بعثت

8

 محسن بارونی

معاون دانشجویی و فرهنگی

31325301-2

31325292

034

mohsenbarooni@gmail.com

ابتدای جاده هفت باغ علوی، پردیزه دانشگاه

9 حمید ابوسعیدی معاونت امور اجتماعی 31215678
31215676
31215863 034 habousaidi@gmail.com  بلوار جمهوری اسلامی- بالاتراز چهارراه شفا

10

محمد ثمری

مدیر روابط عمومی

31325804

31325802

034

M61.samary@yahoo.com

ابتدای جاده هفت باغ علوی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی

11 محمد رضا اکبری رئیس دفتر رئیس دانشگاه 31325809 31325822 034 mra javar@gmail.com  ابتدای جاده هفت باغ علوی ، پردیس دانشگاه علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر محمود رضا مرادی

رئیس دانشگاه

38354434

38368170

083

Dr.karim@kums.ac.ir

بلوار شهید بهشتی جنب بیمارستان امام علی(ع) ساختمان مرکزی

2

دکتر ابراهیم شکیبا

معاون بهداشتی

37257696

37257812

083

M.shakiba_D91@yahoo.com

میدان فاطمیه -ابتدای خیابان بهار

3

دکتر ساره محمدی

معاون درمان

38369206

38360863

083

sarehonline@yahoo.com

بلوار شهید بهشتی روبروی بیمارستان امام علی(ع) ساختمان شماره 2

4

دکتر فرید نجفی

معاون آموزشی

38359795

38350177

38350013

083

farid_ n32@yahoo.com

بلوار شهید بهشتی روبروی بیمارستان امام علی(ع) ساختمان شماره2

5

دکتر رضا علی بخشی

معاون دانشجویی

38367396

38367392

083

ralibakhshi@yahoo.com

بلوار شهید بهشتی روبروی بیمارستان امام علی(ع) ساختمان شماره 2

6

دکتر قباد محمدی

معاون توسعه مدیریت و منابع

38357063

38358258

38358693

083

ghobadmohammadi@yahoo.com

بلوار شهید بهشتی جنب بیمارستان امام علی(ع) ساختمان شماره1

7

دکتر امید عبدی

معاون غذا و دارو

34302345

34302346

083

omid.abdi47@gmail.com

بلوار پرستار- سرخه لیژه- روبروی دانشکده داروسازی

8

دکتربهروز حمزه

معاون پژوهشی

38384185

38386835

083

Behrooz.hamzeh@kums.ac.ir

بلوار شهید بهشتی روبروی بیمارستان امام علی(ع)ساختمان شماره 2

9

دکتر علی الماسی

معاون اجتماعی

38350961

38350961

083

m.mehmeh@gmail.com

کرمانشاه بلوار شهید بهشتی جنب بیمارستان امام علی (ع) ساختمان مرکزی

10

مهدی محمدی

مدیر روابط عمومی

38353550

38374000

083

m.mehmod@gmail.com

کرمانشاه-بلوار شهید بهشتی -جنب بیمارستان امام علی (ع) ساختمان مرکزی

11

دکتر محمد سعید سریری

رئیس دفتر ریاست دانشگاه

38368170

38368170

083

Dr.sariri@yahoo.com

کرمانشاه- بلوار شهید بهشتی جنب بیمارستان امام علی (ع) ساختمان مرکزی

                                             

قسمت 1: الف – ب (آبادان، اسدآباد، اسفراین، اراك، اردبیل، ارومیه، اصفهان، اهواز، ایلام، بابل، بندرعباس، بوشهر،‌ بیرجند)

قسمت 2: ت – س (تبریز، تربت حیدریه، تربت جام، تهران، جهرم، جیرفت، خراسان شمالی، دزفول، رفسنجان، زابل، زاهدان، زنجان، سمنان، سبزوار، سیرجان)

قسمت 3: ش – ك(شاهرود، شهرکرد، شهید بهشتی، شیراز، شوشتر، توانبخشی، فسا، قزوین، قم، کاشان، کردستان، کرج، کرمان، کرمانشاه)

قسمت 4: گ– ي (گناباد، گیلان، گلستان، لرستان، مازندران، مشهد، نیشابور، همدان، یاسوج، یزد، مجازی، وارستگان)

كاربران عزيز؛ با عرض سلام و احترام چنانچه نظري در خصوص موارد فوق داريد و يا تمايل به اضافه كردن و يا اصلاح موردي در اين صفحه داريد، خواهشمند است از طريق تكميل فرم زير، اطلاع دهيد تا اقدام شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسخه چاپي ارسال به دوست

سه شنبه ١١ مهر ١٣٩٦ - ١٠:٠٠ / شماره خبر: ٣٨٨١٥ / تعداد نمايش: 58370

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج