وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تلفن رئيس و معاونين دانشگاه هاي علوم پزشكي- قسمت 1: الف- ب

 قسمت 1: الف – ب (آبادان، اراك، اردبیل، ارومیه، اسفراین، اصفهان، اهواز، ایران، ایرانشهر، ایلام، بابل، بندرعباس، بم، بوشهر،‌ بیرجند، بهبهان)

 

دانشكده علوم پزشکی و خدمات بهداشتي،‌ درماني آبادان

*

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر علیرضا آموزنده

سرپرست  دانشکده

53384021

53384020

061

aamouzandeh@yahoo.com

خيابان ذوالفقاري- ابتداي 30 متري- دانشكده علوم پزشكي

2

دكتر حجت اله جانبی

معاون درمان

53384012

53384013

061

-

خيابان ذوالفقاري- ابتداي 30 متري- دانشكده علوم پزشكي

3

دكتر عبدالناصر میر شکاک

معاون توسعه مديريت  و منابع

53384028

53384028

061

-

خيابان ذوالفقاري- ابتداي 30 متري- دانشكده علوم پزشكي

4

دکتر شهرام ترحمی

معاون بهداشتي

53329308

53320097

061

-

خيابان ذوالفقاري- ابتداي 30 متري- دانشكده علوم پزشكي

5

دکتر محمد محبوبی

معاون آموزشي، تحقیقات و آموزشی

53267800

53262617

061

-

خيابان ذوالفقاري- ابتداي 30 متري- دانشكده علوم پزشكي

6

حسین کاید خورده

مدير روابط عمومي

53384024

53384024

061

kanazy2004@gmail.com

خيابان ذوالفقاري- ابتداي 30 متري- دانشكده علوم پزشكي

 

دانشگاه علوم پزشکی اراک

 

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر حسن طاهر احمدی

رییس دانشگاه

33135760

33134766

086

dr_taherahmadi@arakmu.ac.ir

اراک- خ شهید شیرودی- خ علم الهدی ستاد دانشگاه

2

دکتر جواد نظری

معاون بهداشتی

33678631

33678633

086

moaven.behdashti@arakmu.ac.ir

اراک- شهرک مصطفی خمینی- کوی گلستان-

3

دکتر حسین سرمدیان

معاون درمان

33133100

33134001

086

drhosseinsarmadian2015@yahoo.com

اراک- خ شهید شیرودی- خ علم الهدی ستاد دانشگاه

4

دکتر علی اصغر یعقوبی

معاون آموزشی

34173638

34173639

086

-

اراک- میدان انقلاب- جنب بیمارستان امیر المومنین (ع)

 5 دکتر محمد رفیعی معاون تحقیقات و فناوری 34173638 34173639 086  rafeie@yahoo.com  

6

دکتر اسماعیل  مشیری

معاون دانشجویی و فرهنگی

3130021

3123881

086

moshiri_e@yahoo.com

اراک- خ شهید شیرودی- خ علم الهدی ستاد دانشگاه

7

دکتر علی ابرازه

معاون توسعه مدیریت و منابع

33137400

33130352

086

ebrazeh1880@yahoo.com

اراک- خ شهید شیرودی- خ علم الهدی ستاد دانشگاه

8

دکتر مصطفی دلاور

معاون غذا و دارو

33678626

33678627

086

mdelavar@arak.mu.ac.ir

اراک- شهرک مصطفی خمینی- کوی گلستان- ساختمان شماره 2 دانشگاه

9

دکتر رضا قاسمی خواه

رئیس دفتر دانشگاه

33134501

33134766

086

ghasemikhah@yahoo.com

اراک- خ شهید شیرودی- خ علم الهدی ستاد دانشگاه

 10

دکتر مجتبی فراهانی

سرپرست روابط عمومی

33134501

33134501

086

 pr.arakums@yahoo.com

اراک خ شهید شیرودی  خ علم الهدی ستاد دانشگاه

 

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

 

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکترقدرت اخوان اکبری

سرپرست دانشگاه

33522100

33522180

045

-

انتهای خ دانشگاه، جنب شهرک دادگستری، مجتمع اداری پردیس دانشگاه

2

دكتر صادق حضرتی

معاون بهداشتی

33522171

33521800

045

انتهای خ دانشگاه، جنب شهرک دادگستری، مجتمع اداری پردیس دانشگاه

3

دكتر افشین فتحی

معاون درمان

33522078

33522077

045

 -

انتهای خ دانشگاه، جنب شهرک دادگستری ، مجتمع اداری پردیس دانشگاه

4

دکتر شهرام حبیب زاده

معاون آموزش و تحقیقات و فناوری

33522083

33512877

045

 -

انتهای خ دانشگاه، جنب شهرک دادگستری، مجتمع اداری پردیس دانشگاه

5

دکتر بهروز دادخواه

معاون دانشجویی و فرهنگی

33510056

33512877

045

انتهای خ دانشگاه، جنب شهرک دادگستری، مجتمع اداری پردیس دانشگاه

6

دكتر محمد صادق سلطان محمد زاده

معاون پشتیبانی

33522091

33522092

045

انتهای خ دانشگاه، جنب شرک دادگستری، مجتمع اداری پردیس دانشگاه

7

دكتر سيدحجت سيدخليل الهي

معاون غذا و دارو

33518307

33516514

045

خیابان باکری، خ سیزده آبان

9

 محمد ذاکر توسلی

مدیر روبط عمومی

33522217

33522194

045

-

انتهای خ دانشگاه، جنب شهرک دادگستری، مجتمع اداری پردیس دانشگاه

10

دکتر فرج شاهی زارع

رئیس دفتر دانشگاه

33522100

33522180

045

-

انتهای خ دانشگاه، جنب شهرک دادگستری، مجتمع اداری پردیس دانشگاه

 

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر جواد آقازاده

ریاست دانشگاه

 

32226020

 

 

31927352

 

 

 

044

   Aghazadeh.j@umsu.ac.ir

 

ارومیه-بلوار رسالت-انتهای کوی اورژانس-ستادمرکزی دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

2

دکتررسول انتظار مهدی

معاونت بهداشتی

33466800

33440197

044

r_entezar_mahdi@yahoo.com

ارومیه-خیابان شهید بهشتی روبروی مسجد قبامعاونت بهداشتی

 

 

 

 

 

 

 

3

دکتر ابراهیم حسنی

معاونت درمان

 

32220633

 

32220633

 

044

Ehassani@gmail.com

فلکه جهاد –اول خ راهنمایی

 

 

 

 

 

 

 

4

دکتر محمد رضا محمدی فلاح

معاونت آموزشی

32237399

32240655

044

mohammadifallah44@gmail.com

ارومیه -بلوار رسالت-انتهای کوی اورژانس-ستاد مرکزی دانشگاه

5

دکتر رضا فیروزی

معاونت دانشجویی و فرهنگی

32242130

32231965

044

 dr.firouzi@gmail.com

ارومیه-بلوار رسالت-انتهای کوی اورژانس-ستاد مرکزی دانشگاه

 

 

 

 

 

6

دکتر محمود صاریخان

معاونت توسعه مدیریت ومنابع

32233770

32229059

044

sarikhan@umsu.ac.ir

ارومیه-بلوار رسالت-انتهای کوی اورزانس-ستاد مرکزی دانشگاه

7

دکتر حسن ملکی نژاد

معاونت غذا ودارو

32788868

32765657

044

lekinejad@yahoo.comhassanma

ارومیه ابتدای جاده سلماس -خیابان شهید دکتر قلیپور-معاونت غذاو دارو

8

دکتر ایرج محبی

معاونت تحقیقات و فناوری

32231930

32240642

044

Mohebbi_iraj@yahoo.com

ارومیه -بلوار رسالت-انتهای کوی اورژانس-ستاد مرکزی دانشگاه

9

دکتر علی افشانی

مدیر روابط عمومی

3220979

32229059

044

Afshani_44@yahoo.com

ارومیه -بلوار رسالت-انتهای کوی اورژانس-ستاد مرکزی دانشگاه

10

دکتر حسین ناز آور

رئس دفترریاست دانشگاه

32247715

32221841

044

hnazavar@gmail.com

ارومیه-بلوار رسالت -انتهای کوی اورژانس-ستاد مرکزی دانشگاه

 

دانشکده  علوم پزشکی اسفراین

 

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

 دکتر عباس نیک روش رئیس دانشکده  37241405  37241407  058    اسفراین، خ طالقانی

2

 دکتر اسحق ایلدر آبادی  معاونت آموزشی و دانشجویی، فرهنگی  37238757  37238757  058    اسفراین- خ امام رضا(ع)

3

 دکتر معصومه طیبی  معاونت درمان  37241702  -  058    اسفراین - خ طالقانی

4

 دکتر عیسی توحیدی  معاونت توسعه مدیریت و منابع

37223510

 37222443

 37223509  058    اسفراین - خ طالقانی

5

 دکتر نادر نیک پرست  معاونت بهداشتی  37223508  37223509  058    اسفراین - خ طالقانی

6

 علی طالبی مدیر روابط عمومی   37241402  -  058    اسفراین - خ طالقانی

7

 سیاوش  سعادتی  رئیس دفتر دانشکده  37241403  -  058    اسفراین- خ بهار جنوبی

 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکترعلامرضا اصغری

رئیس دانشگاه

37929500

36687701

031

asghari@pharm.mui.ac.ir

خیابان هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2

دکتر غلامحسین صدری

معاون بهداشتی

34485558

34485559

031

sadri@.mui.ac.ir

خیابان ابن سینا- جنب بیمارستان امین

3

دکتر حمیدرضا طلوعی

معاون درمان

36629928

36612193

031

davari@med.mui.ac.ir

خیابان شهید قدوسی(آپادانا اول)

4

دکتر احمد موحدیان عطار

معاون آموزشی

37928000

36682006

031

changiz@edc.mui.ac.ir

خیابان هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی

5

دکتر ذبیح اله شاهمرادی

معاون فرهنگی و دانشجویی

36683125

366896955

031

shahmoradi@med.mui.ac.ir

خیابان هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی

6

دکتر علیرضا یوسفی

معاون توسعه مدیریت ومنابع

37929600

36685145

031

aryousefy@edc.mui.ac.ir

خیابان هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی

7

دکترعباس جعفریان دهکردی

معاون غذا و دارو

36699610

36696913

031

jafarian@pharm.mui.ac.ir

خیابان هزار جریب- کوچه ششم

8

دکتر مهدی نعمت بخش

معاون تحقیقات وفناوری

37923060

36687898

031

nematbakhfh.@med.mui.ac.ir

خیابان هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی

9

دکتر کیانوش جهانپور

مدیر روابط عمومی

36685490

36699357

031

-

خیابان هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی

10

دکتر محمد هادی

رئیس دفتر دانشگاه

36686635

36685145

031

hadi@mui.ac.ir

خیابان هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی

 

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

 

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر اسماعیل ایدنی

رئیس دانشگاه

33339092

33335200

061

-

اهواز- گلستان-روبروی سازمان آب و برق -سازمان مرکزی

2

دکتر شکر الله سلمان زاده

معاون بهداشتی

33336067

33366990

061

-

اهواز –امانیه –خیابان فاطمی روبروی نیروی انتظامی

3

دکتر مهران ورناصری

معاون درمان

33337446

33333092

061

-

اهواز امانیه خیابا ن خرم

4

دکتر عبداله رفیعی

معاون توسعه آموزش

33337077

33335396

061

-

گلستان-روبروی سازمان آب و برق

5

دکتر ساسان موگهی

معاون دانشجویی و فرهنگی

33738594

33330794

061

-

گلستان-روبروی سازمان آب و برق

6

دکتر سید احمد حسینی

معاون توسعه مدیریت و منابع

33333179

33330794

061

-

گلستان-روبروی سازمان آب و برق

7

دکتر حسین برزگر

معاون غذا و دارو

32232365

32232364

061

-

اهواز –خ آزادگان –خ نظام وفا بین خیابان شهید رستگاری و شهید آهنگری

8

دکتر بهزاد شریف مخمل زاده

معاون توسعه و پژوهش و فن آوری

33738383

33361544

061

-

اهواز-گلستان-روبروی سازمان آ ب و برق

9

مهندس مجتبی اورکی

مدیر روابط عمومی

33337076

33367566

061

-

گلستان-روبروی سازمان آب و برق

10

دکتر هومن کیفر خی

مشاور و سرپرست مدیریت دفتر ریاست

33339092

33335200

061

-

گلستان-روبروی سازمان آب و برق

 

دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر سید جواد حاجی میر اسماعیل

رئیس  دانشگاه

88622600

88622528

021

-

بزرگراه شهيد همت غرب بين تقاطع  شيخ فضل ا... وشهيد چمران

2

دكتر احمد جنيدي جعفری

معاون بهداشتي

66709083

66705178

021

-

تقاطع خیابان جمهوری و حافظ (زیر پل حافظ) ساختمان قدیم وزارت بهداشت - طبقه سوم

3

دکتر رضا پایدار

معاون  درمان

66734988

66700402

021

-

تقاطع خیابان جمهوری و حافظ (زیر پل حافظ) ساختمان قدیم وزارت بهداشت - طبقه چهارم

4

دكتر کامران سلطانی عربشاهی

معاون  آموزشي

86702227

86702237

021

-

بزرگراه شهید همت غرب بین تقاطع شیخ فضل ا...نوری و شهید چمران

5

دكتر حسین مبارکی

معاون توسعه مدیریت ومنابع

88622626

88622620

021

-

بزرگراه شهید همت غرب بین تقاطع شیخ فضل ا...نوری و شهید چمران

6

دكتر مهران ولايي

معاون غذاودارو

88777674

88195434

021

-

میدان آرژانتین-خ الوند بعد از کوی سی و هفتم

7

دكتر فرید عبادی فردآذر

معاون دانشجویی و فرهنگی

88610120-داخلی3780

88610122

021

-

بزرگراه شهید همت غرب بین تقاطع شیخ فضل ا...نوری وشهید چمران

8

دکتر سید علی جواد موسوی معاون تحقیقات و فناوری 88622552 88622703

021

- بزرگراه شهید همت غرب بین تقاطع شیخ فضل ا... نوری و شهید چمران

9

دکتر حمیدرضا پازکی

مدیر روابط عمومی

86702708

86702606

88622675

021

_

بزرگراه شهيد همت غرب بين شيخ فضل ا... وشهيد چمران

10

فریدون محمودی

مدیر دفتر رئیس دانشگاه

86702602-4

88622528

021

-

بزرگراه شهید همت غرب بین تقاطع شیخ فضل ا...نوری و شهید چمران

 

دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر

 

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دكترايرج ضاربان

رئیس دانشکده

3722230

37231620

054

zareban@yahoo.com

دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر

2

دكتر علی اصغر نشاط

معاون آموزشی

37213397

37213397

054

an.neshat@gmail.com

دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر

3

دکتر مصطفی امینی

معاون توسعه

37222250

37222250

054

-

دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر

4

دكتر مهران امینی فرد

معاون درمان

37222280

37222280

054

-

دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر

5

دکتر یوسف جنتی

معاون بهداشت

37221026

37221186

054

-

دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر

6

علی خسرو شیری

سرپرست اداره روابط عمومي

37227320

37227320

054

anddnb@gmail.com

دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر

 

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

 

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر84

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر علي دل پيشه

رئیس دانشگاه

33334060-33334080

33333647

084

ilammedical@yahoo.com

ایلام- میدان کشوری -بلوار آزادی-ستاد مرکزی دانشگاه

2

دکتر راضی ناصری فر

معاون بهداشتی

32228180

32228134

084

razinaserifar@yahoo.com

ابتدای بلوار مدرس- مرکز بهداشت استان و معاونت بهداشتی

3

دکتر عبدالنور کرد جمشیدی

معاون درمان

33337542

33337180

84

jamshidi-a@medilam.ac.ir

بلوار آزادی-ساختمان دانشگاه علوم پزشکی

4

دکتر جمیل صادقی فر

معاون دانشجویی و فرهنگی

32227146

32227146

084

-

بلوار پژوهش –مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی

5

دکتر جهانگیر عبدی

سرپرست معاون آموزشی

32227134

32227136

084

abdi

-j@medilam.ac.ir

بلوارپژوهش –مجتمع آموزشی دانشگاه علوم |پزشکی

6

دکتر امید افسرده

معاون توسعه

33335010

33331936

084

dr_afsordeh_om@yahoo.

بلوار آزادی-ساختمان دانشگاه علوم پزشکی

7

دکتر نصراله نقدی

معاون غذا و دارو

32232520

32232521

084

dr.naghdi93@gmail.com

میدان شهید کشوری-ساختمان غذاودارو

8

دکتر بهزاد بدخش

معاون تحقیقات و فناوری

32235721

32235724

084

-

بلوار پژوهش-مجتمع آموزشی دانشگاه

9

محمد رضا سپهر

مدیر روابط عمومی

33364525

33364525

084

sepehr-m@medical.ac.ir

بلوار آزادی -ساختمان دانشگاه علوم پزشکی

10

 ایوب میرحسینی

رئیس دفتر دانشگاه

32238460

32238446

084

ilammediacal@yahoo.com

بلوار آزادی -ساختمان دانشگاه علوم پزشکی

 

دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکترسید مظفر ربیعی

رئیس دانشگاه

32195100

32190181

011

 Drm-Rabiee@yahoo.com

بابل خ گنج افروز دانشگاه علوم پزشکی

2

دکتر حسن اشرفیان

معاون بهداشتی

32397132

32363875

011

hesamodin@yahoo.com

بابل خ مدرس میدان باغ فردوس

3

دکتر علی نقشینه

معاون درمان

32194714

32194744

011

dermanebabol@yahoo.com

بابل خ گنج افروز دانشگاه علوم پزشکی

4

دکتر نوین نیک بخش

معاون آموزشی

32190624

32190624

011

novin su hot mail. com

بابل خ گنج افروز دانشگاه علوم پزشکی

5

دکتر عبداالایمان عمویی

معاون دانشجویی فرهنگی

32190841

32190594

011

jamouei1966@gmail.com 

بابل خ گنج افروز دانشگاه علوم پزشکی

6

دکتر محمود حاجی احمدی

معاون توسعه ومدیریت منابع

32129016

32129016

011

hajiahmadi@yahoo.com

بابل خ گنج افروز دانشگاه علوم پزشکی

7

دکترمحسن رضا زاده

معاون غذا و دارو

32194711

32194745

011

Dr.Rezazadeh7@gmail.com

بابل خ گنج افروز دانشگاه علوم پزشکی

8

دکتر علی اکبر مقدم نیا

معاون تحقیقات وفناوری

32197667

32197667

011

moghadamnia@yahoo.com 

بابل خ گنج افروز دانشگاه علوم پزشکی

9

دکتر  سید عارف هاشمی

رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه

32194719

32194719

011

ar_h48@yahoo.com 

بابل خ گنج افروز دانشگاه علوم پزشکی

 

دانشکده  علوم پزشکی بم

 

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر اصغر مکارم

سرپرست دانشگاه

44341120

44340847

034

Ravabetomoomibmu@gami

بم-بلوار شهید رجایی-محل سایت اداری-ساختمان مرکزی

2

دکتر عباس جهان آراء

معاون بهداشتی

44342591

44344607

034

-

بم-بلوارشهیدرجایی-محل سایت اداری-ساختمان مرکزی

3

دکتر هادی صفریان

معاون توسعه

44342422

44342422

034

-

بم-بلوار شهید رجائی-محل سایت اداری-ستاد مرکزی دانشگاه

4

دکتر محبوبه رحمانی

معاون درمان

44343738

44343738

034

-

بم-بلوار شهیدرجایی-محل سایت اداری-ساختمان مرکزی

5

دکتر پریسا دیو سالاز

معاون آموزشی

44219248

44219248

034

-

بم-بلوار خلیج فارس-پردیس دع پ بم

6

دکتر عاطفه پرهیزگار

معاون غذاودارو

44342457 

44342457 

034 

-

بم-بلوار شهید رجایی-محل سایت اداری-ساختمان مرکزی

 

 

 

 

7

دکتر وحید  رزبان

معاون پژوهشی

44219247

44219247

034

-

بم-بلوار خلیج فارس-پردیس-دع پ بم

8

شهرام ناروئی

مدیر روابط عمومی

44341120

44340847

034

-

بم-بلوار شهید رجایی-محل سایت اداری-ساختمان مرکزی

 

دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

 

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر سید حسین داودی

رئیس دانشگاه

33334275-6

33335933

33331991

076

riasat@hums.ac.ir

بلوارشهید چمران- جنب استانداری

2

دکتر غلامعلی جاودان

معاون بهداشتی

33564561-2

33564569

076

javadan.gholamali@gmail.com

خیابان 22بهمن – بلوار شهدای محراب –کوچه کوثر 6

3

دکتر عبدالله غریب زاده

معاون درمان

33330571

33330574

33340403

076

gharibabd@gmail.com

آزادگان -شمال شرقی پارک شهدا

4

دکترعلیرضا سبحانی

معاون آموزشی

33337190-1

33337618

076

ssobhani44@hums.ac.ir

بلوار جمهوری اسلامی –بیمارستان شهید محمدی –ضلع شرقی بیمارستان

5

دکتر عبدالعظیم نجاتی زاده

معاون دانشجویی و فرهنگی

33333287

33340317

076

Moavenat_hums@yahoo.com

بلوار شهید چمران-جنب استانداری

33335392

 

 

6

دکتر کاووس دیندارلو اینالو

معاون توسعه مدیریت و منابع

33333288

33333289

076

kdindarloo@yahoo.com 

بلوار شهید چمران –جنب استانداری

7

دکتر فاطمه دباغ

معاون غذا و دارو

33758540

33758541

076

fatemeh.dabagh@hums.ac.ir

خیابان دانشگاه-ضلع غربی بیمارستان خلیج فارس-خیابان نوروز

8

دکتر تیمورآقا ملایی

معاون تحقیقات و فناوری

33335794

33337594

076

taghamolaei@hums.ac.ir

بلوار جمهوری اسلامی –بیمارستان شهید محمدی –ضلع شرقی بیمارستان

33337192

33337192

 

9

دکتر فاطمه نوروزیان

مشاور رییس دانشگاه و مدیر روابط عمومی و امور بین الملل

33344429 33335934

33335934

076

f_norozian@yahoo.com

بلوار شهید چمران-خیابان استانداری روبروی ستاد مرکزی دانشگاه

10

حسن لطفی مزرعه شاهی

مشاور رئیس دفتر دانشگاه

33334275

-6

33331991

076

Lotfi48@gmail.com

بلوار شهید چمران-خیابان استانداری روبروی ستاد مرکزی دانشگاه 

 

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکترعلیرضا رییسی

رئیس دانشگاه

33323121-2

33323121

077

--

بوشهر-خیابان معلم –روبروی مصلای نماز جمعه –دانشگاه علوم پزشکی

 2

دکتر حیدر عزیز نژاد

قائم مقام  رئیس دانشگاه

33323121-2

33323123

077

-

 بوشهر- خ معلم- روبروی مصلای نماز- دانشگاه علوم پزشکی

3

دکتر عبدالمحمد خواجه ئیان

معاون بهداشتی

33330739

33322078

33326741

077

-

بوشهر-خیابان معلم –روبروی مصلای نماز جمعه

4

دکتر سید سجاد اقبالی

معاون درمان

33324747

33328819

077

-

بوشهر-خیابان معلم –روبروی مصلای نماز جمعه

5

دکتر افشین استوار

معاون تحقیقات و فناوری

33450178

33450161

077

-

بوشهر-پردیس، خ سبز آباد-جنب بیمارستان تامین اجتماعی  سلمان فارسی

6 دکتر صمد اکبرزاده معاون آموزشی 33450236 333450235 077 - بوشهر- پردیس، خ سبز آباد- جنب بیمارستان تامین اجتماعی - سلمان فارس

7

مهندس حسین قایدی

معاون دانشجویی

33450162

33450161

077

-

بوشهر-پردیس، خ سبزآباد، جنب بیمارستان تامین اجتماعی سلمان فارس

8

دکترایرج بیژنی

معاون توسعه مدیریت و منابع

33328721

-

077

-

بوشهر-خیابان معلم –روبروی مصلای نماز جمعه

9

دکتر يحيي رضايي

معاون غذا و دارو

33324797

33331750

077

-

بوشهر- خیابان امام خمینی-روبروی مسجد توحید

10

سید مجید حسینی

سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل

33321621

33321621

077

-

بوشهر-خیابان معلم –روبروی مصلای نماز جمعه

 

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

 

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر کاظم قائمی

رئیس دانشگاه

32430075

32430076

056

kazemghaemi@yahoo.com

خیابان غفاری سازمان مرکزی دانشگاه

2

علیرضا فرهادیان

رئیس دفتر رئیس دانشگاه

32381226

32430076

056

farhadian43@yahoo.com

خیابان غفاری-سازمان مرکزی دانشگاه

2

دکتر کامبیز مهدیزاده

معاون بهداشتی

32430077

32345672

056

hlt@bums.ac.ir

خیابان معلم بعد از چهارراه معلم دانشگاه علوم پزشکی

3

دکتر محمود گنجی فرد

معاون درمان

32381342

32235950

056

ganjim@bums.ac.ir

خیابان غفاری دانشگاه علوم پزشکی

4

دکتر فرشید عابدی

معاون آموزشی

32440447

32440447

056

abedi@bums.ac.ir

خیابان غفاری دانشگاه علوم پزشکی

5

دکتر رضا دستجردی

معاون فرهنگی و دانشجویی

32395115

32430142

056

R.dastjerdi@bums.ac.ir

خیابان غفاری دانشگاه علوم پزشکی

6

دکتر بهنام باریک بین

معاون توسعه مديريت و منابع

32395227

32440450

056

b_barikbin@yahoo.com

خیابان غفاری دانشگاه علوم پزشکی

7

دکتر کبری ناصری

معاون غذا و دارو

32395711

32381114

056

naserik@bums.ac.ir

خیابان غفاری دانشگاه علوم پزشکی

8

دکتر اصغر زربان

معاون تحقيقات و فناوري

32395535

32440388

056

azarban@yahoo.com

خیابان غفاری دانشگاه علوم پزشکی

9

شيرعلي يعقوب پور

مدیر روابط عمومی

32430086

32381127

056

ravabet@bums.ac.ir

خیابان غفاری سازمان مرکزی دانشگاه

 

دانشکده علوم پزشکی بهبهان

 

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر امین محمدپور

سرپرست دانشكده

52835094

52830230

061

amindrmp@gmail.com

دانشكده علوم پزشكي

2

دکتر نیما اختر دانش

معاونت توسعه مديريت ومنابع دانشكده

52835094 

52830230

061

nima_akhtar@yahoo.com

دانشكده علوم پزشكي

3

دکتر شکرالله مظلومی

معاونت درمان ، ودارو وغذا دانشكده

52832044

52830230

061

sh.mazloumi@gmail.com 

دانشكده علوم پزشكي

4

دكتر محسن فرزدقی

معاون  آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی 

52839062

52830230

061

farazdaghm@gmail.com 

دانشكده پيرا پزشكي

5

دكتر محسن شبرو

معاونت بهداشت دانشكده ورييس مركز بهداشت

 52838110

52835876

061

shabromohsen@yahoo.com 

مركز بهداشت شهرستان

6

شاهرخ نوریان

سرپرست رئیس دفتر ریاست

52832044

52830230

061

sh.nooriyan@gmail.com

دانشکده علوم پزشکی

7

نادر حیدری

مدیریت روابط عمومی

52832261

52830230

061

Nader.heidary.1392@gmail.com

دانشکده علوم پزشکی

قسمت 1: الف – ب (آبادان، اراك، اردبیل، ارومیه، اسفراین، اصفهان، اهواز، ایران، ایلام، بابل، بندرعباس، بم، بوشهر،‌ بیرجند)

قسمت 2: ت – س (تبریز، تربت حیدریه، تربت جام، تهران، جهرم، جیرفت، خراسان شمالی، دزفول، رفسنجان، زابل، زاهدان، زنجان، سمنان، سبزوار، سیرجان)

قسمت 3: ش – ك (شاهرود، شوشتر، شهرکرد، شهید بهشتی، شیراز، شوشتر، توانبخشی و بهزیستی، فسا، قزوین، قم، کاشان، کردستان، کرج، کرمان، کرمانشاه)

قسمت 4: گ– ي (گناباد، گیلان، گلستان، لرستان، مازندران، مشهد، نیشابور، همدان، یاسوج، یزد، مجازی، وارستگان)

 

كاربران عزيز؛ با عرض سلام و احترام چنانچه نظري در خصوص موارد فوق داريد و يا تمايل به اضافه كردن و يا اصلاح موردي در اين صفحه داريد، خواهشمند است از طريق تكميل فرم زير، اطلاع دهيد تا اقدام شود.

 

نسخه چاپي ارسال به دوست

يکشنبه ١٩ دی ١٣٩٥ - ١٠:٠٠ / شماره خبر: ٢٧٨٨٥ / تعداد نمايش: 102614

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج