وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تلفن مديران ارشد ستاد مركزي

مقام محترم وزارت و معاونان

ردیف

سمت

تلفن

نمابر

آدرس

-

-

88363560

الی 80

-

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

1

وزیر

88363560

الی80

88364111

شهرک قدس- بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

2

 معاون کل وزارت بهداشت در مان و آموزش پزشکی

88363560

الی80

88364111

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

3

معاون آموزشي و دبیر شورای آموزش پزشکی

88363976

88363977

88363983

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

4

معاون توسعه مديريت ، منابع و برنامه ریزی


81452935

-

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

5

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو

66707621

66467266

66705868

خيابان انقلاب - خ فخررازي - ساختمان شماره 3 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

6

معاون تحقیقات وفناوری

81455152

_

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوکA

7

معاون درمان

81454646

_

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوکA

8

معاون بهداشت

81455060

88363857

شهرک قدس -بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA

9

معاون فرهنگی و دانشجویی

81455440

-2

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوکA

10

معاون پرستاری

81454661-81454663

81454370

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

11

قائم مقام وزیر در امور دانشگاهها

814552300

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

12

معاون حقوقی وامور مجلس

81454815

81454816

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک - ساختمان ستاد مرکزی

حوزه وزارتي

رديف

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

مشاور وزیرو مدیرکل حوزه وزارتی

-8088363560

88364111

شهرک قدس - بلوار فرحزادی- بلوارایوانک - ساختمان ستاد مرکزی

2

مشاور وزیرو رئیس مرکز حراست

81455555

88363612

شهرک قدس - بلوارفرحزادی -بلوارایوانک - ساختمان مرکزی

3

مدیر کل همکاری های بین الملل

81452831

88363714

88363715

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

4

مدیرکل دفتربازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

81455702

-

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی –

5

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی

81454421

81454345

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی – بلوک A

6

نماینده وزیر بهداشت در هیات مرکزی گزینش

5-88363594

5-88363594

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی – بلوک B- طبقه 13

7

مدیرکل دفتر آمار و فناوری اطلاعات

81453682

81453695

88364383

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA-طبقه پنجم

8

مشاور و مدیر کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت

81454330

81454457

شهرک قدس- بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستادمرکزی-بلوکA

9 دبیرشورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی
81452544 88364368 شهرک قدس-بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - ساختمان ستاد مرکزی- بلوک c -طبقه8
10 رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی 88363560الی80 - شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

مشاوران وزیر

رديف

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

مشاور عالی وزیر

81453154

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA

2 مشاورعالی در آموزش پزشکی 88363560الی80 - شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی
3 مشاوروزیردراموربهداشتی 88363560الی80 - شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

4

مشاور وزیر

88363560-80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

5

مشاور ونماینده وزیر در شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

88363560-80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

6

مشاور وزیر در بهداری رزمی

85 و 88764654

88545026

خیابان سهروردي- نبش خ شهيد قندي- پلاك 20

7

مشاور وزیر

88363560الی80

-

شهرک قدس-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوکA- طبقه 15

8

مشاورونماینده وزیردرامورمناطق محروم وروستایی

88645515

88645499

بزرگراه حقانی بعد از کتابخانه ملی فرهنگستان علوم پزشکی

9

مشاوروزیردرامورتوانبخشی

88363560الی80

-

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی-

10

مشاور وزیر در امور مامایی

88363560

-80

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

11

مشاور وزیر در امور زنان وخانواده

88363560

-80

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

12

مشاور و مدیر کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت

88363560الی80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

13

مشاور و عضو منتخب وزیر در شورای آموزش پزشکی وتخصصی

88363560-80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

14

مشاوروزیر ومدیرکل حوزه وزارتی

88363560الی80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

15

مشاور وزیر در امور شاهد وایثارگران

88363560-80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

16

مشاور و نماینده وزیردرشورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

88363560الی80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

17

مشاور وزیر

88363560الی 80

-

شهرک قدس -بلوار فرحزادی -بلوار ایوانک -ساختمان ستاد مرکزی

18

مشاور وزیر بهداشت در امور پزشکان عمومی

88363560الی 80

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی - بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

19

مشاور وزیر در امور مشارکتهای اقتصادی

81453056

-

-

20

مشاور وزیر در حوزه بازرگانی

88363560-80

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

21

مشاوروزیر

88363560الی80

-

شهرک قدس- بلوارفرحزادی -بلوارایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

22

مشاوروزیردراموردانشگاه ها

88363560الی80

-

شهرک قدس-بلوارفرحزادی -بلوارایوانک -ساختمان ستاد مرکزی

23

نماینده درشورای مردمی نظارت برکیفیت ارائه خدمات وزارت بهداشت

88363560الی80

-

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک -ساختمان ستاد مرکزی

 24  مشاوروزیردراموردندانپزشکی و سلامت دهان ودندان 88363560الی80  -  شهرک قدس- بلوارفرحزادی- بلوارایوانک -ساختمان ستاد مرکزی
25 مشاوروزیردرامورگردشگری سلامت 88363560الی80 - -
26 مشاور وزیر در امور بیمه درمان 88363560-80 - شهرک قدس-بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی
27 مشاور جوان وزیر 88363560الی80 - شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

معاونت حقوقی و امور مجلس

رديف

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

معاون حقوقی و امورمجلس

81454815

81454816

88385581

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک -ساختمان وزارت بهداشت ،بلوک a  ،طبقه 9

2 مشاور اجرایی 81454235 88363860 شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان وزارت بهداشت، بلوک a طبقه 9

3

مدیرکل امورمجلس

81454840

81454832

-


شهرک قدس-بلوارفرحزادی -بلوارایوانک -ساختمان وزارت بهداشت، بلوک a ، طبقه 9
4 سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات 81452791 88363860 شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک -ساختمان وزارت بهداشت، بلوک c ، طبقه 11
4 رئیس مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت 81455418 - شهرک قدس -بلارفرحزادی- بلوارایوانک - ساختمان وزارت بهداشت -بلوک
5 رئیس کارگروه بررسی و تنظیم مقررات
81455514 - شهرک قدس -بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - ساختمان وزارت بهداشت- بلوکa -طبقه 5
6 رئیس دفتر معاونت

81454815

81454816

  شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک - ساختمان بهداشت- بلوک a
7 مسئول روابط عمومی 81455427 - شهرک قدس -بلوارفرحزادی -بلوارایوانک -ساختمان بهداشت-باوک a ، طبقه

معاونت آموزشي


رديف

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

معاون آموزشی

81452891

88363983

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی-بلوکc

2 مشاور
81452888 - شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک -ساختمان مرکزی-بلوک c
3 مشاور معاون آموزش و رئیس مرکز تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی
- - شهرک قدس- بلوارفرحزادی- بلوارایوانک -ساختمان مرکزی- بلوک c
4 مشاور - - شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک - ساختمان مرکزی
5 سرپرست مرکزسنجش آموزش پزشکی 66582541
تلفن گویا
66582501
- شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی
6 رئیس مرکزمطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی  88364224
داخلی 2544
 - شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی
7 مدیرکل آموزش مداوم جامعه پزشکی 88363988
داخلی2397
-
شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی
8 سرپرست مرکزخدمات آموزشی  88364536
داخلی 2352 -2323
 - شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی
9 معاون اجرایی  88364235
داخلی2919
 - شهرک قدس- بلوار فرحزادی - بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی
10  مدیرامورنخبگان ودانشجویان استعداد درخشان
 81452434
81452345
 - شهرک قدس- بلوار فرحزادی - بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی 
 11  قائم مقام دبیرشورای آموزش پزشکی وتخصصی
 88364527
داخلی 2290-2300
 - شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکز ی
12 سرپرست اداره کل امورشاهد و ایثارگر 88364525
داخلی 2352
- شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی
13 رئیس مرکزامورهیات علمی 88364227
داخلی 2309-2310
- شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی
14 مشاور دبیرشورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی 88364368
داخلی 2544
- شهرک قدس - بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی
15 دبیرشورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی 88015801
88364238
- شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی
16 دبیرشورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی 88364240
داخلی 2544-2541
- شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی
17 دبیرشورای آموزش داروسازی وتخصصی 88364237
داخلی 2497
- شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی
18 دبیرشورای آموزش پزشکی عمومی 88364228
23782502
- شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی
19 دبیرکمیسیون انجمن علمی گروه پزشکی 81452427 - شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی
20 دبیرشورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت وتخصصی 88364533
داخلی2518
- شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی
21 مشاور و رئیس راه اندازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی کشور 88501403-6 - شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

22


نایب رئیس کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

66418088

-

شهرک قدس - بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی -بلوکc

23

دبیر ستاد آمایش سرزمین آموزش عالی سلامت

81452891

81452543

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی - بلوکc

24

دبیرستاد تحول ونوآوری درآموزش عالی سلامت

81452891

-

شهرک قدس -بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی- بلوک c

25 سرپرست مرکز آموزش های مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی 88363560-الی 80
- شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی
26 مشاور معاون آموزشی در توسعه و گسترش آموزش عالی 88363560الی80 - شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی
27 مشاور 88363560الی80 - شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی
28 مشاور 88363560الی80 - شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی
29 مشاور معاون آموزشی در حوزه برنامه ریزی های آموزشی 88363560الی80 - شهرک قدس- بلوار فرحزادی - بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی
30 مشاور 88363560الی80 - شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی
31 مشاور 88363560الی80 - شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی
32 مشاور 88363560الی80 - شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی
33 مشاور معاون آموزشی در امور تحول و نوآوری در آموزش علوم پایه 88363560الی80 - شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد ستاد مرکزی

معاونت تحقيقات و فناوري


رديف

سمت

تلفن

نمابر

آدرس

1

معاون تحقیقات وفناوری

81455152

-

شهرک قدس- بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - بلوک a - طبقه 15

2

قائم مقام معاونت تحقیقات وفناوری

81455152

-

شهرک قدس - بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- باوک a - طبقه 15

3

مسئول روابط عمومی

81455218

-

شهرک قدس- بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - بلوک a - طبقه 15

4

رئیس مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و دبیر جشنواره رازی

81455181

-82

-

شهرک قدس - بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- باوک a - طبقه 15

5

رییس دفتر توسعه فناوری سلامت

81454325

-

شهرک قدس- بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - بلوک a - طبقه 15

6

رئیس دفتر توسعه و هماهنگی انتشارات و اطلاع رسانی

81455225

-

شهرک قدس - بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- باوک a - طبقه 15

7

دبیرکمیسیون نشریات معاونت

81455158

-

شهرک قدس- بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - بلوک a - طبقه 15

8

دبیرکمیته اخلاق

81455218

-

شهرک قدس - بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- باوک a - طبقه 15

9

مشاوراجرایی

81455203

-

شهرک قدس- بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - بلوک a - طبقه 15

10

دبیرکمیته دانشجویی معاونت

81455696

-

شهرک قدس - بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- باوک a - طبقه 15

11

مشاور

81455699

-

شهرک قدس- بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - بلوک a - طبقه 15

12

مشاور

81454305

-

شهرک قدس - بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- باوک a - طبقه 15

معاونت بهداشت


ردیف

سمت

تلفن

نمابر

نشانی

1

معاون بهداشت

81455090

81454357

شهرک قدس- بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA-طبقه پانزدهم

2

مشاور ومعاون اجرائی

81455070


81454357

شهرک قدس - بلوارفرحزادی - بلوارایوانک - ساختمان ستاد مرکزی - بلوک a - طبقه 15

3

رئیس مرکزمدیریت شبکه

81454803

81454357

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستادمرکزی-بلوکA-طبقه 12

4

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر

81455005

81454357

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستادمرکزی-بلوک a - طبقه 12

5

مدیرکل دفترمدیریت بیماریهای غیرواگیر

81454240

81454357

شهرک قدس - بلوارفرحزادی -بلوارایوانک - ساختمان ستاد مرکزی - بلوک a - طبقه 11

6

رئیس مرکز سلامت محیط و کار

81454121

81454357

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک-ساختمان ستادمرکزی-بلوکA- طبقه 11

7

مشاور معاون بهداشت و رئیس اداره  سلامت دهان ودندان

81454271

81454357

شهرک قدس - بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - ساختمان ستاد مرکزی -بلوک a -طبقه 11

8

مدیرکل دفترسلامت جمعیت ، خانواده و مدارس

81454910

81454357

شهرک قدس -بلوارفرحزادی- بلوارایوانک -ساختمان ستاد مرکزی - بلوک a - طبقه 10

9

مدیر کل دفتر سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد

81454961

81456517

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوارایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA - طبقه 10

10

سرپرست دفتر بهبود تغذیه جامعه

81454991

81454357

شهرک قدس -بلوارفرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی بلوکA- طبقه 10

11

سرپرست دفترآموزش وارتقاء سلامت

81454980

81454357

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک-ساختمان ستادمرکزی-بلوکA- طبقه 10

12 مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت 81453061 81454357 شهرک قدس- بلوار فرحزادی -بلوار ایوانک- ساساختمان ستادمرکزی-بلوک c -طبقه6
13 مشاور معاون بهداشت در مدیریت کاهش خطر و بلایا - - -

14

مدیر روابط عمومی

81455524

81454357

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی -بلوک a- طبقه 5

معاونت درمان

ردیف

سمت

تلفن

نمابر

نشانی

1

معاون درمان

81454646

81454708

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک طبقه نهمA

2

قائم مقام معاون اجرایی

81454645

81454708

شهرک قدس-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوک A

3

قائم مقام درحوزه سلامت روان و اعتیاد

81454965

-

شهرک قدس - بلوارفرحزادی -بلوارایوانک -ساختمان ستاد مرکزی-

4

سرپرست مرکز مدیریت پیوند و امور بیماریها

81455667

81452206

شهرک قدس-بلوار ایوانک-ساختمان مرکزی-بلوکAطبقه 3

5

سرپرست دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی

81454560

81454615

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوکA طبقه هفتم

6

مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان

81454410

81454696

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوکA طبقه هشتم

7

مدیر کل اداره امور آزمایشگاه های مرجع

81453061

81452383

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوکc- طبقه ششم

8

مدیرکل دفترارزیابی فناوری های سلامت ، تدوین استاندارد و تعرفه خدمات سلامت

81454321

81454708

شهرک قدس -بلوارایوانک -ساختمان ستاد مرکزی -بلوک a- طبقه 9

9 مشاورفنی معاونت درمان 88363560الی80 - شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک - ساختمان ستاد مرکزی بلوکa
10 مسئول  روابط عمومی 81455387 81454708 شهرک قدس-بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی-بلوک a طبقه نهم

معاونت توسعه مديريت و منابع

رديف

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی


81452925

81452937

88363588

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 13 معاونت توسعه

2 مدیر کل دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی 88363560الی80 - شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

3

 مدیر کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهی


88363731

88363732

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوکc طبقه 2 معاونت توسعه

4

مشاور

88363728

88363588

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 14 معاونت توسعه

5

سرپرست اداره کل مدیریت منابع انسانی

88363850

88363849

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 10

6

رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد

7- 88363725

88363727

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک c طبقه 10

7

رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری

88363842

-3

88363844

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 11

8

مدیر کل دفتر منابع فیزیکی و امور عمرانی

88363724

88363841

ستاد مرکزی وزارت بهداشت- بلوک c- طبقه 11

9

ذيحساب و مديركل امورمالي

86364102

88364101

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 3

10 مدیر کل دفتر منابع فیزیکی و امور عمرانی 88363724 88363841 ستاد مرکزی وزارت بهداشت- بلوک c- طبقه11

11

سرپرست مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی سلامت

81453422

88364239

ستاد وزارت بهداشت ، بلوک c ، طبقه اول

12 مسئول روابط عمومی
81452932 88363588 ستاد مرکزی وزارت

معاونت فرهنگی، دانشجویی

رديف

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

معاون فرهنگی، دانشجویی

81455440

-2

88364384

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک -ساختمان ستاد مرکزی -بلوکA- طبقه 14

2

مدیر کل فرهنگی

81455437

81453061

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوک A-طبقه 14

3

مدیر کل دانشجویی

81455494

88364384

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA-طبقه 14

4

رئیس مرکز قرآن و عترت (ع)

81455540

-

خ ولیعصر -بالاتر از چهارراه طالقانی نبش کوچه گیلان

5

دبیر شورای مرکزی انضباطی دانشجویان

81455652

88946919

88944721

خ ولیعصر- بالاتر از چهارراه طالقانی-نبش کوچه گیلانی

6

مشاور

81455655

81453066

شهرک قدس -بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک-ساختمان  ستاد مرکزی بلوک 14

7

مسئول روابط عمومی

81455456

81453066

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

معاونت پرستاری

رديف

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

معاون پرستاری

81454661

-

شهرک قدس- بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - ساختمان ستاد مرکز - بلوک a

2

مدیرکل دفترارتقاء سلامت و خدمات بالینی پرستاری

81454661

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

3

مدیرکل دفترتوانمند سازی و بهره وری سرمایه های انسانی

81454661

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

4

معاون مدیر کل ارتقائ سلامت معاونت پرستاری

81454668

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

5

مشاور در امور دانشگاه های علوم پزشکی و مدیر روابط عمومی معاونت پرستاری

81454369

-

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک -ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

اداره کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت


رديف

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

مدیر کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت

81454330

81454457

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

2

 معاون

81454339

81454457

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

3

مدیردفتر توسعه سلامت

81454339

81454457

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

4

معاون تعالی

81454339

81454457

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

5 مشاور امور بین الملل 88363560الی80 - شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوکa

6

مسئول روابط عمومی

81455391

-

وزارت بهداشت بلوک a طبقه 6

سازمان غذا و دارو


رديف

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو

66405598

66705868

خ انقلاب -خ فخررازی-سازمان غذا ودارو

2

مدیرکل  امور فرآورده های آرایشی وبهداشتی

66405590

66467265

خ انقلاب - خ فخررازی-سازمان غذا ودارو

3

معاون توسعه مدیریت ومنابع

61927102

66417251

خ انقلاب- خ فخر رازی -سازمان غذا ودارو

4

ذیحساب و مدیرامورمالی

66910719

66933739

خ انقلاب-خ فخررازی- سازمان غذا و دارو

5

مدیر کل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت

61927432

66405570

خ انقلاب-خ فخررازی-سازمان غذا ودارو

6

سرپرست اموربین الملل

66405598

66405570

خ انقلاب - خ فخررازی-سازمان غذا ودارو

7

مدیر کل  آزمايشگاههاي مرجع كنترل غذا و دارو وتجهیزات پزشکی

66406174

66404330

خ امام خميني - نرسیده به تقاطع ولیعصر -مرکز آزمایشگاه های کنترل غذا ودارو

8

مدیرکل دفتربازرسی، پاسخگویی به شکایات وامور حقوقی

66466062

66469123

خ انقلاب - خ فخر رازی سازمان غذا ودارو

9

مدیرکل امورتجهیزات وملزومات پزشکی

88890857

88934577

خ ولیعصر-بالاتر از میدان ولیعصر-کوچه دانش کیان

10

سرپرست اداره کل فراورده ها ی طبیعی وسنتی و مکمل

66405568

66405568

خ انقلاب - خ فخر رازی-سازمان غذا ودارو

11

مدیرکل توسعه سرمایه منابع انسانی وتحول اداری

66427927

66933739

خ انقلاب-خ فخررازی- سازمان غذا ودارو

12

سرپرست اداره کل حراست سازمان غذا و دارو

66954441

66954441

خ امام خمینی-نرسیده به تقاطع ولیعصر -مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا ودارو

13

مدیر کل دفتر برنامه ریزی، بودجه و مدیریت عملکرد

66466062

61927209

خ انقلاب - خ فخررازی-سازمان غذا ودارو

14 مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل
66466930 66466918 خ انقلاب ،خ فخررازی، سازمان غذاودارو
15 مدیرکل امورفرآورده های غذایی وآشامیدنی - - خ انقلاب -خ فخررازی -سازمان غذاودارو
16
سرپرست اداره کل حوزه ریاست روابط عمومی و امور بین الملل
66405569 66405570 خ انقلاب -خ فخررازی -سازمان غذاودارو
17 رئیس مرکز تحقیقات آزمایشگاهی - - خ انقلاب- خ فخررازی -سازمان غذاودار
18 مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و سامانه های سلامت - - خ انقلاب- خ فخررازی -سازمان غذا ودارو
19 مشاور در امور فعالیتهای دانش بنیان و فناوریهای نوین 66405598 66705868 خ انقلاب- خ فخر رازی - سازمان غذا و دارو

سازمان انتقال خون


رديف

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

مديرعامل سازمان انتقال خون ايران

88601582 و 83

88601580

بزرگراه شیخ فضل اله نوری- تقاطع بزرگراه همت- جنب برج میلاد- سازمان انتقال خون ایران- بلوک a- طبقه 9

2

معاونت توسعه مدیریت ومنابع

88601542 و 44

88601544

بزرگراه شیخ فضل اله نوری- تقاطع بزرگراه شهید همت- جنب برج میلاد-سازمان انتقال خون- بلوک a- طبقه 7

3

معاون فنی وفن آوری نوین

88601585 و 6

88623617

بزرگراه شیخ فضل اله نوری- تقاطع بزرگراه شهید همت-جنب برج میلاد- سازمان انتقال خون ایران- بلوک a- طبقه 7

4

معاون تضمین کیفیت وکنترل کیفی

88601559 و 60

88601585

بزرگراه شیخ فضل اله نوری-تقاطع بزرگراه شهید همت-جنب برج میلاد -سازمان انتقال خون ایران-بلوک a-طبقه 3

5

مشاور مدیرعامل و مدیر کل دفتر مرکزی حراست

 

88601590

الی 4

88601590

بزرگراه شیخ فضل اله نوری-تقاطع بزرگراه شهید همت-جنب برج میلاد- سازمان انتقال خون ایران-بلوکa- طبقه 5

6

مدیرکل دفترعملکرد وپاسخگویی به شکایات

88601579 و 89

88601589

بزرگراه شیخ فضل اله نوری-تقاطع بزرگراه شهید همت-جنب برج میلاد- سازمان انتقال خون ایران- بلوک a- طبقه 5

7

 معاون آموزشی و پژوهشی موسسه عالی طب انتقال خون

88601573

88628741

بزرگراه شیخ فضل اله نوری- تقاطع بزرگراه شهید همت- جنب برج میلاد- سازمان انتقال خون ایران- بلوکa- طبقه 2

8

مدیرکل دفترفناوری اطلاعات،رتباطات و تحول اداری

88601568و 69و 70

88601568

بزرگراه شیخ فضل اله نوری- تقاطع بزرگراه شهید همت-جنب برج میلاد- سازمان انتقال خون- بلوکa- طبقه 8

9

سرپرست دفترحقوقی

88601616

88601618

بزرگراه شیخ فضل اله نوری- تقاطع بزرگراه شهید همت- جنب برج میلاد-سازمان انتقال خون ایران- بلوک a--طبقه 5

10

مدیرکل اداره کل پشتیبانی و نگهداری تجهیزات پزشکی

88601566و 67

88601567

بزرگراه شیخ فضل اله نوری-تقاطع بزرگراه شهید همت-جنب برج میلاد-سازمان انتقال خون ایران-بلوکc- طبقه2

11

مدیرکل منابع انسانی

88601550و 56و 57

88601555

بزرگراه شیخ فضل اله نوری-تقاطع بزرگراه شهید همت- جنب برج میلاد- سازمان انتقال خون ایران- بلوکa- طبقه4

12

مشاور مدیر عامل، مدیرکل دفتر مدیر عامل و روابط عمومی و سخنگوی سازمان

88601580و 82و 83

88601580

بزرگراه شیخ فضل اله نوری-تقاطع بزرگراه شهید همت- جنب برج میلاد-- سازمان انتقال خون ایران-بلوکa-طبقه 5

13 مدیر کل انتقال خون استان تهران 88956161 88990469 خیابان انقلاب - خیابان وصال شیرازی-بالاتر از تقاطع طالقانی-شماره99
14 مدیرکل دفتر برنامه ریزی، جذب و فراخوان اهداکنندگان 88601565 88601574 بزرگراه شیخ فضل اله نوری-تقاطع بزرگراه شهید همت-جنب برج میلاد-سازمان انتقال خون-بلوکc- طبقه3
15 مدیر کل دفتر نظارت فنی و خدمات آزمایشگاه های مرجع و قائم مقام معاونت فنی و فناوری های نوین 88601577 88601574 بزرگراه شیخ فضل اله نوری- تقاطع بزرگراه شهید همت- جنب برج میلاد - سازمان انتقال خون ایران- بلوکc- طبقه3

انستیتوپاستور ایران

رديف

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

رئیس انستيتو پاستور ايران

66954321

66468760

خیابان پاستور- خیابان 12 فروردین- پلاک 69

2

معاونت تحقیقات انستیتوایران

66969297

66483187

خیابان پاستور -خیابان 12 فروردین - پلاک 69

3

معاون توسعه، مدیریت و منابع

66465136

66483187

انستیتو پاستور ایران

4

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل

66409467

66409467

خیابان پاستور- خیابان 12 فروردین- پلاک 69

5

معاونت تولید

02636102313

02636102313

انستیتو پاستورایران

6

مدیریت امورمالی

66467214

66467214

انستیتو پاستورایران

7

مدیریت اموراداری

64112553

66950361

انستیتو پاستورایران

8

مدیریت آموزشی، فرهنگی و دانشجویی

66402771

66402771

انستیتو پاستورایران

9

مدیریت خدمات تخصصی

66496582

66496582

انستیتو پاستور ایران

10

مدیریت آمار وفناوری اطلاعات

64112437

64112437

انستیتو پاستور ایران

11

مدیریت فنی ومهندسی

64112320

66403409

انستیتو پاستورایران

12

مدیریت حراست

66492600

66492600

انستیتو پاستور ایران

صندوق رفاه دانشجویان


رديف

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

رئیس صندوق رفاه دانشجویان

88946251

88946252

88944432

88946253

خ وليعصر – بالاتر از خيابان آيت الله طالقاني – نرسيده به كوچه گيلان – پلاك 1605- ساختمان ولیعصر

2 معاون تسهیلات 88946251
- خ ولیعصر- بالاتر از خیابان ایت الله طالقانی- نرسیده به کوچه گیلان- پلاک 1605-ساختمان ولیعصر
3 معاون پشتیبانی و مدیریت منابع 88946251 - خ ولیعصر- بالاتر از خیابان آیت الله طالقانی- نرسیده به کوچه گیلانی-پلاک1605
4 مدیر سرمایه گذاری و اقتصادی 88946251 - خ ولیعصر- بالاتر از خیابان آیت الله طالقانی - نرسیده به کوچه گیلانی- پلاک1605

5

مدیر روابط عمومی

84212161

_

خ وليعصر – بالاتر از خيابان آيت الله طالقاني – نرسيده به كوچه گيلان – پلاك 1605ساختمان ولیعصر

سازمان بیمه سلامت ایرانیان

رديف

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1 رئیس هیات مدیره و مدیر عامل
22856578 - -

2

رئیس هیات مدیره

22852122

-

خیابان دکترشریعتی -حسینیه ارشاد-خیابان قبا- بلوار شهرزاد-خیابان علیپور مشکانی

3

دبیر کمیته تخصیص و بیمه سلامت

22858533

-

خیابان دکترشریعتی-حسینیه ارشاد-خیابان قبا- بلوارشهرزاد-خیابان علیپورمشکانی

4

معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع

22858582

-

خیابان دکترشریعتی-حسینیه ارشاد- خیابان قبا- بلوارشهرزاد- خیابان علیپورمشکانی

5

مدیر کل دفتر مرکزی حراست

22856577

22847802

-

خیابان دکترشریعتی-حسینیه ارشاد- خیابان قبا- بلوارشهرزاد- خیابان علیپورمشکانی

6

مدیرکل حوزه هیات مدیره ومدیر عامل

22845722

-

خیابان دکترشریعتی-حسینیه ارشاد- خیابان قبا- بلوارشهرزاد- خیابان علیپورمشکانی

7

مدیرکل روابط عمومی واموربین الملل

22844757

-

خیابان دکترشریعتی-حسینیه ارشاد- خیابان قبا- بلوارشهرزاد- خیابان علیپورمشکانی

8 معاون بیمه و خدمات سلامت - - -
9 معاون آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات - - -
10 عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیر عامل در امور استان ها - - -
11 مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات - - -
12 مشاور مدیر عانمل - - -
13 مشاور مدیر عامل - - -
14 سرپرست مرکز تحقیقات و مطالعات بیمه ای - - -
15 مدیر کل دفتر حقوقی - - -

سازمان اورژانس کشور

 

ردیف

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

رئیس اورژانس کشور

81454115

-

شهرک قدس -بلوارفرحزادی- بلوارایوانک -ساختمان ستاد مرکزی بلوک a -طبقه 7

2 قائم مقام 81455688 - شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک - ساختمان ستادمرکزی-بلوک a -طبقه 7
3 معاون پشتیبانی 49231412 - شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک - ساختمان ستاد مرکزی-بلوکa طبقه7
4 معاون فنی و عملیات 81454099 - شهرک قدس-بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - ساختمان ستادمرکزی -بلوک a طبقه 7
5 معاون آموزش 81454015 - شهرک قدس-بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - ساختمان ستاد مرکزی-بلوک a طبقه7
6 قائم مقام بحران 81454539 - شهرک قدس- بلوارفرحزادی- بلوارایوانک -ساخمان ستاد مرکزی-بلوک a طبقه 7
9 مدیرروابط عمومی 44896374 - شهرک قدس- بلوارفرحزادی- بلوار ایوانک - ساختمان ستاد مرکزی - بلوک a طبقه 7

هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران

ردیف

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

رئیس هیات امنای صرفه جوی ارزی در معالجه بیماران

۴۲۶۰۱۰۰۰۰ داخلی ۳۱۵ و۳۰۶

۸۸۸۰۷۲۴۴

خیابان طالقانی-بین خ حافظ ونجات اللهی-پلاک ۳۶۶

2

ذیحساب ومدیر کل امور مالی

۴۲۶۰۱۰۰۰۰داخلی ۵۱۹

۸۸۸۰۷۲۴۴

خیابان طالقانی-بین خ حافظ ونجات اللهی پلاک ۳۶۶

3

مدیرکل طرح و برنامه

۴۲۶۰۱۰۰۰ داخلی ۲۰۳

۸۸۸۰۷۲۴۴

خیابان طالقانی-بین خ حافظ  ونجات اللهی- پلاک ۳۶۶ 

4

رئیس اداره بازرگانی داخلی و خارجی

۴۲۶۰۱۰۰۰ داخلی ۳۲۲

۸۸۸۰۷۲۴۴

خیابان طالقانی-بین خ حافظ ونجات اللهی پلاک ۳۶۶

5

مدیر منابع انسانی وپشتیبانی

۴۲۶۰۱۰۰۰ داخلی ۱۴۹

۸۸۸۰۷۲۴۴

خیابان طالقانی - بین خ حافظ ونجات اللهی پلاک ۳۶۶

6

مدیر امور حقوقی و امور قراردادها

-

۸۸۸۰۷۲۴۴

خیابان طالقانی-بین حافظ ونجات اللهی -پلاک ۳۶۶

7

مدیر حراست

۴۲۶۰۱۰۰۰ داخلی ۲۰۵

۸۸۸۰۷۲۴۴

خیابان طالقانی-بین حافظ ونجات اللهی پلاک ۳۶۶

8

مسئول روابط عمومی

۴۲۶۰۱۰۰۰ داخلی

۸۸۸۰۷۲۴۴

خیابان طالقانی- بین حافظ ونجات اللهی پلاک ۳۶۶


 

 

 

 


نسخه چاپي ارسال به دوست

يکشنبه ١٩ آذر ١٣٩٦ - ١٠:٠٠ / شماره خبر: ٢٧٨٨١ / تعداد نمايش: 379208

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج