وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آيين نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان پزشكي قانون كشور

عنوان قانون:

متن قانون:

مقدمه (از آيين نامه ها)

نقل از شماره 14368 – 16/4/1373 روزنامه رسمى به استناد ماده يازده قانون تشكيل سازمان پزشكى قانونى، مصوب 27/4/1372 مجلس شوراى اسلامى آئين‏نامه اجرائى قانون فوق‏الذكر مشتمل بر (20) ماده و (2) تبصره به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت و از تاريخ ابلاغ لازم‏الاجراء مى‏باشد.

ماده 1 (از آيين نامه ها)

درخواستها و دستورات مراجع ذى‏صلاح قضائى به سازمان پزشكى قانونى كشور (كه منبعد در اين آئين‏نامه سازمان ناميده مى‏شود) و واحدهاى تابعه آن بايستى در چهارچوب وظائف قانونى سازمان، روشن، صريح و در برگيرنده جهات كامل خواسته‏هاى كارشناسى و تشخيصهاى پزشكى قانونى نسبت به موضوع ارجاعى بوده و به امضاء مقامات قضائى ذيربط رسيده باشد.

ماده 2 (از آيين نامه ها)

درخواستها و دستورات مراجع قضائى كه براساس ماده (1) اين آئين‏نامه صادر شده باشد توسط مسئول مربوط در سازمان و واحدهاى تابعه آن حسب مورد به افراد يا بخش‏هاى ذيربط ارجاع مى‏گردد تا پس از اقدامات تشخيصى لازم اعم از معاينات بالينى افراد و كالبدگشائى اجساد و ساير اقدامات پاراكلينيكى و امور آزمايشگاهى و در صورت لزوم ارجاع موضوع به كميسيونهاى پزشكى، نتايج حاصله در مدتى متناسب با موضوع ارجاعى طى گزارشى حاوى نكات مورد درخواست مرجع قضائى و رعايت مفاد تبصره يك ماده (1) قانون با امضاء مديران مربوطه يا مقامات مجاز از طرف آنها به مقام قضائى ذيربط منعكس مى‏گردد.

ماده 3 (از آيين نامه ها)

استعلامات ادارات و سازمانهاى وابسته به قوه قضائيه و ساير دستگاه‏هاى دولتى از سازمان و واحدهاى تابعه آن بايستى در چهارچوب وظائف قانونى سازمان و دستگاه‏هاى استعلام كننده، مكتوب، روشن، صريح و بيان‏كننده دقيق ابعاد خواسته‏هاى كارشناسى مرجع استعلام‏كننده از سازمان و واحدهاى تابعه آن بوده و به امضاء مقامات مجاز دستگاه مربوط رسيده باشد.

ماده 4 (از آيين نامه ها)

برنامه‏ريزى، تعيين مدت، نحوه كارآموزى، موضوعات مورد آموزش در مقاطع مختلف بررسى صلاحيتهاى علمى و صدور گواهينامه‏هاى مربوط و نيز تنظيم برنامه و اجراى ساير امور آموزشى سازمان براى كليه افرادى كه لازم است دوره كارآموزى پزشكى قانونى را طى نمايند به موجب دستورالعمل اجرائى خواهد بود كه به تصويب رئيس سازمان خواهد رسيد.

ماده 5 (از آيين نامه ها)

همكارى علمى و انجام امور آموزشى و پژوهشى مورد نياز سازمان و دانشگاه‏ها، موضوع بند 4 ماده (1) قانون براساس مقاوله نامه‏هائى كه برحسب مورد بين سازمان و دانشگاه‏هاى ذيربط امضاء و مبادله خواهد شد، صورت مى‏گيرد.

ماده 6 (از آيين نامه ها)

در اجراى بند (5) ماده (1) قانون، سازمان مى‏تواند ضمن برقرارى ارتباط و مبادله اطلاعات روز علوم ذيربط با مراكز آموزشى و پژوهشى داخل و خارج از كشور نسبت به برگزارى سمينارهاى علمى و تخصصى و يا اعزام مديران و كارشناسان خود جهت شركت در كنفرانس‏ها و سمينارها و سمپوزيومهاى داخلى و بين‏المللى اقدام نمايد. همچنين سازمان مى‏تواند به منظور بالا بردن سطح اطلاعات علمى و تجربى نيروهاى تخصصى و فنى خود افرادى را جهت طى دوره‏هاى مختلف تخصصى و فوق تخصصى و يا بهره‏گيرى از فرصتهاى مطالعاتى به مراكز آموزشى و پژوهشى معتبر داخل و يا خارج از كشور اعزام كند.

ماده 7 (از آيين نامه ها)

مقامات قضائى ذيربط مى‏توانند به منظور اجراى صحيح تبصره 2 ماده (1) قانون از نظرات كارشناسى مقامات ذى‏صلاح پزشكى قانونى استفاده نمايند.

ماده 8 (از آيين نامه ها)

هزينه‏هاى خدمات پزشكى قانونى و انجام امور آموزشى و پژوهشى در حدود ماده (3) قانون براساس تعرفه مصوب م/18831/1 مورخ 3/6/1372 و اصلاحيه‏هاى بعدى آن وصول و به حساب درآمدهاى عمومى كشور واريز و سپس براساس قانون بودجه هر سال و مفاد ماده (9) اين آئين‏نامه به مصرف خواهد رسيد.

ماده 9 (از آيين نامه ها)

اعتبارى كه به موجب قسمت اخير ماده (3) قانون در بودجه هر سال در اختيار سازمان قرار مى‏گيرد جهت تهيه و تأمين ساختمان و وسائل و تجهيزات و به كارگيرى نيروى انسانى مورد نياز واحدهاى تابعه سازمان، انجام امور تحقيقاتى و مطالعات پزشكى قانونى و انتشار مجله پزشكى به مصرف خواهد رسيد.

ماده 10 (از آيين نامه ها)

پزشكان و كادر فنى سازمان (كه حقوق و مزاياى آنها به استناد ماده 4 قانون معادل حقوق و مزاياى پزشكان و كادر فنى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى خواهد بود) شامل افرادى از سازمان مى‏شود كه مشاغل آنها در يكى از رشته‏هاى شغلى مربوط به رسته بهداشتى و درمانى تخصيص يابد.

ماده 11 (از آيين نامه ها)

سازمان مكلف است به منظور حسن اجراى وظائف مندرج در ماده (1) قانون به تعداد كافى پست سازمانى تحت عنوان عضو هيأت علمى و محقق در مجموعه تشكيلاتى خود و واحدهاى تابعه پيش‏بينى نموده و به تصويب مراجع ذيربط برساند.

ماده 12 (از آيين نامه ها)

كادر علمى و تحقيقاتى مندرج در تبصره (1) ماده (4) قانون شامل كليه كاركنانى از سازمان مى‏شود كه مشاغل و پستهاى سازمانى آنها در مجموعه تشكيلاتى سازمان به عنوان عضو هيأت علمى يا محقق به تصويب رسيده باشد. تبصره - اشخاص ذى‏صلاح به تشخيص رئيس سازمان جهت بررسى و تأييد درجات علمى آنها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى معرفى خواهند شد.

ماده 13 (از آيين نامه ها)

افرادى كه به استناد ماده (5) قانون با اعلام ضرورت سازمان جهت استفاده از خدمات پزشكى و پيراپزشكى آنان از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى مأمور خدمت در سازمان مى‏شوند از نظر نوع مأموريت و همكارى با سازمان به دو گروه به شرح ذيل تقسيم مى‏شوند:
الف - افرادى كه براى خدمت تمام وقت به سازمان و واحدهاى تابعه آن مأمور مى‏شوند و در طول مدت همكارى با سازمان هيچگونه مسئوليت اجرائى در دستگاه اوليه و اصلى خود (دستگاه مأموردهنده) ندارند و در اين آئين‏نامه به آنان مأمورين تمام وقت گفته مى‏شود.
ب - افرادى كه براى خدمت پاره وقت به سازمان و واحدهاى تابعه آن مأمور مى‏شوند، و منبعد در اين آئين‏نامه به آنان مأمورين پاره وقت گفته مى‏شود.

ماده 14 (از آيين نامه ها)

همكارى مأمورين پاره وقت مندرج در بند ب ماده (13) اين آئين‏نامه با سازمان برحسب ضرورت با رعايت قوانين موضوعه و مقررات استخدامى به يكى از طرق زير انجام مى‏شود: الف - مأمورينى كه همه روزه ساعاتى از اوقات ادارى را با سازمان همكارى كنند و بقيه ساعات ادارى روزانه را در دستگاه اوليه و محل كار سازمانى خود خدمت نمايند. ب - مأمورينى كه تعدادى از روزهاى هفته يا ماه را در كل ساعات ادارى با سازمان همكارى نمايند و بقيه اوقات ادارى را در دستگاه اوليه و محل كار سازمانى خود خدمت كنند.

ماده 15 (از آيين نامه ها)

با توجه به مفاد اخير ماده (5) قانون، حقوق و مزاياى افرادى كه به استناد ماده قانونى مذكور جهت همكارى در زمينه خدمات پزشكى و پيراپزشكى به سازمان مأمور مى‏شوند (اعم از اينكه مأموريت آنها در سازمان تمام وقت باشد يا پاره وقت) با توافق بالاترين مقام اجرائى دستگاه مأمور دهنده و رئيس سازمان يا ساير مقامات مجاز از دو دستگاه پرداخت خواهد شد.

ماده 16 (از آيين نامه ها)

مأمورين تمام وقت مندرج در بند الف ماده (13) اين آئين‏نامه در صورتى كه در طول مدت مأموريت خود در سازمان به مشاغلى منصوب شوند كه قانوناً بيشتر از مزاياى آخرين شغل قبل از مأموريت آنها به سازمان داشته باشد و يا در نقاط و شهرستانهائى به كار گمارده شوند كه مزاياى منطقه‏اى بيشترى از نقاط محل خدمت قبلى داشته باشد، محق به دريافت مابه‏التفاوت مزاياى مذكور خواهند بود و اگر دستگاه مأمور دهنده پرداخت مابه‏التفاوت مزاياى چنين مأموريتى را به عهده نگيرد سازمان مكلف است از محل اعتبارات مصوب خود اينگونه مزايا و مابه‏التفاوتها را به مأمورين ذينفع پرداخت كند.

ماده 17 (از آيين نامه ها)

حق‏الزحمه افرادى كه به استناد ماده (5) قانون و مواد (13) و (14) اين آئين‏نامه جهت همكارى در زمينه خدمات پزشكى و پيراپزشكى به سازمان مأمور مى‏شوند براى ساعات همكارى در خارج وقت ادارى براساس تعرفه‏اى كه در اجراى تبصره ذيل ماده قانونى فوق به صورت جداگانه تهيه و به تصويب مى‏رسد، پرداخت خواهد شد.

ماده 18 (از آيين نامه ها)

مديران كل مراكز پزشكى قانونى استانها توسط رئيس سازمان و يا مقام مجاز از طرف وى از ميان پزشكان واجد صلاحيت انتخاب و به اين سمت منصوب مى‏گردند.

ماده 19 (از آيين نامه ها)

رؤساى مراكز پزشكى قانونى شهرستانهاى تابعه هر استان به پيشنهاد مديركل مركز پزشكى قانونى استان مربوط و با حكم رئيس سازمان يا مقام مجاز از طرف وى از ميان پزشكان واجد صلاحيت انتخاب و به اين سمت منصوب مى‏گردند.

ماده 20 (از آيين نامه ها)

سازمان مكلف است پزشكان، دندانپزشكان، داروسازان و متخصصان علوم آزمايشگاهى را كه به استخدام سازمان در مى‏آيند و درخواست اجازه تأسيس مطب يا داروخانه و آزمايشگاه در شهر محل خدمت خود را دارند جهت اعمال ماده (9) قانون و صدور پروانه مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى معرفى نمايد. تبصره - در صورتى كه رابطه استخدامى هر يك از مستخدمين مندرج در اين ماده با سازمان قطع شود سازمان مكلف است در اسرع وقت مراتب را جهت لغو پروانه طبابت مشروط و يا ابطال اجازه تأسيس مؤسسه، حسب قانون اجازه تأسيس مطب - مصوب 1362 - و آئين‏نامه اجرائى آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى اعلام كند. رئيس قوه قضائيه - محمد يزدى

نسخه چاپي ارسال به دوست

چهارشنبه ٣٠ ارديبهشت ١٣٨٨ - ١٤:٢٤ / شماره خبر: ٣٧٨٠ / تعداد نمايش: 2788

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج