وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آيين نامه كميته ملي حقوق بشر دوستانه جمهوري اسلامي ايران

عنوان قانون:

متن قانون:

مقدمه (از آيين نامه ها)

نظر به تعهد دولت جمهورى اسلامى ايران به موجب كنوانسيونهاى چهارگانه ژنو مصوب 1949 و همچنين تعهد دولتها نسبت به اجراى حقوق بشر دوستانه و لزوم رعايت حقوق انسانى در مخاصمات مسلحانه و تلاش براى تسكين آلام بشرى، با توجه به ماده (1) و بند (6) ماده (3) و ماده (5) و بند (7) ماده (9) قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهورى اسلامى ايران مصوب 1367، با تعهد به اصول بشر دوستانه دين مبين اسلام و همين اصول مقرر در موافقنامه تأسيس كميته اسلامى هلال بين‏المللى 1982، با تعهد به اصول و اهداف منشور ملل متحد و معاهدات بين‏المللى لازم‏الاجراى بشر دوستانه، به منظور ترويج، تبيين و اجراى حقوق بشر دوستانه در سطح ملى و مشاركت در تلاشهاى بين‏المللى، و با ملاحظه مصوبه بيست و ششمين كنفرانس بين‏المللى صليب سرخ و هلال احمر 1995 مبنى بر تشكيل كميته‏هاى ملى حقوق بشر دوستانه، مواد اين آئين‏نامه به ترتيب ذيل مقرر مى‏شود:

فصل اول (از آيين نامه ها)

كليات

ماده 1 (از آيين نامه ها)

در اين آيين‏نامه عبارت "كميته ملى" به جاى كميته ملى حقوق بشر دوستانه جمهورى اسلامى ايران" به كار مى‏رود.

ماده 2 (از آيين نامه ها)

اهداف كميته ملى عبارت است از ترويج و تكامل و زمينه سازى براى اجراى حقوق بشردوستانه در سطح ملى و مشاركت در تحكيم و رعايت حقوق بشردوستانه در سطح بين‏المللى.

ماده 3 (از آيين نامه ها)

وظايف و اختيارات كميته ملى بدين قرار است:
1- تصميم‏گيرى در خصوص نحوه اجراى مقررات بين‏المللى بشر دوستانه در سطح ملى در چارچوب قوانين و مقررات جارى.
2- نظارت بر رعايت حقوق بشردوستانه در سطح ملى.
3- آموزش و ترويج مفاهيم حقوق بشردوستانه در ميان نيروهاى مسلح، عموم مردم و در مقاطع تحصيلى مختلف.
4- تهيه و ارايه پيشنهاد تصويب قوانين و مقررات در جهت رعايت و اجراى حقوق بشردوستانه و همچنين پيشنهاد الحاق جمهورى اسلامى ايران به معاهدات بين‏المللى مربوط.
5- ارايه نظرات مشورتى در زمينه تبيين و تفسير مقررات بشردوستانه.
6- پيگيرى امور حمايت از كليه اشخاص مشمول مقررات حقوقى بشر دوستانه بين‏المللى از جمله:
الف) پيگيرى امور مربوط به ورود، اقامت و خروج يا اخراج پناهندگان و آوارگان،
ب) پيگيرى امور مربوط به اسراى خارجى در ايران و اسرا و زندانيان ايرانى در خارج از كشور.
پيگيرى امور مربوط به مجروحان جنگى بويژه قربانيان سلاحهاى كشتار جمعى (شيميايى، هسته‏اى، ميكروبى و بيولوژيكى.
7- تشريح و ترويج نقطه نظرات و عملكرد جمهورى اسلامى ايران در قبال حقوق بشردوستانه براى ارايه به مجامع و نهادهاى ملى و بين‏المللى با هماهنگى وزارت امور خارجه.
8- همكارى با سازمانهاى منطقه‏اى و بين‏المللى به منظور ترويج و اجراى حقوق بشردوستانه با هماهنگى وزارت امور خارجه.
9- پيگيرى موارد نقض مقررات بشر دوستانه در سطح بين‏المللى و ارايه گزارش به مجامع بين‏المللى ذى‏ربط.
10- هماهنگى و تبادل اطلاعات علمى و تحقيقاتى با مراجع داخلى و خارجى در زمينه حقوق بشر دوستانه.

فصل دوم (از آيين نامه ها)

اركان

ماده 4 (از آيين نامه ها)

كميته ملى متشكل از اركان زير است: 1- كميته 2- دبيرخانه

ماده 5 (از آيين نامه ها)

رياست كميته ملى و اداره جلسات كميته بر عهده رياست جمعيت هلال احمر جمهورى اسلامى ايران است و در غياب وى بر عهده دبير كل جمعيت هلال احمر مى‏باشد. دبيركل، دبير كميته ملى خواهد بود.

ماده 6 (از آيين نامه ها)

كميته مركب از اعضاى ذيل است: 1- رييس و دبير كل جمعيت هلال احمر جمهورى اسلامى ايران. 2- نمايندگان تام‏الاختيار وزارتخانه‏هاى امور خارجه، دادگسترى، كشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و دفاع و پشتيبان نيروهاى مسلح. 3- مدير كل امور حقوقى و مدير كل امور بين‏الملل جمعيت هلال احمر جمهورى اسلامى ايران به منظور پيگيرى اجراى تصميمات كميته و فعاليتهاى لازم در اين خصوص، بدون داشتن حق رأى در جلسات كميته شركت خواهند داشت. تبصره - در صورت نياز به شركت ساير دستگاههاى دولتى، رييس كميته ملى و در غياب وى دبيركل مى‏تواند از دستگاه ذى‏ربط، حسب مورد، جهت معرفى نماينده براى شركت در جلسات كميته با حق رأى دعوت به عمل آورد. نماينده اين دستگاهها منحصراً در جلسات ذى‏ربط از حق رأى برخوردار مى‏باشند.

ماده 7 (از آيين نامه ها)

كميته وظايف و اختيارات كميته ملى را بر عهده داشته نسبت به تمهيدات اجراى اين آيين‏نامه و همچنين فعاليت كميته ملى اتخاذ تصميم مى‏نمايد.

ماده 8 (از آيين نامه ها)

تصميمات كميته كه تصميمات كميته ملى تلقى مى‏شود با اكثريت نسبى اعضاى واجد حق رأى حاضر در جلسه اتخاذ مى‏شود. در صورت تساوى آرا، رأى اعضايى كه ريس كميته ملى جزو آنهاست معتبر خواهد بود.

ماده 9 (از آيين نامه ها)

هر يك از وزارتخانه‏ها و نهادهاى عضو كميته از يك حق رأى برخوردار مى‏باشند.

ماده 10 (از آيين نامه ها)

جلسات كميته با حضور دو سوم اعضاى واجد حق رأى رسميت مى‏يابد و در صورت فقدان حد نصاب لازم مجدداً از اعضا دعوت به عمل مى‏آيد.

ماده 11 (از آيين نامه ها)

كميته به صورت عادى، ساليانه چهار جلسه (هر سه ماه يك جلسه) خواهد داشت. همچنين جلسات فوق‏العاده به تصميم رييس كميته ملى - در غياب وى، دبير كل - و يا بنا به تقاضاى دو سوم اعضاى واجد حق رأى تشكيل مى‏گردد.

ماده 12 (از آيين نامه ها)

بنا به پيشنهاد هر يك از اعضا و تصويب كميته، دعوت از كارشناسان براى حضور در جلسات كميته بلامانع است.

ماده 13 (از آيين نامه ها)

به منظور حسن جريان امور، تعيين تاريخ جلسات و دعوت از اعضا، تنظيم دستور جلسات كميته، طرح پيشنهادها و ارايه گزارشهاى توجيهى، ابلاغ و نظارت بر اجراى تصميمات كميته، برقرارى ارتباط و هماهنگى ميان اعضا و اركان كميته ملى با ساير نهادها و دستگاههاى ملى و مراجع بين‏المللى، تهيه گزارش از عملكرد كميته ملى و فعاليتهاى پژوهشى، دبيرخانه‏اى تحت رياست دبير كميته ملى تشكيل مى‏شود.

ماده 14 (از آيين نامه ها)

دبير كميته ملى سخنگوى كميته ملى خواهد بود.

ماده 15 (از آيين نامه ها)

امور پژوهشى و انتشارات تحت نظارت دبير كميته ملى انجام مى‏شود و در صورت لزوم مى‏تواند داراى يك نشريه تخصصى باشد.

ماده 16 (از آيين نامه ها)

محل تشكيل دبيرخانه كميته ملى در تهران و در جمعيت هلال احمر جمهورى اسلامى ايران مى‏باشد.

فصل سوم (از آيين نامه ها)

امور مالى كميته ملى

ماده 17 (از آيين نامه ها)

هزينه فعاليتهاى كميته ملى در هر سال مالى از محل اعتبار مربوط كه بنا به پيشنهاد كميته توسط سازمان برنامه و بودجه در لايحه بودجه تحت عنوان كمك به كميته ملى حقوق بشردوستانه منظور مى‏گردد، تأمين خواهد شد. به موجب مصوبه جلسه مورخ 18/3/1379 هيأت وزيران: عبارت بديهى است اعتبارات منظور شده بابت كميته ملى در قانون بودجه هر سال تخصيص يافته تلقى خواهد شد در پايان ماده 17 حذف گرديده است. ماده 2 قبل از اصلاح، تصميمات كميته ملى براى تمامى دستگاههاى دولتى لازم‏الاجرا است. تبصره - تا زمان تخصيص اعتبار، هزينه‏هاى جارى از محل رديف ويژه در اختيار رييس جمهور تأمين مى‏گردد.

ماده 18 (از آيين نامه ها)

درخواست وجه و پيشنهاد گشايش حساب و نظارت بر هزينه‏ها با هماهنگى رييس كميته ملى - در غياب وى، دبير كل - توسط ذى حساب هلال احمر جمهورى اسلامى ايران انجام خواهد پذيرفت.

ماده 19 (از آيين نامه ها)

كميته ملى تابع آيين‏نامه مالى و محاسباتى جمعيت هلال احمر جمهورى اسلامى ايران با هر گونه تغييرات و اصلاحات بعدى خواهد بود.

فصل چهارم (از آيين نامه ها)

مقررات نهايى

ماده 20 (از آيين نامه ها)

بنا به اختيارات قانونى حاصل از قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهورى اسلامى ايران - مصوب 1367 - و تصويبنامه شماره 77636/ت 18304 مورخ 15/11/1376 هيأت وزيران و به منظور حسن اجراى وظايف مقرر در اين آيين‏نامه، وزارتخانه‏ها و دستگاههاى دولت همكارى لازم را با كميته ملى معمول مى‏دارند.

ماده 21 (از آيين نامه ها)

تصميمات كميته ملى در حدود صلاحيت كميته مذكور براى تمامى دستگاهها1 دولتى لازم‏الاجرا مى‏باشد. -به موجب مصوبه جلسه مورخ 18/3/1379 هيأت وزيران: عبارت بديهى است اعتبارات منظور شده بابت كميته ملى در قانون بودجه هر سال تخصيص يافته تلقى خواهد شد در پايان ماده 17 حذف گرديده است. ماده 2 قبل از اصلاح، تصميمات كميته ملى براى تمامى دستگاههاى دولتى لازم‏الاجرا است.

ماده 22 (از آيين نامه ها)

فعاليتهاى كميته به صورت دايمى خواهد بود.

ماده 23 (از آيين نامه ها)

هر گونه تغيير در اين آيين‏نامه با تصويب دو سوم اعضاى واجد حق رأى و تصويب نهايى هيأت وزيران معتبر خواهد بود. حسن حبيبى - معاون اول رييس جمهور

نسخه چاپي ارسال به دوست

چهارشنبه ٣٠ ارديبهشت ١٣٨٨ - ١٤:٣٥ / شماره خبر: ٣٧٨٢ / تعداد نمايش: 3164

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج