وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

اساسنامه سازمان بهداشت جهاني

عنوان قانون:

متن قانون:

مقدمه (از آيين نامه ها)

دول عضو اين اساسنامه اعلام مى‏دارند كه، در مطابقت با منشور ملل متحد، اصول زير براى سعادت، روابط هماهنگ و امنيت همه ملل اساسى است:
سلامتى يك حالت رفاه كامل جسمى، روحى و اجتماعى است و نه تنها نبود بيمارى يا ناتوانى.
برخوردارى از بالاترين استاندارد قابل حصول بهداشت يكى از حقوق اساسى هر انسانى، بدون تمايز از حيث نژاد، مذهب، عقايد سياسى، شرايط اقتصادى يا اجتماعى، مى‏باشد.
سلامتى همه ملل براى نيل به صلح و امنيت اساسى است و به همكارى كامل افراد و دولت‏ها بستگى دارد.
موفقيت هر دولت در ترويج و حمايت بهداشت براى همه ارزشمند است.
پيشرفت نامساورى كشورهاى مختلف در ترويج بهداشت و مهار كردن بيمارى‏ها به خصوص بيمارى‏هاى، واگير، يك خطر عمومى است.
رشد سالم كودك داراى اهميت اساسى است ؛ توانائى به زيستن هماهنگ با محيطى دائماً متغير براى چنين رشدى اساسى است.
توسعه استفاده از معلومات پزشكى، روانشناسى و علوم وابسته به همه ملل براى حصول كامل بهداشت اساسى است.
نظر آگاهانه و همكارى فعال از طرف عموم براى بهبود بهداشت مردم داراى نهايت اهميت است.
حكومتها مسئوليت بهداشت مردم خود را دارند، مسئوليتى كه فقط با تدارك اقدامات بهداشتى و اجتماعى كافى قابل حصول است. دول عضو با قبول اين اصل و به منظور همكارى در ميان خود و ديگران براى ترويج و حمايت از بهداشت همه ملل، دول متعاقد در مورد اساسنامه حاضر موافقت كرده و بدينوسيله سازمان بهداشت جهانى را به عنوان يك آژانس اختصاصى در چهارچوب شرايط ماده (57) منشور ملل متحد تأسيس مى‏نمايند.

فصل اول (از آيين نامه ها)

اهداف

ماده 1 (از آيين نامه ها)

اهداف سازمان بهداشت جهانى (كه از اين پس سازمان ناميده مى‏شود) حصول عاليترين حد ممكن بهداشت براى همه ملل خواهد بود.

فصل دوم (از آيين نامه ها)

وظائف

ماده 2 (از آيين نامه ها)

وظائف سازمان در راه نيل به مقاصد آن عبارت خواهند بود از: الف) عمل به عنوان مقام هدايت كنده و هماهنگ كننده كار بهداشت بين المللى. ب) ايجاد و حفظ همكارى با ملل متحد، آژانس‏هاى اختصاصى، ادارات بهداشت دولتى، گروه‏هاى حرفه‏اى و سازمان‏هاى ديگرى كه مقتضى تشخيص داده شود؛ پ) كمك به دولت‏ها در تقويت خدمات بهداشتى به درخواست آنها؛ ت) تهيه كمكهاى فنى مقتضى و در موارد اضطرارى، كمك‏هاى لازم به درخواست يا قبول دولتها؛ ث) تدارك يا كمك به تدارك خدمات بهداشت و تسهيلات براى گروه‏هاى ويژه، مانند مردم سرزمينهاى تحت قيومت، بدرخواست ملل متحد؛ ج) ايجاد و حفظ خدمات ادارى و فنى كه ممكن است مورد لزوم باشد، منجمله خدمات اپيدميولوژيكى و آمارى؛ چ) انگيختن و پيش بردن كار براى ريشه كنى بيمارى‏هاى اپيدميك، آندميك، و ساير بيماريهاى بومى؛ ح) ترويج جلوگيرى از صدمات اتفاقى با همكارى با ساير آژانس‏هاى اختصاصى هرجا كه ضرورى باشد؛ خ) ترويج بهبود تغذيه، مسكن، بهداشت، تفريح، شرايط اقتصادى و شرايط كار و ساير جنبه‏هاى بهداشت محيطى با همكارى با ساير آژانس‏هاى اختصاصى هر جا كه ضرورى باشد. د) ترويج همكارى ميان گروه‏هاى علمى و حرفه‏اى كه به پيشرفت بهداشت خدمت مى‏كنند. ذ) پيشنهاد موافقت نامه‏ها و مقررات و به عمل آوردن توصيه هائى درباره موضوعات بهداشت بين‏المللى و انجام وظائفى كه ممكن است بدينوسيله به سازمان محول گردد و موافق مقاصد سازمان؛ ر) ترويج بهداشت و رفاه مادر و كودك و پرورش توانائى زندگى هماهنگ در يك محيط پر از تغييرات. ز) پرورش فعاليت‏ها در زمينه بهداشت روانى، خاصه فعاليت‏هائى كه در هماهنگى روابط بشرى مؤثر است. س) ترويج و هدايت تحقيق در زمينه بهداشت. ش) ترويج بهبود استانداردهاى تعليم و تربيت در بهداشت، پزشكى و حرف مرتبط با آنها. ص) مطالعه و گزارش درباره فنون ادارى و اجتماعى كه از نقطه نظر پيشگيرى و درمان در بهداشت عمومى و مراقبت پزشكى مؤثر است. منجمله خدمات بيمارستانى و امنيت اجتماعى، با همكارى با ساير آژانس‏هاى اختصاصى هرجا كه ضرورى باشد. ض) تدارك اطلاعات، مشاوره و مساعدت در زمينه بهداشت. ط) مساعدت در توسعه افكار عمومى مطلع راجع به موضوعات بهداشت در ميان همه ملل. ظ) تهيه فهرست بين المللى بيمارى‏ها، علل مرگ، و روشهاى معمول بهداشت عمومى و در صورت ضرورت تجديد نظر در آن. ع) استاندارد كردن روشهاى تشخيص امراض در صروت ضرورت. غ) توسعه، ايجاد و ترويج استانداردهاى بين المللى مربوط به غذا و محصولات بيولوژيك داروئى و ساير محصولات مشابه. ف) به طور كلى انجام هر گونه اقدام ضرورى براى حصول اهداف سازمان.

فصل سوم (از آيين نامه ها)

عضويت و عضويت وابسته

ماده 3 (از آيين نامه ها)

عضويت در سازمان به روى همه دول باز خواهد بود.

ماده 4 (از آيين نامه ها)

اعضاى ملل متحد با امضاء اين اساسنامه يا با قبول آن بر طبق مقررات فصل (19) و بر طبق تشريفات قانون اساسى خود عضو سازمان مى‏گردند.

ماده 5 (از آيين نامه ها)

دولتهائى كه از حكومت آنها دعوت شده است كه ناظرينى به كنفرانس بين المللى بهداشت منعقده در سال 1946 در نيويورك بفرستند و ممكنست با امضاء اين اساسنامه يا در غير اينصورت قبول اين اساسنامه برطبق مقررات فصل (19) و برطبق تشريفات قانون اساسى خود عضو سازمان بشوند مشروط بر اين كه چنين امضاء يا قبولى قبل از نخستين دوره اجلاسيه مجمع بهداشت كامل گردد.

ماده 6 (از آيين نامه ها)

با مراعات شرايط هر موافقت نامه بين ملل متحد و سازمان كه در تعقيب فصل (16) به تصويب رسيده باشد، دولى كه برطبق مواد (4) و (5) عضو سازمان نمى‏شوند ممكنست درخواست عضويت كنند و هنگامى كه تقاضاى آنهابا اكثريت مطلق آراء مجمع بهداشت تصويب گردد به عنوان عضو پذيرفته خواهند شد.

ماده 7 (از آيين نامه ها)

در صورت قصور عضوى از پرداخت تعهدات مالى خود به سازمان يا در ساير اوضاع و احوال استثنائى، مجمع بهداشت ممكنست با شرايطى كه مناسب تشخيص دهد، مزاياى رأى و خدماتى را كه بهر عضو تعلق مى‏گيرد معلق سازد. مجمع بهداشت اختيار دارد مزاياى رأى دادن و خدمات را مجدداً برقرار سازد.

ماده 8 (از آيين نامه ها)

سرزمينها يا گروه هائى از سرزمينهائى كه مسئول هدايت روابط خارجى خود نيستند ممكن است به موجب درخواستى كه از طرف چنين سرزمينى يا گروهى از سرزمينها توسط عضو يا مقام ديگرى كه مسئوليت روابط خارجى آنها را برعهده دارد بعمل آيد توسط مجمع بهداشت به عنوان وابسته پذيرفته گردند. نمايندگان اعزامى اعضاى وابسته به مجمع بهداشت بايد واجد شرايط صلاحيت فنى در زمينه بهداشت بوده و از ميان جمعيت بومى انتخاب گردند. طبيعت و حدود حقوق و تعهدات اعضاى وابسته را مجمع بهداشت معين خواهد كرد.

فصل چهارم (از آيين نامه ها)

اركان

ماده 9 (از آيين نامه ها)

وظايف سازمان توسط: الف) مجمع بهداشت جهانى (از اين پس مجمع بهداشت خوانده مى‏شود). ب) هيأت اجرائيه (كه از اين پس هيأت خوانده مى‏شود). ج) دبيرخانه انجام خواهد شد.

فصل پنجم (از آيين نامه ها)

مجمع بهداشت جهانى

ماده 10 (از آيين نامه ها)

مجمع بهداشت مركب از نمايندگان اعضاء خواهد بود.

ماده 11 (از آيين نامه ها)

هر دولت عضو بيش از سه نماينده نخواهد داشت كه يكى از آنها توسط عضو و به عنوان رئيس هيأت نمايندگى معين خواهد شد. اعضاى هيأت نمايندگى بايد از ميان كيفى‏ترين اشخاص بواسطه شايستگى فنى آنها در زمينه بهداشت انتخاب شوند و بهتر است كه نماينده وزارت بهداشت دولت عضو باشند.

ماده 12 (از آيين نامه ها)

اعضاى هيأت نمايندگى ممكن است اعضاء على البدل و مشاورينى به همراه داشته باشند.

ماده 13 (از آيين نامه ها)

مجمع بهداشت اجلاس منظم سالانه و همچنين اجلاس فوق العاده‏اى كه ضرورى باشد تشكيل خواهد داد. اجلاسيه‏هاى فوق العاده بنا به درخواست هيأت يا اكثريت اعضاء تشكيل خواهد شد.

ماده 14 (از آيين نامه ها)

مجمع بهداشت در هر دوره اجلاسيه سالانه كشور يا منطقه‏اى را كه دوره اجلاسيه بعدى در آن تشكيل خواهد شد معين خواهد كرد. سپس هيأت محل تشكيل اجلاس را مشخص مى‏كند. هيأت مكان تشكيل اجلاس فوق العاده را تعيين خواهد كرد.

ماده 15 (از آيين نامه ها)

هيأت پس از مشورت با دبير كل ملل متحد تاريخ تشكل هر اجلاس سالانه فوق العاده را معين خواهد كرد.

ماده 16 (از آيين نامه ها)

مجمع بهداشت در آغاز هر جلسه سالانه رئيس و ساير مأمورين خود را انتخاب خواهد كرد. آنها تا انتخاب جانشينانشان سمت‏هاى خود را حفظ خواهند كرد.

ماده 17 (از آيين نامه ها)

مجمع بهداشت قواعد آئين‏نامه كار خود را مشخص خواهد كرد.

ماده 18 (از آيين نامه ها)

وظائف مجمع بهداشت عبارت خواهد بود از: الف) تعيين خط مشى سازمان. ب) تعيين اعضائى كه حق دارند شخصى را براى خدمت در هيأت معرفى نمايند. پ) انتصاب دبير كل. ت) بررسى و تصويب گزارشها و فعاليت‏هاى هيأت و دبير كل و راهنمائى هيأت در مورد موضوعاتى كه در آن باره مطالعه، تحقيق، يا گزارش ممكنست مطلوب تشخيص داده شود. ث) ايجاد كميته‏هائى كه براى كار سازمان ممكنست ضرورى تشخيص داده شوند. ج) سرپرستى خط مشى مالى سازمان و بررسى و تصويب بودجه. چ) راهنمائى هيأت و دبير كل درباره اين كه هر گونه موضوعى درباره بهداشت كه مجمع بهداشت ممكنست آنرا مناسب تشخيص دهد به نظر اعضاء و سازمانهاى بين المللى چه حكومتى و چه غير حكومتى، برسد. ح) دعوت از هر گونه سازمان بين المللى يا ملى، حكومتى يا غير حكومتى، كه داراى مسئوليت هايى مرتبط با مسئوليت‏ها سازمان است به عنوان نمايندگى براى شركت بدون حق رأى، در جلسات آن يا جلسات كميته‏ها و كنفرانس‏هائى كه تحت اقتدار مجمع تشكيل گرديده با شرايطى كه مجمع بهداشت تجويز مى‏كند، لكن در مورد سازمانهاى ملى. دعوتنامه‏ها فقط با رضايت حكومت مربوطه صادر خواهد شد. خ) بررسى توصيه هايى كه در ارتباط با بهداشت توسط مجمع عمومى، شوراى اقتصادى و اجتماعى، شوراى امنيت، يا شوراى قيموميت ملل متحد به عمل مى‏آيد و گزارش بدانها درباره گامهائى كه سازمان براى اثر بخشيدن به چنين توصيه هائى برداشته است. د) گزارش موافقت نامه‏هاى منعقده كه بين سازمان و ملل متحد به شوراى اقتصادى و اجتماعى. ذ) ترويج و رهبرى تحقيق در زمينه بهداشت توسط كارمندان سازمان با ايجاد مؤسسات تحقيقاتى خود سازمان، يا با همكارى با مؤسسات رسمى و غير رسمى هر عضو با رضايت حكومت آن عضو. ر) ايجاد مؤسسات ديگرى كه مطلوب تشخيص داده شود. ز) اقدام بهر عمل مناسب ديگر براى پيشبرد اهداف سازمان.

ماده 19 (از آيين نامه ها)

مجمع بهداشت اقتدار خواهد داشت كه در هر موضوعى كه در صلاحيت سازمان است مقاوله نامه‏ها يا موافقتنامه‏هائى اتخاذ نمايد. براى قبول اينگونه مقاوله نامه‏ها يا موافقت نامه‏ها دو سوم آراء مجمع بهداشت لازم است و براى هر عضو هنگامى لازم الاجراء خواهد گرديد كه آنرا بر طبق تشريفات پيش بينى شده در قانون اساسى خود پذيرفته باشد.

ماده 20 (از آيين نامه ها)

هر عضوى بر عهده مى‏گيرد كه در عرض هجده ماه پس از قبول مقاوله نامه يا موافقتنامه توسط مجمع بهداشت، اقدام مناسب، براى پذيرفتن چنين مقاوله يا موافقتنامه‏اى را بعمل آورد. هر عضو دبير كل را از اقدام انجام شده مطلع خواهد ساخت و اگر چنين مقاوله يا موافقتنامه‏اى را در طى مدت معين نمى‏پذيرد توضيحى داير به علل عدم پذيرش آن تهيه خواهد كرد. در صورت پذيرش هر عضو موافقت مى‏كند كه بر طبق فصل (4) گزارش سالانه براى دبير كل تهيه نمايد.

ماده 21 (از آيين نامه ها)

مجمع بهداشت اقتدار خواهد داشت كه درباره موارد ذيل مقرراتى وضع نمايد: الف) اقدامات لازم بهداشتى و قرنطينه‏اى و ساير روشهاى طرح شده بمنظور جلوگيرى از اشاعه بين المللى ناخوشى. ب) تهيه فهرستى از امراض، علل مرگ و شيوه‏هاى مرسوم بهداشت عمومى. ج) استانداردهائى درباره روشهاى تشخيص امراض براى كاربرد بين المللى. د) استانداردهائى درباره سلامتى، خلوص و قدرت محصولات بيولوژيكى، داروئى و محصولات مشابه رايج در تجارت بين المللى. ه) تبليغ و برچسب زدن محصولات بيولوژيكى، داروئى و محصولات مشابه جارى در تجارت بين‏المللى.

ماده 22 (از آيين نامه ها)

مقرراتى كه در تعقيب ماده (21) اتخاذ شده‏اند پس از اطلاعيه‏اى كه از قبول آنها توسط مجمع بهداشت داده مى‏شود براى همه اعضاء لازم‏الاجراء خواهد گرديد مگر براى اعضائى كه دبير كل را از رد آن يا قيود وارده بدان در طى مدت مقرر در اطلاعيه آگاه سازند.

ماده 23 (از آيين نامه ها)

مجمع عمومى اقتدار خواهد داشت كه درباره هر موضوعى كه در صلاحيت سازمان است به اعضاء توصيه هائى بنمايد.

فصل ششم (از آيين نامه ها)

هيأت اجرائيه

ماده 24 (از آيين نامه ها)

هيأت مركب است از 31 نفر كه توسط همين عده از اعضاء معين خواهد شد. مجمع بهداشت، با در نظر گرفتن توزيع جغرافيائى منصفانه، اعضائى كه حق دارند شخصى را براى خدمت در هيأت معين كنند انتخاب خواهد كرد. به شرط اينكه آن اعضاء كمتر از سه نفر از هر سازمان منطقه‏اى كه در ماده (44) مشخص شده است انتخاب نكنند. هر يك از اين اعضاء بايد شخصى را كه از نظر فنى در زمينه بهداشت صلاحيت دارد براى خدمت در هيأت منصوب نمايد. در معيت اين شخص ممكنست اعضاء على البدل و مشاورينى باشند.

ماده 25 (از آيين نامه ها)

اين اعضاء براى سه سال انتخاب شده و ممكنست مجدداً انتخاب گردند مشروط بر اينكه از دوازده عضوى كه در نخستين دوره اجلاسيه مجمع بهداشت كه پس از لازم الاجرا شدن اصلاحات وارده بدين منشور، كه تعداد اعضاى هيأت را از سى نفر به سى و يك نفر افزايش مى‏دهد، تشكيل مى‏گردد. مدت مديريت اعضاء اضافى انتخابى تا حدى كه ضرورى است كم شود تا باعث تسهيل انتخاب حداقل يك عضو از هر سازمان ناحيه‏اى در هر سال شود.

ماده 26 (از آيين نامه ها)

هيأت لااقل سالى دو بار تشكيل جلسه داده و محل هر جلسه‏اى را معين خواهد كرد.

ماده 27 (از آيين نامه ها)

هيأت رئيس خود را از ميان اعضاء خود انتخاب كرده و قواعد آئين كار خود را اتخاذ خواهد كرد.

ماده 28 (از آيين نامه ها)

وظائف هيأت عبارتست از: الف) اثر بخشيدن به تصميمات و خط مشى‏هاى مجمع بهداشت. ب) عمل به عنوان ركن اجرائى مجمع بهداشت. پ)انجام هر وظيفه ديگرى كه مجمع بهداشت بدان واگذار كند. ت) دادن نظر مشورتى به مجمع بهداشت در مورد مسائلى كه آن مجمع بدان ارجاع مى‏دارد و در مورد موضوعاتى كه بموجب مقاوله نامه‏ها، موافقت نامه‏ها، و مقررات به سازمان واگذار شده است. ث) تسليم نظر مشورتى با پيشنهاد به مجمع بهداشت به ابتكار خود. ج) تهيه دستور جلسه جلسات مجمع بهداشت. چ) تسليم يك برنامه عمومى كار براى يك دوره معين به مجمع بهداشت جهت اظهار نظر و تصويب. ح) مطالعه كليه مسائلى كه در صلاحيت آنست. خ) انجام اقدامات اضطرارى در حدود وظائف و منابع مالى سازمان براى رسيدگى به وقايعى كه مستلزم اقدام فورى است. مخصوصاً هيأت مى‏تواند دبير كل را مجاز دارد كه قدمهاى ضرورى براى مبارزه با امراض واگير، شركت در سازمان دادن به معاضدت بهداشتى به قربانيان حوادث طبيعى و مطالعات و تحقيقاتى كه توجه هيأت به فوريت آن را يكى از اعضاء يا دبير كل جلب كرده است بر عهده مى‏گيرد.

ماده 29 (از آيين نامه ها)

هيأت از جانب تمامى مجمع بهداشت اختياراتى را كه به هيأت تفويض شده است، اعمال خواهد كرد.

فصل هفتم (از آيين نامه ها)

دبيرخانه

ماده 30 (از آيين نامه ها)

دبيرخانه مركب خواهد بود از دبير كل و كارمندان فنى و ادارى كه سازمان لازم خواهد داشت.

ماده 31 (از آيين نامه ها)

دبير كل را هيأت نامزد نموده و مجمع بهداشت با شرايطى كه تعيين مى‏كند منصوب خواهد كرد. دبير كل تحت اقتدار هيأت، رئيس كل دفاتر فنى و ادارى سازمان خواهد بود.

ماده 32 (از آيين نامه ها)

دبير كل بواسطه مقام خود دبير مجمع بهداشت، هيأت و همه كميسيونها، كميته‏هاى سازمان و كنفرانس هائى كه سازمان تشكيل مى‏دهد خواهد بود. وى ممكنست وظائف خود را به ديگرى واگذار كند.

ماده 33 (از آيين نامه ها)

دبير كل يا نماينده وى ممكنست بمنظور انجام وظائف خود با موافقت اعضاء آئين كارى ايجاد نمايد كه به وى اجازه دهد كه به ادارات مختلف آنها، خاصه وزارت بهداشت آنها يا سازمانهاى ملى بهداشتى، اعم از حكومتى يا غير حكومتى دسترسى مستقيم داشته باشد. وى همچنين ممكنست با سازمانهاى بين المللى كه فعاليت‏هاى آنها در صلاحيت سازمان مى‏باشد روابط مستقيم برقرار نمايد. وى ادارات منطقه‏اى را از موضوعاتى كه به ناحيه آنها مربوط مى‏شود، مطلع خواهد ساخت.

ماده 34 (از آيين نامه ها)

دبير كل صورت حساب مالى و ارزش يابى بودجه سالانه سازمان را تهيه و به هيأت تقديم خواهد كرد.

ماده 35 (از آيين نامه ها)

دبير كل كارمندان دبيرخانه را برطبق مقررات مربوط به كارمندان كه مجمع بهداشت مقرر مى‏دارد تعيين خواهد كرد. عاليترين ملاحظه در استخدام كارمندان تأمين اين خواهد بود كه كاربردى، تماميت و خصيصه نمايندگى بين المللى دبيرخانه در بالاترين سطحى حفظ گردد. همچنين به اهميت استخدام كارمندان به وسيعترن مبناى جغرافيايى ممكن توجه شايسته بعمل خواهد آمد.

ماده 36 (از آيين نامه ها)

شرايط خدمت كارمندان سازمان تا آنجا كه ممكنست با شرايط خدمت در ساير سازمانهاى ملل متحد مطابقت خواهد داشت.

ماده 37 (از آيين نامه ها)

دبير كل و كارمندان در انجام وظائف خود درصدد دريافت دستوراتى از هيچ حكومتى يا مقامى خارج از سازمان برنيامده و چنين دستوراتى را دريافت نخواهند داشت. آنان از هر اقدامى كه ممكنست به موقعيت آنها به عنوان مأمورين بين المللى لطمه‏اى وارد سازد خوددارى خواهند كرد. هر عضو سازمان از جانب خود به عهده مى‏گيرد كه به خصيصه منصحراً بين المللى مدير كل و كارمندان احترام گذارده و در صدد اعمال نفوذ در آنان نباشد.

فصل هشتم (از آيين نامه ها)

كميته‏ها

ماده 38 (از آيين نامه ها)

هيأت كميته‏هائى را كه مجمع بهداشت ممكنست دستور دهد بوجود خواهد آورد و به ابتكار خود و يا به پيشنهاد دبير كل ممكنست كميته‏هاى ديگرى كه براى خدمت بهر هدفى كه در صلاحيت سازمان است مطلوب تشخيص داده شود بر پا نمايد.

ماده 39 (از آيين نامه ها)

هيأت گاه به گاه و در هر صورت سالانه ضرورت ادامه كار هر كميته را بررسى خواهد كرد.

ماده 40 (از آيين نامه ها)

هيأت ممكنست وسايل ايجاد يا شركت سازمان را در كميته‏هاى مشترك يا مركب با سازمانهاى ديگر را فراهم آورده و نمايندگى سازمان را در كميته‏هاى تأسيس شده توسط چنين سازمانهايى را ترتيب دهد.

فصل نهم (از آيين نامه ها)

كنفرانس‏ها

ماده 41 (از آيين نامه ها)

مجمع بهداشت يا هيأت ممكنست كنفرانس‏هاى محلى، عمومى، فنى يا كنفرانس‏هاى خاص ديگرى را براى ملاحظه هر موضوعى كه در صلاحيت سازمان است دعوت به تشكيل نموده و وسايل نمايندگى سازمان‏هاى ملى، اعم از حكومتى يا غير حكومتى، را با رضايت حكومت‏هاى مربوطه آنها در چنين كنفرانس‏هائى ترتيب دهد. شيوه اين نمايندگى را مجمع بهداشت يا هيأت معين خواهند كرد.

ماده 42 (از آيين نامه ها)

هيأت وسايل نمايندگى سازمان را در كنفرانس هائى كه هيأت تشخيص دهد كه سازمان در آن ذيعلاقه است فراهم آورد.

فصل دهم (از آيين نامه ها)

ادارات مركزى

ماده 43 (از آيين نامه ها)

محل ادارات مركزى سازمان را مجمع بهداشت پس از مشورت با ملل متحد تعيين خواهند كرد.

فصل يازدهم (از آيين نامه ها)

ترتيبات منطقه‏اى

ماده 44 (از آيين نامه ها)

الف) - مجمع بهداشت گاه به گاه نواحى جغرافيائى را كه تأسيس يك سازمان منطقه‏اى در آن مطلوب است معين خواهد كرد. ب)- مجمع بهداشت ممكن است با رضايت اكثريت اعضائى كه در هر ناحيه‏اى كه بدين ترتيب معين شده است قرار دارند، يك سازمان منطقه‏اى براى جوابگوئى احتياجات خاص چنين ناحيه‏اى تأسيس نمايد. در هر ناحيه‏اى بيش از يك سازمان وجود نخواهد داشت.

ماده 45 (از آيين نامه ها)

هر سازمان منطقه‏اى بخش لاينفكى از سازمان برطبق اين اساسنامه خواهد بود.

ماده 46 (از آيين نامه ها)

هر سازمان منطقه‏اى مركب خواهد بود از يك منطقه و يك اداره منطقه‏اى.

ماده 47 (از آيين نامه ها)

كميته‏هاى منطقه‏اى مركب خواهد بود از نمايندگان دول عضو و اعضاى وابسته منطقه مورد نظر، سرزمينها يا گروه هائى از سرزمينهاى واقع در منطقه كه مسئول هدايت روابط بين المللى خود نبوده و عضو وابسته نيز نيستند داراى حق نمايندگى و شركت در كميته‏هاى منطقه‏اى مى‏باشند. طبيعت و حدود اختيارات و تعهدات اين سرزمينها يا گروه‏هاى سرزمينها را در كميته منطقه‏اى، مجمع بهداشت با مشورت با عضو يا مقام ديگرى كه مسئول روابط بين المللى اين سرزمينها مى‏باشد و با مشورت با دول عضو منطقه معين خواهند كرد.

ماده 48 (از آيين نامه ها)

كميته‏هاى منطقه‏اى به دفعاتى كه ضرورى است تشكيل جلسه داده و محل تشكيل هر جلسه‏اى را معين خواهد كرد.

ماده 49 (از آيين نامه ها)

كميته‏هاى منطقه قواعد آئين كار خود را قبول خواهد كرد.

ماده 50 (از آيين نامه ها)

وظائف كميته‏هاى منطقه‏اى عبارت خواهد بود از: الف) تنظيم خط مشى حاكمه بر موضوعاتى كه داراى خصيصه منحصراً منطقه‏اى مى‏باشد. ب) سرپرستى فعاليت‏هاى اداره منطقه‏اى. ج) پيشنهاد دعوت كنفرانس‏هاى فنى به اداره منطقه‏اى و كارهاى اضافى يا تحقيقاتى در موضوعات بهداشتى كه بنا به نظر كميته منطقه‏اى مقاصد سازمان را در منطقه مزبور ترويج نمايد. د) همكارى با كميته‏هاى منطقه‏اى مربوطه ملل متحد و كميته‏هاى مربوطه آژانس‏هاى اختصاصى و همكارى با سازمانهاى بين المللى منطقه‏اى ديگرى كه داراى علائق مشترك با سازمان مى‏باشند. ه) دادن نظر مشورتى درباره موضوعات بهداشت بين المللى كه حائز ارزش وسيعتر از ارزش منطقه‏اى است به سازمان از طريق دبير كل. و) توصيه به تخصيص بودجه منطقه اضافى به حكومتهاى منطقه مورد نظر در صورتى كه سهمى كه از بودجه مركزى سازمان بدان منطقه اختصاص داده شده است براى اجراى وظائف منطقه‏اى كافى نباشد. ز) انجام وظائف ديگرى كه ممكن است مجمع بهداشت، هيأت، با مدير كل به كميته منطقه‏اى واگذار نمايد.

ماده 51 (از آيين نامه ها)

با مراعات اقتدار عمومى مدير كل سازمان، اداره منطقه‏اى ركن ادارى كميته منطقه‏اى خواهد بود علاوه بر اين اداره منطقه‏اى تصميمات مجمع بهداشت و هيأت را در منطقه خود اجرا خواهد كرد.

ماده 52 (از آيين نامه ها)

رئيس اداره منطقه‏اى «مدير منطقه‏اى» خواهد بود كه توسط هيأت با موافقت با كميته منطقه‏اى منصوب خواهد شد.

ماده 53 (از آيين نامه ها)

كارمندان اداره منطقه‏اى بنحوى كه با موافقت بين دبير كل و مدير منطقه‏اى معين خواهد شد منصوب مى‏شوند.

ماده 54 (از آيين نامه ها)

سازمان بهداشتى "پان آمريكن" كه "اداره بهداشتى پان آمريكن" و كنفرانس‏هاى بهداشتى پان آمريكن نماينده آن مى‏باشند و همه سازمانهاى بهداشتى منطقه‏اى بين الدولى ديگر موجود قبل از تاريخ امضاء اين اساسنامه بموقع در اين سازمان ادغام خواهند شد. اين ادغام در اولين فرصت عملى از طريق اقدام مشترك بر مبناى رضايت متقابل مقامات صالحه، كه توسط سازمانهاى مربوطه اظهار خواهد شد بعمل خواهد آمد.

فصل دوازدهم (از آيين نامه ها)

بودجه و مخارج

ماده 55 (از آيين نامه ها)

دبير كل تخمين بودجه سالانه را تهيه و به هيأت تقديم خواهد كرد. هيأت چنين تخمين بودجه‏اى را ملاحظه و همراه با هرگونه توصيه‏اى كه هيأت صلاح ببيند به مجمع بهداشت تقديم خواهد كرد.

ماده 56 (از آيين نامه ها)

با مراعات هر موافقتنامه منعقده بين سازمان و ملل متحد، مجمع بهداشت تخمين‏هاى بودجه‏اى را بررسى و تصويب و مخارج را بر طبق ميزانى كه مجمع بهداشت معين مى‏كند بين اعضاء تسهيم خواهد كرد.

ماده 57 (از آيين نامه ها)

مجمع بهداشت يا هيأت از جانب مجمع بهداشت ممكن است هدايا و وصايايى را كه به سازمان مى‏شود قبول و اداره نمايند مشروط بر اين كه شرايط منضمه به چنين هدايا و وصايايى قابل قبول مجمع بهداشت يا هيأت بوده و با مقاصد و سياست سازمان هماهنگ باشد.

ماده 58 (از آيين نامه ها)

براى مقابله با موارد اضطرارى و اتفاقات پيش بينى نشده صندوق مخصوصى كه استفاده از آن به اختيار هيأت خواهد بود تأسيس خواهد شد.

فصل سيزدهم (از آيين نامه ها)

رأى

ماده 59 (از آيين نامه ها)

هر عضو در مجمع بهداشت داراى يك رأى خواهد بود.

ماده 60 (از آيين نامه ها)

الف) تصميمات مجمع بهداشت درباره مسائل مهم به اكثريت آراء دو سوم اعضاء حاضر و رأى دهنده اتخاذ خواهد شد. اين مسائل شامل، قبول مقاوله نامه‏ها يا موافقت نامه‏ها، تصويب موافقت‏نامه‏ها كه سازمان را با ملل متحد و سازمانهاى بين الدولى و آژانسها مرتبط مى‏سازد بر طبق مواد (69)، (70)، تا (72) اصلاحات وارده بر اين اساسنامه خواهد بود. ب) تصميمات راجع به مسائل ديگر منجمله تعيين طبقات ديگرى از مسائل كه تصميم درباره آنها بايد با اكثريت دو سوم آراء اتخاذ گردد، با اكثريت اعضاء حاضر و رأى دهنده به عمل خواهد آمد. ج) راى‏گيرى درباره موضوعات مشابه در هيأت و در كميته‏هاى سازمان بر طبق بند الف و ب اين ماده بمل خواهد آمد.

فصل چهاردهم (از آيين نامه ها)

گزارشهاى تسليم شده دول

ماده 61 (از آيين نامه ها)

هر عضو سالانه درباره اقداماتى كه براى بهبود بهداشت ملت خود برداشته و پيشرفت‏هاى حاصل شده به سازمان گزارش خواهد داد.

ماده 62 (از آيين نامه ها)

هر عضو سالانه درباره اقداماتى كه با توجه به توصيه‏هاى سازمان بعمل آورده است و با توجه به مقاوله نامه‏ها، موافقت نامه‏ها و مقررات گزارش خواهد داد.

ماده 63 (از آيين نامه ها)

هر عضو قوانين، مقررات، گزارشها و آمار مهم مربوط به بهداشت را كه در دولت مورد نظر انتشار يافته است بدون تأخير به اطلاع سازمان خواهد رسانيد.

ماده 64 (از آيين نامه ها)

هر عضو گزارش‏هاى آمارى و اپيدميولوژيك را بنحوى كه مجمع بهداشت معين مى‏نمايد تهيه خواهد كرد.

ماده 65 (از آيين نامه ها)

هر عضو به درخواست هيأت اطلاعات اضافى مربوط به بهداشت را كه عملى باشد براى هيأت خواهد فرستاد.

فصل پانزدهم (از آيين نامه ها)

شخصيت حقوقى - امتيازات و مصونيت ها

ماده 66 (از آيين نامه ها)

سازمان در خاك هر كشور عضو از چنان شخصيت حقوقى كه ممكن است براى انجام مقاصد و اعمال وظائف آن ضرورى باشد برخوردار خواهد بود.

ماده 67 (از آيين نامه ها)

الف) سازمان در خاك هر كشور عضو از چنان امتيازات و مصونيت هايى كه ممكن است براى انجام مقاصد و اعمال آن ضرورى باشد برخوردار خواهد بود. ب) نمايندگان اعضاء يا اشخاصى كه براى خدمت در هيأت معين شده‏اند و كارمندان فنى و ادارى سازمان نيز به همين ترتيب از چنان امتيازات و مصونيت هايى كه براى اعمال مستقلانه وظائف خود كه مربوط به سازمان است ضرورى است برخوردار خواهند بود.

ماده 68 (از آيين نامه ها)

چنين شخصيت حقوقى، امتيازات و مصونيت‏ها در موافقت نامه جداگانه‏اى كه توسط سازمان با مشورت با دبير كل ملل متحد تهيه شده و بين اعضاء منعقد مى‏گردد معين خواهد شد.

فصل شانزدهم (از آيين نامه ها)

روابط با ساير سازمانها

ماده 69 (از آيين نامه ها)

سازمان به عنوان يكى از آژانس‏هاى اختصاصى مذكور در ماده (57) منشور ملل متحد، با ملل متحد مرتبط خواهد گشت. موافقتنامه يا موافقت نامه هايى كه سازمان را با ملل متحد مرتبط مى‏نمايد منوط به تصويب دو سوم آراء مجمع بهداشت مى‏باشد.

ماده 70 (از آيين نامه ها)

سازمان با سازمانهاى مربوط به دول عضو كه مطلوب باشد روابط مؤثر ايجاد و همكارى نزديك خواهد كرد. هر گونه موافقتنامه رسمى منعقده با چنين سازمانهايى منوط به تصويب دو سوم آراء مجمع بهداشت مى‏باشد.

ماده 71 (از آيين نامه ها)

سازمان ممكن است درباره موضوعاتى كه در صلاحيت آنست براى مشورت و همكارى با سازمانهاى بين المللى غير حكومتى و سازمانهاى ملى، حكومتى يا غير حكومتى با رضايت دولت مربوطه آنها ترتيبات مناسب بدهد.

ماده 72 (از آيين نامه ها)

با مراعات تصويب دو سوم آراء مجمع بهداشت سازمان ممكن است از هر سازمان يا آژانس بين المللى ديگرى كه مقاصد و فعاليت‏هاى آن در حيطه صلاحيت سازمان قرار مى‏گيرد وظايف، منابع و تعهداتى را متقبل گردد كه ممكن است به واسطه موافقتنامه بين المللى يا ترتيباتى كه مورد قبول طرفين است و بين مقامات صالحه سازمانهاى مربوطه منعقد گرديده است بدان محول شود.

فصل هفدهم (از آيين نامه ها)

اصلاحات

ماده 73 (از آيين نامه ها)

متن اصلاحات پيشنهادى باين اساسنامه بوسيله دبير كل لااقل شش ماه قبل از اينكه مورد ملاحظه مجمع بهداشت قرار گيرد براى اعضاء فرستاده خواهد شد. اصلاحات وارده هنگامى براى همه اعضاء لازم الاجرا خواهد شد كه توسط دو سوم آراء مجمع بهداشت قبول و دو سوم اعضاء آن را بر طبق تشريفات قانون اساسى خود تصديق كرده باشند.

فصل هيجدهم (از آيين نامه ها)

تفسير

ماده 74 (از آيين نامه ها)

متن‏هاى چينى، انگليسى، فرانسوى، روسى و اسپانيايى اين اساسنامه مساوياً معتبر محسوب خواهند شد.

ماده 75 (از آيين نامه ها)

هر مسأله يا اختلافى درباره تفسير با اجراى اين اساسنامه كه بوسيله مذاكره يا توسط مجمع بهداشت تصفيه نگردد مطابق با اساسنامه دادگاه بين المللى دادگسترى به آن دادگاه ارجاع مى‏گردد جز اينكه طرفين مربوطه به شيوه ديگرى براى تصفيه مسأله يا اختلاف مزبور موافقت كنند.

ماده 76 (از آيين نامه ها)

با تجويز مجمع عمومى ملل متحد يا بر طبق پذيرش هر موافقتنامه‏اى بين سازمان و ملل متحد، سازمان ممكن است درباره هر مسئله حقوقى ناشيه از حوزه صلاحيت سازمان از دادگاه بين المللى دادگسترى تقاضاى رأى مشورتى نمايد.

ماده 77 (از آيين نامه ها)

مدير كل ممكن است با توجه به جريانات دادگاهى ناشى از چنين درخواستى براى مشورتى از جانب سازمان در دادگاه حضور يابد. وى براى عرضه دعوى در دادگاه منجمله براى استدلال نظرات مختلف درباره مسأله مبتلا به ترتيباتى خواهد بود.

فصل نوزدهم (از آيين نامه ها)

لازم الاجرا شدن

ماده 78 (از آيين نامه ها)

با مراعات مقررات فصل سوم، اين اساسنامه براى امضاء يا قبول بر روى همه دول باز خواهد ماند.

ماده 79 (از آيين نامه ها)

الف) دول مى‏توانند با: 1- امضاء بدون حفظ استثنائاتى براى تصويب 2- امضاء تابع تصويبى كه قبولى را در پى خواهد داشت يا: 3- قبولى به عضويت اين اساسنامه درآيند. ب) قبولى با توديع سندى رسمى در نزد دبير كل ملل متحد بعمل خواهد آمد.

ماده 80 (از آيين نامه ها)

اين اساسنامه هنگامى كه بيست و شش عضو ملل متحد بر طبق مقررات ماده (29) به عضويت آن درآمده باشند، براساس اصول ماده (79) لازم الاجراء مى‏گردد.

ماده 81 (از آيين نامه ها)

دبير كل ملل متحد اين اساسنامه را هنگامى كه از طرف يك دولت بدون حفظ استثنايى درباره تصويب آن امضاء شده باشد يا با سپردن نخستين سند قبولى به وى بر طبق ماده (102) منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسانيد.

ماده 82 (از آيين نامه ها)

دبير كل متحد اعضاى اين اساسنامه را از تاريخى كه در آن لازم الاجراء ميگردد مطلع خواهد ساخت. وى همچنين آنها را از تاريخى كه دول ديگر به عضويت اين اساسنامه درآمده‏اند مطلع خواهد كرد. بنا به مراتب مذكور فوق نمايندگان امضاء كننده زير كه داراى اختيارات تامى براى اين منظور هستند و صحت آن محرز شناخته شده است اين اساسنامه را امضاء مى‏كنند. در شهر نيويورك به تاريخ بيست و دوم ژوئيه 1946 در يك نسخه واحد چينى، انگليسى، فرانسوى، روسى و اسپاينايى كه هر متن صحت و اعتبار مساوى دارد انجام يافت. متون اصلى در بايگانى ملل متحد به وديعه گذارده خواهد شد. دبير كل ملل متحد براى هر يك از حكومت‏هاى حاضر در كنفرانس يك نسخه گواهى شده ارسال خواهد داشت. حقوق و تعهدات اعضاى وابسته و ساير سرزمينها 1- مجمع بهداشت و هيأت اجرائيه از آنجا كه ماده (8) اساسنامه سازمان بهداشت جهانى مقرر مى‏دارد كه طبيعت و حدود و حقوق و تعهدات اعضاى وابسته را مجمع بهداشت معين خواهد كرد و: از آنجا كه مطالعه بيشترى در مورد ماده 8، 47 اساسنامه درباره حقوق تعهدات اعضاى وابسته و سرزمينها يا گروه هايى از سرزمينها كه مسئول هدايت روابط بين المللى خود نبوده و اعضاى وابسته هم نيستند در سازمانهاى منطقه‏اى مورد احتياج است. نخستين مجمع بهداشت جهانى مقرر مى‏دارد: 1- اعضاى وابسته حق خواهند داشت كه: الف) در مذاكرات مجمع بهداشت و كميته‏هاى عمده آن بدون حق رأى شركت كنند. ب) در ساير كميته‏ها يا كميته‏هاى فرعى مجمع، بجز كميته عمومى، كميته اعتبار نامه‏ها و كميته نامزد كردن مأمورين مجمع بهداشت، با حق رأى شركت جسته و متصدى سمتى گرديد. پ) با مراعات محدوديت در رأى دادن مندرج در بند (الف) بالا با حقوق مساوى با اعضاء در موضوعات مربوط به اداره كار جلسات مجمع و كميته‏هاى آن بر طبق مواد (49) تا (68) و مواد (82) تا (83) قواعد آئين كار مجمع شركت جويند. ت) موضوعاتى را براى درج در دستور جلسه موقتى مجمع پيشنهاد نمايند. ث) دريافت مساوى اعضاء از همه يادداشتها، اسناد گزارشها و اوراق رسمى. ج) مشاركت مساوى اعضاء در آئين كار دعوت به تشكيل دوره اجلاسيه خاص. 2- اعضاى وابسته حق خواهند داشت كه همانند اعضاء پيشنهاداتى به هيأت اجرائيه تسليم نموده و برطبق قواعد موضوعه توسط هيأت، در كميته‏هاى تأسيس شده آن هيأت شركت جويند لكن نمى‏توانند به عضويت آن هيأتها انتخاب شوند. 3- اعضاى وابسته داراى همان تعهدات اعضاء خواهند بود بجز اينكه تفاوت در وضعيت آنها در تعيين مقدار سهميه پرداختى آنها به بودجه سازمان به حساب خواهد آمد. 4- از هيأت اجرائيه درخواست مى‏شود كه گزارش همراه با توصيه هايى به مجمع بهداشت آينده تسليم نمايد و در آن گزارش ماده (47) اساسنامه و هر توضيح يا توصيه‏اى اعضاء و از سازمانهاى منطقه‏اى درباره حقوق و تعهدات اعضاى وابسته و سرزمينها يا گروه هائى از سرزمينها كه مسئول هدايت روابط بين المللى خود نبوده و عضو وابسته هم نيستند در نظر گرفته شود. گزارش مزبور بايد لااقل دو ماه قبل از تشكيل مجمع براى اعضاء فرستاده شود. 2- سازمانهاى منطقه‏اى دومين مجمع بهداشت جهانى: با توجه به مواد (8) و (47) اين اساسنامه و با توجه به بند چهارم قطعنامه نخستين مجمع بهداشت جهانى درباره حقوق و تعهدات اعضاى وابسته و با توجه به گزارش‏هاى هيأت اجرائيه در دومين و سومين دوره‏هاى اجلاسيه آن و با توجه به اظهاريه مربوط به سازمان بهداشت پان آمريكن چنين مقرر مى‏دارد: 1- در مورد منظور ماده (47) اساسنامه، دولتهاى عضو يك منطقه دولت‏هاى عضوى خواهند بود كه مقر حكومت آنها در منطقه قرار دارد: 2- دولتهاى عضوى مقر حكومت آنها در منطقه مورد نظر قرار ندارد الف) يا بواسطه قانون اساسى خود سرزمينهاى معين يا گروه هايى از سرزمينهاى واقع در منطقه مزبور را بخشى از قلمرو ملى خود مى‏دانند يا: ب) مسئول هدايت روابط بين المللى سرزمينها يا گروه‏هايى از سرزمينهاى واقع در منطقه مورد نظر هستند، به عنوان اعضاء كميته منطقه‏اى (در آن كميته) شركت جسته و داراى همه حقوق، امتيازات و تعهدات دول عضو منطقه مى‏باشند لكن براى همه سرزمينها يا گروه هايى از سرزمينهاى واقع در منطقه كه در بند الف و ب سابق الذكر معين شده است فقط يك رأى خواهند داشت. 3- (1)- سرزمينها يا گروه هايى از سرزمينهاى واقع در منطقه كه مسئول هدايت روابط بين المللى خود نيستند، اعم از اينكه عضو وابسته يا غير آن باشند ممكن است بر طبق مواد (8) و (47) اساسنامه در كميته منطقه‏اى شركت جويند. (2)- اعضاى وابسته در سازمانهاى منطقه‏اى كليه حقوق و وظائف را دارا مى‏باشند با اين استثناء كه نه در جلسات همگانى كميته منطقه‏اى و نه در شعب آن كه به امور ملى و اساسنامه‏اى رسيدگى مى‏كند داراى رأى نخواهند بود. (3)- نمايندگان اعضاى وابسته بايد بواسطه صلاحيت فنى خود در زمينه بهداشت واجد شرايط بوده و برطبق ماده 8 اساسنامه از ميان جمعيت بومى انتخاب گردند. (4)- در مورد سرزمينهايى كه مسئول روابط بين المللى خود نبوده و عضو وابسته هم نيستند، حقوق و تعهدات مندرج در بند 2 سابق الذكر با مراعات مشورت بين دول عضو منطقه كه در قسمت (1) معين شده‏اند و اعضاء يا مقام ديگرى كه مسئول هدايت روابط بين المللى اين سرزمينها هستند مجرى خواهد بود. (5)- در توصيه هر گونه سهميه بندى بيشترى بر طبق بند (و) ماده (50) اساسنامه كميته منطقه‏اى تفاوت در موقعيت دول عضو را از يك طرف و اعضاى وابسته و سرزمينها يا گروه‏هايى از سرزمينها كه مسئول هدايت روابط بين المللى خود نيستند از طرف ديگر به حساب خود خواهد آورد. (6)- با در نظر گرفتن اظهاريه مدير كل سازمان بهداشتى پان آمريكن و اين واقعيت كه ادغام سازمان مزبور و سازمان بهداشت جهانى هنوز در جريان است اجراى توصيه سابق الذكر در منطقه آمريكائى منوط به تكميل مذاكرات درباره چنين ادغامى مى‏باشد. (7)- هيأت اجرائيه بايد اين تصميمات را مورد بررسى قرار داده و گزارشى بدين منظور كه مجمع بتواند تصميم بگيرد كه با توجه به تجربه چه اصلاحاتى در صورت وجود در تصميمات سابق الذكر ضرورى است حداكثر به پنجمين مجمع بهداشت جهانى تسليم دارد.

نسخه چاپي ارسال به دوست

چهارشنبه ٣٠ ارديبهشت ١٣٨٨ - ١٤:٣٧ / شماره خبر: ٣٧٨٤ / تعداد نمايش: 10480

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج