وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آيين نامه انتخابات اولين دوره هيات مديره و اعضاء شورايعالي نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران

عنوان قانون:

متن قانون:

ماده 1 (از آيين نامه ها)

هيأت مركزى نظارت بر انتخابات طبق ماده 18 قانون لازم است حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از اعلام رسمى تاريخ برگزارى انتخابات توسط وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى به كليه مشمولين ماده 4 قانون از طريق رسانه‏هاى گروهى، در سازمان نظام پزشكى كار خود را به منظور انجام انتخابات شروع نمايد.

ماده 2 (از آيين نامه ها)

هيأت مركزى نظارت موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه هيأتهاى نظارت شهرستانهايى كه بر طبق مواد 9 و 10 قانون لازمست انتخابات در آنها صورت گيرد را تعيين نمايد.

ماده 3 (از آيين نامه ها)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى با همكارى سازمان نظام پزشكى اسامى شهرستانهايى كه واجد شرايط تأسيس سازمان نظام پزشكى مى‏باشند را حداكثر ظرف مدت هفت روز پس از اعلام رسمى تاريخ برگزارى انتخابات هيأت مديره‏ها در اختيار هيأت مركزى نظارت بر انتخابات قرار خواهد داد. تبصره - شكبه‏هاى بهداشت و درمان شهرستانها موظفند اسامى آن عده از شهرستانهايى را كه پس از برگزارى انتخابات سراسرى هيأت مديره‏ها شرايط لازم براى تأسيس سازمان نظام پزشكى را كسب مى‏نمايند به اطلاع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و هيأت مركزى نظارت بر انتخابات برسانند تا با رعايت اين آيين نامه و قانون تشكيل سازمان نظام پزشكى جمهورى اسلامى ايران نسبت به برگزارى انتخابات ميان دوره‏اى هيأت مديره نظام پزشكى آنها اقدام نمايند.

ماده 4 (از آيين نامه ها)

مسئوليت برگزارى انتخابات هيأت مديره نظام پزشكى هر شهرستان بر عهده هيأت اجرايى انتخابات آن شهرستان بوده كه تركيب آن به شرح زير مى‏باشد: الف - مسئول شبكه بهداشت و درمان شهرستان مربوطه كه رياست هيأت اجرايى انتخابات را بر عهده دارد. ب - نماينده فرماندار شهرستان مربوطه. ج - پنج نفر از كادر پزشكى شهرستان مربوطه. تبصره 1- در آن عده از شهرستانها كه فاقد شبكه بهداشت و درمان مستقل در مركز استان مربوطه هستند مسئول سازمان منطقه‏اى بهداشت و درمان استان رئيس هيأت اجرايى بوده و عهده دار وظايف مسئولين شبكه‏هاى بهداشت و درمان شهرستان‏هاى موضوع اين قانون خواهد بود. تبصره 2- مسئول شبكه بهداشت و درمان شهرستان از 15 تن كادر پزشكى مشمولين ماده 4 قانون تشكيل نظام پزشكى دعوت به عمل آورده تا در حضور هيأت نظارت شهرستان 5 نفر عضو اصلى و 2 نفر عضو على البدل موضوع بند ج ماده 4 اين آيين نامه را انتخاب نموده و به رياست هيأت اجرايى معرفى مى‏گردند. تبصره 3- براى شهرستان تهران (تهران - شميرانات - شهررى)، رياست هيأت اجرايى با رئيس فعلى سازمان نظام پزشكى مى‏باشد و تعداد مدعوين كادر پزشكى (موضوع ماده 4 قانون) 50 نفر خواهد بود كه از بين آنان 20 نفر عضو اصلى و 5 نفر به عنوان على البدل انتخاب و به رئيس هيأت اجرايى معرفى مى‏گردند.

ماده 5 (از آيين نامه ها)

مسئولين شبكه‏هاى بهداشت و درمان شهرستانها موظفند ظرف مدت 5 روز پس از صدور دستور شروع انجام انتخابات از سوى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى كه بلافاصله پس از تشكيل هيأتهاى نظارت بر انتخابات شهرستانها خواهد بود هيأت اجرايى انتخابات شهرستانهاى مربوطه را مطابق اين آيين نامه تشكيل دهند.

ماده 6 (از آيين نامه ها)

هيأت‏هاى اجرايى انتخابات شهرستانها موظفند حداكثر ظرف مدت 5 روز پس از تشكيل، نسبت به چاپ و انتشار آگهى ثبت نام داوطلبين عضويت در هيأت مديره نظام پزشكى شهرستانها از طريق رسانه‏هاى گروهى اقدام نموده و مراتب را به نحو مقتضى به اطلاع مشمولين موضوع ماده 4 قانون تشكيل نظام پزشكى برسانند. تبصره - هيأتهاى اجرايى موظفند يك نسخه از آگهى ثبت نام داوطلبين را جهت اطلاع در اختيار هيأت نظارت بر انتخابات شهرستان و فرماندارى شهرستان مربوطه قرار دهند.

ماده 7 (از آيين نامه ها)

داوطلبين عضويت در هيأت مديره نظام پزشكى شهرستانها بايد حداكثر ظرف مدت هفت روز از تاريخ انتشار آگهى ثبت نام منتشره از سوى هيأت اجرايى انتخابات شهرستان مربوطه به محل‏هاى اعلام شده در آگهى براى ثبت نام مراجعه نمايند و پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبى را دريافت و پس از تكميل به مسئولين ثبت نام تسليم و رسيد دريافت نمايند. تبصره 1- داوطلبين عضويت در هيأت مديره نمى‏توانند در بيش از يك شهرستان جهت عضويت در هيأت مديره ثبت نام نمايند. تبصره 2- هيأتهاى اجرايى انتخابات شهرستانها موظفند همه روزه مشخصات كامل داوطلبان عضويت در هيأت مديره نظام پزشكى شهرستان را با سريع‏ترين وسيله به هيأت نظارت بر انتخابات شهرستان مربوطه، هيأت مركزى نظارت بر انتخابات و دفتر امور انتخابات مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى اعلام نمايند.

ماده 8 (از آيين نامه ها)

مراجع پيش بينى شده در ماده 18 قانون تشكيل نظام پزشكى موظفند حداكثر ظرف مدت 20 روز بررسى‏هاى لازم را پيرامون صلاحيت عضويت داوطلبين ثبت نام نموده، بعمل آورده و نظر خود را (تأييد يا رد صلاحيت آنها) در مورد هر يك از داوطلبين اعلام نموده و مراتب را كتباً به اطلاع هيأتهاى اجرايى انتخابات شهرستانهاى ذيربط برسانند. تبصره - هيأتهاى اجرايى انتخابات شهرستانها موظفند حداكثر ظرف مدت 48 ساعت پس از اعلام نظر مراجع موضوع ماده 18 قانون تشكيل نظام پزشكى فقط اسامى آن عده از داوطلبين ثبت نام شده كه صلاحيت آنها به تاييد نهايى هيأت مركزى نظارت بر انتخابات رسيده باشد را از طريق انتشار آگهى به اطلاع مشمولين موضوع ماده 4 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكى برسانند.

ماده 9 (از آيين نامه ها)

داوطلبينى كه صلاحيت آنها به تأييد نهايى هيأت مركزى نظارت بر انتخابات نرسيده است، مى‏توانند حداكثر ظرف مدت 5 روز پس از تاريخ انتشار آگهى اسامى داوطلبين، اعتراض و يا شكايت خود را با ذكر مشخصات و نشانى كامل كتباً به دبيرخانه تسليم نمايند تا مورد رسيدگى قرار گيرد. تبصره - هيأت مركزى نظارت بر انتخابات فقط به آن عده از شكاياتى رسيدگى خواهد نمود كه در مهلت مقرر به دبيرخانه هيأت مركزى رسيده باشد.

ماده 10 (از آيين نامه ها)

هيأت مركزى نظارت بر انتخابات ظرف مدت 7 روز شكايات واصله را مورد بررسى و رسيدگى قرار خواهد داد و در صورتى كه در بين افرادى كه صلاحيت آنها به تأييد نرسيده است، افرادى را تشخيص دهد كه شرايط مقرر در قانون تشكيل سازمان نظام پزشكى جمهورى اسلامى ايران را دارا مى‏باشند مراتب را طى صورت جلسه‏اى به هيئت اجرايى انتخابات شهرستان مربوطه اعلام مى‏نمايد تا نسبت به انتشار آگهى اسامى آنان به فوريت اقدام نمايد. تبصره - اعلام نظر هيأت مركزى نظارت بر انتخابات در مورد تأييد يا رد صلاحيت داوطلبين عضويت در هيأت مديره نظام پزشكى و شورايعالى قطعى است و براى كليه هيأتهاى مربوطه لازم الاجراء مى‏باشد.

ماده 11 (از آيين نامه ها)

در شهرستانهايى كه يكنفر داروساز و يا يكنفر دندانپزشك وجود دارد نمى‏توانند داوطلب عضويت در نظام پزشكى آن شهرستان شوند.

ماده 12 (از آيين نامه ها)

در انتخابات هيأت مديره نظام پزشكى شهرستانها هر يك از مشمولين واجد شرايط ماده 4 فقط مى‏توانند يكبار با ارائه كارت عضويت سازمان نظام پزشكى و شناسنامه رأى دهند.

ماده 13 (از آيين نامه ها)

حوزه‏هاى برگزارى انتخابات طبق نظر هيأت نظارت شهرستان مربوطه مشخص و به نحو مقتضى به اطلاع عموم رأى دهندگان خواهد رسيد.

ماده 14 (از آيين نامه ها)

برگ اخذ رأى (تعرفه) داراى دو قسمت خواهد بود، در قسمت بالاى تعرفه نام و نام خانوادگى و مشخصات واجدين شرايط نوشته و به امضاء رأى دهنده خواهد رسيد قسمت زير تعرفه سفيد و براى نوشتن اسامى كانديداهاى خواهد بود، برگ تعرفه لازمست به نحوى ممهور به مهر انتخابات نظام پزشكى شود كه قسمتى از مهر در بالا و بقيه در پايين برگ تعرفه قرار گيرد.

ماده 15 (از آيين نامه ها)

رأى دهندگان اسامى كانديداهاى مورد نظر خود را به ترتيب شماره روى قسمت سفيد و به تعداد مورد تمايل خود نوشته و به صندوق رأى خواهند انداخت. تبصره - در صورتى كه اسامى نوشته شده بيش از تعداد لازم باشد اسامى اضافى در آخر، خوانده نمى‏شود.

ماده 16 (از آيين نامه ها)

براى پزشكان، دندانپزشكان، داروسازان و متخصصين علوم آزمايشگاهى و دكتراى حرفه‏اى صندوق‏هاى رأى جداگانه وجود خواهد داشت.

ماده 17 (از آيين نامه ها)

قبل از شروع اخذ رأى بايد صندوق‏هاى خالى اخذ رأى در حضور هيأت نظارت بر انتخابات شهرستان به مهر هيأت نظارت شهرستان مربوطه ممهور گردد و طى صورت جلسه‏اى خالى بودن صندوق‏هاى مذكور به تأييد نمايندگان هيأت نظارت شهرستان برسد.

ماده 18 (از آيين نامه ها)

پس از پايان اخذ رأى صندوق هاى فوق الذكر بلافاصله توسط هيأت اجرايى با حضور هيأت نظارت باز و آراء مأخوذه شمارش و تعداد آنها با تعداد قسمت فوقانى تعرفه‏ها تطبيق و صورتجلسه مربوطه تنظيم و به امضاء اعضاء هيأت نظارت و هيأت اجرايى رسيده و سپس صندوق مهر و موم و به محل شمارش آراء با حضور مامورين انتظامى منتقل مى‏گردد.

ماده 19 (از آيين نامه ها)

تعيين ساعت شمارش آراء بر طبق نظر هيأت نظارت بوده و مهر و موم با حضور نامبردگان باز شده و شمارش صورت خواهد گرفت. در صورتى كه امكان شمارش كليه آراء در يك جلسه عملى نگردد صندوق فوق الذكر مجدداً مهر و موم و قرائت آراء به جلسه بعد با نظر هيأت نظارت موكول خواهد شد. آراء شمارش شده در صندوق جداگانه مهر و موم و نگه دارى مى‏گردد، تعداد آراء شمارش شده و باقيمانده به ترتيب مقرر در ماده 18 اين آيين نامه صورت جلسه خواهد شد.

ماده 20 (از آيين نامه ها)

كانديداهاى هر يك از شهرستانها مى‏توانند جهت نظارت بر امور شمارش آراء 2 تا 5 نفر را از بين خود تعيين و به هيأت نظارت شهرستان مربوطه جهت انجام امر فوق معرفى نمايند.

ماده 21 (از آيين نامه ها)

پس از خاتمه شمارش آراء اسامى حائزين اكثريت به ترتيب آراء كسب نموده و با ذكر تعداد آراء توسط هيأتهاى نظارت صورتجلسه شده به هيأت مركزى نظارت براى طى مراحل قانونى ارسال خواهد شد.

ماده 22 (از آيين نامه ها)

هيأت مركزى نظارت پس از بررسى و تأييد انتخابات در صورت تساوى آراء از آخرين افراد منتخب عده لازم را به حكم قرعه انتخاب خواهد كرد. مگر آنكه يكى از منتخبين مذكور به نفع ديگرى كنار رود.

ماده 23 (از آيين نامه ها)

هيأتهاى اجرايى انتخابات پس از شمارش آراء حائزين اكثريت آراء را به عنوان اعضاء اصلى هيأت مديره و به تعداد يك سوم اعضاء هيأت مديره را به ترتيب آراء ماخوذه به عنوان اعضاء على البدل هيأت مديره مشخص و به هيأت مركزى نظارت اعلام مى‏نمايد تا طى آگهى به اطلاع مشمولين ماده 4 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكى جمهورى اسلامى ايران برسانند.

ماده 24 (از آيين نامه ها)

در صورتى كه يك يا چند نفر از اعضاء هيأت مديره فوت و يا استعفا دهند به نحوى كه هيأت مديره مشمول انحلال موضوع ماده قانون تشكيل سازمان نظام پزشكى جمهورى اسلامى ايران نگردد، با پيشنهاد رئيس سازمان نظام پزشكى شهرستان مربوطه به تأييد هيأت مركزى نظارت بر انتخابات، از اعضاء على البدل انتخاب شده جهت جايگزين نمودن اعضاء مستعفى و يا فوت شده دعوت بعمل خواهد آمد.

ماده 25 (از آيين نامه ها)

مدت قبول و رسيدگى به شكايات و اعتراضاتى كه از طرف افراد به هيأت نظارت مى‏رسد يك هفته پس از ختم قرائت آراء خواهد بود.

ماده 26 (از آيين نامه ها)

پس از تعيين حائزين اكثريت هيأت نظارت در صورت تأييد نهايى حسن انجام انتخابات هر شهرستان اعتبار نامه‏هاى منتخبين را امضاء و اسامى آنان را آگهى مى‏نمايد.

ماده 27 (از آيين نامه ها)

برگزارى انتخابات هيأت مديره نظام پزشكى شهرستانها و اخذ رأى در سراسر كشور در يك روز معين انجام مى‏شود، و مدت آن بين 5 تا 14 ساعت با نظر هيأت نظارت هر شهرستان خواهد بود. تبصره - اخذ رأى بايد در يكى از روزهاى تعطيل رسمى باشد.

ماده 28 (از آيين نامه ها)

تبليغات انتخابات هيأت مديره نظام پزشكى شهرستانها حداكثر 10 روز قبل از روز برگزارى انتخابات شروع مى‏گردد و تا 24 ساعت قبل از شروع رأى‏گيرى پايان مى‏يابد.

ماده 29 (از آيين نامه ها)

كليه كانديداها و طرفداران آنها مجازند جهت معرفى خود و يا كانديداى مورد نظر نسبت به چاپ پوستر، اعلاميه، زندگى نامه و ديگر آگهى‏هاى تبليغاتى و برگزارى ميزگرد و سخنرنى اقدام نمايند. تبصره - كليه كانديداها و طرفداران آنها موظفند در انجام تبليغات شئون اسلامى و قوانين جارى كشور را مراعات نمايند.

ماده 30 (از آيين نامه ها)

افتتاح (تشكيل اولين جلسه) هيأت مديره نظام پزشكى شهرستانها در يك زمان معين در سراسر كشور و حداكثر 7 روز پس از صدور اعتبار نامه منتخبين از سوى هيأت مركزى نظارت بر انتخابات يا هيأت نظارت بر انتخابات شهرستان مربوطه (در صورتى كه هيأت مركزى نظارت تفويض نموده باشد) در حضور اعضاء هيأت اجرايى و هيأت اجرايى انتخابات شهرستان مربوطه انجام خواهد پذيرفت. تبصره - در جلسه افتتاحيه رؤساى هيأتهاى نظارت و اجرايى شهرستان گزارش از برگزارى انتخابات در آن شهرستان را به اطلاع شركت كنندگان در جلسه افتتاحيه خواهند رساند.

ماده 31 (از آيين نامه ها)

هيأت مديره نظام پزشكى هر يك از شهرستانها موظفند حداكثر ظرف مدت 3 روز پس از افتتاح هيأت مديره يك نفر را از بين خود به عنوان نماينده هيأت مديره نظام پزشكى شهرستان مربوطه در مجمع نمايندگان هيأت مديره نظام پزشكى شهرستانها تعيين و رسماً به دفتر امور انتخابات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و هيأت مركزى نظارت بر انتخابات معرفى نمايند.

ماده 32 (از آيين نامه ها)

اعضاء انتخابى شورايعالى نظام پزشكى از بين نامزدهايى كه صلاحيت آنها به تأييد هيأت مركزى نظارت رسيده باشد توسط مجمع نمايندگان هيأت مديره‏هاى نظام پزشكى‏هاى سراسر كشور انتخاب مى‏گردند. تبصره 1- انتخابات شورايعالى نظام پزشكى پس از اتمام انتخابات هيأت مديره نظام پزشكى شهرستانها و تأييد نهايى صحت انجام انتخابات آنها، از سوى هيأت مركزى نظارت بر انتخابات و افتتاح رسمى هيأت مديره نظام پزشكى‏ها و معرفى نمايندگان موضوع ماده 33 آيين نامه انجام مى‏پذيرد. تبصره 2- اعتبار رأى نمايندگان هيأت مديره نظام پزشكى شهرستانها با توجه به تعداد مشمولين موضوع ماده 4 قانون به شرح زير خواهد بود: 1- اعتبار رأى نماينده هيأت مديره شهرستانهايى كه بين 50 تا 100 نفر مشمول دارند، يك راى خواهد بود. 2- اعتبار رأى نماينده هيأت مديره نظام پزشكى شهرستانهايى كه بين 100 تا 200 نفر مشمول دارند، دو رأى خواهد بود. 3- اعتبار رأى نماينده هيأت مديره نظام پزشكى شهرستانهايى كه بين 200 تا 500 نفر مشمول دارند، سه رأى خواهد بود. 4- اعتبار رأى نماينده هيأت مديره نظام پزشكى شهرستانهايى كه بين 500 تا 1000 نفر مشمول دارند، چهار رأى خواهد بود. 5- اعتبار رأى نماينده هيأت مديره نظام پزشكى شهرستانهايى كه بين 1000 تا 5000 نفر مشمول دارند، پنج رأى خواهد بود. 6- اعتبار رأى نماينده هيأت مديره نظام پزشكى شهرستانهايى كه بين 5000 تا 10000 نفر مشمول دارند، هفت رأى خواهد بود. 7- اعتبار رأى نماينده هيأت مديره نظام پزشكى شهرستانهايى كه بيشتر از ده هزار نفر مشمول دارند، ده رأى خواهد بود.

ماده 33 (از آيين نامه ها)

مسئوليت برگزارى انتخابات اعضاء انتخابى شورايعالى نظام پزشكى بر عهده هيأت اجرايى نظام پزشكى شهرستان تهران خواهد بود.

ماده 34 (از آيين نامه ها)

هيأت اجرايى انتخابات شورايعالى موظف است طى اطلاعيه‏اى از طريق رسانه‏هاى گروهى مدت 5 روز از داوطلبين عضويت در شورايعالى نظام پزشكى ثبت نام بعمل آورد.

ماده 35 (از آيين نامه ها)

هيأت اجرايى شورايعالى موظف است حداكثر ظرف مدت 21 روز از تشكيل هيأت مديره نظام پزشكى شهرستانها كه همزمان با هم و در سراسر كشور خواهد بود و نمايندگان خود را معرفى خواهند نمود، جلسه مجمع نمايندگان منتخب هيأت مديره نظام پزشكى شهرستانها را به منظور انتخاب اعضاء انتخابى شوراى عالى نظام پزشكى در تهران تشكيل دهد. تبصره 1- هيأتهاى مركزى نظارت بر انتخابات ظرف 72 ساعت نظر خود را در رابطه با صحت يا ابطال انتخابات فوق الذكر به هيأت اجرايى انتخابات اعلام خواهد نمود. تبصره 2- جلسه مجمع نمايندگان منتخب هيأت مديره نظام پزشكى شهرستانها با حضور دو سوم اعضاء رسميت خواهد يافت.

ماده 36 (از آيين نامه ها)

هيأت مركزى نظارت بر انتخابات ظرف مدت 5 روز نظر خود را در صلاحيت داوطلبين عضويت در شورايعالى نظام پزشكى به هيأت اجرايى انتخابات شورايعالى اعلام خواهند نمود.

ماده 37 (از آيين نامه ها)

در صورتى كه يك يا چند نفر از اعضاء انتخابى شوراى عالى نظام پزشكى فوت و يا استعفاء نمايند مجمع نمايندگان منتخب هيأت مديره نظام پزشكى‏ها بنا به دعوت رئيس كل سازمان نظام پزشكى جمهورى اسلامى ايران تشكيل جلسه داده و با رعايت اين آيين نامه نسبت به انتخاب افراد مورد نياز و تكميل اعضاء شوراى عالى اقدام خواهد نمود.

ماده 38 (از آيين نامه ها)

اولين جلسه شوراى عالى نظام پزشكى حداكثر 7 روز پس از صدور اعتبار نامه منتخبين از سوى هيأت مركزى نظارت بنا به دعوت وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و با حضور اعضاء هيأت مركزى نظارت بر انتخابات و ديگر مسئولين پزشكى كشور در محل ساختمان سازمان مركزى نظام پزشكى جمهورى اسلامى ايران تشكيل خواهد شد. تبصره 1- در اين جلسه وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى يا نماينده ايشان گزارشى از برگزارى انتخابات هيأت مديره و شوراى عالى نظام پزشكى را به اطلاع حاضرين در جلسه خواهد رساند. تبصره 2- در اين جلسه اعتبار نامه منتخبين شورايعالى نظام پزشكى توسط هيأت مركزى نظارت بر انتخابات به اعضاء انتخابى شورايعالى نظام پزشكى اعطاء خواهد شد.

ماده 39 (از آيين نامه ها)

شرايط لازم براى داوطلبين عضويت در شورايعالى و هيأت مديره نظام پزشكى شهرستانها عبارتست از: الف - تابعيت دولت جمهورى اسلامى ايران. ب - نداشتن فساد اخلاقى و مالى. ج - داشتن حسن شهرت اجتماعى و شغلى و عمل به اجراى اصول پزشكى و رعايت اخلاق و شئون پزشكى. د - داشتن حسن شهرت در تعهد عملى به احكام دين مبين اسلام و وفادار به قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران. تبصره - اقليت‏هاى مذهبى به رسميت شناخته شده در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تابع احكام دين اعتقادى خود مى‏باشند. ه - دارا بودن حداقل سه سال عضويت در نظام پزشكى. تبصره 1- پزشكان، دندانپزشكان، دكترهاى داروساز و متخصصين و دكترهاى حرفه‏اى علوم آزمايگشاهى تشخيص طبى كه داراى مسئوليت‏هاى اجرايى مى‏باشند و يا در نيروهاى نظامى - انتظامى شاغلند جهت نامزدى در انتخابات و عضويت در اركان سازمان نيازى به استعفاء از سمت و شغل خود ندارند. تبصره 2- كسانيكه طبق قانون از انتخاب شدن بعنوان نماينده مجلس شوراى اسلامى به شرح زير محرومند. حق نامزد شدن براى انتخاب در اركان سازمان را ندارند. 1- كسانيكه در جهت تحكيم مبانى رژيم سابق نقش موثر و فعال داشته‏اند. 2- ملاكين بزرگ كه زمينهاى موات را به نام خود ثبت داده‏اند. 3- وابستگان تشكيلاتى به احزاب، سازمانها و گروههائى كه غير قانونى بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است. 4- كسانيكه به جرم اقدام عليه جمهورى اسلامى ايران محكوم شده‏اند. 5- محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالحه قضايى. 6- مشهورين به فساد و متجاهرين به فسق. 7- محكومين به حدود شرعى مگر آنكه توبه آنان ثابت شده باشد. 8- معتادين به مواد مخدر. 9- محجورين و كسانيكه به حكم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم قانون اساسى باشند.

ماده 40 (از آيين نامه ها)

نحوه راى‏گيرى (مخفى و يا علنى) و محل برگزارى انتخابات شورايعالى بعهده هيأت مركزى نظارت خواهد بود.

ماده 41 (از آيين نامه ها)

در صورتيكه هيأتهاى اجرايى و نظارت بر شهرستانها در اجراى دقيق آيين نامه انتخابات با ابهاماتى روبرو گردند جهت رفع ابهام از هيأت مركزى نظارت بر انتخابات استعلام نموده و اعلام نظر هيأت مركزى نظارت براى هيأتهاى فوق قطعى و لازم الاجراء است.

ماده 42 (از آيين نامه ها)

اين آيين نامه به استناد تبصره ماده 20 قانون تشكيل نظام پزشكى جمهورى اسلامى ايران در 42 ماده و (23) تبصره توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و با همكارى هيأت مركزى نظارت بر انتخابات و كميسيون بهدارى و بهزيستى مجلس شوراى اسلامى تهيه گرديده است و مادامى كه توسط شورايعالى نظام پزشكى تغييراتى در آن صورت نپذيرفته باشد به قوت خود باقى خواهد بود. ×اين تبصره به موجب رأى عمومى ديوان عدالت ادارى ابطال شده است.

نسخه چاپي ارسال به دوست

چهارشنبه ٣٠ ارديبهشت ١٣٨٨ - ١٤:٣٩ / شماره خبر: ٣٧٨٦ / تعداد نمايش: 3028

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج