وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آيين نامه انتظامي پزشكي مصوب سال 1348

عنوان قانون:

متن قانون:

فصل اول (از آيين نامه ها)

اصول وظايف

ماده 1 (از آيين نامه ها)

پزشكان و دندانپزشكان (كه در اين آئين نامه بطور مطلق پزشك ناميده مى‏شوند) موظفند بدون توجه به مليت، نژاد، مذهب، موقعيت اجتماعى بيماران، حداكثر تلاش ممكن را براى درمان آنان بخصوص در موارد سوانح و حوادث بكار برند.

ماده 2 (از آيين نامه ها)

پزشك بايد پاكدامن و پرهيزكار باشد و وظايف مربوط به خود را با وجدان بيمار طبق موازين قانونى و اخلاقى اجرا نمايد و رفتار او موجب جلب اعتماد و احترام جامعه نسبت به خود و همكارانش گردد و روش و گفتار و كردار و شخصيت و زندگى او مايه افتخار و سربلندى جامعه پزشكى باشد.

ماده 3 (از آيين نامه ها)

پزشك بايد در انجام وظايف خود رعايت عفت را بنمايد.

ماده 4 (از آيين نامه ها)

اسرار بيمار و نوع بيمارى او بايد محفوظ بماند، مگر در موارد مصرح در قانون.

ماده 5 (از آيين نامه ها)

پزشكان بايد تعدادى بيمار بپذيرند كه قادر به معاينه و درمان آنان باشند.

ماده 6 (از آيين نامه ها)

اشتغال به امور مخالف شئون پزشكى ممنوع است.

ماده 7 (از آيين نامه ها)

تحميل مخارج غير ضرورى و ايجاد رعب و هراس در بيمار از راه نشان دادن وخامت بيمارى بمنظور استفاده مادى ممنوع است و پزشك فقط مى‏تواند در صورت وجود عواقب وخيم و يا خطر مرگ با احتياط لازم و در نظر گرفتن وضع روانى و عصبى بيمار تا حدودى كه ضرورى بداند به او گوشزد نمايد ولى بطور كلى پزشك بايد نزديكان بيمار را در جريان پيش بين خطرات و وخامت بيمارى بگذارد.

ماده 8 (از آيين نامه ها)

تجويز مواد مخدر بطورى كه به صورت اعتياد درآيد ممنوع است، مگر در مواردى كه بيمار از دردهاى شديد بيماريهاى غير قابل علاج رنج ببرد.

ماده 9 (از آيين نامه ها)

تعيين حق العلاج به عنوان قرارداد مقطوع براى درمان بيمار ممنوع است، مگر در مورد حق‏العمل جراحى و كارهاى دندانپزشكى و نظاير آن كه از طرف وزارت بهدارى طبق تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح قانون استخدام پزشكان مصوب 29 ارديبهشت ماه 1328 تعيين خواهد شد. پزشكان و بيمارستانها و درمانگاهها مكلف به رعايت دستمزد و نرخهاى مقرر از طرف وزارت بهدارى هستند. تبصره - قراردادهاى بيمه درمانى و بهداشتى در حدود قوانين و مقررات مربوط مجاز است.

ماده 10 (از آيين نامه ها)

پزشكان ملكفند در مواقعى كه به منظور پيشگيرى از بيماريهاى واگير و نيز در هنگام بروز سوانح از طرف مقامات ذيصلاح از آنان استمداد مى‏شود، همكاريهاى ممكن را معمول دارند.

ماده 11 (از آيين نامه ها)

جلب بيمار از مؤسسات بهداشتى و درمانى دولتى يا وابسته به دولت يا خيريه به مطب شخصى و هر نوع استفاده مادى از اين قبيل بيماران و همچنين جلب بيمار به هر وسيله كه مخالف شئون پزشكى باشد، بطور كلى ممنوع است و همچنين پزشكان موظف در بيمارستانهاى دولتى يا وابسته به دولت و خيريه حق دريافت هيچگونه وجهى برخلاف مقررات مؤسسه مربوط به هيچ عنوان از بيماران را ندارند.

ماده 12 (از آيين نامه ها)

هر نوع تبليغ گمراه كننده از طريق وسايل تبليغاتى مانند راديو، تلوزيون و آگهى در جرايد و نصب آگهى در اماكن و معابر ممنوع است.

ماده 13 (از آيين نامه ها)

انتشار مقالات و گزارشات پزشكى و تشريح مطالب فنى و حرفه‏اى كه جنبه تبليغاتى گمراه كننده داشته باشد، ممنوع است.

ماده 14 (از آيين نامه ها)

پزشك نبايد از عناوين علمى كه قانوناً به او داده نشده است استفاده نمايد.

ماده 15 (از آيين نامه ها)

تقسيم حق العلاج و پرداخت حق كميسيون به پزشك ديگر يا داروساز يا دندانپژشك يا ماما و ساير شاغلين حرفه‏هاى وابسته پزشكى و افراد ديگرى كه در جلب و اعزام بيمار به پزشك مورد نظر مساعدت كرده‏اند، ممنوع است. دريافت حق كميسيون يا پورسانتاژ از پزشك ديگر يا از مؤسسه‏اى كه بيمار جهت آزمايش يا بسترى شدن آنجا معرفى شده است، ممنوع است و همچنين دريافت حق كميسيون از سازندگان و يا وارد كنندگان داور يا مؤسسات سازنده وسائل جراحى و درمانى و يا نمايندگى آنها به منظور تبليغ و توسعه تجارتى كالاهاى پزشكى قدغن است و نيز استفاده از نام پزشك براى تبليغات تجارتى كالاهاى پزشكى (وسائل جراحى و يا دندانپزشكى يا دارو) در مطبوعات غير پزشكى و يا نصب اين اعلانات در مطب پزشك يا دندانپزشك يا مؤسسات پزشكى ممنوع است. در صورتى كه اين استفاده با اجازه بعمل آمده باشد، پزشك اجازه دهنده مسئول است.

ماده 16 (از آيين نامه ها)

پزشك مجاز نيست براى درمان بيماران خود داروهايى كه ازطرف مقامات صلاحيت دار پزشكى و دارويى مجاز شناخته نشده است، تجويز نمايد. تبصره - منظور از مقامات صلاحيت دار مذكور در اين ماده مقامى است كه مورد تأييد وزارت بهدارى باشد.

ماده 17 (از آيين نامه ها)

در مواردى كه سقط جنين براى سلامت جان مادر لازم باشد پزشك موظف است در بيمارستان و پس از مشاوره با تصويب دو نفر پزشك ديگر اقدام نمايد، در اين صورت بايد ظرف 24 ساعت گزارش امر را با ذكر دليل، نام محل و اسامى پزشكان مشاور به هيأت مديره نظام پزشكى ارسال دارد. تبصره - در صورتى كه در محل، بيمارستان يا پزشك ديگرى نباشد و انتقال بيمار به محلى كه داراى بيمارستان و پزشك است ميسر نشود، پزشك مى‏تواند براى حفظ سلامت و جان مادر اقدام و گزارش امر را با دلائل كافى به هيأت مديره نظام پزشكى در عرض 24 ساعت اطلاع دهد.

ماده 18 (از آيين نامه ها)

در صورتى كه بيمار يا خانواده او بدون اطلاع پزشك معالج از پزشك ديگرى براى درمان بيمار دعوت كند پزشك اولى مى‏تواند از ادامه معالجه بيمار خوددارى كند مگر اينكه اين دعوت در مواقع فورى و ضرورى باشد.

ماده 19 (از آيين نامه ها)

هرگاه جلسه مشاوره پزشكى توسط پزشك معالج يا بيمار يا كسان او درخواست شود پزشك معالج بايد نام پزشكانى را كه براى اين مشورت بر بالين بيمار صلاح مى‏داند در اختيار بيمار يا كسان او بگذارد ولى اختيار انتخاب پزشكان مشاور اعم از پزشكان معرفى شده و يا پزشكان ديگر را نبايد از آنان سلب كرد همين امر در مورد انتخاب آزمايشگاه يا مؤسسات وابسته به امر پزشكى نيز بايد رعايت شود.

ماده 20 (از آيين نامه ها)

پزشك معالج مجاز است در صورت لزوم با جلب موافقت بيمار يا خانواده او از مشاوره همكاران خود استفاده كند. در صورتى كه بيمار يا كسان او با مشاوره فوق موافقت ننمايند و يا رعايت نظرات پزشك معالج را نكنند پزشك معالج مى‏تواند از ادامه معالجه خوددارى كند. تبصره - پزشك مشاور نمى‏تواند بدون موافقت پزشك معالج جانشين او شود مگر به درخواست بيمار يا كسان او.

ماده 21 (از آيين نامه ها)

اشتغال به كار پزشكى در داروخانه‏ها و اماكنى از قبيل محلهاى فروش اسباب و لوازم طبى و غيره ممكن است مگر در مواردى كه بعلت احتياج محل نظام پزشكى ضرورت آن را تأييد نمايد.

ماده 22 (از آيين نامه ها)

پزشكى كه داراى پروانه دندانپزشكى و يا داروسازى و يا آزمايشگاه نيز باشد بايد يكى از آنها را شغل اصلى خود انتخاب كند و به آن اشتغال ورزد مگر در مواردى كه نظام پزشكى ضرورت آن را بعلت احتياج محل تأييد نمايد.

ماده 23 (از آيين نامه ها)

فروش دارو از طرف پزشكان به بيماران در مطب شخصى ممنوع است و هر گونه دارويى كه بيمار تجويز مى‏شود بايستى نام دارو و طرز استعمال آن در اختيار بيمار باشد.

ماده 24 (از آيين نامه ها)

كليه پزشكان در مواردى كه حقوق ناشيه از حرفه پزشكى آنان تضييع شده و يا به مناسبت حرفه خود مورد تعدى و اجحاف قرار گيرند از حمايتهاى نظام پزشكى برخوردار خواهند شد.

فصل دوم (از آيين نامه ها)

پزشكان و نظام پزشكى

ماده 25 (از آيين نامه ها)

پزشكان كشور بايد ظرف سه ماه از تاريخ آگهى سازمان نظام پزشكى مركزى طبق فرمهاى معين تقاضاى ثبت نام در نظام پزشكى مركزى نمايند. تبصره 1- نظام پزشكى شهرستانها موظفند اسامى پزشكانى كه از حوزه آن نظام پزشكى خارج يا وارد مى‏شوند به هيئت مديره نظام پزشكى مركزى اطلاع دهند. تبصره 2- كارت عضويت پزشكان مقيم شهرستان از نظام پزشكى همان شهرستان و در صورت نبودن نظام پزشكى در آن شهرستان از نظام پزشكى نزديكترين شهرستان صادر مى‏گردد. تبصره 3- مقررات ثبت نام و روابط پزشكان و نظامهاى پزشكى با يكديگر طبق آئين نامه‏اى خواهد بود كه به تصويب هيئت مديره نظام پزشكى مركزى خواهد رسيد كه رعايت آن براى مشمولين اين آئين نامه الزامى است.

ماده 26 (از آيين نامه ها)

پزشكان تا زمانى كه به ترتيب فوق ثبت نام ننموده‏اند اجازه اشتغال به حرفه‏هاى پزشكى در حوزه نظام پزشكى مربوطه را ندارند جز در موارد ضرورى. تبصره - در مورد پزشكانى كه از خارج وارد كشور مى‏شوند و همچنين پزشكانى كه از دانشكده‏هاى داخلى فارغ التحصيل مى‏گردند مدت سه ماه مقرر در ماده 25 از تاريخ اخذ پروانه پزشكى احتساب خواهد شد.

ماده 27 (از آيين نامه ها)

تا زمانى كه نظام پزشكى در شهرستانى تشكيل نگرديده صدور كارت عضويت و همچنين رسيدگى به امور پزشكى آن شهرستان بعهده نظام پزشكى نزديكترين شهرستان است.

ماده 28 (از آيين نامه ها)

كارت عضويت صادر از نظام پزشكى مربوط به هر شهرستان اختصاص به همان شهرستان دارد و در صورتى كه پزشكى بخواهد به شهرستان ديگرى منتقل گردد اشتغال به كار پزشكى در محل جديد مستلزم ثبت نام در نظام پزشكى همان شهرستان خواهد بود. نظام پزشكى محل جديد بايد پرونده مربوط به ثبت نام و سوابق كار پزشك متقاضى انتقال را از شهرستان سابق خواسته و در پرونده مربوط ضبط نمايد.

ماده 29 (از آيين نامه ها)

پزشكان مكلفند محل كار خود و در صورت تغيير آن محل جديد را با نشانى كامل به نظام‏پزشكى حوزه قبلى و حوزه جديد اطلاع دهند.

ماده 30 (از آيين نامه ها)

در صورتى كه پزشكى بخواهد در يك حوزه نظام پزشكى داراى بيش از يك مطب باشد اجازه تأسيس مطب ديگر با هيئت مديره نظام پزشكى مربوط مى‏باشد.

ماده 31 (از آيين نامه ها)

مفاد سرنسخه‏ها و تابلوها و رنگ و اندازه و ساير مشخصات آنها بايد طبق نمونه‏اى باشد كه از طرف نظام پزشكى مركزى مقرر مى‏گردد.

فصل سوم (از آيين نامه ها)

مجازاتهاى انتظامى

ماده 32 (از آيين نامه ها)

مجازاتهاى انتظامى برحسب اهميت تخلفات به قرار زير است: 1- اخطار شفاهى در حضور هيئت مديره نظام پزشكى. 2- اخطار كتبى بدون درج در پرونده. 3- اخطار كتبى با درج در پرونده. 4- توبيخ شفاهى در حضور هيئت مديره نظام پزشكى. 5- توبيخ كتبى. 6- توبيخ كتبى با درج در نشريه‏هاى سازمان نظام پزشكى و جوامع پزشكى وابسته 7- محروميت از اشتغال به حرفه‏هاى پزشكى در محل ارتكاب تخلف - از سه ماه تا يكسال. 8- محروميت از اشتغال به حرفه‏هاى پزشكى از يك تا سه ماه در تمام كشور. 9- محروميت از اشتغال به حرفه هاى پزشكى بيش از سه ماه تا يكسال در تمام كشور. 10- محروميت از اشتغال به حرفه‏هاى پزشكى بيش از يك سال تا سه سال در تمام كشور.

ماده 33 (از آيين نامه ها)

مجازاتهاى مذكور در ماده 32 به شرح زير با تخلف از مقررات اين آئين نامه منطبق مى‏گردد: متخلفين از ماده يك بر حسب موارد به يكى از مجازاتهاى بندهاى 2-3-4-5 متخلفين از ماده دوم بر حسب موارد به يكى از مجازاتهاى بندهاى 1-2 متخلفين از ماده سوم بر حسب موارد به يكى از مجازاتهاى بندهاى 7-8-9-10 متخلفين از ماده چهارم بر حسب موارد به يكى از مجازاتهاى بندهاى 1-2-3-4-5 متخلفين از ماده پنجم بر حسب موارد به يكى از مجازاتهاى بندهاى 1-2 متخلفين از ماده ششم بر حسب موارد به يكى از مجازاتهاى بندهاى3-4-5-6-7 متخلفين از ماده هفتم بر حسب موارد به يكى از مجازاتهاى بندهاى2-3-4-5-6-7 متخلفين از ماده هشتم بر حسب موارد به يكى از مجازاتهاى بندهاى6-7 متخلفين از ماده نهم بر حسب موارد به يكى از مجازاتهاى بندهاى 6-7 متخلفين از ماده دهم بر حسب موارد به يكى از مجازاتهاى بندهاى 4-5-6 متخلفين از ماده يازدهم بر حسب موارد به يكى از مجازاتهاى بندهاى 5-6-7-8-9 متخلفين از ماده سيزدهم بر حسب موارد به يكى از مجازاتهاى بندهاى 4-5-6 متخلفين از ماده چهاردهم بر حسب موارد به يكى از مجازاتهاى بندهاى 5-6 متخلفين از ماده پانزدهم بر حسب موارد به يكى از مجازاتهاى بندهاى 6-7-8-9 متخلفين از ماده شانزدهم بر حسب موارد به يكى از مجازاتهاى بندهاى 5-6-7 متخلفين از ماده هفدهم بر حسب موارد به يكى از مجازاتهاى بندهاى 9-10 متخلفين از ماده نوزدهم بر حسب موارد به يكى از مجازاتهاى بندهاى 5-6 تبصره ماده بيست بر حسب موارد به يكى از مجازاتهاى بندهاى 1-2-3-4-5 متخلفين از ماده بيست و يكم بر حسب موارد به يكى از مجازاتهاى بندهاى 4-5 متخلفين از ماده بيست و دوم بر حسب موارد به يكى از مجازاتهاى بندهاى 4-5 متخلفين از ماده بيست و سوم بر حسب موارد به يكى از مجازاتهاى بندهاى 4-5

ماده 34 (از آيين نامه ها)

غير از مجازات بند 1 و 2 ساير مجازاتهاى مقرر در ماده 33 به كليه نظام پزشكى‏هاى ايران اعلام مى‏گردد. به علاوه مجازاتهاى مقرر در بندهاى 7-8-9-10 بعد از قطعيت در يكى از روزنامه‏هاى كثيرالانتشار محل اقامت شخص متخلف و مركز درج خواهد گرديد.

ماده 35 (از آيين نامه ها)

در صورتى كه شخص متخلف در استخدام دولت يا مؤسسات خصوصى مشغول كار باشد، مجازاتهاى مقرر در ماده بالا كتباً به مؤسسه‏اى كه در آن به خدمت اشتغال دارد نيز اعلام خواهد شد.

ماده 36 (از آيين نامه ها)

هرگاه پزشكى كه مرتكب يكى از تخلفات مذكور در اين آئين نامه شده ظرف دو سال از تاريخ محكوميت مجدداً مرتكب همان عمل شود برحسب مورد به يكى از مجازاتهاى شديدتر از مجازات قبلى محكوم مى‏شود.

فصل چهارم (از آيين نامه ها)

تعقيب و دادرسى

الف (از آيين نامه ها)

تشكيلات

ماده 37 (از آيين نامه ها)

مرجع تعقيب و رسيدگى به تخلفات انتظامى پزشكان در هر حوزه نظام پزشكى دادسرا و دادگاههاى انتظامى نظام پزشكى است.

ماده 38 (از آيين نامه ها)

دادسراى انتظامى تشكيل مى‏شود از دادستان و عده كافى داديار كه از طرف هيأت مديره نظام‏پزشكى با رأى مخفى و به اكثريت آراء تا پايان دوره عمل هيأت مديره از بين اعضاى آن هيأت و يا ساير اعضاى نظام پزشكى محل انتخاب مى‏گردد. تبصره - در نقاطى كه امكان داشته باشد، حداقل يكى از دادياران از بين دندانپزشكان عضو هيئت مديره انتخاب مى‏شود.

ماده 39 (از آيين نامه ها)

دادستان يكى از دادياران را به معاونت اول خود انتخاب مى‏كند تا در غياب او يا به دستور او انجام وظيفه كند.

ماده 40 (از آيين نامه ها)

دادگاه انتظامى نظام پزشكى عبارتست از: دادگاه بدوى و دادگاه تجديد نظر.

ماده 41 (از آيين نامه ها)

اعضاء دادگاههاى انتظامى از بين اعضاء هيئت مديره و يا شوراى انتظامى و يا ساير اعضا نظام پزشكى به انتخاب هيأت مديره نظام پزشكى با رأى مخفى و به اكثريت آراء براى مدت عمل هيأت مديره معين مى‏شوند. تبصره - دادستان و اعضاء دادگاههاى انتظامى بايد لااقل ده سال و دادياران حداقل پنج سال سابقه حرفه پزشكى داشته باشند.

ماده 42 (از آيين نامه ها)

دادگاه بدوى از سه عضو اصلى و يك عضو على البدل و دادگاه تجديد نظر از پنج عضو اصلى و يك عضو على البدل تشكيل مى‏گردد و رياست هر يك از دادگاهها به انتخاب رئيس هيأت مديره نظام پزشكى از بين اعضاى آن دادگاه خواهد بود.

ماده 43 (از آيين نامه ها)

تعداد دادگاههاى بدوى و تجديد نظر و ترتيب تقسيم كار بين دادگاهها از طرف رئيس هئيت مديره معين مى‏گردد.

ب (از آيين نامه ها)

طرز تعقيب و رسيدگى

ماده 44 (از آيين نامه ها)

دادسراى انتظامى نظام پزشكى در موارد زير مكلف به رسيدگى و تعقيب انتظامى تخلفات پزشكان است: 1- وصول شكايات از طرف شاكى خصوصى. 2- اعلام تخلف از طريق مراجع قضايى يا ادارى. 3- اعلام تخلف از طرف هيأت مديره يا شوراى انتظامى نظام پزشكى.

ماده 45 (از آيين نامه ها)

شكايات بايد با امضا و شامل نشانى كامل شاكى و شخص طرف شكايت باشد و به شكايات بدون امضا يا با امضاهاى مستعار ترتيب اثر داده نمى‏شود. تبصره - اگر اعلام كننده تخلف تقاضا كند كه نام او فاش نشود و نظام پزشكى موضوع را طبق بند 3 ماده 44 قابل رسيدگى بداند مكلف است تا پايان دادرسى نام او را مكتوم نگاه دارد.

ماده 46 (از آيين نامه ها)

شكايت و اعلام تخلف از طريق دبيرخانه نظام پزشكى به دادسرا ارسال مى‏شود.

ماده 47 (از آيين نامه ها)

دادسرا مكلف است شكايات يا اعلامات مربوط به تخلفات را به نحو مقتضى مورد رسيدگى قرار دهد و پس از تحقيقات لازم در صورتى كه عقيده بر وقوع تخلف پيدا كند كيفر خواست صادر و به دادگاه بدوى ارسال دارد و در صورتى كه شكايت را وارد نداند قرار منع تعقيب صادر نمايد.

ماده 48 (از آيين نامه ها)

قرار منع تعقيب به نظام پزشكى ابلاغ مى‏شود. در صورتى كه نظام پزشكى با قرار مزبور موافق نباشد نظر خود را بر تعقيب طرف شكايت ظرف ده روز به دادسراى مربوطه اعلام مى‏دارد و دادسرا به تبعيت از نظر نظام پزشكى به صدور كيفر خواست مبادرت مى‏نمايد و در غير اين صورت قرار منع تعقيب به شاكى ابلاغ مى‏شود.

ماده 49 (از آيين نامه ها)

پس از وصل كيفر خواست رونوشت آن از طرف دفتر دادگاه براى ابلاغ به طرف شكايت ارسال مى‏شود كه ظرف ده روز به آن جواب بدهد.

ماده 50 (از آيين نامه ها)

پس از وصول پاسخ يا در صورتى كه در مهلت مقرر پاسخى نرسيد در انقضاى مهلت فوق دفتر پرونده را به دادگاه ارسال مى‏دارد و دادگاه در صورتى كه پرونده براى صدور رأى آماده باشدرسيدگى و رأى صادر مى‏كند و در صورتى كه توضيحى لازم باشد وقت رسيدگى معين و شخص يا اشخاصى را كه توضيح آن لازم است اعم از شاكى يا دادستان يا شخص طرف شكايت و شهود (در صورتى كه شهودى معرفى شده باشند) براى استماع توضيحات آنان احضار مى‏نمايد. در هر حال وقت رسيدگى به دادستان و در صورت لزوم به شاكى و طرف شكايت نيز ابلاغ مى‏شود ولى عدم حضور احضار شدگان مانع صدور رأى نخواهد بود.

ماده 51 (از آيين نامه ها)

دادگاه مى‏تواند در صورت لزوم نظر كارشناس را براى تكميل رسيدگى به موضوع اتهام بخواهد.

ماده 52 (از آيين نامه ها)

رأى دادگاه بايد به شاكى و طرف شكايت و دادستان ابلاغ شود.

ماده 53 (از آيين نامه ها)

موارد رد و امتناع دادستان و دادياران و دادرسان همان است كه طبق قانون آئين دادرسى مدنى براى دادرسان دادگاههاى عمومى مقرر گرديده است.

ماده 54 (از آيين نامه ها)

مؤسسات درمانى و بهداشتى و ساير مراجع مربوط (اعم از دولتى و غير دولتى) مكلفند دلايل و پرونده‏ها و اطلاعاتى را كه دادگاهها يا دادسراى انتظامى نظام پزشكى از آنها مطالبه مى‏كنند تا آنجا كه به تخلف منتسبه مربوط است حداكثر تا يكماه در دسترس آنها قرار دهند.

ماده 55 (از آيين نامه ها)

صدور قرار موقوفى تعقيب پزشك در مراجع قضايى و يا محكوميت او در محاكم مانع تعقيب انتظامى وى از طرف نظام پزشكى نخواهد بود.

ماده 56 (از آيين نامه ها)

در رسيدگى به تخلفات انتظامى در صورتى كه دادسرا يا دادگاه به مواردى كه جنبه جزايى داشته باشد برخورد نمايند مكلفند موضوع را از طريق نظام پزشكى براى طرح در مراجع قضايى اعلام دارند.

ماده 57 (از آيين نامه ها)

دادستان در تمام موارد و محكوم عليه فقط در مورد مجازاتهاى بندهاى 10-9-8-7 مى‏تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ رأى بدوى تقاضاى تجديد نظر نمايد.

ماده 58 (از آيين نامه ها)

ترتيب رسيدگى تجديد نظر مانند مرحله بدوى است.

ماده 59 (از آيين نامه ها)

رأى دادگاه تجديد نظر قطعى و لازم الاجرا است.

ماده 60 (از آيين نامه ها)

مرجع شكايت انتظامى از دادستان - دادياران و دادرسان دادگاهها راجع به وظايف انتظامى آنان هيأت مديره نظام پزشكى مركزى است و در صورتى كه هيأت مديره مركزى با اكثريت آراء تخلف را محرز تشخيص دهد متخلف را برحسب مورد به انفصال از سمت تصدى در دادسرا و دادگاههاى انتظامى و يا يك تا سه دوره محروميت از حق انتخاب شدن در هيأت مديره و يا شوراى انتظامى نظام‏پزشكى و يا محروميت از تمام مراتب فوق محكوم مى‏نمايد. رأى صادره قطعى است و كسى كه از عمل متخلف متضرر شده است مى‏تواند به استناد رأى هيأت مديره مركزى براى جبران خسارت وارده به محاكم عمومى مراجعه نمايد.

ماده 61 (از آيين نامه ها)

مدت مرور زمان تعقى انتظامى تخلفات مذكور در اين آئين نامه يكسال از تاريخ ارتكاب تخلف مورد شكايت و يا آخرين اقدام تعقيبى است. تبصره - در مورد ماده 56 مرور زمان از تاريخ خاتمه يافتن اقدامات قانونى در مراجع عمومى شروع مى‏شود.

ج (از آيين نامه ها)

ابلاغ

ماده 62 (از آيين نامه ها)

كليه اوراق كه طبق اين آئين‏نامه بايد به شاكى و طرف شكايت ابلاغ شود به بهدارى هر محل ارسال مى‏شود كه راساً يا به وسائل مقتضى نسبت به ابلاغ آن اقدام نمايد.

ماده 63 (از آيين نامه ها)

اعلام قرار منع تعقيب به نظام پزشكى و نيز ابلاغ احكام و ساير اوراق به دادستان از طريق دبيرخانه نظام پزشكى صورت خواهد گرفت.

نسخه چاپي ارسال به دوست

چهارشنبه ٣٠ ارديبهشت ١٣٨٨ - ١٤:٤٠ / شماره خبر: ٣٧٨٧ / تعداد نمايش: 3581

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج