وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آيين نامه انتخابات هيئت مديره و اعضاي شورايعالي نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران

عنوان قانون:

متن قانون:

ماده 1 (از آيين نامه ها)

هيئت مركزى نظارت بر انتخابات طبق مواد 18 و 19 قانون لازمست حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از اعلام رسمى تاريخ برگزارى انتخابات توسط وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى ج.ا.ا. كار خود را به منظور انجام انتخابات شروع نمايد.

ماده 2 (از آيين نامه ها)

براساس مواد 8 و 9 قانون، هيئت مركزى نظارت موظف است حداكثر ظرف مدت يكماه هيئت‏هاى نظارت شهرستانهائى كه برطبق ماده 8 قانون لازم است انتخابات در آنها صورت گيرد را تعيين نمايد.

ماده 3 (از آيين نامه ها)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى با همكارى سازمان مركزى نظام پزشكى ج.ا.ا اسامى شهرستانهايى كه واجد شرايط تأسيس سازمان نظام پزشكى ميباشند را حداكثر ظرف مدت 7 روز پس از اعلام رسمى تاريخ برگزارى انتخابات هيئت مديره‏ها در اختيار هيئت مركزى نظارت بر انتخابات قرار خواهد داد. تبصره - دانشگاهها و يا دانشكده‏هاى علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمان موظفند اسامى آن عده از شهرستانهايى را كه پس از برگزارى انتخابات سراسرى هيئت مديره‏ها شرايط لازم را براى تأسيس سازمان نظام پزشكى را كسب مى‏نمايند به اطلاع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و هيئت مركزى نظارت بر انتخابات برسانند تا با رعايت اين آئين نامه و قانون تشكيل سازمان نظام پزشكى جمهورى اسلامى ايران نسبت به برگزارى انتخابات ميان دوره‏اى هيئت مديره نظام پزشكى آن‏ها اقدام نمايند.

ماده 4 (از آيين نامه ها)

مسئوليت برگزارى انتخابات هيئت مديره نظام پزشكى هر شهرستان بر عهده هيئت اجرائى انتخابات آن شهرستان بوده كه تركيب آن بشرح زير ميباشد: الف - رئيس دانشگاه و يا دانشكده علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى و يا نمايندگان آنان حسب مورد ب - نماينده فرماندار شهرستان مربوطه. ج - پنج نفر از كادر پزشكى شهرستان مربوطه. تبصره 1- رئيس دانشگاهها و يا دانشكده علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى و يا نمايندگان آنان، از 15 تن كادر پزشكى مشمولين ماده 4 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكى ج.ا.ا دعوت بعمل آورده تا در حضور هيئت نظارت شهرستان 5 نفر عضو اصلى و دو نفر عضو على‏البدل موضوع بند ج ماده 4 اين آئين نامه را انتخاب نموده و به رياست هيئت اجرايى معرفى مينمايند. تبصره 2- براى شهرستان تهران (تهران - شميرانات - شهررى - اسلامشهر) رياست هيئت اجرايى با رئيس فعلى سازمان نظام پزشكى ميباشد و تعداد مدعوين كادر پزشكى (موضوع ماده 4 قانون) پنجاه نفر بنا به دعوت رئيس سازمان نظام پزشكى، خواهد بود كه از بين آنان 20 نفر عضو اصلى و 5 نفر على البدل انتخاب و به رئيس هيئت اجرايى معرفى مى‏گردند. تبصره 3- اعضاء هيئت‏هاى اجرايى انتخابات سازمان نظام پزشكى ج.ا.ا نبايد نامزد عضويت در هيئت مديره نظام پزشكى شهرستانها باشند. رئيس كل نظام پزشكى از اين تبصره مستثنى ميباشد.

ماده 5 (از آيين نامه ها)

مسئولين دانشگاه و يا دانشكده‏هاى علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى و يا نمايندگان آن‏ها حسب مورد موظفند ظرف مدت 54 روز پس از صدور دستور شروع انجام انتخابات از سوى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى كه بلافاصله پس از تشكيل هيئت‏هاى نظارت بر شهرستانها خواهد بود هيئت اجرايى انتخابات شهرستانهاى مربوطه را مطابق اين آئين نامه تشكيل دهند.

ماده 6 (از آيين نامه ها)

هيأت‏هاى اجرائى انتخابات شهرستانها موظفند حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تشكيل، نسبت به چاپ و انتشار آگاهى ثبت نام داوطلبين عضويت در هيئت مديره نظام پزشكى شهرستانها از طريق رسانه‏هاى گروهى اقدام نموده و مراتب را بنحو مقتضى به اطلاع مشمولين موضوع ماده 4 قانون تشكيل نظام پزشكى ج.ا.ا برسانند. تبصره - هيئت‏هاى اجرائى موظفند يك نسخه از آگهى ثبت نام داوطلبين را جهت اطلاع در اختيار هيئت نظارت بر انتخابات شهرستان و فرماندارى شهرستان مربوطه قرار دهند.

ماده 7 (از آيين نامه ها)

داوطلبين عضويت در هيئت مديره نظام پزشكى شهرستانها بايد حداكثر ظرف مدت دو هفته از تاريخ انتشار آگهى ثبت نام منتشره از سوى هيئت اجرائى انتخابات شهرستان مربوط به محلهاى اعلام شده در آگهى براى ثبت نام مراجعه نمايند و پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبى را دريافت و پس از تكميل، به مسئولين ثبت نام تسليم و رسيد دريافت نمايند. تبصره 2- هيئت‏هاى اجرايى انتخابات شهرستانها موظفند همه روزه مشخصات كامل داوطلبان عضويت در هيئت مديره نظام پزشكى شهرستانها را با سريعترين وسيله به هيئت نظارت بر انتخابات و دفتر امور انتخابات مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى اعلام نمايند.

ماده 8 (از آيين نامه ها)

مراجع پيش بينى شده در ماده 18 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكى ج.ا.ا موظفند حداكثر ظرف مدت 25 روز بررسيهاى لازم را پيرامون صلاحيت عضويت داوطلبين ثبت نام نموده، بعمل آورده و نظر خود را (تأييد يا رد صلاحيت آنها) در مورد هر يك از داوطلبين اعلام نموده و مراتب را كتباً به اطلاع هيئت‏هاى اجرائى انتخابات شهرستان ذيربط برسانند. تبصره - هيئت‏هاى اجرايى انتخابات شهرستانها موظفند حداكثر ظرف مدت 48 ساعت پس از اعلام نظر مراجع موضوع ماده 1 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكى فقط اسامى آن عده از داوطلبين ثبت نام شده كه صلاحيت آنها به تأييد نهايى هيئت مركزى نظارت بر انتخابات رسيده باشد را از طريق انتشار آگهى به اطلاع مشمولين موضوع ماده 4 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكى برسانند.

ماده 9 (از آيين نامه ها)

داوطلبينى كه صلاحيت آنها به تأييد نهايى هيئت مركزى نظارت بر انتخابات نرسيده است، ميتوانند حداكثر ظرف مدت 5 روز پس از تارخ انتشار آگهى داوطلبين، اعتراض و يا شكايات خود را با ذكر مشخصات و نشانى كامل كتباً به دبيرخانه هيئت نظارت بر انتخابات تسليم نمايند تا مورد رسيدگى قرار گيرد. تبصره - هيئت مركزى نظارت بر انتخابات فقط به آن عده از شكايات رسيدگى خواهد نمود كه در مهلت مقرر به دبيرخانه هيئت مركزى رسيده باشد.

ماده 10 (از آيين نامه ها)

هيئت مركزى نظارت بر انتخابات ظرف مدت 7 روز شكايات واصله را مورد بررسى و رسيدگى قرار خواهد داد و در صورتيكه در بين افرادى كه صلاحيت آنها به تاييد نرسيده است، افرادى را تشخيص دهد كه شرايط مقرر در قانون تشكيل سازمان نظام پزشكى جمهورى اسلامى ايران را دارا ميباشند مراتب را طى صورتجلسه‏اى به هيئت اجرايى انتخابات شهرستان مربوطه اعلام مى‏نمايد تا نسبت به انتشار آگهى اسامى آنان به فوريت اقدام نمايد. تبصره - اعلام نظر هيئت مركزى نظارت بر انتخابات در مورد تأييد يا رد صلاحيت داوطلبين عضويت در هيأت‏مديره نظام پزشكى و شورايعالى قطعى است و براى كليه هيئت‏هاى مربوطه لازم الاجرا ميباشد.

ماده 11 (از آيين نامه ها)

در شهرستانهائيكه يك نفر دكتر داروساز و يا يك نفر دندانپزشك وجود دارد نمى‏توانند داوطلب عضويت در هيئت مديره نظام پزشكى آن شهرستان شوند.

ماده 12 (از آيين نامه ها)

در انتخابات هيئت مديره نظام پزشكى شهرستانها هر يك از مسئولين واجد شرايط ماده 4 فقط ميتوانند يكبار با ارائه كارت عضويت سازمان نظام پزشكى رأى دهند.

ماده 13 (از آيين نامه ها)

حوزه‏هاى برگزارى انتخابات طبق نظر هيئت نظارت شهرستان مربوط مشخص و به نحو مقتضى به اطلاع عموم رأى دهندگان خواهد رسيد.

ماده 14 (از آيين نامه ها)

برگ اخذ رأى (تعرفه) داراى دو قسمت خواهد بود، در قسمت بالاى تعرفه نام و نام خانوادگى و شماره نظام پزشكى نوشته و به امضاء رأى دهنده خواهد رسيد قسمت زير تعرفه سفيد و براى نوشتن اسامى كانديداها خواهد بود، برگ تعرفه لازمست بنحوى ممهور به مهر انتخابات نظام پزشكى شود كه قسمتى از مهر در بالا و بقيه در پايين برگ تعرفه قرار گيرد.

ماده 15 (از آيين نامه ها)

رأى دهندگان اسامى كانديداهاى مورد نظر خود را به ترتيب شماره روى قسمت سفيد و به تعداد مورد تمايل خود نوشته و به صندوق رأى خواهند انداخت. تبصره - در صورتيكه اسامى نوشته شده بيش از تعداد لازم باشد اسامى اضافى در آخر خوانده نميشود.

ماده 16 (از آيين نامه ها)

براى پزشكان - دندانپزشكان - داروسازان و متخصصين علوم آزمايشگاهى و دكتراى حرفه‏اى و ليسانسيه‏هاى پروانه دار گروه پزشكى صندوقهاى رأى جداگانه وجود خواهد داشت.

ماده 17 (از آيين نامه ها)

قبل از شروع اخذ رأى بايد صندوقهاى خالى اخذ رأى در حضور هيئت نظارت بر انتخابات شهرستان به مهر هيئت نظارت شهرستان مربوطه ممهور گردد و طى صورت جلسه‏اى خالى بودن صندوقهاى مذكور به تأييد نمايندگان هيئت نظارت شهرستان برسد.

ماده 18 (از آيين نامه ها)

پس از پايان اخذ رأى صندوقهاى فوق الذكر بلافاصله توسط هيئت اجرائى با حضور هيئت نظارت باز و آراء مأخوذه شمارش و تعداد آنها با تعداد قسمت فوقانى تعرفه‏ها تطبيق، و صورتجلسه مربوطه تنظيم و به امضاء اعضاء هيئت نظارت و هيئت اجرايى رسيده و سپس صندوق مهر و موم و با حضور مأمورين انتظامى به محل شمارش آراء منتقل مى‏گردد.

ماده 19 (از آيين نامه ها)

تعيين ساعت شمارش آراء برطبق نظر هيئت نظارت بوده و مهر و موم با حضور نامبردگان باز شده و شمارش صورت خواهد گرفت. در صورتيكه امكان شمارش كليه آراء به جلسه بعد با نظر هيئت نظارت موكول خواهد شد، آراء شمارش شده در صندوق جداگانه مهر و موم و نگهدارى ميگردد، تعداد آراء شمارش شده و باقيمانده به ترتيب مقرر در ماده 18 اين آئين نامه صورتجلسه خواهد شد.

ماده 20 (از آيين نامه ها)

كانديداهاى هر يك ازشهرستانها ميتوانند جهت نظارت بر امر شمارش آراء 2 تا 5 نفر را از بين خود تعيين و به هيئت نظارت شهرستان مربوطه جهت انجام امر فوق معرفى نمايند.

ماده 22 (از آيين نامه ها)

هيئت مركزى نظارت پس از بررسى و تأييد انتخابات در صورت تساوى آراء از آخرين افراد منتخب عده لازم را به حكم قرعه انتخاب خواهد كرد. مگر آنكه يكى از منتخبين مذكور به نفع ديگرى كنار رود.

ماده 23 (از آيين نامه ها)

هيئت‏هاى اجرائى انتخابات پس از شمارش آراء حائزين اكثريت آراء را بعنوان اعضاى اصلى هيئت مديره و به تعداد يک سوم اعضاى هيئت مديره را به ترتيب آراء مأخوذه بعنوان اعضاى على البدل هيئت مديره مشخص و به هيئت مركزى نظارت اعلام مى‏نمايد تا طى آگهى به اطلاع مشمولين ماده 4 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكى جمهورى اسلامى ايران برسانند.

ماده 24 (از آيين نامه ها)

در صورتيكه يك يا چند نفر از اعضاى هيئت مديره فوت نموده و يا استعفاء دهند، بنحوى كه هيئت مديره مشمول انحلال موضوع ماده 14 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكى جمهورى اسلامى ايران نگردد، پيشنهاد رئيس سازمان نظام پزشكى شهرستان مربوط و تأييد هيئت مركزى نظارت بر انتخابات، از اعضاى على البدل انتخاب شده جهت جايگزين نمودن اعضاى مستعفى و يا فوت شده دعوت بعمل خواهد آمد.

ماده 25 (از آيين نامه ها)

مدت قبول و رسيدگى به شكايات و اعتراضات كه از طرف افراد به هيئت نظارت ميرسد يك هفته پس از اعلام نتايج آراء خواهد بود.

ماده 26 (از آيين نامه ها)

پس از تعيين حائزين اكثريت هيئت مركزى نظارت در صورت تأييد نهايى حسن انجام انتخابات هر شهرستان اعتبارنامه‏هاى منتخبين را امضاء و اسامى آنان را آگهى مى‏نمايد.

ماده 27 (از آيين نامه ها)

برگزارى انتخابات هيئت مديره نظام پزشكى شهرستانها و اخذ رأى در سراسر كشور در يك روز معين انجام ميشود، و مدت آن بين 5 تا 14 ساعت با نظر هيئت نظارت هر شهرستان خواهد بود. تبصره - اخذ رأى بايد در يكى از روزهاى تعطيل رسمى باشد.

ماده 28 (از آيين نامه ها)

تبليغات هيئت مديره نظام پزشكى شهرستانها حداكثر 10 روز قبل از روز برگزارى انتخابات شروع ميگردد و تا 24 ساعت قبل از شروع رأى‏گيرى پايان مى‏يابد.

ماده 29 (از آيين نامه ها)

كليه نامزدهاى انتخابات و طرفداران آنها مجازند جهت معرفى خود و يا نامزد انتخاباتى مورد نظر نسبت به چاپ اطلاعيه ديوارى، اعلاميه، زندگينامه و ديگر آگهى‏هاى تبليغاتى و برگزارى ميزگرد و سخنرانى اقدام نمايند. تبصره - كليه كانديداها و طرفداران آنها موظفند در انجام تبليغات شئون اسلامى و قوانين جارى كشور را مراعات نمايند.

ماده 30 (از آيين نامه ها)

افتتاح (تشكيل اولين جلسه) هيئت مديره نظام پزشكى شهرستانها در يك زمان معين در سراسر كشور و حداكثر هفت روز پس از صدور اعتبارنامه منتخبين از سوى هيئت مركزى نظارت بر انتخابات و يا هيئت نظارت بر انتخابات شهرستان مربوط (در صورتيكه هيئت مركزى نظارت تفويض نموده باشد) در حضور اعضاى هيئت اجرائى و هيئت نظارت بر انتخابات شهرستان مربوط و بنا به دعوت رياست هيئت اجرائى انتخابات شهرستان مربوط انجام خواهد پذيرفت.

ماده 31 (از آيين نامه ها)

هيئت مديره نظام پزشكى هر يك از شهرستانها موظفند حداكثر ظرف مدت 3 روز پس از افتتاح هيئت مديره يك نفر را از بين خود بعنوان نماينده هيئت مديره نظام پزشكى شهرستان مربوطه در مجمع هيئت مديره نظام پزشكى شهرستانها تعيين و رسماً به دفتر امور انتخابات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و هيئت مركزى نظارت بر انتخابات معرفى نمايند.

ماده 32 (از آيين نامه ها)

اعضاء انتخابى شورايعالى نظام پزشكى از بين نامزدهائيكه صلاحيت آنها به تأييد هيئت مركزى نظارت رسيده باشد توسط مجمع نمايندگان هيئت مديره‏هاى نظام پزشكى سراسر كشور انتخاب مى‏گردند. تبصره - انتخابات شورايعالى نظام پزشكى پس از اتمام انتخابات هيئت مديره نظام پزشكى شهرستانها و تأييد نهايى صحت انجام انتخابات آنها، از سوى هيئت مركزى نظارت بر انتخابات و افتتاح رسمى هيئت مديره نظام پزشكى و معرفى نمايندگان موضوع ماده 23 آئين نامه انجام مى‏پذيرد.

ماده 33 (از آيين نامه ها)

مسئوليت برگزارى انتخابات اعضاء انتخابى شورايعالى نظام پزشكى برعهده هيئت اجرائى نظام پزشكى شهرستان تهران خواهد بود.

ماده 34 (از آيين نامه ها)

هيئت اجرائى انتخابات شورايعالى موظف است طى اعلاميه‏اى از طريق رسانه‏هاى گروهى ظرف مدت 5 روز از داوطلبين عضويت در شورايعالى نظام پزشكى ثبت نام بعمل آورد.

ماده 35 (از آيين نامه ها)

هيئت اجرائى انتخابات شورايعالى موظف است حداكثر ظرف مدت 21 روز پس از تشكيل هيئت مديره نظام پزشكى شهرستانها كه همزمان با هم و در سراسر كشور خواهد بود و نمايندگان خود را معرفى خواهند نمود، جلسه مجمع نمايندگان منتخب هيئت مديره نظام پزشكى شهرستانها را بمنظور انتخاب اعضاء انتخابى شورايعالى نظام پزشكى در تهران تشكيل دهد. تبصره 1- هيئت مركزى نظارت بر انتخابات شورايعالى ظرف 72 ساعت نظر خود را در مورد صحت يا ابطال انتخابات فوق الذكر به هيئت اجرايى انتخابات اعلام خواهد نمود. تبصره 2- جلسه مجمع نمايندگان منتخب هيئت مديره نظام پزشكى شهرستانها با حضور 23 اعضاء رسميت خواهد يافت.

ماده 36 (از آيين نامه ها)

هيئت مركزى نظارت بر انتخابات ظرف مدت 5 روز نظر خود را در مورد صلاحيت داوطلبين عضويت در شورايعالى نظام پزشكى به هيئت اجرائى انتخابات شورايعالى اعلام خواهند نمود.

ماده 37 (از آيين نامه ها)

در صورتيكه يك يا چند نفر از اعضاء انتخابى شورايعالى نظام پزشكى فوت يا استعفاء نمايند از بين افراد على البدل جايگزين مى‏گردد.

ماده 38 (از آيين نامه ها)

اولين جلسه شورايعالى نظام پزشكى حداكثر 7 روز پس از صدور اعتبار نامه منتخبين از سوى هيئت مركزى نظارت بر انتخابات و ديگر مسئولين پزشكى كشور در محل ساختمان سازمان مركزى نظام پزشكى جمهورى اسلامى ايران تشكيل خواهد شد. تبصره - در اين جلسه اعتبار نامه منتخبين شورايعالى نظام پزشكى توسط رئيس هيأت مركزى نظارت بر انتخابات به اعضاء انتخابى شورايعالى نظام پزشكى اعطاء خواهد شد.

ماده 39 (از آيين نامه ها)

شرايط لازم براى داوطلبين عضويت در شورايعالى و هيئت مديره نظام پزشكى برابر شرايط ذكر شده در ماده 22 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكى جمهورى اسلامى ايران خواهد بود.

ماده 40 (از آيين نامه ها)

نحوه رأى‏گيرى بصورت مخفى بوده و تعيين محل برگزارى انتخابات شورايعالى بعهده هيئت مركزى نظارت خواهد بود.

ماده 41 (از آيين نامه ها)

در صورتيكه هيئت‏هاى اجرائى و نظارت بر شهرستانها در اجراى دقيق آئين نامه انتخابات با ابهاماتى روبرو گردند جهت رفع ابهام از هيئت مركزى نظارت بر انتخابات استعلام نموده و اعلام نظر هيئت مركزى نظارت براى هيئت‏هاى فوق قطعى و لازم الاجراء است.

ماده 42 (از آيين نامه ها)

اين آئين نامه در اجراى ماده 20 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكى جمهورى اسلامى ايران مصوب 1374 و به پيشنهاد شورايعالى نظام پزشكى جمهورى اسلامى به تصويب رسيد.

نسخه چاپي ارسال به دوست

چهارشنبه ٣٠ ارديبهشت ١٣٨٨ - ١٤:٤١ / شماره خبر: ٣٧٨٨ / تعداد نمايش: 3388

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج