وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آيين نامه اجرايي طرح تربيت تكنيسين بهداشت و مبارزه با بيماريها

عنوان قانون:

متن قانون:

ماده 1 (از آيين نامه ها)

تكنسين‏هاى بهداشت و مبارزه با بيماريها براى دوره شغلى تكنسين بهداشت خانواده (در مورد بانوان) و تكنسين مبارزه با بيماريها (در مورد مردان) در مراكز بهداشتى درمانى مستقر در روستاها و مناطق عشايرى كه نياز به خدمات موضوع قانون دارند تربيت مى‏شوند.

ماده 2 (از آيين نامه ها)

فهرست مراكز بهداشتى درمانى روستاها و مناطق عشايرى كه نياز به اين دوره شغلى دارند هر ساله با تعداد مورد نياز هر مركز توسط دبيرخانه ستاد هماهنگى و نظارت بر گسترش شبكه بهداشتى درمانى كشور و يا معاونت بهداشتى وزارت بهدارى با رعايت اولويت تهيه و اعلام مى‏گردد.

فصل دوم (از آيين نامه ها)

شرايط انتخاب دانشجو

ماده 3 (از آيين نامه ها)

شرايط انتخاب دانشجو به شرح زير است: 1- داشتن تابعيت كشور جمهورى اسلامى ايران 2- متدين به يكى از اديان ذكر شده در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران 3- داشتن ديپلم كامل متوسطه در رشته علوم تجربى نظام جديد يا رشته طبيعى نظام قديم و در رشته‏هاى مورد قبول جهت گزينش در نظام آموزش نيروى انسانى پزشكى 4- حداكثر سن 25 سال تمام قبل از پايان مهلت ثبت نام جهت اعلام داوطلبى (طول مدت خدمت زير پرچم براى داوطلبانى كه خدمت وظيفه را انجام داده‏اند به حداكثر سن قابل قبول اضافه مى‏شود). 5- دارا بودن كليه ضوابط اخلاقى اعلام شده توسط ستاد انقلاب فرهنگى. 6- برحسب احتياج وزارت بهدارى به رده شغلى تكنسين بهداشت خانواده (كه منحصراً از ميان زنان انتخاب مى‏شود) و رده شغلى تكنسين مبارزه با بيماريها كه منحصراً از ميان مردان انتخاب مى‏شود) و برحسب موقعيت مناطق، ميزان و نسبت زنان و مردانى كه پذيرفته مى‏شوند در آگهى پذيرش مشخص مى‏گردد. 7- داوطلب بايد متولد يا تحصيل كرده در روستايى باشد كه تحت پوشش مركز بهداشتى درمانى محل باشد و در صورت فقدان داوطلب با شرايط فوق الذكر داوطلبان با شرايط مشابه از نزديكترين روستاها اولويت دارند در غير اين صورت بواجدين شرايط بخش و سپس شهرستانى كه روستاهاى مربوطه تابع آن مى‏باشد اولويت داده خواهد شد. در شرايط استثنائى كه باز داوطلب واجد شرايط وجود نداشته باشد مى‏توان از داوطلب واجد شرايط روستاها، بخشها و شهرستانهاى همان استان باستثناى مراكز استان (استانهاى محروم مستثنى هستند) استفاده نمود. 8- دارا بودن سلامت جسمى و روانى و نداشتن نقص عضو مؤثر كه مانع انجام وظائف (با توجه به شرح وظائف مندرج در اين مجموعه) باشد به تشخيص سازمانهاى منطقه‏اى بهدارى استان مربوطه. 9- قبولى در امتحان ورودى كه ضوابط و نحوه انجام آن در هر دوره بوسيله مجتمع آموزشى و پژوهشى وزارت بهدارى تنظيم و ابلاغ و انجام مى‏گردد. 10- سپردن تعهد مبنى بر پنج سال خدمت موضوع طرح تربيت تكنسين بهداشت و مبارزه با بيماريها براى وزارت بهدارى.

فصل سوم (از آيين نامه ها)

اجراى آموزش

ماده 4 (از آيين نامه ها)

مجتمع آموزشى و پژوهشى مكلف است امكانات تربيت تكنسين‏هاى بهداشت و مبارزه با بيماريها را حتى الامكان در كليه استانها فراهم نموده و تا تهيه امكانات آموزشى در همه استانها نسبت به تربيت كادر مورد نياز در استانهاى ديگر اقدام نمايد.

ماده 5 (از آيين نامه ها)

در استانهايى كه فعلاً امكان اجراى برنامه آموزشى موضوع ماده فوق وجود ندارد پذيرفته شدگانى كه برحسب سهميه استانى بر طبق مواد قبلى انتخاب شده‏اند با توجه به خصوصيات منطقه‏اى اجتماعى به وسيله مجتمع آموزشى و پژوهشى مركز به مراكز آموزشى ساير استانها معرفى خواهند شد.

فصل چهارم (از آيين نامه ها)

نحوه استخدام و اعزام تكنسينهاى بهداشت خانواده و مبارزه با بيماريها

ماده 6 (از آيين نامه ها)

سازمانهاى منطقه‏اى بهدارى استانها مكلفند كه فارغ التحصيلان فوق را از 2 رده شغلى تكنسين بهداشت خانواده و تكنسين مبارزه با بيماريها برطبق ضوابط استخدامى براى مراكز بهداشتى درمانى كه هنگام گزينش تعيين شده‏اند استخدام نمايند.

ماده 7 (از آيين نامه ها)

تكنسين‏هاى بهداشت خانواده و مبارزه با بيماريها مكلفند كه در محل خود اقامت گزينند.

فصل پنجم (از آيين نامه ها)

وظائف

(از آيين نامه ها)

وظائف و حدود صلاحيت فنى

ماده 8 (از آيين نامه ها)

وظائف و حدود صلاحيت فنى تكنسين‏هاى فوق الذكر بشرح زير است:
الف - شرح وظائف تكنسين بهداشت خانواده:
- تشكيل پرونده بهداشتى براى زنان باردار، شيرده، زنان تحت پوشش برنامه تنظيم خانواده، نوزاد، كودك و دانش آموز
- انجام معاينات اوليه زنان باردار در طول حاملگى (اندازه‏گيرى فشار خون، شناخت آدم و تعيين سن حاملگى).
- تشخيص زنان باردار نيازمند مراقبت‏هاى ويژه و اعزام آنان به مراكز بالاتر
- آموزش بهداشت به مادران در دوران باردارى در زمينه تغذيه بهداشت، پوشاك، ورزش و آمادگى براى زايمان و شيردادن.
- تزريق واكسن كزاز زنان باردار در ماه ششم و هفتم در دو نوبت.
- فراهم آوردن تسهيلات لازم در محل در موارد ضرورى براى اعزام زنان باردار به مركز بالاتر.
ب: شرح وظائف تكنسين مبارزه با بيماريها
- شناخت دقيق منطقه، شرايط محيطى، راه و...
- شناخت دقيق جمعيت منطقه، تعداد خانواده افراد و مشخصات گروه‏هاى مجتمع (كارگاه، مدرسه، كارخانه و...)
- بررسى وضع منطقه از نظر بهداشت محيط (آب، فاضلاب و...) و تهيه گزارش و تشريك مساعى با مأمورين بهداشت محيط.
- شناخت كلى انتشار بيماريهاى واگير و غيرواگير در منطقه.
- انجام واكسيناسيونهاى مورد نياز جميع گروههاى سنى بر طبق برنامه كشورى.
- اجراى و نظارت بر برنامه‏هاى ايمن سازى منطقه چه از طريق برنامه‏هاى مركز و چه از طريق سيارى كه منطبق بر برنامه‏هاى كشورى تهيه شده است.
- انجام معاينات دوره‏اى براى جمعيت روستاهاى مختلف و بيمار يابى با توجه مخصوص به بيماريهاى واگير مالاريا، سل، جذام، كچلى، تراخم، بيماريهاى انگلى و...
- انجام نمونه‏بردارى‏هاى لازم و تهيه لام خون
- خواندن لام خون از نظر انگل مالاريا و قارچ كچلى
- معاينات اوليه و انجام خدمات اوليه درمانى كه شامل حداقل چگونگى مراقبتهاى لازم از بيماران مختلف و تجويز داروهاى مجاز برابر دستورالعمل وزارت بهدارى مى‏باشد.
- قدرت اعلام شرح كامل بيماران به پزشك و انجام دستورات آنان...
- ادامه درمان بيمارانى كه قبلاً توسط پزشك معاينه شده و درمان آنان نظارت و پيگيرى را طلب مى‏كند مانند بيماران مبتلا به سل، مالاريا، جذام و...
- انجام خدمات اوليه و ارجاع فورى بيمارانى كه احتياج به مراقبت‏هاى فورى پزشكى دارند.
- تنظيم برنامه ارجاع و معاينه پزشكى ساير بيماران با تعيين وقت قبلى.
- دستور انجام آزمايشهائى كه قبلاً تناوب آنها توسط پزشك مشخص شده است.
- انجام مراقبت‏هاى بعد از زايمان در صورتيكه ماما در محل نباشد.
- آموزش به مادر جهت تغذيه شيرخوار با شير مادر و تغذيه صحيح خود مادر
- مراقبت از كودكان 0-2 سال و اندازه‏گيرى قد، وزن، دور سر سنجش وضع عمومى كودك.
- انجام واكسيناسيون‏هاى كودكان 0-2 سال.
- مراقبت از كودكان 2-6 ساله و كنترل رشد و نمو و انجام واكسيناسيون‏هاى لازم
- آموزش، اجرا و پيگيرى برنامه‏هاى تنظيم خانواده بر طبق سياست‏ها و راهنمائيهاى برنامه در سطح كشور.
- انجام معاينات دوره‏اى دانش‏آموزان مدارس بمنظور پى بردن به اختلالات بينائى، شنوائى، قامت و ارجاع بيماران.
- بررسى اختلالات رفتارى و عقب ماندگى تحصيلى دانش‏آموزان.
- انجام معاينات اوليه دهان و دندان در كودكان و مادران براى آموزش و معرفى موارد لزوم به بهداشتكار و دندانپزشك.
- انجام معاينات بيماران در حدود صلاحيت فنى تكنسين و معرفى بيمار براى آزمايشهاى پاراكلينيكى تنها به آزمايشگاههاى بهدارى محل.
- آموزش بهداشت در خانه و مدرسه و براى اوليا و دانش‏آموزان با توجه به تأثير آموزش در اين دو محيط.
- آموزش بهداشت به صورت فردى و گروهى بطور مستقيم يا از طريق رسانه‏هاى گروهى بر طبق برنامه تنظيم شده، مراكز بهداشتى درمانى.
- توجه به وضع تغذيه‏اى خانواده و آموزش اصول تغذيه.
- توجه به سالمندان خانواده و انجام مراقبتهاى اوليه.
- انجام كمكهاى اوليه در زمينه فوريتها.
- تجويز كمكهاى تغذيه‏اى به مادران و شيرخواران.
- نمونه بردارى براى كنترل زنان از نظر سرطان دهانه رحم.
- انجام خدمات اوليه درمانى، طبق حدود تعيين شده در كتابهاى سه گانه بلوك 1، 2، 3 بهورزى.
- انجام معاينات بيماران در حدود صلاحيت فنى تكنسين و معرفى بيمار براى آزمايشهاى پاراكيلينيكى تنها به آزمايشگاههاى بهدارى محل.
- آموزش بهداشت بصورت فردى و گروهى بطور مستقيم يا از طريق رسانه‏هاى گروهى بر طبق برنامه تنظيم شده مراكز بهداشتى درمانى.
- تهيه و تنظيم گزارشها و آزمايشهاى مربوط به بيماريها.
- همكارى با پزشك در جهت تسهيل كار بررسيهاى اپيدميولوژيك.
- كمك به تنظيم برنامه درمان براى بيمارانى كه بايد درمانشان توسط خانه‏هاى بهداشت پيگيرى شود.
- انجام اقدامات پيشگيرى در موارد بروز بيماريهاى عفونى بر طبق دستورالعملهاى وزارت بهدارى.
- گزارش فورى بيماريهاى اپيدميك به مقامات مسئول.
- همكارى مؤثر با بيماريهاى آموزش بهداشت منطقه.
- انجام خدمات درمانى اوليه طبق حدود تعيين شده در كتابهاى سه گانه بلوك 1، 2، 3 بهورزى.

ماده 9 (از آيين نامه ها)

تكنسينهاى بهداشت و مبارزه با بيماريها حق دخالت در امور پزشكى به استثناى مواردى كه در شرح وظايف آنها ذكر شده است را نداشته و اينگونه موارد را بايستى به مراكز ذيصلاح ارجاع نمايند.

ماده 10 (از آيين نامه ها)

تكنسينهاى بهداشت خانواده و مبارزه با بيماريها حق نوشتن نسخه ندارند و داروهاى مصرفى جهت خدمات مجاز منحصراً بوسيله شبكه‏هاى بهدارى در اختيار آنها قرار داده مى‏شود.

ماده 11 (از آيين نامه ها)

تكنسينهايى كه خدمت پنج ساله خود را به طور رضايت بخش انجام دهند مى‏توانند كماكان در خدمت وزارت بهدارى بمانند. براى دوره‏هاى كارشناسى بهداشت در مؤسسات آموزشى وزارت بهدارى حق تقدم با اين تكنسينها خواهد بود. ارائه مدارك تحصيلى فارغ التحصيلان منوط به انجام خدمت 5 ساله فوق الذكر مى‏باشد.

ماده 12 (از آيين نامه ها)

مجتمع آموزشى و پژوهشى وزارت بهدارى موظف است كه امكانات تحصيلى و شرايط آموزشى لازم براى ادامه تحصيل آن دسته از قبول شدگان در امتحان ورودى كارشناسى بهداشت خانواده و كارشناسى مبارزه با بيماريها و پس از آن در رشته كارشناسى ارشد آموزش بهداشت و آموزش علوم بهداشتى را فراهم نمايد. بنحوى كه اين عده (كه تعداد آنها متناسب با نياز توسط معاونت بهداشتى اعلام خواهد شد) بتوانند بلافاصله پس از پايان 5 سال خدمت به ادامه تحصيل بپردازند.

فصل ششم (از آيين نامه ها)

مقررات مختلف

ماده 13 (از آيين نامه ها)

معاونت هماهنگى امور آموزشى و پژوهشى مكلف است همه ساله با توجه به نيازهاى اعلام شده از طرف معاونت بهداشتى و با استفاده از جميع ظرفيتهاى آموزشى ممكن نسبت به تربيت تكنسين بهداشت خانواده و تكنسين مبارزه با بيماريها، اقدام نمايد.

ماده 14 (از آيين نامه ها)

وزارت بهدارى مكلف است پستهاى ثابت سازمانى لازم براى تكنسينهاى بهداشت خانواده و تكنسينهاى مبارزه با بيماريها را در تمام مراكز بهداشتى درمانى تعيين و در مدت يكسال بتصويب برسانند و اعتبارات لازم را براى استخدام آنان پايدار نمايند به نوعى كه هيچگونه اشكالى در جهت استخدام آتى فارغ التحصيلان اين دوره پيش نيايد. ضمناً معاونت بهداشتى مكلف است نسبت به آماده سازى زمينه‏هاى آموزش علمى نظير مراكز بهداشت و مراكز بهداشتى درمانى جهت آموزش علمى دانشجويان طبق ضوابط و استانداردهايى كه از طرف معاونت امور آموزشى و پژوهشى ارائه خواهد شد، اقدام نمايد.

فصل هفتم (از آيين نامه ها)

مقررات آموزشى

ماده 15 (از آيين نامه ها)

شوراى مراكز آموزشى مجرى برنامه:
1- داشتن مراكز بهداشت و مراكز آموزشى بهداشتى درمانى و آموزشى
2- داشتن حداقل پزشك متخصص اطفال 1 نفر
3- داشتن حداقل پزشك متخصص زنان و زايمان 1 نفر
4- داشتن حداقل پزشك بهداشتى داراى درجه ماستر بهداشت عمومى و يا گذراندن دوره بهداشت و پزشكى اجتماعى 1 نفر
5- داشتن حداقل پزشك متخصص چشم يا حداقل ليسانس بينايى جسم 1 نفر
6- داشتن حداقل پزشك متخصص گوش و حلق و بينى يا حداقل ليسانس شنوايى سنجى 1 نفر
7- داشتن حداقل فوق ليسانس علوم آزمايشگاهى 1 نفر
8- داشتن حداقل ماما 2 نفر
9- داشتن حداقل پرستار 1 نفر
10- داشتن حداقل پزشك عمومى 1 نفر

ماده 16 (از آيين نامه ها)

مجتمع آموزشى و پژوهشى مى‏تواند علاوه بر مراكز آموزشى وابسته به وزارت بهدارى با عقد مقاوله نامه براى تربيت رده‏هاى فوق از امكانات ساير مراكز آموزش عالى نيز استفاده نمايد.

ماده 17 (از آيين نامه ها)

صلاحيت مركز آموزشى براى شروع برنامه بايد به تصويب مجتمع آموزشى پژوهشى رسيده باشد.

ماده 18 (از آيين نامه ها)

آموزش اين تكنسين‏ها مشتمل بر واحد نظرى و واحد عملى و 6 واحد كارآموزى در مورد بهداشت خانواده و واحد نظرى و واحد عملى و 6 واحد كارآموزى در مورد مبارزه با بيماريها است. كه بايستى در ظرف مدت 2 سال (شامل ترم كامل و 2 ترم تابستانى) و حداكثر 3 سال (شامل 6 ترم كامل و 3 ترم تابستانى) انجام پذيرد.

ماده 19 (از آيين نامه ها)

ارزش تحصيلى فارغ التصحيلان اين دوره فوق ديپلم فنى مى‏باشد.

ماده 20 (از آيين نامه ها)

گواهينامه فارغ التحصيلان با امضاء رئيس مركز آموزشى، رئيس مجتمع آموزشى و پژوهشى وزارت بهدارى و وزير فرهنگ و آموزش عالى خواهد بود كه تا قبل از به انجام رساندن مدت تعهد خود به آنها داده نخواهد شد.

ماده 21 (از آيين نامه ها)

فارغ التحصيلان به هر صورت و به هيچ عنوان حق اشتغال بطور آزاد در امور پزشكى و بهداشتى و حرف وابسته را نخواهند داشت.

ماده 22 (از آيين نامه ها)

مقررات و آئين‏نامه‏هاى دانشجويى، انضباطى، امتحانى و تركيب شوراى آموزشى و شوراى پذيرش و وظايف آنها و ساير شوراها و كميته‏هاى لازم با توجه به نظام آموزش عالى و مصوبات ستاد انقلاب فرهنگى تهيه و به مورد اجرا گذارده مى‏شود.

ماده 23 (از آيين نامه ها)

برنامه آموزش تكنسين‏هاى بهداشت و مبارزه با بيماريها به شرح نسخ امضاء شده پيوست در تمام مجموعه‏ها و مراكز آموزشى وزارت بهدارى اجرا مى‏گردد. اين آئين نامه مشتمل بر 23 ماده در جلسه مورخ پنجشنبه 13 آذرماه 1362 شوراى اجرايى طرح به تصويب رسيده بود، در تاريخ... مورد تصويب نهايى قرار گرفت. وزير بهدارى

نسخه چاپي ارسال به دوست

چهارشنبه ٣٠ ارديبهشت ١٣٨٨ - ١٤:٤٦ / شماره خبر: ٣٧٩٢ / تعداد نمايش: 9995

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج