وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آيين نامه اجرايي قانون تربيت بهداشتكار دهان و دندان به منظور گسترش خدمات درماني و بهداشتي در روستاها مصوب 23/1/1360

عنوان قانون:

متن قانون:

فصل اول (از آيين نامه ها)

تعريف مناطق محروم

ماده 1 (از آيين نامه ها)

منظور از مناطق محروم و روستاها در اين آئين نامه مناطق روستايى است كه نيازمند خدمات دندانپزشكى بوده، كمتر از ده هزار جمعيت داشته باشند. تبصره - محل خدمت سازمانى بهداشت كاران براى انطباق با نظام شبكه‏اى كه موجب افزايش كارآيى آنان مى‏باشد در مراكز بهداشتى و درمانى تعيين خواهد شد.

ماده 2 (از آيين نامه ها)

فهرست مراكز آموزشى و درمانى روستاها و مناطق محروم كه نياز به خدمات موضوع قانون بهداشت كار دهان و دندان دارند هر ساله از طرف وزارت بهدارى با رعايت اولويت‏ها تهيه و اعلام خواهد شد. تبصره 1- به مناطق روستايى استانهاى محروم كشور اولويت داده مى‏شود.

ماده 3 (از آيين نامه ها)

شرايط انتخاب داوطلب به شرح زير است:
1- داشتن تابعيت كشور جمهورى اسلامى ايران
2- متدين به يكى از اديان ذكر شده در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران
3- داشتن ديپلم كامل متوسطه در رشته علوم تجربى نظام جديد يا رشته طبيعى نظام قديم و رشته‏هاى مورد قبول جهت گزينش در نظام آموزشى نيروى انسانى پزشكى
4- حداكثر سن 24 سال تمام قبل از پايان مهلت ثبت نام جهت اعلام داوطلبى
5- داوطلب متولد يا تحصيل كرده در روستايى باشد كه تحت پوشش مركز بهداشتى درمانى محل باشد و در صورت فقدان داوطلب با شرايط فوق الذكر، داوطلبان با شرايط مشابه نزديكترين روستاها اولويت دارند، در غير اين صورت به واجدين شرايط بخش و سپس شهرستانى كه روستاهاى مربوطه تابع آن مى‏باشند اولويت داده خواهد شد.
6- دارا بودن كليه ضوابط اخلاقى اعلام شده توسط ستاد انقلاب فرهنگى
7- جنسيت داوطلبان برحسب موقعيت مناطق در آگهى پذيرش داوطلبان مشخص مى‏شود.

8- دارا بودن سلامت جسمى و روانى و نداشتن نقص عضو مؤثر كه مانع انجام وظايف بهداشت كار دهان و دندان بشود به تشخيص وزارت بهدارى (سازمان منطقه‏اى بهدارى استان مربوطه)
9- قبولى در امتحان كتبى ورودى
10- سپردن تعهد ثبتى با ضمانت اجراى مالى مبنى بر پنج سال خدمت موضوع قانون تربيت بهداشت كاران دهان و دندان براى وزارت بهدارى در محل تعيين شده.
11- نحوه برگزارى و ضوابط امتحان ورودى بوسيله مجتمع آموزشى و پژوهشى وزارت بهدارى با همكارى دانشكده‏هاى دندانپزشكى تهيه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 4 (از آيين نامه ها)

امتحان زير نظر هيأت مركب از افراد زير بعمل خواهد آمد:
1- رئيس مجتمع آموزشى و پژوهشى سازمان منطقه‏اى بهدارى استان و در مناطقى كه مجتمع آموزشى و پژوهشى وجود ندارد نماينده مجتمع آموزشى و پژوهشى مركز.
2- رئيس اداره بهداشت دهان و دندان استان و در صورت نبودن اداره مذكور دندانپزشك صاحب‏نظر بهدارى استان به انتخاب مدير عامل سازمان منطقه‏اى بهدارى استان.
3- يك نفر از اعضاى هيئت علمى دانشكده دندانپزشكى در استانهايى كه دانشكده دندانپزشكى وجود دارد و در صورت نبودن دانشكده يكنفر از كادر آموزشى وابسته به وزارت بهدارى.

فصل سوم (از آيين نامه ها)

اجراى آموزشى

ماده 5 (از آيين نامه ها)

در استانهايى كه امكانات اجراى برنامه آموزشى بهداشت كار فراهم باشد سازمانهاى منطقه‏اى بهدارى مكلف به اجراى برنامه تربيت بهداشتكاران خواهند بود.

ماده 6 (از آيين نامه ها)

در استانهايى كه امكان برنامه آموزشى موضوع ماده فوق وجود ندارد پذيرفته شدگانى كه بوسيله مجتمع آموزشى و پژوهشى مركز به مراكز، آموزش ساير استانها معرفى خواهند شد.

فصل چهارم (از آيين نامه ها)

نحوه استخدام و اعزام بهداشت كاران

ماده 7 (از آيين نامه ها)

فارغ التصحيلان براى خدمت در مناطق محروم و روستاهاى موضوع بند 5 ماده 3 بعنوان بهداشت كار دهان و دندان توسط سازمانهاى منطقه‏اى بهدارى استانها استخدام خواهند شد. تبصره - كسانى كه بيش از 5 سال به مناطق محروم شهرى منتقل مى‏شوند مدت خدمت آنها در مناطق شهرى جزو مدت 6 سال خدمت جهت ورود به دانشكده دندانپزشكى محسوب نخواهد شد.

ماده 8 اصلاحى (از آيين نامه ها)

حقوق و مزاياى بهداشتكاران دهان و دندان برابر ضوابط استخدامى سازمانهاى منطقه‏اى بهداشت درمان معادل ساير كاردانهاى بهداشتى خواهد بود. بديهى است براساس مقررات جارى در صورت موجودى اعتبار و انجام كار بهداشتكاران دهان و دندان مى‏توانند مانند ساير كاردانها تا سقف 175 ساعت اضافه كارى انجام و در مقابل صدور گواهى حق الزحمه اضافه كارى مربوطه را دريافت نمايد. (موضوع مصوبه مورخ 6/9/68 شوراى معاونين وزارتخانه).

ماده 9 (از آيين نامه ها)

بهداشت كاران مكلفند در محل خدمت خود اقامت گزينند.

فصل پنجم (از آيين نامه ها)

وظايف و حدود صلاحيت فنى

ماده 10 (از آيين نامه ها)

وظايف و حدود صلاحيت فنى بهداشت كاران بشرح زير مى‏باشد:
1- بهداشت كار براى تشخيص مجاز به معاينه بيماران دهان و دندان و راديوگرافى بوده و به درمانهايى كه در شرح وظايف براى او مجاز شناخته شده اقدام و موارد خارج از صلاحيت خود را به مركز ذيصلاح ارجاع مى‏دهد.
2- بهداشت كار مى‏تواند در حدود صلاحيت فنى خود بيمار را جهت انجام برخى آزمايشهاى پاركلينيكى فقط به آزمايشگاههاى بهدارى محل معرفى نمايد.
3- بهداشتكار جهت ارتقاء سطح بهداشت دهان افراد جامعه ضمن انجام خدمت خود موظف به آموزش فردى و گروهى بصورت مستقيم و يا از طريق رسانه‏هاى گروهى بر طبق برنامه تنظيم شده مراكز آموزشى بهداشتى، درمانى مى‏باشد.
4- بهداشت كار براى حفظ بهداشت دهان و دندان افراد جامعه مجاز به جرم‏گيرى و بروساژ دندانها مى باشد.
5- بهداشت كار مجاز به بيرون آوردن (كشيدن) دندانهاى عادى و ريشه‏هاى قابل رؤيت مى‏باشد. بيرون آوردن دندانهاى عقل و دندانهاو ريشه‏هاى غير عادى و يا نهفته در الوئل از حدود صلاحيت فنى بهداشت كار خارج مى‏باشد.
6- بهداشت كار مجاز به ترميم (پر كردن) دندانهاى پوسيده در حد مينا و عاج مى‏باشد. پوليكدمى و درمان كانال ريشه از حدود صلاحيت فنى بهداشت كار خارج است.
7- بهداشت كار جهت بازتوانى دستگاه جونده فقط مجاز به ساختن دست دندان كامل و پلاكهاى پارسيل اگريليك مى‏باشد.

ماده 11 (از آيين نامه ها)

بهداشتكار حق نوشتن نسخه نداشته و داروهاى مصرفى جهت خدمات مجاز منحصراً بوسيله شبكه‏هاى بهدارى تأمين مى‏گردد.

ماده 12 (از آيين نامه ها)

خروج از حدود اختيارات و وظايف فوق دخالت غير مجاز در امور پزشكى و تابع قوانين جزايى مربوطه مى‏باشد.

فصل ششم (از آيين نامه ها)

ادامه تحصيل بهداشتكاران در دانشكده‏هاى دندانپزشكى

ماده 13 (از آيين نامه ها)

به بهداشتكارانى كه حداقل 6 سال تمام در مراكز بهداشتى و درمانى موضوع اين قانون خدمت كرده‏اند گواهى خدمت انجام شده توسط سازمان منطقه‏اى بهدارى استان مربوطه داده خواهد شد تا به موجب آن بتوانند در امتحان مخصوص كه جهت ادامه تحصيل در رشته دندانپزشكى بعمل مى‏آيد شركت كنند.

فصل هفتم (از آيين نامه ها)

مقررات مختلف

ماده 14 (از آيين نامه ها)

واحد بهداشت دهان و دندان موظف است همه ساله نيازهاى پرسنلى و دندانپزشكى استانها را جمع آورى و از طريق معاونت امور بهداشتى به دبيرخانه هماهنگى و توسعه شبكه‏هاى بهداشتى و درمانى كشور پيشنهاد نمايد.

ماده 15 (از آيين نامه ها)

معاونت هماهنگى امور آموزشى و پژوهشى موظف است همه ساله با توجه به نيازهاى اعلام شده از طرف دبيرخانه هماهنگى و توسعه شبكه‏هاى بهداشتى و درمانى و استفاده از جميع ظرفيتهاى آموزشى نسبت به تربيت بهداشتكاران دهان و دندان اقدام نمايد. وزير بهدارى

نسخه چاپي ارسال به دوست

چهارشنبه ٣٠ ارديبهشت ١٣٨٨ - ١٤:٤٧ / شماره خبر: ٣٧٩٣ / تعداد نمايش: 13416

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج