وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آيين نامه مربوط به كمك دندانپزشكان تجربي

عنوان قانون:

متن قانون:

فصل اول (از آيين نامه ها)

تعاريف

ماده اول (از آيين نامه ها)

كمك دندانپزشك تجربى به شخصى اطلاق مى‏شود كه براساس قانون اشتغال كمك دندانپزشكان تجربى مصوب ارديبهشت ماه 1354 و برابر اين آيين نامه در امتحانات پيش بينى شده در قانون شركت نموده و از عهده امتحانات برآمده و پروانه كمك دندانپزشكى تجربى را دريافت نموده است. تبصره - كمك دندانپزشك تجربى بايد پروانه اشتغال را در دفتر كار خود نصب نمايد تا در مواقع بازرسى مشخصات او در دسترس باشد.

ماده دوم (از آيين نامه ها)

كمك دندانپزشك تجربى فقط مى‏تواند در تابلو نام و عنوان خويش را كه كمك دندانپزشك تجربى است با حروف يكسان بنويسد و به هيچوجه حق ذكر عناوين ديگر و يا استفاده از تصاوير مختلف را ندارد.

فصل دوم (از آيين نامه ها)

در حدود وظايف

الف (از آيين نامه ها)

در دندانپزشكى ترميمى

ماده سوم (از آيين نامه ها)

كمك دندانپزشكان تجربى فقط مجازند پوسيدگيهاى سطحى دندان را ترميم نمايند. تبصره - كمك دندانپزشكان تجربى به هيچوجه مجاز نيستند ضايعات پولپ دندان را مورد درمان قرار دهند چنانچه ضمن ترميم پوسيدگيهاى سطحى سقف پولپ باز گردد بايد بيمار را نزد دندانپزشك هدايت نمايند.

ب (از آيين نامه ها)

در جراحى و جرم گيرى

ماده چهارم (از آيين نامه ها)

كمك دندانپزشكان تجربى مجاز به برداشتن دندان (كشيدن) در موارديكه ضرورت دارد ميباشند و همچنين ميتوانند دندانهارا جرم‏گيرى و تميز نمايند. تبصره اول - كمك دندانپزشكان تجربى حق ندارند دندانهاى عقل و ريشه هائيكه در استخوان فك پنهان بوده و يا به نحوى غير عادى باشند از دهان خارج نمايند. تبصره دوم - كمك دندانپزشكان تجربى مجاز به دخالت بيش از آنچه در ماه چهارم ذكر شده نبودند و حق دخالت در امور جراحى را ندارند.

ج (از آيين نامه ها)

در امور دندانسازى

ماده پنجم (از آيين نامه ها)

كمك دندانپزشكان تجربى فقط مجازند انواع پروتزهاى دندانى متحرك را ساخته و در دهان بيمار نصب نمايند.

د (از آيين نامه ها)

در ارتودنسى و بيماريهاى دهان

ماده ششم (از آيين نامه ها)

كمك دندانپزشك تجربى حق دخالت در ارتودنسى رديف كردن دندانها و معالجه بيماريهاى دهان را ندارند.

ماده هفتم (از آيين نامه ها)

كمك دندانپزشك تجربى جز در موارد استثنايى كه جنبه كمكهاى فورى و اوليه را دارد حق تجويز هيچگونه دارو را نداشته و اصولاً حق نسخه نويسى را ندارند و در مواردى مثل خونريزى، تورم و درد بايد بيمار را نزد دندانپزشك و در صورتيكه دندانپزشك در دسترس نباشد به پزشك جهت درمان راهنمايى نمايند.

فصل سوم (از آيين نامه ها)

در وظايف كمك تكنيسن و كارگاههاى دندانسازى

ماده هشتم (از آيين نامه ها)

كمك تكنسين دندانساز به شخصى اطلاق مى‏شود كه براساس تبصره دوم قانون كمك دندانپزشكان تجربى پروانه كمك تكنسين دندانسازى دريافت كرده است.

ماده نهم (از آيين نامه ها)

كمك تكنسين دندانسازى ميتواند منحصراً در كارگاههاى دندانسازى زير نظر مستقيم مسئولين مربوطه كار كند و به هيچوجه حق داير كردن كارگاه مستقل را ندارد.

ماده دهم (از آيين نامه ها)

كارگاه دندانسازى به واحدى اطلاق ميشود كه در آنجا به دستور دندانپزشكان يا كمك دندانپزشكان تجربى و با راهنمايى آنان انواع پروتزهاى دهانى تهيه ميگردد و مسئول و كاركنان كارگاه نبايد مستقيماً با بيماران دهان و دندان تماس داشته باشند.

ماده يازدهم (از آيين نامه ها)

پروانه تأسيس كارگاههاى دندانسازى مستقل بنام متقاضيانى كه حداقل داراى مدرك تكنسين دندانسازى از مراجع ذيصلاح يا كمك دندانپزشك تجربى هستند توسط بهداريهاى محل اقامت تحت عنوان مسئول كارگاه صادر خواهد شد. تبصره اول - دندانپزشكان ميتوانند امور مربوطه به دندانسازى را بدون اخذ پروانه كارگاه در مطب خود انجام دهند و كمك دندانپزشكان تجربى نيز ميتوانند در محل كار خود امور مربوط به دندانسازى مراجعين خود را در حدود اين آئين نامه انجام دهند. تبصره دوم - تعيين نوع كارگاه دندانسازى و مشخصات آن از طرف اداره كل خدمات بهداشتى و با نظر نظام پزشكى مركز تهيه و تدارك خواهد شد. تبصره سوم - تأسيس كارگاه بايستى در محل كارگاه در جاى مناسب نصب شود و هيچ مسئول كارگاهى حق ندارد در بيش از يك محل كارگاه دندانسازى داير نمايد.

فصل چهارم (از آيين نامه ها)

در نحوه برگزارى امتحانات

ماده دوازدهم (از آيين نامه ها)

محل برگزارى امتحانات در شهرهاى تهران، مشهد، اصفهان، تبريز و شيراز ميباشد. تبصره - بخاطر رعايت تناسب تعداد شركت كنندگان در حوزه‏هاى پنجگانه واجدين شرايط خارج از حوزه استان نمى‏توانند در امتحانات حوزه تهران شركت نمايند.

ماده سيزدهم (از آيين نامه ها)

ادارات بهدارى شهرستانها موظفند مدارك تحصيلى و سوابق اشتغال به كار مستقل مشمولين قانون اشتغال كمك دندانپزشكان تجربى را در جلسه‏اى مركب از نمايندگان بهدارى، نظام‏پزشكى، (در صورت وجود) شهربانى، دارايى، و دادگسترى بررسى نموده و پس از تعيين و تأييد سوابق مبنى بر پنجسال كار يا بيشتر پرونده‏هاى امر توسط ادارات بهدارى محل به ادارات كل بهدارى استانها يا فرمانداريهاى كل تابعه ارسال خواهد شد. تبصره اول - پايان كار پنجساله و دهساله و بيست ساله پيش بينى شده در قانون تاريخ 8/2/54 ميباشد. تبصره دوم - مدارك مربوط به سابقه كار مستقل، اوراق مالياتى، مكاتبات وزارتخانه‏ها يا سازمانهاى دولتى با متقاضى، جواز كسب، شهرداريها و سند اجاره رسمى محل كار است كه هر يك از آنها ميتوانند ملاك سابقه كار متقاضى باشد.

ماده چهاردهم (از آيين نامه ها)

ادارات كل بهدارى استانها يا فرمانداريهاى كل موظفند براى هر يك از واجدين شرايط پيش بينى شده در قانون پس از دريافت مدارك براى گروهى كه داراى سى سال سن و ده سال يا بيشتر سابقه كار و داراى مدرك تحصيلى ششم ابتدايى يا بالاتر هستند كارت شركت در امتحانات براى يكى از حوزه‏هاى مندرج در ماده دوازدهم صادر نموده و در اختيار او قرار دهند و فهرست مشخصات داوطلبين را به اداره كل خدمات بهداشتى و استان حوزه امتحانى ارسال نمايند.

ماده پانزدهم (از آيين نامه ها)

سوالات امتحانى قوه‏اى حدود سال سوم متوسطه و همچنين نظرى كمك دندانپزشك تجربى توسط وزارت بهدارى و نمايندگان نظام پزشكى مركزى تهيه و براى برگزارى امتحانات به ادارات كل بهدارى محلهاى مندرج در ماده دوازدهم ارسال خواهد شد.

ماده شانزدهم (از آيين نامه ها)

امتحانات قوه‏اى حدود سال سوم متوسطه نظرى كمك دندانپزشكى تجربى به صورت كتبى در روز و ساعت معين در كليه محلهاى تعيين شده برگزار ميشود و برطبق جوابهاى ارسال شده از مركز تحت نظر هيئت ممتحنه‏اى مركب از نمايندگان اداره خدمات بهداشتى و نظام پزشكى محل ظرف چهار روز پس از پايان امتحانات كتبى اوراق تصحيح و نتيجه به منظور اطلاع شركت كنندگان اعلام خواهد شد.

ماده هفدهم (از آيين نامه ها)

از كسانيكه در امتحانات قوه‏اى حدود سال سوم متوسطه و نظرى كمك دندانپزشكى تجربى توفيق يافته‏اند بلافاصله روز بعد از اعلام نتيجه كتبى، امتحانات عملى در حدود وظايف كمك دندانپزشكان تجربى كه در اين آئين نامه پيش بينى شده به عمل خواهد آمد و سپس اسامى قبول شدگان به شركت كنندگان در امتحانات و اداره كل خدمات بهداشتى وزارت بهدارى اعلام خواهد گرديد. وزارت بهدارى با توجه به مفاد قانون پروانه‏هاى مربوطه را صادر خواهد نمود.

ماده هيجدهم (از آيين نامه ها)

وزارت بهدارى براى كسانيكه سابقه پنجسال يا بيشتر كار دندانسازى دارند و يا در امتحانات توفيق نيافته‏اند پروانه كمك تكنسين‏ها و كارگاههاى دندانسازى باستناد تبصره‏هاى سوم و پنجم ذيل ماده واحده قانون اشتغال كمك دندانپزشكان تجربى در هيجده ماده و ده تبصره بوسيله وزارت بهدارى و با همكارى سازمان مركزى نظام پزشكى تهيه و تنظيم گرديد. وزير بهدارى 9/10/54

نسخه چاپي ارسال به دوست

چهارشنبه ٣٠ ارديبهشت ١٣٨٨ - ١٤:٥٠ / شماره خبر: ٣٧٩٥ / تعداد نمايش: 16736

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج