وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آيين‏نامه اجرايى قانون اصلاح خدمت خارج از مركز پزشكان، دندانپزشكان و داروسازان مصوب 4/3/1360

عنوان قانون:

متن قانون:

ماده 1 (از آيين نامه ها)

آيين‏نامه قانون اصلاح خمت خارج از مركز پزشكان - دندان پزشكان داروسازان مصوب 4/3/60 مشمولان اين قانون عبارتند از:
پزشك عمومى - دندان پزشك - داروساز و پزشكان متخصص - متخصصين علوم آزمايشگاهى و دكتراى علوم آزمايشگاهى و فوق ديپلم و بالاتر در رشته مامايى.
تبصره 1- با استناد ماده 1 قانون، كادرهاى ثابت نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى از خدمت خارج از مركز موضوع قانون مستثنى هستند و كماكان مشمول مقررات و قوانين قبلى مى‏باشند.
تبصره 2- گروه پزشكى كادرهاى ثابت نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى ايران در صورت استعفا يا اخراج از خدمت نيروهاى مسلح قبل از خاتمه خدمت موضوع تبصره 1 ماده فوق بايد بقيه خدمت پنج ساله خود را برابر مفاد اين قانون انجام دهند.

ماده 2 (از آيين نامه ها)

محققين و مدرسسين فعلى كه براساس ماده 3 قانون با تصويب كميسيون مشترك بهدارى و آموزش عالى به استخدام مراكز آموزشى درمى آيند در مدت پنج سال خدمت اوليه حق اشتغال به كار در بخش خصوصى و داير كردن مطب را ندارند و ضمناً در صورت استعفا يا به هر علتى كه به وجودشان در مراكز آموزشى نيازى نباشد بقيه خدمت پنج ساله خود را برابر مفاد قانون انجام خواهند داد. اين مدت جزو خدمت خارج از مزكز اطبا فوق محسوب خواهد شد.
تبصره - اعضاى كميسيون مشترك بهدارى و آموزش عالى موضوع مندرج در ماده 3 قانون به شرح زير مى‏باشد:
وزير بهدارى - وزير فرهنگ و آموزش عالى - معاون بهداشتى وزارت بهدارى - معاون آموزشى و پژوهشى وزارت بهدارى - دبير شوراى تخصصى وزارت فرهنگ و آموزش عالى - معاون آموزشى وزارت فرهنگ و آموزش عالى.
يك نفر دبير كميسيون به انتخاب وزير بهدارى از بين شاغلين وزارت بهدارى.
دبير كميسيون مسئول ابلاغ كتبى نظر موافق يا عدم موافقت كميسيون به مؤسسه متقاضى مى‏باشد.

ماده 3 (از آيين نامه ها)

با توجه به ماده 5 قانون و تبصره ماده مذكور كليه روستاها و بخش‏هاى كشور به استثناى نقاط مندرج در بند الف همين ماده جزء مناطق محروم به شمار مى‏روند و سه سال خدمت موضوع قانون در آنها معادل 5 سال محاسبه خواهد شد. الف - روستاها و بخش‏هاى شهرستان‏هاى تهران، كرج، شميران، لواسانات، رودبار، قصران، شهررى، ورامين، رودهن، آبعلى، دماوند و شهريار و همچنين شهرستان قزوين. روستاها و بخش‏هاى حومه شهرهايى كه داراى دانشكده پزشكى، دندان پزشكى، و داروسازى مى‏باشند. - روستاها و بخش‏هاى به شرح مندرج در جزوه پيوست. ب - شهرهاى مندرج در جزوه پيوست محروم تلقى مى‏شوند و چهار سال خدمت در آنها پنج سال منظور خواهد شد. تبصره 1- فهرست مناطق مندرج در بندهاى الف و ب هر پنج سال يك بار توسط وزارت بهدارى تعيين و مشخص مى‏گردد. بديهى است در صورتى كه ليست جديدى اعلام نشود ضوابط قبلى به قوت خود باقى خواهد بود. تبصره 2- مدت خدمت مشمولين قانون، شاغل در بخش هايى كه براساس ضوابط وزارت كشور تبديل به شهر مى‏گردند و جزو مناطق شهرى محسوب خواهند شد براساس بخش محاسبه مى‏گردند. تبصره 3- در صورت بروز حوادث غير مترقبه نظير سيل، زلزله و جنگ در مناطق غير محروم كه منجر به ايجاد تغييرات مؤثر در محيط مى‏گردد مناطق مزبور برحسب مورد با تشخيص وزارت بهدارى و براى مدتى كه اعلام مى‏گردد جزء نقاط محروم تلقى شده و مدت خدمت مشمولين براساس ماده 5 و تبصره همين ماده قانون محاسبه خواهد شد.

ماده 4 (از آيين نامه ها)

خدمت زير پرچم پزشكان، دندان پزشكان، داروسازان مشمول قانون چنانچه در حرف پزشكى و در نقاطى كه خارج از مركز تلقى مى‏شود انجام پذيرد با توجه به رعايت ماده 5 قانون و تبصره آن جزو خدمت خارج از مركز محسوب مى‏گردد.

ماده 5 (از آيين نامه ها)

به منظور اجراى ماده يك قانون دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزشى كه آموزش مشمولين قانون را به عهده دارند مكلف اند يك نسخه از صورت اسامى فارغ التحصيلان خود را از طريق وزارت فرهنگ و آموزش عالى به وزارت بهدارى ارسال دارند. وزارت بهدارى صورت مزبور را به منظور جلوگيرى خروج از كشور مشمولين موضوع ماده 7 قانون به اداره گذرنامه جمهورى اسلامى ايران ارسال خواهند نمود. تبصره 1- مشمولين بيمار با تأييد شوراى عالى پزشكى وزارت بهدارى طبق مقررات مربوطه مجاز به خروج از كشور مى‏باشند. تبصره 2- متقاضيان حج مشمول قانون از لحاظ انجام مناسك حج تابع موازين شرعيه خواهند بود و خروج مشروط به اجازه وزارت بهدارى مى‏باشد.

ماده 6 (از آيين نامه ها)

كليه كسانى كه قبل از تصويب لايحه قانونى موضوع ماده 8 قانون خدمت سربازى و خارج از مركز را به تفكيك يا توأماً به مدت سه سال در نقاط محروم و نيازمند انجام داده‏اند از شمول قانون مذكور مستثنى هستند.
تبصره 1- در اجراى تبصره ماده 8 قانون خدمت در كليه نقاط كشور به استثناى شهرهاى شميران، كرج، ورامين، شهررى، رودهن، آبعلى، دماوند، فيروزكوه، تهران و شهرهايى كه داراى دانشكده پزشكى، دندانپزشكى، داروسازى و دامپزشكى مى‏باشند خدمت در نقاط محروم و نيازمند محسوب خواهد شد. به شرطى كه در بهدارى يا يكى از مؤسسات درمانى كشور خدمت كرده باشند (با تأييد بهدارى محل).
تبصره 2- طبق ماده 6 لايحه مصوبه 26/6/58 شوراى انقلاب جمهورى اسلامى ايران كسانى كه در شهرستان كرج به خدمت اشتغال داشته‏اند چنانچه خدمتشان مورد تأييد بهدارى محل باشد از شمول تبصره 1 مستثى هستند.
تبصره 3- كسانى كه كمتر از سه سال خدمت پزشكى موضوع تبصره ماده 8 قانون را انجام داده‏اند بقيه مدت خدمت را برطبق ماده 3 همين آيين‏نامه انجام خواهند داد.

ماده 7 (از آيين نامه ها)

آيين نامه اجرايى صدور پروانه پزشكى موضوع ماده 9 قانون 2 جداگانه تهيه و تدوين خواهد شد.

ماده 8 (از آيين نامه ها)

چنانچه اجراى اين آيين‏نامه‏ها در آينده با اشكالاتى مواجه شود و يا ذكرى از بعضى موارد نشده باشد موراد اشكال و ابهام اصلاح و اصلاحيه پس از تصويب شوراى معاونان توسط وزارت بهدارى اعلام خواهد شد.

ماده 9 (از آيين نامه ها)

با توجه به ماده 8 قانون اصلاح خدمت خارج از مركز پزشكان و دندانپزشكان و داروسازان مصوب 4/3/60 مجلس شوراى اسلامى خدمت انجام يافته موضوع قانون خدمت نيروى انسانى، درماى و بهداشتى مصوب 24/9/1358 شوراى انقلاب اسلامى ايران در كليه نقاط كشور از جمله مناطق مذكور در مواد يك و دو تبصره ماده 3 قانون اصلاح خدمت خارج از مركز پزشكان و دندان‏پزشكان و داروسازان جزو خدمت خارج از مركز آنان محسوب خواهد شد.
- ماده يك در تاريخ 1/5/1364 اصلاح شده است.
- ماده نه در تاريخ 12/4/1363 به آيين‏نامه الحاق گرديده است.
- ماده دو آيين‏نامه خلاف ضوابط قانون خدمت خارج از مركز پزشكان، دندان پزشكان و داروسازان مى‏باشد لذا اعتبار قانونى ندارد.

نسخه چاپي ارسال به دوست

شنبه ٢ خرداد ١٣٨٨ - ١٠:١٧ / شماره خبر: ٣٨٧٢ / تعداد نمايش: 5781

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج