وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آيين‏نامه اجرايى لايحه قانونى خدمت نيروهاى انسانى و درمانى و بهداشتي

عنوان قانون:

متن قانون:

ماده 1 (از آيين نامه ها)

مشمولان اين قانون عبارتند از:
الف - پزشك عمومى - دندان پزشك - داروساز و متخصصان رشته‏هاى مذكور و نيز متخصصان رشته بهداشت.
ب - حرف وابسته به پزشكى - فارغ التحصيلان فوق ديپلم (كاردان) ليسانس (كارشناس) فوق‏ليسانس (كارشناس ارشد) و دكترا در رشته‏هاى پرستارى، آموزش پرستارى (بهداشت مادران و نوزادان) مامايى - اداره امور بيمارستان‏ها - علوم آزمايشگاهى - تكنولوژى پزشكى - راديولوژى - داروسازى - علوم بهداشتى در تغذيه - علوم تغذيه و صنايع تغذيه - تغذيه - صنايع غذايى - شيمى مواد غذايى - ميكروبيولوژى مواد غذايى - بهداشت مواد غذايى - بهداشت حرفه‏اى و حفاظت صنعتى - بهداشت حرفه‏اى - بهداشت صنعتى - حفاظت و بهداشتكار سرولوژى - اپيديميولوژى - پروتز دندان - اطاق عمل - بيهوشى و رانيماسيون (هوشبرى) فيزيوتراپى - مديريت توانبخشى - اپتومترى - اديومترى گفتار درمانى - كار درمانى - نگهدارى مدارك پزشكى - تجهيزات پزشكى - انتقال خون - بهداشت عمومى - آموزش بهداشت - ايمونولوژى - ويرولوژى - مديريت خدمات بهداشتى - علوم اجتماعى با گرايش خدمات اجتماعى - خدمات اجتماعى - مددكار اجتماعى - بهداشت محيط - بهسازى - انگل‏شناسى پزشكى - حشره‏شناسى پزشكى - قارچ‏شناسى پزشكى - ميكروب‏شناسى پزشكى - پاتوبيولوژى - بيوشيمى پزشكى - سيتولوژى - امار حياتى (آمار زيستى و بهداشتى) و رشته‏هاى مشابهى كه در خارج از كشور وجود دارند و در ارزشيابى مدارك تحصيلى آنان معادل رشته‏هاى فوق الذكر تشخيص داده مى‏شوند. ج - فارغ التحصيلان رشته‏هاى مشابه و جديدى كه با تشخيص شوراى فنى بهداشت و درمان و آموزش وزارت بهدارى در عداد ارائه دهندگان خدمات بهداشتى و درمانى شناخته مى‏شوند.

ماده 2 (از آيين نامه ها)

وزارت فرهنگ و آموزش عالى مكلف است ليست فارغ التحصيلان مشمول لايحه قانونى مندرج در ماده 1 اين آيين‏نامه را جهت اطلاع و اقدام لازم به وزارت بهدارى و بهزيستى و اداره وظيفه عمومى را ارسال دارد. تبصره - زنان شوهردار داوطلب بايد موافقت كتبى زوج خود را هنگام اعلام داوطلبى ارائه داده تا در صورت نياز به خدمت دعوت شوند.

ماده 3 (از آيين نامه ها)

به منظور اجراى دقيق ماده 5 لايحه قانونى وزارت بهدارى و بهزيستى صورت اسامى فارغ التحصيلان مشمول را كه مجاز به خروج از كشور نمى‏باشند به شهربانى جمهورى اسلامى ايران ارسال خواهد نمود.

ماده 4 (از آيين نامه ها)

چنانچه تعدادى از مشمولان اين قانون طبق ضوابطى كه وزارت بهدارى و بهزيستى تعيين خواهد نمود مازاد بر نياز تشخيص داده شوند جهت تعيين تكليف قانونى به اداره وظيفه عمومى معرفى خواهند گرديد.

ماده 5 (از آيين نامه ها)

آن دسته از مشمولان لايحه قانونى كه به علل پزشكى بايد به خارج از كشور اعزام شوند به دبيرخانه شوراى عالى پزشكى وزارت بهدارى و بهزيستى معرفى تا در صورت تأييد از طريق واحد مزبور اقدامات بعدى انجام گيرد. بديهى است اين دسته از مشمولان پس از بهبودى و مراجعت به كشور موظف به انجام خدمت موضوع لايحه قانونى خواهند بود.

ماده 6 (از آيين نامه ها)

به منظور حسن اجراى اين قانون و يكنواختى و هماهنگى كامل خدمات بهداشتى و درمانى روستايى كشور و اعمال مديريت صحيح واحدى در وزارت بهدارى و بهزيستى تشكيل مى‏گردد كه عنوان شرح وظايف و پست‏هاى سازمانى و نمودار تشكيلاتى آن توسط وزارتخانه مزبور تهيه و به تصويب سازمان امور ادارى و استخدامى كشور خواهد رسيد.

ماده 7 (از آيين نامه ها)

با توجه به مواد 4 و 8 لايحه قانونى به منظور تأمين سهميه و محل خدمت سازمان مشمولين قانونى كميسيون مركب از نمايندگان وزارت دفاع ملى - وزارت فرهنگ و آموزش عالى - وزارت كشور و وزارت بهدارى و بهزيستى سالى دو بار (تاريخ آن را كميسيون معين خواهد نمود) تشكيل مى‏گردد.

ماده 8 (از آيين نامه ها)

جهت پذيرش و ثبت نام مشمولين لايحه قانونى، وزارت بهدارى و بهزيستى سالى دو نوبت اقدام به انتشار آگهى ثبت نام خواهد نمود.

ماده 9 (از آيين نامه ها)

اعتبار لازم براى تأمين حقوق و مزايا، تجهيزات و محل كار مشمولين كه در خدمت وزارت بهدارى و بهزيستى قرار مى‏گيرند توسط سازمان برنامه و بودجه تأمين و در اختيار وزارت بهدارى و بهزيستى خواهد گرفت و ساير وزارتخانه‏ها و مؤسسات وابسته به دولت كه از وجود مشمولين لايحه قانونى استفاده مى‏كنند بايد رأساً اعتبار مورد نياز را پيش‏بينى و تأمين نمايند.

ماده 10 (از آيين نامه ها)

وزارتخانه‏ها و مؤسسات وابسته به دولت در صورت نياز به نيروى انسانى مشمولين لايحه قانونى بايد مراتب را با ذكر رشته تحصيلى، تعداد مورد نياز و و تعهد پرداخت حقوق و مزايا طبق مقررات و ضوابط استخدامى همان وزارتخانه يا مؤسسه به وزارت بهدارى و بهزيستى اعلام دارند. (براساس تصويب نامه شماره 40348 مورخ 1/10/61 اين ماده حذف شده است).

ماده 11 (از آيين نامه ها)

آن دسته از مشمولانى كه به عنوان سهميه در اختيار نيروهاى مسلح ارتش جمهورى اسلامى ايران قرار مى‏گيرند طبق مقررات و ضوابط مشمولين وظيفه عمومى با آنها رفتار خواهد گرديد تا طبق ماده 12 همين آيين‏نامه با آنها رفتار شود.

ماده 12 (از آيين نامه ها)

محل خدمت آن دسته از مشمولانى كه اظهار بيمارى مى‏نمايند توسط كميسيونى مركب از سه نفر پزشك كه از طرف وزير بهدارى انتخاب مى‏شوند، تعيين مى‏گردد. تبصره - كميسيون پزشكى در موارد تخصصى مى‏تواند جهت تشخيص توانايى خدمت از پزشكان متخصص به عنوان مشاور استفاده نمايد.

ماده 13 (از آيين نامه ها)

مدت خدمت مشمولان اين لايحه قانونى جزو تعهد در برابر تحصيل رايگان يا دريافت كمك هزينه تحصيلى آنان محسوب خواهد گرديد.

ماده 14 (از آيين نامه ها)

كليه بخش‏ها و مناطق روستايى كه مجموع فوق‏العاده بدى آب و هوا و محروميت از تسهيلات زندگى طبق آيين‏نامه فوق‏العاده بدى آب و هوا، فوق‏العاده محروميت از تسهيلات زندگى و فوق‏العاده محل خدمت موضوع بندهاى ب، پ، ت، ماده 39 قانون استخدام كشورى مصوب 7/10/1353 هيأت وزيران 90% يا بيشتر باشد، جزء مناطق درجه يك محسوب مى‏شود كه از لحاظ ترفيع و احتساب سال‏هاى خدمت در بازنشستگى مدت خدمت مشمولان لايحه قانونى دو برابر و شهرهاى استان‏هاى شش گانه (استان سيستان و بلوچستان، استان بوشهر، استان هرمزگان، استان ايلام، استان كهكيلويه و بويراحمد، استان كردستان) و بخش‏ها و روستاهاى تابعه آنهابه طور كلى و شهرهاى ساير استان‏ها كه مجموع فوق‏العاده بدى آب و هوا و محروميت از تسهيلات زندگى طبق آيين‏نامه مذكور و 90% يا بيشتر باشد، از لحاظ ترفيع و احتساب سال‏هاى خدمت و بازنشستگى مدت خدمت مشمولان لايحه قانونى يك و نيم برابر به حساب خواهد آمد.

ماده 15 (از آيين نامه ها)

صورت اسامى افرادى كه خدمت سه ساله خود را به پايان رسانيده‏اند از طريق واحد مزبور به وزارت فرهنگ و آموزش عالى جهت تحويل مدارك تحصيلى ارسال خواهد گرديد.

ماده 16 (از آيين نامه ها)

در پايان خدمت موضوع لايحه قانونى خدمت نيروهاى انسانى درمانى و بهداشتى كارت‏پايان خدمت عكس دار توسط وزارت بهدارى با همكارى اداره وظيفه عمومى به نام فردى كه خدمت خود را انجام داده است به امضاى وزير يا يكى از معاونان وزارتخانه به انتخاب وزير بهدارى صادر مى‏شود.

ماده 17 (از آيين نامه ها)

تخلفات مشمولان لايحه قانونى طبق مقررات جداگانه‏اى كه توسط بهدارى و بهزيستى تنظيم و اعلام خواهد شد مورد رسيدگى قرار مى‏گيرد.

ماده 18 (از آيين نامه ها)

نقاط درجه يك شامل محل هايى است كه مجموع فوق‏العاده‏هاى بدى آب و هوا و محروميت از تسهيلات زندگى آنها (طبق آيين‏نامه فوق‏العاده بدى آب و هوا و فوق‏العاده محروميت از تسهيلات زندگى و فوق‏العاده محل خدمت موضوع بندهاى ب، پ، ت ماده 39 قانون استخدام كشورى مصوب 7/10/1353 هيأت وزيران) بيشتر از 90% باشد.

ماده 19 (از آيين نامه ها)

پس از اتمام دوره خدمت مشمولين لايحه قانونى وزارت بهدارى و بهزيستى هيچگونه تعهد استخدامى نسبت به مشمولين مزبور ندارد مع الوصف مشمولان منقضى خدمت لايحه قانونى در صورت وجود پست سازمانى و رديف حقوقى حقّ تقدم خواهند داشت. تبصره - افراد منقضى خدمت كه در دوران تحصيل كمك هزينه تحصيلى از وزارتخانه يا مؤسسه خاصى دريافت داشته و در قبال آن متعهد خدمت مى‏باشند از شمول اين ماده مستثنى خواهند بود. براساس مصوبه مورخ 17/9/1361 هيأت وزيران كلمه دامپزشكى از بند الف ماده يك آيين‏نامه حذف گرديد و همچنين ماده 10 حذف شد و مواد 12 و 16 به شرح فوق اصلاح گرديدند. - ماده يك آيين‏نامه به موجب شماره 2701 مورخ 1/5/1364 وزير بهدارى اصلاح شده است.

نسخه چاپي ارسال به دوست

شنبه ٢ خرداد ١٣٨٨ - ١٠:١٩ / شماره خبر: ٣٨٧٥ / تعداد نمايش: 5206

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج