وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آيين نامه صدور پروانه اشتغال به كار حرف پزشكي و وابسته به پزشكي

عنوان قانون:

متن قانون:

ماده 1 (از آيين نامه ها)

از تاريخ تصويب قانون اصلاح خدمت خارج از مركز پزشكان و دندان پزشكان و داروسازان مصوب 4/3/60 صدور پروانه موقت و دائم براى صاحبان حرف پزشكى و وابسته به پزشكى كه اشتغال به‏كار آنان به موجب قوانين و مقررات مربوطه مستلزم داشتن پروانه اشتغال به‏كار باشد توسط وزارت بهدارى انجام مى‏شود.

ماده 2 (از آيين نامه ها)

متقاضيان دريافت پروانه اشتغال به‏كار حرف پزشكى و وابسته به پزشكى بايد اصل مدرك تحصيلى يا گواهى نامه دكترا و تخصصهاى صادره از دانشكده‏هاى مربوطه در داخل و يا خارج از كشور و نيز در صورتى كه مدارك مذكور از دانشكده‏هاى خارج از كشور صادر شده باشد ارزشيابى مدرك تحصيلى مربوط را با شناسنامه خود، به وزارت بهدارى ارائه كنند و فتوكپى مدارك پس از انطباق با اصل و احراز اطمينان از صحت مدارك در پرونده آنان ضبط خواهد شد. تبصره - وزارت بهدارى رأساً از مرجع صالح درخواست ارسال تأييديه لازم را خواهد نمود و تأييديه در پرونده متقاضى بايگانى مى‏شود و بهاى تمبر از متقاضى دريافت خواهد شد.

ماده 3 (از آيين نامه ها)

صدور پروانه موقت پزشكان و دندان پزشكان و داروسازن و حرف وابسته به پزشكى موكول به اداى سوگند و صدور پروانه دائم كه در ارتباط با انجام خدمت خارج از مركز صورت مى‏گيرد طبق مقررات و ضوابط و شرايط زير انجام خواهد شد: الف - صاحبان حرف پزشكى و وابسته به پزشكى بايد ضمن اقامت در محل كار خود حداقل مدت 5 روز در هفته به حرفه مربوطه مشغول باشند و شروع به‏كار خود را به واحدهاى تابعه وزارت بهدارى در محل اعلام نمايند. سازمان منطقه‏اى بهدارى استان رأساً و شبكه بهدارى از طريق سازمان متبوعه موظف است بلافاصله تاريخ شروع به كار، نشانى محل اقامت و محل كار آنان را به وزارت بهدارى اطلاع دهد. ب - خدمت خارج از مركز مشمولين اين آيين‏نامه از تاريخى محسوب و تأييد مى‏شود كه ذينفع رسماً و به طور كتبى شروع به‏كار خود را به واحد مربوط يا وزارت بهدارى اعلام مى‏دارد و سازمان منطقه‏اى بهدارى مربوطه موظف است كه هر شش ماه يك بار گواهى حضور يا گزارش عدم حضور مشمولين اين آيين‏نامه را به وزارت بهدارى اعلام و رونوشت آن را جهت ذينفع ارسال دارد. ج - مشمولين لايحه كه به طور آزاد فعاليت مى‏كنند فقط در صورتى مى‏توانند در دو محل كار كنند كه هر دو محل در يك شهر باشند. د - صاحبان حرف پزشكى و وابسته به پزشكى چنانچه از محلى به محل ديگر نقل مكان نمايند، لازم است بلافاصله مراتب را كتباً به سازمان منطقه‏اى بهدارى استان و يا شبكه بهدارى محل قبلى و جديد اطلاع دهند، سازمان منطقه‏اى بهدارى مكلف است مراتب را طبق بند الف به وزارت بهدارى اعلام دارد. ه - گواهى نهايى انجام خدمت خارج از مركز كه براساس گزارشات بند ب بالا صادر مى‏گردد توسط مدير عامل سازمان منطقه‏اى بهدارى تنظيم و به وزارت بهدارى ارسال مى‏شود و وزارت بهدارى براين اساس نسبت به تبديل پروانه موقت به دائم اقدام خواهد كرد. و - در مورد صاحبان حرف پزشكى و وابسته كه طبق مقررات قانونى بايد در وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتى و يا در ارتش جمهورى اسلامى ايران خدمت نمايند خدمت آنان بايد به تأييد مقامات مسئول وزارتخانه و يا مؤسسه دولتى و يا ارتش جمهورى اسلامى ايران برسد و ضمناً اين دسته از صاحبان حرف پزشكى و وابسته به پزشكى بايد محل خدمت خود و تغييرات آن را به سازمان منطقه‏اى بهدارى محل و يا وزارت بهدارى اطلاع دهند. ز- متقاضيان دريافت اولين پروانه اشتغال به‏كار موضوع اين آيين‏نامه بايد تشريفات تحليف قبل از دريافت پروانه را برطبق سوگندنامه رسمى در حضور مسئول مربوطه انجام داده و زير متن سوگندنامه را امضاء نمايند و مسئول مذكور بايد اداى سوگند را در ذيل آن كتباً تأييد نمايد. ح - در مورد صاحبان حرف پزشكى و وابسته به پزشكى ساكن در شهرستان‏ها سازمان منطقه‏اى بهدارى مدارك لازم را از متقاضى دريافت و به وزارت بهدارى براى صدور پروانه ارسال مى‏دارد. اداى سوگند به نحو مندرج در بند ز خواهد بود و متن سوگندنامه امضاء شده جهت ضبط در پرونده مربوطه توسط سازمان منطقه‏اى به وزارت بهدارى ارسال خواهد شد. ط - در مورد صاحبان حرف پزشكى و وابسته كه قانوناً متعهد خدمت تمام وقت و بدون داشتن كار در بخش خصوصى و مؤسسات دولتى ديگر هستند و همچنين در مورد مشمولان لايحه قانونى خدمت نيروى انسانى، درمانى و بهداشتى، وزارت بهدارى با رعايت مقررات مذكور فوق پروانه مربوطه را صادر و در آن ذكر خواهد شد كه فقط براى خدمت در وزارت بهدارى يا مؤسسه مربوطه معتبر است. ى - صاحبان حرف پزشكى و وابسته كه تا تاريخ 4/3/60(تاريخ تصويب قانون اصلاح خدمت خارج از مركز پزشكان و دندان پزشكان و داروسازان) خدمت خود را برطبق قوانين قبلى انجام داده‏اند بايد صورت جلسه انجام خدمت خارج از مركز خود را از سازمان منقطه‏اى بهدارى و نظام پزشكى محل دريافت و با انضمام مدارك مورد لزوم به وزارت بهدارى تسليم نمايند تا پروانه موقت آنان به پروانه دائم تبديل و پروانه دائم صادر شود. ك - صاحبان حرف پزشكى و وابسته به پزشكى كه قبل از تاريخ 4/3/60 (تاريخ تصويب قانون اصلاح خدمت خارج از مركز پزشكان و دندان پزشكان و داروسازان) مشغول انجام خدمت خارج از مركز در محل‏هاى مجاز قانونى مى‏باشند بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشار اين آيين‏نامه در روزنامه رسمى و روزنامه‏هاى كثيرالانتشار كشور خود را به سازمان منطقه‏اى بهدارى استان محل خدمت و يا شبكه بهدارى معرفى نمايند. سازمان‏هاى منقطه‏اى بهدارى استان‏ها و شبكه‏هاى بهدارى از طريق سازمان مطنقه‏اى بايد مراتب را به وزارت بهدارى اطلاع دهند. ضمناً اين دسته از صاحبان حرف پزشكى و وابسته به پزشكى گواهى انجام خدمت خارج از مركز خود را تا تاريخ معرفى از سازمان منطقه‏اى بهدارى و نظام پزشكى منطقه در مورد پزشكان و دندان پزشكان دريافت و به وزارت بهدارى و يا سازمان‏هاى منطقه‏اى بهدارى استان‏هاى محل خدمت خود تحويل نمايند تا در مورد صدور پروانه دائم حسب مورد اقدام گردد. صاحبان حرف پزشكى و وابسته به پزشكى كه در وزارتخانه‏ها و سازمان‏هاى دولتى خدمت مى‏نمايند و نيز مؤسسات محل خدمت آنها مراتب را به وزارت بهدارى اعلام دارند تا در صورتى كه خدمت آنان در محل‏هاى مجاز قانونى صورت گرفته باشد با توجه به مراتب فوق پروانه دائم، طبق ساير شرايط مقرر در قوانين و اين آيين‏نامه صادر گردد. ل - صاحبان حرف پزشكى و وابسته به پزشكى كه قبل از تاريخ 4/3/60 (تاريخ تصويب قانون اصلاح خدمت خارج از مركز پزشكان و دندان پزشكان و داروسازان) فارغ التحصيل شده و به موجب قوانين مربوطه ملزم به انجام خدمت خارج از مركز بوده و خدمت مزبور را انجام نداده‏اند بايد طبق ضوابط مقرر در اين آيين‏نامه خود را به وزارت بهدارى و يا سازمان‏هاى منطقه‏اى بهدارى استان‏ها معرفى نمايند تا برحسب مورد ضمن انجام دو سال خدمت خارج از مركز خود در محل‏هاى مجاز حسب مورد با توجه به بند ط ماده 3 پروانه لازم را دريافت نمايند.

ماده 4 (از آيين نامه ها)

دستياران در مدتى كه به خدمت حين تحصيل اشتغال دارند مشمول ضوابط مقرر در ماده 4 قانون اصلاح خدمت خارج از مركز پزشكان و دندان پزشكان و داروسازان مى‏باشند.

ماده 5 (از آيين نامه ها)

بر روى پروانه‏هاى موقت و دائم اشتغال به‏كار حرف پزشكى و وابسته به پزشكى براساس قوانين و مقررات مربوطه تمبرالصاق و باطل مى‏شود.

ماده 6 (از آيين نامه ها)

پروانه‏هاى اشتغال به‏كار (موقت و دائم) موضوع اين آيين‏نامه بايد به امضاى وزير بهدارى يا نماينده مجاز وى برسد.

ماده 7 (از آيين نامه ها)

در صورتى كه پروانه صاحبان حرف پزشكى و وابسته به پزشكى مفقود شود ذينفع براى صدور المثنى بايد مراتب را از طريق سازمان‏هاى منطقه‏اى محل كار خود با ذكر دلايل به وزارت بهداى اعلام نمايد. وزارت بهدارى با دريافت وجه تمبر المثنى پروانه جديد صادر و ابطال پروانه مفقود شده را به خرج متقاضى در روزنامه اعلام مى‏نمايد، هزينه مذكور توسط متقاضى به حساب مخصوصى كه بدين منظور تعيين خواهد شد واريز مى‏گردد.

ماده 8 (از آيين نامه ها)

سازمان‏هاى منطقه‏اى مكلفند طى مدت يك هفته نسبت به صدور گواهى‏هاى لازم و ارسال مدارك به وزارت بهدارى اقدام كنند و وزارت بهدارى نيز مكلف است ظرف 15 روز پس از دريافت مدارك كامل نسبت به صدور پروانه موقت يا دائم و يا اعلام عدم صدور پروانه اقدام نمايد.

ماده 9 (از آيين نامه ها)

متن قسم نامه از اين قرار است.

ماده 10 (از آيين نامه ها)

اين آيين‏نامه با استناد ماده 9 قانون اصلاح خدمت خارج از مركز پزشكان و دندان پزشكان و داروسازان به تصويب رسيد.
وزير بهدارى

 

نسخه چاپي ارسال به دوست

شنبه ٢ خرداد ١٣٨٨ - ١٠:٢٠ / شماره خبر: ٣٨٧٦ / تعداد نمايش: 12214

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج