وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آيين‏نامه اجرايى مربوط به قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان

عنوان قانون:

متن قانون:

تاريخ تصويب (از آيين نامه ها)

مصوب جلسه مورخ 25/6/1375 هيأت وزيران و الحاقيه بعدى
نقل از شماره 15012-12/6/1375 روزنامه رسمى.

ماده 1 (از آيين نامه ها)

مشمولان قانون عبارتند از:
الف - گروه پزشكى شامل پزشك، دندانپزشك، داروساز، دكتراى علوم آزمايشگاهى و متخصصان رشته‏هاى مذكور ب - گروه پيراپزشكى و رشته‏هاى وابسته شامل فارغ‏التحصيلان كاردانى و بالاتر در رشته‏هاى مامايى، پرستارى، علوم آزمايشگاهى، تكنولوژى پزشكى، راديولوژى، رشته‏هاى مختلف توانبخشى، امور دارويى، رشته‏هاى مختلف بهداشتى، اطاق عمل، هوشبرى، تغذيه، شنوايى سنجى، بينايى سنجى، ضبط آمار و مدارك پزشكى، رشته‏هاى مربوط به علوم پايه پزشكى، آمار زيستى، خدمات اجتماعى و مددكارى و روان‏شناسى بالينى و « فارغ التحصيلان راديوتراپى، رشته پروتز دندان ».
الحاقيه به موجب تصويب‏نامه‏هاى مورخ 1/12/1378 و18/3/1379 هيأت وزيران

ماده 2 (از آيين نامه ها)

مناطق مورد نياز ماده (1) قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان - مصوب 1375 - كه از اين پس "قانون" ناميده مى‏شود و رشته‏هاى مربوط، همچنين گروه‏هاى مازاد بر نياز، در ابتداى هر سال توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى تعيين و اعلام خواهد شد.

ماده 3 (از آيين نامه ها)

توزيع فارغ التحصيلان گروه‏هاى پزشكى و پيراپزشكى در مناطق مورد نياز با اولويت مناطق محروم با نظر كميسيونى است كه اعضاى آن توسط وزير وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى تعيين مى‏شود.

ماده 4 (از آيين نامه ها)

كاردانهاى مبارزه با بيماريها و بهداشت خانواده و بهداشتكاران دهان و دندان براساس قانون مربوط، انجام وظيفه خواهند كرد.

ماده 5 (از آيين نامه ها)

در مورد بانوان مشمول قانون، ملاك احراز ازدواج و تاريخ آن، مندرجات شناسنامه زوجين است.

ماده 6 (از آيين نامه ها)

مراجع صدور گواهى پايان خدمات مشمولان قانون، توسط وزير وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى تعيين خواهد شد.

ماده 7 (از آيين نامه ها)

با مشمولان بيمار طبق نظر شوراى عالى پزشكى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى رفتار خواهد شد.

ماده 8 (از آيين نامه ها)

در جهت اعمال ضوابط ماده (4) قانون، مراكز آموزشى موظفند تاريخ فراغت از تحصيل دانشجويان را به اداره كل فارغ التحصيلان اعلام كرده، مراتب را به نحو مقتضى به اطلاع آنها برسانند.

ماده 9 (از آيين نامه ها)

خدمات بانوان متأهل فارغ‏التحصيل بعد از تاريخ 4/3/1360 كه به تبعيت از همسر و با كسب پروانه خاص يا مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى يا بهدارى در مناطق غير مجاز انجام وظيفه كرده‏اند قابل محاسبه مى‏باشد.

ماده 10 (از آيين نامه ها)

ملاك احراز استخدام رسمى معرفى نامه دستگاه ذيربط و آخرين حكم استخدامى رسمى كارمند است. تبصره - اين قبيل مستخدمان رسمى دولت، در صورتى مى‏توانند از تسهيلات پيش‏بينى شده در قانون استفاده كنند كه داراى مراكز بهداشتى و درمانى مجاز باشند.

ماده 11 (از آيين نامه ها)

در اجراى ماده (2) قانون، مرجع صدور گواهى براى خانواده شهدا، بنياد شهيد انقلاب اسلامى مركز، براى جانبازان، بنياد جانبازان انقلاب اسلامى مركز، براى آزادگان، ستاد رسيدگى به امور آزادگان مركز، براى مفقودالاثرها حسب مورد توسط مقامات مجاز نيروهاى مسلح كه امضاى آنها معرفى شده است و براى تك اولاد خانواده، گواهى ثبت احوال محل مى‏باشد.

ماده 12 (از آيين نامه ها)

دستيارانى كه به استناد ضوابط قانونى متعهد خدمت مى‏شوند با انجام تعهدات قانونى مجاز به دريافت گواهى پايانى و پروانه دائم خواهند بود.

ماده 13 (از آيين نامه ها)

در مورد اعمال ضرايب مناطق محروم، جداول موضوع تصويب نامه شماره 8477/ت 14732/ه مورخ 1374/7/10 ملاك عمل خواهد بود. جداول نقل از شماره 14743-23/7/1374 روزنامه رسمى. مركز شهرستان‏توابع شهرستان نام استان‏نام شهرستان ضريب‏امتياز مطب‏ضريب‏امتياز مطب آذربايجان شرقى‏ميانه10545844/55
آذربايجان شرقى‏شبستر8445704/55
آذربايجان شرقى‏مرند1053/558445
آذربايجان شرقى‏تبريز60553005
آذربايجان شرقى‏مراغه1053/558445
آذربايجان شرقى‏بناب1053/558445
آذربايجان شرقى‏سراب1203/5510545
آذربايجان شرقى‏هريس1203/5510545
آذربايجان شرقى‏كليبر140351203/55
آذربايجان شرقى‏بستان آباد1053/558445
آذربايجان شرقى‏اهر1203/5510545
آذربايجان شرقى‏هشترود140351203/55
آذربايجان غربى‏سردشت140351203/55
آذربايجان غربى‏تكاب1403514035
آذربايجان غربى‏بوكان140351203/55
آذربايجان غربى‏ماكو140351203/55
آذربايجان غربى‏اروميه844/553055
مركز شهرستان‏توابع شهرستان
نام استان‏نام شهرستان
ضريب‏امتياز مطب‏ضريب‏امتياز مطب
آذربايجان غربى‏نقده1403/5512045
آذربايجان غربى‏مياندوآب1203/5510545
آذربايجان غربى‏خوى1053/558445
آذربايجان غربى‏پيرانشهر140351203/55
آذربايجان غربى‏شاهين دژ1403514035
آذربايجان غربى‏سلماس1053/558445
آذربايجان غربى‏مهاباد1203/5510545
اردبيل 4/5پيله سوار140351203/55
اردبيل 4/5مشكين شهر1203/5510545
اردبيل 4/5پارس آباد1203/5510545
اردبيل 4/5خلخال140351203/55
اردبيل 5/5اردبيل10545844/55
اردبيل 4/5گرمى1403514035
اصفهان‏اردستان1203/5510545
اصفهان‏خوانسار120451054/55
اصفهان‏گلپايگان10545844/55
اصفهان‏كاشان704/556055
مركز شهرستان‏توابع شهرستان
نام استان‏نام شهرستان
ضريب‏امتياز مطب‏ضريب‏امتياز مطب
اصفهان‏نطنز10545844/55
اصفهان‏نائين1403/5510545
اصفهان‏فريدونشهر1203/5510545
اصفهان‏خمينى شهر604/553055
اصفهان‏اصفهان60553005
اصفهان‏فريدن1203/5510545
اصفهان‏سميرم1403/5512045
اصفهان‏برخوار و ميمه844/556055
اصفهان‏نجف آباد604/553055
اصفهان‏فلاورجان604/553055
اصفهان‏شهرضا604/553055
اصفهان‏زرين شهر604/553055
اصفهان‏مباركه604/553055
ايلام‏ايلام1403/5512045
ايلام‏مهران1403512035
ايلام‏دره شهر140351403/55
ايلام‏دهلران1403514035
مركز شهرستان‏توابع شهرستان
نام استان‏نام شهرستان
ضريب‏امتياز مطب‏ضريب‏امتياز مطب
ايلام‏شيروان چرداول1403512035 بوشهرتنگستان140351203/55
بوشهربوشهر1203/5510545
بوشهركنگان1403514035
بوشهردشتستان140351203/55
بوشهردشتى140351203/55
بوشهرگناوه140351203/55
بوشهردير1403514035
تهران - پزشكى تهران‏رى60553005
تهران - پزشكى تهران‏قم7045704/55
تهران - پزشكى تهران‏اسلامشهر60556055
تهران - پزشكى شهيد بهشتى‏ورامين60556055
تهران - پزشكى شهيد بهشتى‏دماوند704/557055
تهران - پزشكى شهيد بهشتى‏شميرانات30553005
تهران - پزشكى ايران‏شهريار30553055
تهران - پزشكى ايران‏ساوجبلاغ6045604/55
تهران - پزشكى ايران‏كرج30553055
مركز شهرستان‏توابع شهرستان
نام استان‏نام شهرستان
ضريب‏امتياز مطب‏ضريب‏امتياز مطب
تهران - پزشكى قزوين‏قزوين30553055
فيروزكوه‏فيروزكوه8445
چهار محال و بختيارى‏شهركرد10545844/55
چهار محال و بختيارى‏بروجن1203/5510545
چهار محال و بختيارى‏فارسان120351053/55
چهار محال و بختيارى‏اردل120351203/55
چهار محال و بختيارى‏لردگان140351203/55
خراسان‏قوچان8445704/55
خراسان‏تربت حيدريه1053/558445
خراسان‏تربت جام1203/5510545
خراسان‏فريمان843/557045
خراسان‏مشهد60553005
خراسان‏چناران8445604/55
خراسان‏نيشابور8445704/55
خراسان‏گناباد1203/5510545
خراسان‏سبزوار8445704/55
خراسان‏قائن140351203/55
مركز شهرستان‏توابع شهرستان
نام استان‏نام شهرستان
ضريب‏امتياز مطب‏ضريب‏امتياز مطب
خراسان‏شيروان1053/558445

خراسان‏فردوس140351203/55
خراسان‏درگز140351203/55
خراسان‏خواف140351203/55
خراسان‏كاشمر10545844/55
خراسان‏سرخس1203/5510545
خراسان‏اسفراين1203/5510545
خراسان‏تايباد140351203/55
خراسان‏طبس140351203/55
خراسان‏نهبندان1403514035
خراسان‏بجنورد1053/558445
خراسان‏بيرجند1053/558445
خوزستان‏اهواز844/553055
خوزستان‏شادگان140351203/55
خوزستان‏دشت آزادگان140351203/55
خوزستان‏ايذه140351203/55
خوزستان‏بهبهان1203/5510545
مركز شهرستان‏توابع شهرستان
نام استان‏نام شهرستان
ضريب‏امتياز مطب‏ضريب‏امتياز مطب
خوزستان‏شوش1203/5510545
خوزستان‏شوشتر1203/5510545
خوزستان‏مسجد سليمان140351203/55
خوزستان‏خرمشهر1403/5512045
خوزستان‏ماهشهر1403/5512045
خوزستان‏باغ ملك140351203/55
خوزستان‏انديمشك1203/5510545
خوزستان‏آبادان1403/5512045
خوزستان‏دزفول1203/5510545
خوزستان‏رامهرمز140351203/55
لرستان‏بروجرد10545844/55
لرستان‏درود1403/5512045
لرستان‏نور آباد140351203/55
لرستان‏كوهدشت140351203/55
لرستان‏خرم آباد10545844/55
لرستان‏اليگودرز1403/5512045
زنجان‏خدابنده1203/5510545
مركز شهرستان‏توابع شهرستان
نام استان‏نام شهرستان
ضريب‏امتياز مطب‏ضريب‏امتياز مطب
زنجان‏زنجان844/556055
زنجان‏تاكستان8445704/55
زنجان‏ابهر8445704/55
سمنان‏دامغان1053/558445
سمنان‏گرمسار8445704/55
سمنان‏سمنان844/556055
سمنان‏شاهرود844/556055
سيستان و بلوچستان‏ايرانشهر140351403/55
سيستان و بلوچستان‏نيك شهر1403514035
سيستان و بلوچستان‏زاهدان120451054/55
سيستان و بلوچستان‏خاش1403514035
سيستان و بلوچستان‏چابهار140351403/55
سيستان و بلوچستان‏زابل1403/5512045
سيستان و بلوچستان‏سراوان1403514035
فارس‏فساء8445704/55
فارس‏لامرد1203/5510545
فارس‏استهبان1203/5510545
مركز شهرستان‏توابع شهرستان
نام استان‏نام شهرستان
ضريب‏امتياز مطب‏ضريب‏امتياز مطب
فارس‏لار140351203/55
فارس‏جهرم8445844/55
فارس‏سپيدان10545844/55
فارس‏شيراز60553005
فارس‏فيروزآباد1203/5510545
فارس‏نيريز140351203/55
فارس‏كازرون10545844/55
فارس‏داراب1203/551054/55
فارس‏آباده10545844/55
فارس‏ممسنى1203/5510545
فارس‏اقليد1203/5510545
فارس‏مرودشت844/556055
كردستان‏سقز140351203/55
كردستان‏ديواندره1403514035
كردستان‏بيجار140351203/55
كردستان‏مريوان1403514035
كردستان‏سنندج1053/557045
مركز شهرستان‏توابع شهرستان
نام استان‏نام شهرستان
ضريب‏امتياز مطب‏ضريب‏امتياز مطب
كردستان‏كامياران120351053/55
كردستان‏بانه1403514035
كردستان‏قروه120351053/55
كرمان‏بم1203/5510545
كرمان‏كرمان844/553055
كرمان‏سيرجان8445704/55
كرمان‏بردسير1053/558445
كرمان‏بافت140351203/55
كرمان‏كهنوج140351203/55
كرمان‏زرند1203/5510545
كرمان‏شهر بابك140351203/55
كرمان‏رفسنجان8445704/55
كرمان‏جيرفت1203/5510545

كرمانشاه‏گيلان غرب1403514035
كرمانشاه‏قصرشيرين1403514035
كرمانشاه‏سر پل ذهاب1403514035
كرمانشاه‏سنقر1203/5510545
مركز شهرستان‏توابع شهرستان
نام استان‏نام شهرستان
ضريب‏امتياز مطب‏ضريب‏امتياز مطب
كرمانشاه‏كنگاور1203/5510545
كرمانشاه‏اسلام آباد1203/5510545
كرمانشاه‏كرمانشاه844/553055
كرمانشاه‏صحنه10545844/55
كرمانشاه‏پاوه140351403/55
كرمانشاه‏جوانرود140351403/55
مركزى‏شازند10545844/55
مركزى‏خمين1203/5510545
مركزى‏اراك844/553055
مركزى‏ساوه10545844/55
مركزى‏تفرش1203/5510545
مركزى‏دليجان1203/5510545
مركزى‏محلات10545844/55
مركزى‏آشتيان1203/5510545
گيلان‏آستانه اشرفيه844/556055
گيلان‏تالش844/556055
گيلان‏انزلى604/553055
مركز شهرستان‏توابع شهرستان
نام استان‏نام شهرستان
ضريب‏امتياز مطب‏ضريب‏امتياز مطب
گيلان‏رودبار8445704/55
گيلان‏رودسر844/556055
گيلان‏فومن844/556055
گيلان‏صومعه سرا844/556055
گيلان‏آستارا844/557055
گيلان‏لنگرود844/556055
گيلان‏لاهيجان604/553055
گيلان‏رشت604/553055
مازندران‏تنكابن604/553055
مازندران‏قائمشهر604/553055
مازندران‏گرگان604/553055
مازندران‏نوشهر604/553055
مازندران‏بابل604/553055
مازندران‏سواد كوه1053/558445
مازندران‏بهشهر704/556055
مازندران‏آمل604/553055
مازندران‏بابلسر604/553055
مركز شهرستان‏توابع شهرستان
نام استان‏نام شهرستان
ضريب‏امتياز مطب‏ضريب‏امتياز مطب
مازندارن‏كردكوى8445704/55
مازندارن‏بندر تركمن1053/558445
مازندران‏گنبد1053/557045
مازندران‏على آباد1053/557045
مازندران‏مينودشت1053/558445
مازندران‏سارى604/553055
مازندران‏رامسر604/553055
مازندران‏نور704/556055
همدان‏تويسركان120451054/55
همدان‏كبودرآهنگ1203/5510545
همدان‏همدان844/553055
همدان‏رزن1203/5510545
همدان‏بهار1203/5510545
همدان‏ملاير120451054/55
همدان‏نهاوند1203/5510545
همدان‏اسدآباد1203/5510545
هرمزگان‏حاجى آباد1403514035
مركز شهرستان‏توابع شهرستان
نام استان‏نام شهرستان
ضريب‏امتياز مطب‏ضريب‏امتياز مطب
هرمزگان‏بندر لنگه140351203/55
هرمزگان‏ميناب140351203/55
هرمزگان‏قشم1403/5512045
هرمزگان‏ابوموسى1403514035
هرمزگان‏رودان1403514035
هرمزگان‏جاسك1403514035
هرمزگان‏بندرعباس10545844/55
يزديزد844/553055
يزدتفت8445704/55
يزدميبد8445704/55
يزدبافق140351203/55
يزداردكان8445704/55
يزدمهريز8445704/55
كهگيلويه و بويراحمدياسوج120351203/55
كهگيلويه و بويراحمدگچساران1403514035
كهگيلويه و بويراحمدبويراحمد1403514035

 

نسخه چاپي ارسال به دوست

شنبه ٢ خرداد ١٣٨٨ - ١٠:٢٢ / شماره خبر: ٣٨٨٠ / تعداد نمايش: 6973

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج