وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آيين نامه اجرايي تبصره 3 ماده (13) قانون اصلاح مواد خوردني،‌آشاميدني،‌آرايشي و بهداشتي مصوب8/6/1380 وزير

عنوان قانون:

متن قانون:

فصل اول (از آيين نامه ها)

بهداشت فردى

ماده 1 (از آيين نامه ها)

كليه متصديان و كارگران و اشخاص كه در مراكز تهيه و توليد و توزيع و نگهدارى و فروش و وسايط نقليه حامل مواد خوردنى و آشاميدنى و آرايشى بهداشتى و اماكن عمومى اشتغال دارند. موظفند دوره ويژه بهداشت عمومى را بترتيبى كه معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى تعيين و اعلام مى‏نمايد گذرانده و گواهينامه معتبر آنرا دريافت دارند. تبصره 1- مديريت و يا تصدى و اشتغال بكار در هر يك از كارگاهها و كارخانجات و مراكز و اماكن و وسايط نقليه موضوع آيين‏نامه بدون داشتن گواهينامه معتبر موضوع ماده يك ممنوع است. تبصره 2- استخدام يا بكارگيرى اشخاص فاقد گواهينامه معتبر مندرج در ماده يك اين آيين‏نامه در هر يك از كارگاهها و كارخانجات و اماكن و مراكز و وسايط نقليه مذكور ممنوع است. تبصره 3- اشخاصى مانند صندوقدار، باغبان، راننده و نظاير آنها كه در اماكن موضوع اين آيين‏نامه شاغل بوده ليكن با مواد غذائى، آرايشى و بهداشتى ارتباط مستقلى ندارند از شمول ماده 1 فوق و تبصره‏هاى 1 و 2 آن مستثنى مى‏باشند.

ماده 2 (از آيين نامه ها)

كليه متصديان، مددياران و كارگران و اشخاصى كه مشمول ماده يك اين آيين‏نامه مى‏باشند موظفند كارت معاينه پزشكى معتبر در محل كار خود داشته و هنگام مراجعه بازرسين بهداشت ارائه نمايند. تبصره 1- كارفرمايان موظفند هنگام استخدام اشخاص گواهينامه معتبر ماده 1 و كارت معاينه پزشكى آنان را ملاحظه و ضمن اطمينان از اعتبار آن در محل كسب نگهدارى نمايند. تبصره 2- كارت معاينه پزشكى منحصراً از طرف مراكز بهداشت شهرستان يا مراكز بهداشتى درمانى شهرى و روستائى وابسته به بهداشت، درمان و آموزش پزشكى صادر خواهد شد مدت اعتبار كارت فوق براى پزندگان اغذيه، ساندويچ، بستنى و آبميوه‏فروشان و قنادان و مشاغل و نيز كارگران كارگاهها و كارخانجات توليد مواد غذايى و بهداشتى و فاسدشدنى 6 ماه و براى ساير مشاغل موضوع اين آيين‏نامه حداكثر يكسال مى‏باشد.

ماده 3 (از آيين نامه ها)

متصديان و كارگران اماكن و مراكز و كارگاهها و كارخانجات و وسايط نقليه موضوع اين آيين‏نامه موظفند رعايت كامل بهداشت فردى و نظافت عمومى محل كار خود را نموده و به دستوراتيكه از طرف بازرسين بهداشت داده مى‏شود عمل نمايند.

ماده 4 (از آيين نامه ها)

كليه اشخاصى كه در اماكن و مراكز و وسايط نقليه موضوع اين آيين‏نامه كار مى‏كنند بايد ملبس به لباس كار و روپوش تميز و برنگ روشن باشند. تبصره 1- كليه تهيه‏كنندگان مواد غذائى نظير آشپزان - نانوايان و مشاغل مشابه و نيز كارگران كارگاهها و كارخانجات توليد مواد غذايى و بهداشتى كه با اين مواد ارتباط مستقيم دارند ملزم به پوشيدن روپوش سفيد و كلاه و اشخاصى مانند شاغلين و فروشندگان اغذيه ساندويچ - آبميوه - بستنى - شيرينيجات - كله و پاچه - جگركى و مشابه آنها علاوه بر روپوش و كلاه ملزم به استفاده از دستكش در حين كار مى‏باشند. تبصره 2- در رستورانها و چايخانه‏هاى سنتى افراديكه در امر پذيرايى شركت داشته و با غذا سر و كار دارند ملزم به پوشيدن روپوش و كلاه سفيد بوده و ساير افراد مى‏توانند از لباسهاى محلى استفاده كنند.

ماده 5 (از آيين نامه ها)

متصديان اماكن و مراكز و كارگاهها و كارخانجات موضوع اين آيين‏نامه موظفند براى هر يك از شاغلين خود جايگاه محفوظ و مناسبى بمنظور حفظ لباس و ساير وسايل در محل تهيه نمايند.

ماده 6 (از آيين نامه ها)

متصديان مراكز و اماكن و كارگاهها و كارخانجات و وسايط نقليه موضوع اين آيين‏نامه موظفند از ورود و دخالت افراد متفرقه به امور توليد و تهيه و طبخ و حمل و نقل و توزيع و فروش مواد غذائى جلوگيرى نمايند.

ماده 7 (از آيين نامه ها)

متصديان مراكز و اماكن و كارگاهها و كارخانجات و وسايط نقليه موضوع اين آيين‏نامه موظفند به تناسب تعداد كارگران خود بازاء هر كارگر حداقل 5/2 مترمربع اطاق استراحت مطابق با موازين بهداشتى تهيه نمايند. تبصره- در هر حال مساحت اطاق استراحت نبايد كمتر از 5/7 مترمربع و ارتفاع سقف آن نبايد كمتر از 8/2 متر باشد.

ماده 8 (از آيين نامه ها)

متصديان كارگاهها و كارخانجات مواد غذايى و بهداشتى موضوع اين آيين‏نامه موظفند در صورت لزوم، آشپزخانه، انبار مواد غذايى اوليه و سالن غذاخورى با فضاى كافى به تناسب تعداد كارگران و شاغلين با شرايط كاملاً بهداشتى مطابق ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى در محل كارگاه يا كارخانه ايجاد نمايند.

ماده 9 (از آيين نامه ها)

هر كارگر موظف به داشتن كليه وسايل نظافت شستشو استحمام اختصاصى مى‏باشد.

ماده 10 (از آيين نامه ها)

اشخاصى كه به نحوى از انحاء با طبخ و تهيه و توزيع مواد غذائى سروكار دارند، در حين كار شخصاً حق دريافت بهاى كالاى فروخته شده را از مشترى نخواهند داشت. تبصره- شاغلين محلهائى مانند ميوه و سبزى‏فروشى، عطارى، سقط فروشى، بقالى و فروشندگان مواد غذائى بسته‏بندى شده، همچنين فروشندگان آن گروه از مواد غذائى كه بدون شستشو يا پخت و پز بمصرف نمى‏رسند از شمول اين ماده مستثنى مى‏باشند.

ماده 11 (از آيين نامه ها)

جعبه كمكهاى اوليه با مواد و وسايل مورد نياز در محل مناسب نصب گردد.

ماده 12 (از آيين نامه ها)

كارگران كارگاهها و كارخانجات و اماكنى كه با پخت و فرآورى مواد غذايى سروكار دارند هم چنين كارگران كشتارگاهها و محلهايى مانند آنها موظفند هر روز قبل از شروع و بعد از خاتمه كار استحمام نمايند.

ماده 13 (از آيين نامه ها)

استعمال دخانيات توسط متصديان و كارگران مشمول اين آيين‏نامه در حين كار ممنوع است.

ماده 14 (از آيين نامه ها)

فروش و عرضه سيگار در كارگاهها و كارخانجات و اماكن و مراكز و محلهاى موضوع اين آيين‏نامه ممنوع است. تبصره 1- اماكن و مراكز و محلهائى كه داراى مجوز و عامليت عرضه دخانيات هستند از شمول ماده 14 مستثنى مى‏باشند. تبصره 2- فروش سيگار به افراد كمتر از 18 سال در اماكن و مراكز موضوع اين آيين‏نامه ممنوع است.

ماده 15 (از آيين نامه ها)

مصرف هرگونه محصولات دخانياتى در محوطه‏هاى عمومى كارگاهها و كارخانجات و اماكن و مراكز و محلهاى موضوع اين آيين‏نامه ممنوع است. تبصره 1- متصديان، مسئولين و يا كارفرمايان محلهاى موضوع اين آيين‏نامه مسئول اجراى مفاد ماده 15 بوده و موظفند ضمن نصب تابلوهاى هشدار دهنده در نقاط مناسب و در معرض ديد از مصرف دخانيات جلوگيرى كنند. تبصره 2- متصديان، مسئولين و يا كارفرمايان موضوع تبصره 1 مى‏توانند محل مشخصى را كه كاملاً از محلهاى معمولى و عمومى جدا باشد، جهت افراديكه مى‏خواهند دخانيات مصرف كنند در نظر بگيرند.

فصل دوم (از آيين نامه ها)

شرايط ساختمانى و بهداشتى مراكز تهيه، توليد، توزيع، نگهدارى و فروش مواد غذائى و اماكن عمومى

ماده 16 (از آيين نامه ها)

كف ساختمان بايد داراى شرايط زير باشد: الف- از جنس مقاوم، بدون درز و شكاف و قابل شستشو باشد. ب- داراى كف شور به تعداد مورد نياز، مجهز به شترگلو بوده و نصب تورى ريز روى آن الزاميست. ت- داراى شيب مناسب بطرف كف شور فاضلاب رو باشد.

ماده 17 (از آيين نامه ها)

ساختمان ديوار از كف تا سقف از مصالح مقاوم بوده و طورى باشد كه از ورود حشرات و جوندگان جلوگيرى بعمل آورد. تبصره 1- سطح ديوارها بايد صاف، بدون درز و شكاف و برنگ روشن باشد.

ماده 18 (از آيين نامه ها)

پوشش ديوارها بايد متناسب با احتياجات و لوازم مربوط به نوع كار و برحسب مشاغل مختلف، بشرح تبصره‏هاى ذيل باشد. تبصره 1- پوشش بدنه ديوار كارگاههاى تهيه مواد غذائى، آشپزخانه، آبدارخانه، انبار مواد غذائى، ميوه و سبزى‏فروشى، حمام، مستراح، دستشوئى، رختشويخانه بايد از كف تا زير سقف كارگاهها و كارخانجات توليدى مواد غذائى تا ارتفاع چهار متر كاشى، سنگ يا سراميك و ديوار كارخانجات از ارتفاع چهار متر به بالا مى‏تواند از سيمان صاف و صيقلى برنگ روشن باشد. تبصره 2- پوشش بدنه ديوار انبارهاى بزرگ مانند انبارهاى عمومى و امثال آنها و بنكداريها مى‏تواند از مصالح ديگر مانند سنگ و سيمان صاف و صيقل و برنگ روشن باشد. تبصره 3- سطح ديوار سالنهاى پذيرائى تا ارتفاع حداثل 120 سانتيمتر از كف با سنگهاى صيقلى با سراميك و يا كاشى و از ارتفاع 120 سانتيمترى تا زير سقف با رنگ روشن قابل شستشو پوشيده شود. تبصره 4- پوشش بدنه ديوارهاى مراكز تهيه و فروش مواد غذائى از قبيل كبابى، جگركى كله و پاچه، سيراب و شيردان، ساندويچ و اغذيه، پيتزا، مرغ كنتاكى، قهوه‏خانه و نظاير آنها بايد برحسب نوع بشرح زير باشد. بند 1- چنانچه محل طبخ در مراكز فوق‏الذكر از سالن پذيرائى جداسازى شده باشد قسمت طبخ مشمول تبصره 1 و قسمت پذيرائى مشمول تبصره 3 ماده 18 فوق‏الذكر مى‏باشد. بند 2- چنانچه محل طبخ از سالن پذيرائى جدا نشده باشد كليه ديوارهاى مراكز مذكور مشمول تبصره 1 ماده 18 مى‏باشد. تبصره 5- سطح بدنه ديوارهاى مراكز فروش انواع شيرينى، خشكبار و آجيل، خواربار فروشى، لبنيات فروشى، انواع نان فروشى و عطارى تا ارتفاع 120 سانتيمتر با سنگ يا كاشى و يا سراميك و از ارتفاع 120 سانتيمتر تا زير سقف با رنگ قابل شستشو پوشيده شود. تبصره 6- پوشش ديوارهاى مراكز فروش انواع گوشت و فرآورده‏هاى گوشتى (و ماهى - سوسيس - و كالباس و مواد پروتئينى) بايد از كف تا زير سقف كاشى يا سراميك با سطح صاف يا سنگ صيقلى باشد. تبصره 7- پوشش بدنه ديوارهاى نانوائيهاى سنتى و كارگاههاى پخت انواع نانهاى ماشينى و ساندويچى و فانتزى و انبار آرد و شكر بايد از كف تا زير سقف از جنس كاشى يا سراميك با سطح صاف يا سنگ صيقلى باشد. تبصره 8- سطح بدنه ديوارهاى سالن آرايشگاهها از كف تا زير سقف با رنگ روغنى قابل شستشو پوشيده شود. بديهى است پوشش بدنه ديوارهاى دستشوئى، سرشوئى، و مستراح در آرايشگاهها بايد از كف تا زير سقف با كاشى يا سراميك صاف و يا سنگ صيقلى باشد. تبصره 9- پوشش سطح ديوار سالنهاى پذيرايى در رستورانها و چايخانه‏هاى سنتى بايد ضمن دارا بودن طرح و حالت سنتى از كف تا زير سقف از مصالح مقاوم، صاف، بدون فرورفتگى و شكاف و قابل شستشو باشد.

ماده 19 (از آيين نامه ها)

سقف بايد صاف، حتى الامكان مسطح، بدون ترك خوردگى، و درز و شكاف و هميشه تميز باشد. تبصره- پوشش سقف آشپزخانه و هر نوع محل طبخ و همچنين گرمخانه و دوش حمام بايد از جنس قابل شستشو و برنگ روشن باشد.

ماده 20 (از آيين نامه ها)

وضع درها و پنجره‏ها بايد داراى شرايط زير باشد. الف- درها و پنجره‏ها از جنس مقاوم، سالم، و بدون ترك خوردگى و شكستگى و زنگ‏زدگى و قابل شستشو بوده و هميشه تميز باشد. ب- پنجره بازشو بايد مجهز به تورى سالم و مناسب باشد به نحوى كه از ورود حشرات بداخل اماكن جلوگيرى نمايد. ج- درهاى مشرف به فضاى باز بايد مجهز به تورى سالم و مناسب و همچنين فنردار باشد بطوريكه از ورود حشرات و جوندگان و ساير حيوانات جلوگيرى نمايد.

ماده 21 (از آيين نامه ها)

آب مصرفى بايد مورد تأييد مقامات بهداشتى باشد.

ماده 22 (از آيين نامه ها)

كليه اماكن و مراكز و كارگاهها و كارخانجات مشمول اين آيين‏نامه بايد داراى سيستم جمع‏آورى (و در مورد هتلها و كارگاهها و كارخانجات سستم تصفيه) و دفع بهداشتى فاضلاب مورد تأييد مقامات بهداشتى باشند. تبصره- هدايت و تخليه هر گونه فاضلاب و پساب تصفيه نشده اماكن و مراكز و كارگاهها و كارخانجات مشمول اين آيين‏نامه به معابر و جوى و انهار عمومى اكيداً ممنوع مى‏باشد.

ماده 23 (از آيين نامه ها)

وضع و تعداد دستشوئى بهداشتى و متناسب باشد.

ماده 24 (از آيين نامه ها)

وضع و تعداد توالت و دستشوئى بهداشتى و متناسب باشد. تبصره- دستشوئى‏ها بايد مجهز به صابون (ترجيحاً صابون مايع) و خشك‏كن مناسب و بهداشتى بوده و وجود زباله‏دان در كنار دستشوئى الزامى است.

ماده 25 (از آيين نامه ها)

براى كارگران بايد دستشوئى و توالت مجزا و مجهز به شير آب گرم و سرد و با شرايط لازم بهداشتى در محل مناسب و به تعداد مورد نياز بشرح جداول ذيل وجود داشته باشد. 1-5-1 نفر كارگر 1 توالت و 1 دستشوئى 2-25-6 نفر، بازاء هر 10 نفر 1 توالت و 1 دستشوئى (25 نفر از هر كدام 3 دستگاه) 3-55-26 نفر، بازاء هر 15 نفر 1 توالت و 1 دستشوئى (50 نفر از هر كدام 5 دستگاه) 4-155-56 نفر، بازاء هر 20 نفر 1 توالت و 1 دستشوئى (100 نفر از هر كدام 7 دستگاه) 5-266-116 نفر، بازاء هر 25 نفر 1 توالت و 1 دستشوئى (250 نفر از هر كدام 13 دستگاه) 6- از 266 نفر به بالا هر 30 نفر اضافى 1 توالت و 1 دستشوئى تبصره- وجود توالت و دستشوئى بشرح مفاد ماده 25 و بندهاى 1 تا 6 آن براى كارگران مرد و كارگران زن بصورت كاملاً جدا و مستقل از هم اجباريست.

ماده 26 (از آيين نامه ها)

حمام مذكور در ماده 12 بايد داراى شرايط مندرج در موارد 15 لغايت 20 و 27، 30، 31 و 37 و 38 اين آيين‏نامه بوده و تعداد آن نيز متناسب با تعداد كارگران بشرح جدول ذيل بوده و بايد مشابه توالت و دستشوئى براى كارگران مرد و كارگران زن بطور جداگانه محاسبه و اعمال و بصورت كاملاً جدا و مستقل از هم در محل‏هاى مناسب وجود داشته باشد. 1-5-1 نفر، كارگر 1 دستگاه 2-20-6 نفر، بازاء هر 5 نفر 1 دستگاه (20 نفر 4 دستگاه) 3-50-21 نفر، بازاء هر 10 نفر 1 دستگاه (50 نفر 7 دستگاه) 4-100-51 نفر، بازاء هر 20 نفر 1 دستگاه (100 نفر 10 دستگاه) 5- از 100 نفر به بالا بازاء هر 20 نفر اضافى يك دستگاه

ماده 27 (از آيين نامه ها)

دستگاه سوخت و نوع ماده سوختنى بايد از نوعى باشد كه احتراق بصورت كامل انجام گيرد. تبصره- نصب هود با ابعاد متناسب، از جنس مناسب و مجهز به هواكش با قدرت مكش كافى بالاى دستگاه پخت الزاميست.

ماده 28 (از آيين نامه ها)

محل شستشو و نگهدارى ظروف بايد در مجاور محل پخت و مجزا و مستقل از آن باشد.

ماده 29 (از آيين نامه ها)

ظروف بايد در ظرفشوئى حداقل دو مرحله‏اى (شستشو - آبكشى) يا توسط دستگاههاى اتوماتيك شسته شود. تبصره 1- تعداد و ظرفيت هر ظرفشوئى بايد متناسب با تعداد ظروف باشد. تبصره 2- هر لگن يا هر واحد دستشوئى بايد مجهز به آب گرم و سرد باشد. تبصره 3- در صورت نداشتن ماشين ظرفشوئى، ظروف پس از شستشو در محل مناسب (قفسه مجهز به آب چكان) و بدون استفاده از پارچه و حوله و امثال آنها خشك و سپس در قفسه مخصوص ظروف نگهدارى شود.

ماده 30 (از آيين نامه ها)

قفسه و ويترين و گنجه‏ها بايد قابل نظافت بوده و مجهز به در و شيشه سالم و هميشه تميز و فاصله كف آنها از زمين حدود 20 سانتيمتر باشد.

ماده 31 (از آيين نامه ها)

پيشخوان و ميزكار بايد سالم و سطح آن از جنس قابل شستشو باشد. تبصره- ميزكارى كه صرفاً جهت تهيه مواد غذائى بكار مى‏رود بايد فاقد هر گونه كشو و يا قفسه بوده و فضاى زير آن نيز مورد استفاده قرار نگيرد.

ماده 32 (از آيين نامه ها)

سبزيجات و صيفى‏جاتى كه در اماكن عمومى و مراكز عرضه مواد غذائى بصورت خام در اختيار مشتريان گذارده مى‏شود بايد در محل مخصوص، تميز و با آب سالم و مايع ظرفشوئى شستشو شده و پس از گندزدائى آبكشى و مصرف گردد.

ماده 33 (از آيين نامه ها)

انبار مواد غذائى بايد قابل تميز كردن بوده و وضع داخل آن مطابق با شرايط مندرج در مواد 16 لغايت 20 و 38 لغايت 40 اين آيين‏نامه و حجم و فضاى آن متناسب با نياز و احتياجات مؤسسه باشد. تبصره 1- انبار مواد غذائى بايد بنحو مطلوب تهويه و ميزان حرارت و رطوبت آن همواره مورد تأييد مقامات بهداشت باشد. تبصره 2- انبار آرد و شكر بايد مطابق نقشه مصوب بالاترين مقام بهداشتى محل شود. تبصره 3- قفسه‏بندى و پالت‏گذارى در انبار به نحو مطلوب و مناسب انجام شود.

ماده 34 (از آيين نامه ها)

كليه مواد غذائى فاسد شدنى بايد در يخچال و يا سردخانه مناسب نگهدارى شود و مدت آن بيش از زمانى نباشد كه ايجاد فساد يا تغيير كيفيت نمايد. تبصره- يخچال و سردخانه بايد مجهز به دماسنج سالم باشد.

ماده 35 (از آيين نامه ها)

قرار دادن مواد غذائى پخته و خام و شسته و نشسته در كنار هم در داخل يخچال ممنوع بوده و يخچال و سردخانه همواره بايد تميز و عارى از هر گونه بوى نامطبوع باشد.

ماده 36 (از آيين نامه ها)

عرضه و فروش مواد غذائى آماده مصرف از قبيل انواع ساندويچ، كباب، آش، غذاهاى پخته، غذاهاى فاسدشدنى، شربت آلات و نوشيدنيهاى فله، ترشيجات، و شور و خيار شور و شيرينى جات، انواع تنقلات و خشكبار و آجيل فله و امثال آنها بصورت دوره‏گردى ممنوع است.

ماده 37 (از آيين نامه ها)

تهويه مناسب بايد به نحوى صورت گيرد كه هميشه هواى داخل اماكن سالم، تازه، كافى و عارى از بو باشد.

ماده 38 (از آيين نامه ها)

در فصل گرما حداكثر درجه حرارت داخل اماكن نبايد بيشتر از 30 درجه سانتيگراد باشد.

ماده 39 (از آيين نامه ها)

شدت روشنائى نور طبيعى يا مصنوعى در آشپزخانه 100 تا 200 لوكس 7 آرايشگاه 200 تا 500 لوكس، نانوائى 10 تا 300 لوكس، محلهاى فرآورى و توليد و بسته‏بندى 150 تا 200 لوكس (بسته‏بندى به نوع كار) و در محوطه عمومى و انبار مراكز و اماكن كارگاهها و كارخانجات موضوع اين آيين‏نامه بايد حداقل 100 لوكس و در راهرو و سرسرا و رختكن و توالت و دستشوئى و حمامها بايد بين 50 تا 150 لوكس باشد.

ماده 40 (از آيين نامه ها)

براى جلوگيرى از حريق و انفجار و ساير خطرات احتمالى بايد پيش‏بينى‏هاى لازم با توجه به حجم كار و نوع فعاليت و تعداد كارگران بعمل آيد.

ماده 41 (از آيين نامه ها)

كارگاهها و كارخانجات توليدى مواد غذائى و بهداشتى مشمول اين آيين‏نامه و هم چنين هتلها و متل‏ها و امثال آنها موظفند زباله توليدى را همواره بطريقه كاملاً بهداشتى جمع‏آورى، نگهدارى موقت، حمل و نقل و دفع نمايند بطوريكه اقدامات آنها مورد تأييد مقامات بهداشتى باشد.

ماده 42 (از آيين نامه ها)

زباله‏دان درپوش‏دار - زنگ‏نزن - قابل شستشو قابل حمل و با حجم مناسب و تعداد كافى موجود باشد. تبصره- زباله‏دان بايد مجهز به كيسه زباله و در محل مناسبى قرار گرفته و اطراف آن همواره تميز باشد.

ماده 43 (از آيين نامه ها)

مگس، پشه و ساير حشرات، سگ، گربه، موش و ساير حيوانات بهيچ وجه نبايد در داخل اماكن و كارگاهها و كارخانجات ديده شوند. تبصره- وجود سگ نگهبان در كارخانجات و محلهاى مشابه مشروط بر اينكه به هيچ وجه با محلهاى تهيه و توليد و نگهدارى و توزيع مواد غذائى و افراد شاغل در اين قسمتها در ارتباط و تماس نباشد بلامانع است.

ماده 44 (از آيين نامه ها)

نقشه كليه ساختمانهاى اماكن عمومى و مراكز و كارگاهها و كارخانجات موضوع آيين‏نامه به منظور انطباق با موازين بهداشتى قبل از اجرا بايد به تصويب مقامات مسئول برسد.

ماده 45 (از آيين نامه ها)

اماكنى كه اجازه قبول مسافر دارند بايد علاوه بر رعايت كليه موارد بهداشتى واجد شرايط زير باشند: تبصره 1- در هر اطاق تعداد تختخوابها بايد طورى باشد كه براى هر تخت 5 مترمربع مساحت منظور گردد. تبصره 2- هر اطاق داراى دستشوئى مجهز به صابون (ترجيحاً صابون مايع) باشد. تبصره 3- در هر طبقه بازاء هر 18 تخت حداقل دو دستگاه مستراح (يك دستگاه مردانه و يك دستگاه زنانه) با شرايط كاملاً بهداشتى وجود داشته باشد. تبصره 4- تعداد دوش آب گرم و سرد در هر طبقه از ساختمان نبايد كمتر از مجموع تعداد مستراحهاى همان طبقه باشد. تبصره 5- درصورتيكه در داخل اطاقها امكانات صحيح و قابل قبول براى آشپزى وجود نداشته باشد وجود آبدارخانه با شرايط بهداشتى و مجهز در هر طبقه الزاميست. تبصره 6- پله بايد داراى حفاظ و روشنائى كافى (حداقل 100 لوكس) بوده و لغزنده نباشد، ارتفاع پله حداكثر 18 سانتيمتر و عرض آن حداقل 30 سانتيمتر باشد. تبصره 7- البسه و لوازم پارچه‏اى مانند (حوله، ملحفه، روبالشى، پرده، پتو و امثالهم) بايد با دستگاههاى اتوماتيك در محل مناسب كه مطابق نقشه استاندارد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى باشد شستشو ضدعفونى خشك و اطو شود.

ماده 46 (از آيين نامه ها)

وجود هرگونه حوض يا حوضچه پاشوى و امثال آن ممنوع مى‏باشد مگر در استخرهاى شنا مطابق مفاد ماده 58 اين آيين‏نامه. تبصره- در رستورانها و چايخانه‏هاى سنتى، حوضچه‏هاى آب نما طورى طراحى گردند كه همواره در آنها آب در گردش بوده و امكان دسترسى به آب براى مشتريان و اطفال آنها فراهم گردد.

ماده 47 (از آيين نامه ها)

نگهدارى هرگونه وسايل اضافى و مستهلك و مستعمل و مواد زائد غيرقابل مصرف و ضايعات در محل كار ممنوع است.

ماده 48 (از آيين نامه ها)

نصب دستگاه كلرزنى و سيستم تصفيه آب در استخرهاى شنا الزامى است و كلر باقيمانده و P.H آب استخر مى‏بايست روزانه و به دفعات كافى اندازه‏گيرى و در دفتر مخصوص ثبت و هنگام مراجعه بازرسين بهداشت محيط براى كنترل ارائه گردد. تبصره- ميان كلر باقيمانده در آب استخر مى‏بايست بين 1 تا 5/3 ميلى‏گرم در ليتر (حس نظر مقامات بهداشتى) و P.H آن حدود 2/7 تا 8 و بالاخره مشخصات فيزيكى، شيميايى و باكتريولوژيكى آن مطابق ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى باشد.

ماده 49 (از آيين نامه ها)

درجه حرارت آب در استخر سرپوشيده بايد حدود 25 درجه سانتيگراد باشد ودرجه حرارت هواى اطراف استخر نبايد بيش از 5 درجه سانتيگراد گرمتر و يا يك درجه سانتيگراد سردتر از آب استخر باشد.

ماده 50 (از آيين نامه ها)

حداقل مساحت مورد نياز براى هر شناگر در استخرهاى مخصوص شناگران (با عمق مربوط حدود 8/1 متر) معادل 5/1 مترمربع و در استخرهاى آموزشى (با عمق متوسط حدود 1 متر) برابر 8/1 مترمربع مى‏باشد. تبصره- در استخرهاى چند منظوره لازم است مساحت مورد نياز براى هر نفر در هر قسمت براساس نوع بهره‏بردارى از همان قسمت محاسبه و اعمال شود.

ماده 51 (از آيين نامه ها)

شناگران بايستى قبل از ورود و به هنگام خروج از محوطه استخر دوش گرفته و بدن خود را كاملاً شستشو نمايند، مسئوليت اجراى آن بعهده مدير استخر مى‏باشد.

ماده 52 (از آيين نامه ها)

استخر بايد مجهز به دوش آب سرد و گرم بوده و حداقل تعداد آن به تناسب مدت زمان استفاده در هر نوبت استخر بشرح زير باشد. الف- براى هر نوبت 2 ساعته، بازاء هر 5 نفر شناگر يكدستگاه دوش بهداشتى آب سرد و گرم. ب- براى هر نوبت 3 ساعته، بازاء هر 7 نفر شناگر يكدستگاه دوش بهداشتى آب سرد و گرم. ج- براى هر نوبت 4 ساعته، بازاء هر 10 نفر شناگر يكدستگاه دوش بهداشتى آب سرد و گرم. د- براى هر نوبت 6 ساعته، بازاء هر 20 نفر شناگر يكدستگاه دوش بهداشتى آب سرد و گرم.

ماده 54 (از آيين نامه ها)

بازاء هر 75 شناگر حداقل يكدستگاه دستشوئى مجهز به آب سرد و گرم با شرايط كاملاً بهداشتى وجود داشته باشد.

ماده 55 (از آيين نامه ها)

رختكن بايد داراى وسعت كافى و متناسب با تعداد كمدها بوده و موازين بهداشت عمومى در آن رعايت گردد.

ماده 56 (از آيين نامه ها)

بازاء هر شناگر در هر نوبت استفاده از استخر بايد جايگاه محفوظ و مناسب براى حفظ لباس شناگران وجود داشته باشد.

ماده 57 (از آيين نامه ها)

توزيع و استفاده از وسايلى مانند مايو، حوله، كلاه، دمپائى، بينى بند، لنگ، تيغ، شانه، برس و امثال آنها بصورت مشترك در حمامها و آرايشگاهها و استخرهاى شنا و محلهائى مشابه ممنوع و مسئوليت آن متوجه مدير و متصدى مكان مى‏باشد.

ماده 58 (از آيين نامه ها)

حوضچه محتوى مايع ضدعفونى كننده به منظور ضدعفونى پاى شناگران بنحوى تعبيه گردد كه شناگران بعد از دوش گرفتن و قبل از ورود به محوطه استخر الزاماً از داخل آن عبور نمايند.

ماده 59 (از آيين نامه ها)

پوشش سطح محوطه اطراف استخر علاوه بر شرايط مندرج در ماده 16 اين آيين‏نامه بنحوى باشد كه موجب لغزندگى و بروز حادثه براى شناگران نشود. ضمناً شستشو و ضدعفونى مرتب محوطه استخر الزامى است.

ماده 60 (از آيين نامه ها)

ابعاد و مشخصات فنى ساختمان استخر و تجهيزات و تأسيسات آن بايد مطابق نقشه مصوب سازمانهاى مسئول مربوطه باشد.

ماده 61 (از آيين نامه ها)

لازم است آبسردكن مناسب و به تعداد كافى براى استفاده شناگران در محوطه استخر وجود داشته باشد.

ماده 62 (از آيين نامه ها)

شرايط بهداشتى بوفه و رستوران موجود در محوط استخر مشمول مواد مربوطه مندرج در فصل پنجم اين آيين‏نامه مى‏باشد.

ماده 63 (از آيين نامه ها)

وضعيت ساختمانى و شيب‏بندى موج‏شكن و سرريز استخر بايد بنحوى باشد كه مانع برگشت آب بداخل استخر شود.

ماده 64 (از آيين نامه ها)

حضور نجات غريق واجد شرايط و متناسب با تعداد شناگران در محوطه استخر الزامى است.

ماده 65 (از آيين نامه ها)

وجود وسايل نجات غريق از قبيل چوب - تيرك - لوله عصائى شكل - حلقه نجات - تيوپ - طناب و ساير وسايل مورد نياز در محل استخر الزامى است.

فصل سوم (از آيين نامه ها)

وسايل و لوازم كار

ماده 66 (از آيين نامه ها)

ظروف مورد استفاده بايد داراى شرايط زير باشد: 1- ظروف شكستنى بايد تميز بدون ترك خوردگى و لب پريدگى باشد. 2- وسايل و ظروف فلزى كه براى تهيه و نگهدارى و مصرف مواد غذائى بكار مى‏روند بايد سالم، صاف و بدون زندگ زدن باشند. 3- وسايل و ظروف غذا بايد پس از هر بار مصرف شسته تميز و برحسب ضرورت ضدعفونى گرديده و در ويترين يا گنجه مخصوص كه محفوظ باشد نگهدارى شود.

ماده 67 (از آيين نامه ها)

استفاده از ظروف و وسايل مشروحه زير ممنوع مى‏باشد: 1- ديگ و ظروف مسى اعم از اينكه سفيدكارى شده يا نشده باشد. 2- گوشت كوب و قاشق چوبى و سربى 3- قندان بدون درپوش مناسب 4- ظروف فاقد در ثابت و مخصوص براى عرضه و موادى از قبيل نمك - فلفل - سماق - شكر و امثال آنها. 5- هر نوع ظروف و ابزاريكه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى غيرمجاز شناخته و آگهى مى‏شود.

ماده 68 (از آيين نامه ها)

جنس و مشخصات ظروف - وسايل و دستگاههايى كه براى مراحل مختلف توليد و بسته‏بندى مواد خوردنى - آشاميدنى و آرايشى بهداشتى در كارگاهها و كارخانجات توليد اين مواد بكار مى‏روند بايد مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى باشد.

ماده 69 (از آيين نامه ها)

مواد غذائى بستنى - آبميوه - انواع لبنيات - امثال آنها بايد در ظروف بسته‏بندى يكبار مصرف مورد تأييد وزرت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و ساخته شده از مواد اوليه نو (غيربازيافتى) و مرغوب و حتى‏الامكان تجزيه‏پذير و همواره سالم تميز و بهداشتى عرضه مى‏گردد. تبصره- آن دسته از مواد غذائى مذكور در ماده فوق كه توسط واحدهاى توليدى مجاز و داراى پروانه‏هاى معتبر بهداشتى تهيه و بطرق مجاز ديگر بسته‏بندى و عرضه مى‏شوند از شمول ماده مذكور مستثنى مى‏باشند.

ماده 70 (از آيين نامه ها)

سطح ميزها بايد صاف تميز، سالم و بدون درز و روكش آنها از جنس قابل شستشو و به رنگ روشن باشد.

ماده 71 (از آيين نامه ها)

صندليها و نيمكتها بايد سالم و تميز باشد.

ماده 72 (از آيين نامه ها)

براى هر مسافر تازه وارد بايد از ملحفه و روبالشى تميز و سالم استفاده شود و تعويض آنها حداقل هر سه روز يكبار اجباريست.

ماده 73 (از آيين نامه ها)

استفاده از لحاف، پتو، تشك و بالش كثيف و مندرس و بدون ملحفه ممنوع است.

ماده 74 (از آيين نامه ها)

استفاده از تختخوابهايى كه داراى پارگى و يا شكستگى و يا گودرفتگى فنر باشد و ايجاد سر و صداى غيرطبيعى نمايد ممنوع است.

ماده 75 (از آيين نامه ها)

استفاده از مواد غيراستاندارد از جمله كاغذهاى بازيافتى و كاغذهائيكه تميز نباشد و روزنامه و همچنين كيسه‏هاى پلاستيكى جهت پيچيدن و بسته‏بندى مواد غذائى ممنوع است.

ماده 76 (از آيين نامه ها)

جعبه‏هاى مقوائى و پاكتهاى كاغذى كه براى بسته‏بندى مواد غذائى استفاده مى‏شوند بايد از جنس سالم و استاندارد و كاملاً تميز بوده و از نوع بازيافتى نباشد.

ماده 77 (از آيين نامه ها)

ظروف خميرگيرى بايد صاف و تميز و بدون درز باشد نصب شيرآب بالاى ظرف خميرگيرى لازم است. تبصره- كوشش شود از دستگاههاى خودكار براى تهيه خمير و ساير مواد مخلوط كردنى استفاده گردد.

ماده 78 (از آيين نامه ها)

براى حمل و نقل و جابجائى مواد غذائى فاسد شدنى مانند انواع گوشت دام و طيور و آبزيان مواد پروتئينى فرآورده‏هاى خام و پخته غذائى دام و طيور و آبزيان، كله و پاچه و آلايش خوراكى دام شير و محصولات لبنى و امثال آنها بايد منحصراً از وسائط نقليه مخصوص و مجهز به سردخانه سالم و مناسب استفاده شود.

ماده 79 (از آيين نامه ها)

براى حمل و نقل و جابجائى هر نوع ماده غذائى كه بدون شستشو و پخت و پز مجدد بمصرف مى‏رسد همچنين انواع نان، شيرينى‏جات و خشكبار و امثال آنها بايد از وسائط نقليه مخصوص و مجهز به اطاقك محفوظ و مناسب تميز و بهداشتى استفاده شود.

ماده 80 (از آيين نامه ها)

براى حمل و نقل مواد اوليه مصرفى و محصولات نهايى كارگاهها و كارخانجات توليد مواد غذائى، حبوبات، غلات، ميوه‏جات، سبزيجات بايد صرفاً از وسائط نقليه مخصوص حمل و نقل اين مواد كه مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى باشد استفاده شود.

ماده 81 (از آيين نامه ها)

كليه افرادى كه در وسائط نقيه موضوع مواد 78 لغايت 80 فوق‏الذكر با جابجائى مواد غذائى سروكار دارند مشمول ماده 2 اين آيين‏نامه درخصوص اخذت كارت معاينه پزشكى و تبصره‏هاى ذيل آن مى‏باشند.

ماده 82 (از آيين نامه ها)

صاحبان وسايط نقليه موضوع اين آيين‏نامه موظفند قبل از بهره‏بردارى از آنها مجوز حمل و نقل مواد غذائى توسط وسيله نقليه مربوطه را از وزارت بهداشت اخذ نمايند. تبصره- حمل و نقل هر نوع كالاى غير از مواد غذايى توسط وسايط نقليه مجاز حمل اين مواد ممنوع و علاوه بر اخذ جريمه موجب توقف وسيله متخلف و بمدت حداقل يكماه خواهد شد.

ماده 83 (از آيين نامه ها)

حمل و نقل مواد غذايى و بهداشتى موضوع مواد 78 لغايت 80 اين آيين‏نامه توسط وسايط نقليه غير مجاز ممنوع و علاوه بر اخذ جريمه، موجب توقف وسيله نقيه متخلف بمدت حداقل يكماه خواهد شد.

ماده 84 (از آيين نامه ها)

استفاده از انبرك مخصوص از جنس استنلس استيل براى برداشتن دانه‏هاى شيرينى‏جات، خرما، خيارشور، قطعات پنير، حلوا و امثال آنها الزاميست.

فصل چهارم (از آيين نامه ها)

وظايف مسئول بهداشت محل و مأمورين نظارت و تكاليف صاحب يا مدير محلهاى مشمول قانون

ماده 85 (از آيين نامه ها)

مامورينى كه از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى براى نظارت و بازرسى بهداشتى از محلهاى مشمول قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنى آشاميدنى آرايشى و بهداشتى تعيين مى‏شوند موظفند متخلفين از مقررات بهداشتى را با ذكر تخلف و تنظيم گزارش به مسئول بهداشتى محل معرفى نمايند. تبصره 1- مسئول بهداشت محل رئيس مركز بهداشت شهرستان يا رئيس مركز بهداشتى درمانى شهرى يا روستايى است كه با تشخيص و ابلاغ معاون امور بهداشتى دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى محل تعيين مى‏شود. تبصره 2- مامور نظارت يا بازرس بهداشت به كاردان يا كارشناسى گفته مى‏شود كه دوره مخصوص بهداشتى را گذرانده و از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى يا دانشگاههاى علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى كشور براى امور بازرسى و نظارتى در زمينه مسائل بهداشت محيطى و بهداشت مواد غذايى بكار گمارده شده و داراى كارت بازرسى باشد. تبصره 3- كارت بازرسى كارت مخصوص مدت دارى است كه عكس بازرس روى آن الصاق و مشخصات كامل شناسنامه‏اى، تحصيلاتى و شغلى وى در آن درج شده باشد اين كارت منحصراً توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى (با امضاى وزير) يا دانشگاههاى علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى (با امضاى رئيس دانشگاه) براى بازرسين موضوع تبصره 2 فوق صادر و هر گونه سوء استفاده از آن جرم محسوب مى‏شود.

ماده 86 (از آيين نامه ها)

مسئول بهداشت محل در صورت تأييد گزارش مامور نظارت علاوه بر معرفى صاحب يا مدير مؤسسه و يا صاحب يا راننده وسيله به دادگاه، كتباً به وى اخطار مى‏نمايد ظرف مدت معين (15 روز تا دو ماه حسب نوع و تعداد نواقص) نواقص بهداشتى را برطرف نمايد.

ماده 87 (از آيين نامه ها)

در صورتيكه پس از انقضاى مهلت داده شده محل داراى نواقص بهداشتى باشد، بازرس بهداشت مكلف است مراتب را به مسئول بهداشت محل گزارش نمايد و مسئول مذكور پس از رسيدگى و تأييد گزارش بازرس بهداشت مكلف است علاوه بر معرفى متخلف به دادگاه محل تعيين شده را با دستور كتبى و صدور اخطار 24 تا 48 ساعته موقتاً براى مدت حداقل يك هفته تعطيل و در مورد وسايط نقليه دستور توقف در پاركينگ آنرا براى مدت حداقل يك هفته به نيروى انتظاى ابلاغ نمايد.

ماده 88 (از آيين نامه ها)

تعطيل موقت محل با لاك و مهر و يا مهر و موم كليه درها و راههاى نفوذى و نقاط حساس مانند شيرهاى آب و گاز و كنتور برق و امثال آنها در مورد وسايط نقليه توقف وسيله نقليه مربوطه توسط نيروى انتظامى در پاركينگ و تنظيم صورت مجلس انجام و با نصب اطلاعيه علت تعطيل يا توقف همراه خواهد بود. تبصره 1- مسئوليت و نگهدارى از لاك و مهر و يا مهر و موم و اطلاعيه علت تعطيل يا توقف بعهده صاحب يا مدير مؤسسه تعطيل شده يا صاحب و يا راننده خودرو متوقف شده مى‏باشد. تبصره 2- شرايط توقف وسيله نقليه و صورت مجلس و ساير موارد برخورد با وسيله نقليه طبق دستورالعملى خواهد بود كه توسط نيروى انتظامى و وزارت بهداشت مشتركاً تنظيم مى‏شود.

ماده 89 (از آيين نامه ها)

شكستن لاك و مهر و يا مهر و موم و هم چنين برداشتن موانع ورود به محل تعطيل شده و يا داخل شدن به وسيله نقليه متوقف شده بدون كسب مجوز كتبى يا از مسئول بهداشت محل موجب تعقيب قانونى صاحب يا مدير مؤسسه تعطيل شده و يا صاحب و راننده خودرو متوقف شده خواهد بود.

ماده 90 (از آيين نامه ها)

پس از انقضاى مدت تعيين شده براى تعطيل موقت محل يا توقف وسيله نقليه، صاحب يا مدير مؤسسه تعطيل شده يا صاحب يا راننده وسيله نقليه متوقف شده ضمن سپردن تعهد قابل قبول متضمن اجراى قانون به مسئول بهداشت محل، تقاضاى بازگشايى محل تعطيل شده يا رفع توقف وسيله نقليه متوقف شده را مى‏نمايد. مسئول بهداشت محل در صورت قبول تقاضا و تعهد متقاضى، محل تعطيل شده را صرفاً براى رفع نواقص بهداشتى با دستور كتبى موقتاً بازگشايى و حسب مورد دستور رفع توقف خودرو متوقف شده را براى رفع نواقص صادر مى‏نمايد.

ماده 91 (از آيين نامه ها)

بازگشايى محل و يا رفع توقف وسيله نقليه با شكستن لاك و مهر و يا مهر و موم كليه درها و راههاى نفوذى و تنظيم صورت مجلس انجام و يا با نصب اطلاعيه حاوى، «در حال رفع نواقص و بهداشتى است، اجاره بهره‏بردارى ندارند»، همراه خواهند بود.

ماده 92 (از آيين نامه ها)

صاحب يا مدير مؤسسه يا وسيله نقليه، پس از رفع كليه نواقص بهداشتى، تقاضاى بهره‏بردارى از محل يا وسيله نقيه را به مسئول بهداشت محل تسليم و مسئول مذكور موظف است مأمور نظارت را ظرف دو روز ادارى جهت بازرسى اعزام نمايد.

ماده 93 (از آيين نامه ها)

بازرس بهداشت موظف است پس از بازرسى، چنانچه كليه نواقص بهداشتى برطرف شده باشد مراتب را كتباً به مسئول بهداشت محل گزارش و مسئول مذكور در صورت تأييد گزارش بازرس بهداشت اجازه بهره‏بردارى از محل يا وسيله نقليه را كتباً صادر نمايد.

ماده 94 (از آيين نامه ها)

اقدام به بهره‏بردارى قبل از رفع كليه نواقص بهداشتى و اخذ مجوز بهره‏بردارى از مسئول بهداشت محل، موجب تعطيل مجدد محل يا توقف مجدد وسيله نقليه براى مدت يكماه بدون نياز به طى مراحل مندرج در مواد 86 و 87 اين آيين نامه خواهد شد.

فصل پنجم (از آيين نامه ها)

طبقه‏بندى اماكن و مراكز و كارگاهها و كارخانجات از لحاظ شمول مواد اين آيين نامه

ماده 95 (از آيين نامه ها)

طبقه‏بندى اماكن و مراكز و محلها از لحاظ شمول مواد اين آيين نامه بشرح ذيل است: 1- كليه مواد اين آيين‏نامه باستثناء مواد 41-45-48-65 و 72 تا 74 شامل محلهاى تهيه و فروش مواد غذائى كه داراى محل پذيرائى از مشترى مى‏باشند از قبيل رستوران - چلوكبابى - سلف سرويس - تالار پذيرائى، كافه قنادى و امثال آنها مى‏باشد. 2- كليه مواد اين آيين‏نامه به استثناء مواد 7-8-12-24 لغايت 26-45-48 لغايت 65 و 72 لغايت 74 شامل محلهاى تهيه و فروش مواد غذائى كه داراى محل پذيرائى از مشترى بوده ليكن فاقد آشپزخانه هستند از قبيل كبابى - حليم‏پزى - آشپزى - كله‏پزى - جگركى - سيراب‏شيردان، اغذيه و ساندويچ - پيتزا - مرغ سوخارى - چايخانه و قهوه‏خانه، آبميوه و بستنى فروشى و امثال آن مى‏باشد. 3- كليه مواد اين آيين‏نامه باستثناء مواد 8-23-24-45 لغايت 65 و 70 لغايت 74 شامل محلهاى تهيه و توزيع مواد غذائى از قبيل انواع چلوكباب - چلوخورشت - كباب - جوجه كباب - پلو - آش و ... امثال آنها كه فاقد امكانات پذيرائى از مشترى در محل هستند مى‏باشد. 4- كليه مواد اين آيين‏نامه باستثناء ماده 7-8-10-12-24 لغايت 29-32-41-45-48 لغايت 66-68-70 لغايت 74-77 و 84 شامل سوپرماركت خواروبار - و لبنيات فروشى و بخش عرضه مواد غذائى در فروشگاههاى بزرگ، تعاونى و زنجيره‏اى مى‏باشد. 5- كليه مواد اين آيين‏نامه باستثناء مواد 23-24-28-29-32-45-46 و 48 لغايت 65، 70 لغايت 74 شامل كارگاهها و كارخانجات توليد انواع مواد غذايى و نبات و آبنات ريزى - قندريزى - حلوا ساز و عصاره (آبقوره و آبليموكشى و تهيه ترشيجات)، خشكبار انواع نان و لبنيات سازى كشك ساعى و بستنى سازى و امثال آن مى‏باشد. 6- كليه مواد اين آيين‏نامه باستثناء مواد 7-8-10-12-24 لغايت 29-32-33-45-48 لغايت 66 لغايت 68-74-77-79-80 و 84 شامل فروشگاههاى گوشت و مرغ و ماهى و ميگو و آلا خوراكى دامى و ساير مواد پروتئينى مى‏باشد. 7- كليه مواد اين آيين‏نامه باستثناء مواد 8-48 لغايت 65 و 68 شامل هتلها و متلها و مهمانخانه‏ها و پانسيونها مى‏ابشد. 8- كليه مواد اين آيين‏نامه باستثناء مواد6-8-10-12-28-29-33-41-48 لغايت 65-68-69و 77 لغايت 84 شامل مسافرخانه‏ها و مهمانپذيرى‏ها مى‏باشد. 9- كليه مواد اين آيين‏نامه باستثناء مواد 4-6-7-8-10-12-23-24-26 لغايت 35-45 و 46 و 66 لغايت 84 شامل استخرهاى شنا مى‏باشد. 10- كليه مواد اين آيين‏نامه باستثناء مواد6-7-8-10-12-24 لغايت 29-32 لغايت 35-41-45-48 لغايت 56-58 لغايت 69 و 72 لغايت 84 شامل آرايشگاهها مى‏باشد. 11- كليه مواد اين آيين‏نامه باستثناء مواد 6-8-10-23-26-28-29-32-33-34-35-41-45-48 لغايت 56-58 لغايت 84 شامل حمامها مى‏باشد. 12- كليه مواد اين آيين‏نامه باستثناء مواد 8-23-28-29-32-34-35-45-48 لغايت 74-78 و 84 شامل نانوائيها مى‏باشد. 13- كليه مواد اين آيين‏نامه باستثناء مواد 7-8-10-12-24 لغايت 29-32-41-45-48 لغايت 74-77-78و 84 شامل عطارى و بقالى مى‏باشد. 14- كليه مواد اين آيين‏نامه باستثناء مواد 7-8-10-12-24 لغايت 29-32-34-35-41-48 لغايت 74 و 77 لغايت 84 شامل ميوه و سبزى‏فروشى‏ها مى‏شود. 15- ضوابط بهداشتى و مفاد فنى آيين‏نامه اجرائى ساير محلها و اماكن و مراكز و كارگاهها و كارخانجات مشمول اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنى و آشاميدنى و آرايشى و بهداشتى متعاقباً اعلام خواهد شد. دكتر مسعود پزشكيان - وزير

 

نسخه چاپي ارسال به دوست

شنبه ٢ خرداد ١٣٨٨ - ١٠:٣٧ / شماره خبر: ٣٨٩٣ / تعداد نمايش: 54322

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج