مشاهده نتایج نظرسنجی در خصوص آئین نامه توسعه فاوا

تعداد موافق تعداد مخالف تعداد موافق در صورت اصلاح
2
0
1