از مسئولین انتظار بیشتری داریم
رییس دانشکده علوم پزشکی آبادان:

از مسئولین انتظار بیشتری داریم

رییس دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: در این شرایط بحرانی از مسئولین انتظار بیشتری داریم.