اهميت حياتي شرح حال و دقت به آن

اهميت حياتي شرح حال و دقت به آن

هنگام معاينه بيمار اخذ شرح حال كامل، ثبت آن در پرونده بيمار و دقت نمودن به شرح حال، تاريخچه بيماري و دارويي از اهميت خاصي برخوردار است.

مشخصات يك نسخه صحيح

مشخصات يك نسخه صحيح

نسخه: عبارت است يك دستور دارويي كه به طور كتبي و يا شفاهي از طرف پزشك، دندانپزشك و يا ساير افرادي كه مطابق قانون اجازه تجويز دارو را دارند صادر مي‌گردد. صفت مشخصه‌اي كه نسخه دارويي بايستي دارا باشد اين است كه دارويي معين، در زمان مشخص جهت فرد بخصوصي تجويز شود.

تومور ويلمز

تومور ويلمز

تومور ويلمز (نفروبلاستوما) يكي از شايع ترين تومورها در كودكان است از نظر شيوع بعد از نوروبلاستوم قرار دارد از هر 125000 كودك سفيد پوست يكي مبتلا مي شود و ...