• 88/11/07 - 14:32
  • 33
  • زمان مطالعه : 3 دقیقه

به عوارض شناخته شده داروها توجه كنيم

نظر به اينكه با بررسي برخي از پرونده‌هاي مربوط به شكايت بيماران، مشاهده مي‌شود

 نظر به اينكه با بررسي برخي از پرونده‌هاي مربوط به شكايت بيماران، مشاهده مي‌شود كه عدم دقت در انديكاسيون تجويز دارو، اشتباه در مصرف داروي تجويزي، عدم اطلاع از موارد منع مصرف و حساسيتهاي دارويي، ميزان و چگونگي استفاده از دارو سبب بروز ضايعات جسمي، نقص عضو، بروز حساسيت و ... در بيمار شده است كه اين خود باعث شكايت بيمار به مراجع قانوني و ايجاد مشكلات حقوقي و انتظامي براي همكاران محترم مي‌گردد، لذا جهت آشنايي بيشتر، توجه همكاران را به مورد ذيل جلب مي‌نمايد.

 

پندي از يك پرونده:

بيمار آقايي است 36 ساله كه با تشخيص آپانديسيت حاد (acute appendicitis)  در بيمارستان بستري مي‌گردد. در بخش جراحي داراي درد شكم و استفراغ بوده است و توسط پزشك معالج ويزيت شده و براي وي "NGT" گذاشته مي‌شود كه پس از آن درد وي كمي تسكين مي‌يابد. براي بيمار سرم 3/2 و 3/1 و آمپول رانيتيدين و شربت آنتي اسيد تجويز شده است.بيمار پس از عمل جراحي آپانديسيت در بخش بستري و تحت درمان بوده كه بدنبال تزريق اشتباهي داروي KCL به جاي مترونيدازول دچار ايست قلبي شده و به دنبال آن ضايعات مغزي برجاي گذاشته است كه در پي آن با شكايت بستگان بيمار و بررسي پرونده در هيات‌هاي كارشناسي بدوي، تجديدنظر و عالي شركت توليدكننده دارو به علت توليد چند داروي متفاوت در ظروف يك شكل و يك اندازه و گاهاً با برچسبهاي يك رنگ كه احتمال و يا زمينه بروز خطا را به شدت افزايش مي‌دهد و مسئولين ذيربط در بيمارستان مربوطه به علت عدم تفكيك ويالهاي همشكل در بخشهاي درماني، نداشتن بخش ICU نداشتن وسايل و تجهيزات كامل در ترالي اورژانس و از دست رفتن زمان طلايي جهت احياي بيمار، نبودن پرستار كافي در بخش نسبت به تعداد بيماران بستري، ندادن آموزشهاي كافي به نيروهاي طرحي جهت شناختن شباهت داروهاي توليدشده توسط شركت دارويي (براساس بخشنامه وزارتخانه) و عدم جمع‌آوري ويالهاي همشكل در كل بيمارستان كه طي بخشنامه وزارتي ابلاغ گرديده بوده مقصر و محكوم مي‌شوند.

پرستار كشيك وقت نيز به دليل عدم دقت و رويت برچسب دارو قبل از تزريق و عدم گزارش سريع به تيم احياء جهت انجام اقدامات و مراقبتهاي لازم هيپركالمي، عدم درخواست نيروي كمكي از سوپروايزر پرستاري وقت، دچار قصور شده و محكوم مي‌گردد.

 

نكته آموزنده:

1-   به شركت‌هاي دارويي و توليدكننده دارو توصيه مي‌شود كه از تهيه و بسته بندي داروهاي مختلف در ظروف يكرنگ و با برچسبهاي متحدالشكل، به منظور پيشگيري از اشتباه پرسنل درماني اجتناب نمايند.

2-   به مسئولين فني محترم داروخانه و بيمارستان‌ها توصيه مي‌شود كه ضمن بررسي نحوه عرضه اينگونه ويالها دستور مناسب درخصوص چگونگي قراردادن ويالهاي هم شكل را در ترالي‌هاي متفاوت صادر و ترالي اورژانس را از نظر داشتن داروها، تجهيزات لازم و تاريخ مصرف آنها مرتباً كنترل نموده و به نيروهاي طرحي شاغل در بخش‌هاي مختلف آموزش هاي لازم را ارائه نمايند و به نسبت بيماران بستري در بخش ها، پرستار آموزش ديده به كارگيرند و در مواقع اعلام كد جهت احياي بيمار و انجام CPR، نيروهاي مربوطه سريعاً اقدام نمايند.

3-   همچنين به پرستاران محترم كشيك توصيه مي‌گردد قبل از هرگونه تزريق به دستور نحوه تزريق و برچسب دارو دقت نموده و در صورت لزوم سريعاً از سوپروايزر پرستاري درخواست نيروي كمكي نمايند.

 


  • گروه خبری : آموزش شغلی کارکنان- درمانی
  • کد خبر : 9553
کلمات کلیدی