• 88/03/20 - 09:23
  • 53
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

هيرشپرونگ

اين بيماري به علت فقدان سلول هاي كانگليون در زير مخاط و شبكه ميانتريك مي باشد شيوع عادي ‏ كودكان زنده متولد شده است و نسبت مرد به زن در آن است علت دقيق نقص عصبي ناشناخته است .

بيماري هيرشپرونگ :

اين بيماري به علت فقدان سلول هاي كانگليون در زير مخاط و شبكه ميانتريك مي باشد شيوع عادي ‏ كودكان زنده متولد شده است و نسبت مرد به زن در آن است علت دقيق نقص عصبي ناشناخته است . در 75% مواد اختلال محدود به كولون وركتوسيگموئيد است ولي هر قسمتي از روده ممكن است گرفتار باشد .

 

تظاهرات باليني :

انسداد روده دوره نوزادي و عدم مدفوع در 50-20 درصد موارد به علت مگاكلون بدون كانگليون است كه بيش از 50 درصد موارد در ماه اول زندگي و اكثر آنها قبل از ترك زايشگاه تشخيص داده مي شود سابقه اشكال در دفع ‏مدفوع با شكم متسع و آمپول خالي،مگاكولون بدون گانليون را مطرح مي سازد در اواخر دوران كودكي ممكن است تشخيص خيلي گمراه كننده باشد و تاريخچه بيماري باز هم به دوران شيرخوار گي بر ميگردد بي اختياري مدفوع نادر است. آمپولي خالي مي باشد در موارد ديد سوء تغذيه  و كاهش وزن رخ مي دهد اختلال در رشد و تكامل از علائم بارز است در نوزادان ‏(FTT)

تشخيص :

يك تنقيه باريم بدون آمادگي روش راديولوژيكي تشخيص انتخابي است كه يافته هاي كلاسيك تشخيصي شامل باريك بودن قسمت ديستال و متسع وپر از مدفوع بودن قسمت پروكسيمال است.بيوپسي ركتوم چه به طريق مكشي لوله اي و چه به طريق جراحي فقدان سلول هاي گانگليوني را نشان مي دهد.

 

درمان :

اصلاح جراحي به صورت كشيدگي از طريق كانال آنال است در شيرخواران با وضعيت مناسب هر كدام از روش ها اجازه قطع روده مبتلا را همراه با آناستوموز روده سالم به قسمت ديستال ركتوم مي دهد . اغلب موارد ابتدا كولوستومي و پس اصلاح دو مرحله اي انجام مي شود .

 

عوارض :

مگاكولون درمان نشده مي تواند عوارض ثانويه بزرگي مثل انسداد،سوراخ نشدن و ‏آنتروكوليت ايجاد كند، آنتروكوليت در شير خواران ممكن است سريعا ايجاد شده و به صورت شوك، انتقال مقادير زياد مايع و اختلالات الكتروليتي تظاهر نمايد.

درمان به صورت نگه دارنده با مايعات آنتي بيوتيك و كولوستومي فوري پس از ثابت كردن وضع بيمار است .

 

نكته هاي قبل از عمل :

انما هر 6 ساعت با استفاده از نرمال سالين و در نهايت شربت نئوماسين براي استريل كردن روده ها، قفسه صدري، رزرو خون، چك الكتروليت ها .

 

نكته هاي بعد از عمل :

 NGT-NPO‏ دارد اگر ترشحات دارد بايد ‏رينگر جايگزين گردد براي پيشگيري از شوك معمولا تا ‏h‏ 72 بعد از عمل سرم ‏ ،مي گيرند. سفازولين داروي دريافت شده است.محل عمل از نظر عفونت چك شود از روز دوم مريض راه برود و سرفه كند تا دچار پنوموني نشود . اگر بعد از عمل تب كند نشان دهنده عفونت روده و شروع پريتونيت است . ‏

 

 

تهيه كننده : شيوا حبيب پور

  • گروه خبری : آموزش شغلی کارکنان- درمانی
  • کد خبر : 5308
کلمات کلیدی