• 88/03/27 - 16:01
  • 42
  • زمان مطالعه : 5 دقیقه

‏ آشنايي با روش هاي تشخيصي بيماري هاي قلبي عروقي

ثبت گرافيكي فعاليت هاي الكتريكي قلب را الکتروکاردیوگرافی می گویند .

پرتونگاري و فلوئوروسكوپي قفسه سينه

پرتونگاري قفسه سينه معمولا براي تعيين اندازه ، شكل و وضعيت قلب درخواست مي شود . پرتونگاري قفسه سينه كلسيفيكانسيون هاي قلبي و پريكاردي را آشكار مي سازد و تغييرات فيزيولوژيك در گردش ريوي را نشان مي دهد در تشخيص انفاركتوس ميوكارد كمك نمي كند ولي وجود بعضي از عوارض آن را مثل نارسايي قلب تاييد ميكند. وضعيت درست كاتترهاي قلبي مثل سيم  پيس ميكروكاتترهاي شريان وريدي نيز به وسيله پرتونگاري تاييد ميشود .

با روش فلوئورسكوپي ميتوان حركات قلب را روي يك صفحه روشن با استفاده از پرتو ‏x‏ مشاهده كرد. فلوئوروسكوپي ضربانات قلب واشكال غيرطبيعي قلب را نشان مي هد در ضمن وسيله مفيدي براي قرار دادن سيم كاتتر پيس ميكرو هدايت كاتتر در كاتتريزاسيون قلب است.

الكتروكارديوگرافي

ثبت گرافيكي فعاليت هاي الكتريكي قلب است .

الكتروكارديوگرافي 12 ليدي به ويژه در تشخيص ديس ريتمي ها اختلالات هدايتي قلب ، بزرگي حفرات قلبي ، ايسكمي و انفاركتوس ميوكارد ، كاهش و افزايش سطح كلسيم و پتاسيم و تاثير داروهاي معين ، مفيد است .

در الكتروكارديوگرافي با 15 ليتر ، سه ليد اضافي در اطراف پريكارد بطن را راست قرار مي گيرد و در ‏

تشخيص زودرس انفاركتوس بطن راست يا ديواره خلفي بطن چپ موثر است . در الكتروكارديوگرافي با 18 ليد، ‏سه ليد اضافي خلفي علاوه بر 15 ليد در تشخيص ايسكمي و صدمه ميوكاردي مفيد است - در هنگام انجام الكتروكارديوگرافي بايد به سن، جنس ، فشارخون ، قد وزن علائم و دارو (بخصوص ديژيتال و داروهاي ضدآريتمي) توجه نمود .

آزمون استرس قلب

بطور طبيعي جدار شريان هاي كرونر در افزايش نيازهاي متابوليك اكسيژني و تغذيه اي چهاربار گشادتر مي شوند. سرخرگهاي كرونر مبتلا به آترواسكلروز خيلي كمتر گشاد مي شوند و جريان خون ميوكاردي به مخاطره مي افتد و موجب ايسكمي مي گردد. بنابراين در آنومالي هاي قلبي عروقي وضعيت بيشتر به زماني است كه تقاضاي اكسيژني قلب افزايش ميابد مثل استرس روشهاي مختلف آزمون استرس قلب شامل :آزمون استرس ورزش . آزمون استرس دارويي و اخيرا آزمون استرس فكري يا عاطفي است كه روشهاي غيرتهاجمي در ارزيابي پاسخ سيستم قلبي عروقي به استرس مي باشد كه در تشخيص موارد معطوف زير مفيد است :

1-      بيماري شريان كرونر

2-       علت درد قفسه سينه

3-      بررسي وضعيت كار قلب بعد از آنفاركتوس و جراحي قلب ‏

4-      بررسي تاثير داروهاي ضد آنژييني يا ضد آرتيمي

5-      شناسايي ديس ريتمي هايي كه ضمن ورزش ظاهر مي شود

6-      اهداف خاص براي تنظيم برنامه مناسب فيزيكي

موارد منع استفاده از تست ورزش :

تنگي آئورت، ميوكارديت يا پريكارديت حامد، پر فشاري شديد خون، تنگي احتمالي شريان اصلي كرونر چپ، نارسايي قلب و آنژين ناپايدار عوارض تست ورزش خطرناك و كشنده است آنفارکتوس ميوكارد ايست قلبي، نارساي قلب، ديس ريتمي هاي شديد‌) در هنگام آزمون بايد تجهيزات لازم براي نجات زندگي بيمار وجود داشته باشد.

 

آزمون استرس ورزش

در آموزن استرس ميتوان از راه رفتن روي نوار متحرك يا پا زدن روي دوچرخه ثابت استفاده كرد. هدف از انجام آزمون افزايش سرعت ضربان قلب است به حداكثر "سرعت ضربان قلب" كه شامل 80% تا 90% حداكثر ضربان پيش بيني شده مي باشد كه براساس جنس و سن بيمار در نظر گرفته مي شود . در هنگام ازمون و بعد از آن بيمار كنترل مي شود به دو يا تعداد بيشتري اشتقاق متصل مي گردد و ضربان قلب ريتم ، تغييرات ايسكميك فشار خون، درجه حرارت پوست. ظاهر فيزيكي، سختي قابل مشاهده و علايمي شامل درد قفسه سينه، تنگي نفس، گيجي، كرامپ عضلاني پا يا خستگي بايد كنترل گردد. ‏

آزمون زماني به پايان مي رسد كه بيمار به حداكثر سرعت ضربان قلب رسيده باشد يا درد سينه يا خستگي در پاها ظاهر شود، فشار خون سقوط كند و سرعت ضربان قلب كم شود و يا ديس ريتمي هاي خطرناك يا تغييرات قطعه‏ST‏ در ‏ECG‏ يا عوارض ديگر مشاهده شود. اگر در صورت تغييرات ‏ST‏ ( پايين يا بالا بودن قطعه ‏ST‏) نتيجه آزمون ‏مثبت گزارش شود لازم است آزمون هاي تكميلي ديگر نظير آنژيوگرافي كرونر انجام شود .

تست استرس دارويي

براي بيماراني كه معلوليت جسمي دارند يا واجد شرايط تست ورزش نيستند نمي توانند به حداكثر ضربان قلب با قرار گرفتن روي نوار متحرك يا دوچرخه ثابت برسند از دوداروي گشاد كننده عروقي دي پيريدامون(پرازانتين) و آدنوزين به صورت تزريق داخل وريدي استفاده مي شود كه تاثير مشابه تست ورزش دارد و دوبوتامين داروي ديگري است كه موجب تحريك سيستم عصبي سمپاتيك و افزايش ضربان قلب، نيروي انقباضي قلب و فشارخون مي گردد.

اكوكارديوگرافي

يك آزمون غيرتهاجمي اولتراسوند است كه براي تعيين اندازه مشكل و حركت ساختمانهاي قلب بكار مي رود. روش به ويژه مفيدي است براي تشخيص و تجمع ماده در پريكارد، تعيين سونکهاي قلبي، ارزشيابي عملكرد                ‏دريچه هاي مصنوعي قلب تعيين اندازه حفرات قلب و ارزشيابي وضعيت حركت ديواره بطن - امواج صوتي با فركانس زياد از خلال ديواره قفسه سينه به داخل قلب فرستاده مي شود و علائم بازگشتي را ثبت مي كند.

 

اكوي مدي

در اين روش يك ترانس ديوسر ظريف را در مري بيمار فرو برود كه تصاوير واضحي تهيه مي شود (به علت اينكه امواج از بافت اثر عبور مي كند.) ‏

 

تصويربردار راديونوكلئيد

با استفاده از مواد راديوايزوتوپ جريان خون كرونر ، تعيين ايسكمي و انفاركتوس ميوكاردو بررسي عملكرد بطن چپ انجام مي شود . ‏

 

آنژيوگرافي : ‏

در اين روش مقدراي ماده حاجب را داخل سيستم عروقي تزريق مي كنند تا حدود قلب و عروق خوني مشخص گردد. هنگامي كه حفره اي يا رگ خاصي براي مطالعه انتخاب شود آن را آنژيوگرافي انتخابي مي نامند. محلهاي آژيوگرافي عبارتند از آئورت، شريانهاي كرونر، سمت راست و چپ قلب .

 

تهيه كننده : افسانه حيدريان

  • گروه خبری : آموزش شغلی کارکنان- درمانی
  • کد خبر : 5870
کلمات کلیدی