معرفي اولين سايت آموزش مداوم الكترونيكي جامعه پزشكي كشور

معرفي اولين سايت آموزش مداوم الكترونيكي جامعه پزشكي كشور

هدف كلي از اجراي قانون آموزش مداوم جامعه پزكشي (مصوب 1375) ارتقاي سطح دانش ومهارت‌هاي شغلي، بهينه‌سازي خدمات بهداشتي و درماني كشور و دستيابي به استانداردهاي كارآمد و مطلوب خدمات پزشكي و حرفه‌هاي وابسته منطبق با نيازهاي جامعه است.