• 88/02/06 - 10:53
  • 33
  • زمان مطالعه : 6 دقیقه

آئين­نامه اجرايي قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور

.

آئين نامه اجرايي قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور

 هيات وزيران در جلسه مورخ 10/2/1376 بنا به پيشنهاد شماره 6565 مورخ 2/7/1375 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (6) قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور – مصوب 1375 – آئين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

 

ماده 1- اهداف كلي اجراي قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور – مصوب 1375 – كه در اين آيين نامه به اختصار قانون ناميده مي شود، ارتقاي سطح دانش و مهارتهاي شغلي موضوع ماده (1) قانون، بهينه سازي خدمات بهداشتي – درماني كشور و دستيابي به استانـداردهاي كارآمد و مطلوب خدمـات پزشكي و حرفه هاي وابستـه منطبق با نيازهاي جامعـه به روشهاي ياد شده زير است:

الف – افزايش سطح آگاهيهاي علمي، دانش فني و مهارتهاي حرفه اي مشمولان قانون.

ب – به هنگام كردن دانش پزشكي مشمولان قانون به منظور آشنايي با تازه هاي علمي و عملي حرفه مربوط و انطباق آنها با نيازهاي جامعه.

ج – آشنا كردن جامعه پزشكي با سياستها، جهت گيريها و اولويت هاي بهداشتي – درماني كشور و جلب مشاركت آنها.

د- تقويت و تحكيم آموخته هاي درست قبلي.

هـ - آشنايي جامعه پزشكي با استاندارد هاي كارآمدو مطلوب خدمات پزشكي و حرفه هاي وابسته.

 

ماده 2 – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور تشكيلات لازم براي تحقق اهداف قانون را پيش بيني مي كند.

 

ماده 3- چگونگي كنترل و شركت افراد مشمول قانون ( موضوع ماده 1 و تبصره 3 و 4 آن و ماده 4) به شرح زير تعيين مي شود:

1- پزشكان، دندانپزشكان، دكترهاي داروساز، متخصصان علوم آزمايشگاهي، دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي و دكتراي علوم بهداشتي در زمان صدور پروانه اشتغال اعم از پروانه مطب دائم يا موقت، يا پروانه تاسيس و مسئول فني موسسه از زمان فارغ ‌التحصيلي موظف به ارائه گواهي شركت در برنامه هاي آموزش مداوم تا آن زمان هستند و پس از آن نيز بايد هر (5) سال يك بار براي تمديد آن، پس از كسب امتيازهاي لازم آموزش مداوم اقدام كنند، در غير اين صورت پروانه اشتغال اشخاص ياد شده تا تمديد مجدد و شركت در دوره هاي آموزشي مطابق ضوابط، اعتبار ندارد.

2- شاغلان حرف وابسته پزشكي نظير مامايي، فيزيوتراپي، ساخت اندام مصنوعي، ساخت عينك طبي، ليسانسهاي داروسازي، توانبخشي، دندانسازان تجربي و كليه مشمولان قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني – مصوب 1334 – و اصلاحات بعدي آن نيز موظف به ارايه گواهي شركت در برنامه هاي آموزش مداوم هستند و پس از آن نيز بايد هر (5) سال يك بار براي تمديد آن، پس از كسب امتيازهاي لازم آموزش مداوم اقدام كنند، در غير اين صورت پروانه اشتغال آنها از درجه اعتبار ساقط مي شود.

1- كليه اقشار پرستاري شاغل ليسانس و بالاتر كه مشمول قانون هستند، براي ارتقاي گروه و ارزشيابي موظف به ارائه گواهي شركت در دوره هاي آموزش مداوم مربوط هستند.

2- صاحبان پروانه تاسيس و مسئول فني موسسات پزشكي ( بيمارستان، درمانگاه، مركز جراحي محدود و معين، راديولوژي، فيزيوتراپي، طب هسته اي، داروخانه، آزمايشگاه و نظاير آن ) كه داراي يكي از مدارك دكتراي پزشكي، دندانپزشكي، علوم آزمايشگاهي، داروسازي و دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي باشند در هنگام اخذ پروانه يا تمديد پروانه خود – هر 5 سال يكبار موظف به ارايه گواهي آموزش مداوم هستند و تمديد پروانه، منوط به ارايه گواهي آموزش مداوم مي باشد.

تبصره 1- كليه شاغلان حرف وابسته پزشكي در بخش خصوصي كه نياز به مجوز يا پروانه كار ندارند طبق قانون موظف به شركت در دوره هاي آموزش مداوم بوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دستورالعمل مربوط را تنظيم و اجرا مي كند. براي اين گروه كارت اشتغال توسط دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني صادر مي شود.

تبصره 2- چگونگي شركت و كنترل اقشار پرستاري شاغل در بخش خصوصي توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران تنظيم مي شود.

 

ماده 4- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني مسئوليت اجراي ماده (3) اين آيين نامه را در هنگام صدور يا تمديد پروانه اشتغال مجوز دفتر كار و پروانه هاي تاسيس و مسئول فني بر عهده دارند.

 

ماده 5- مصاديق تسهيلات و امتيازهاي مندرج در بند (2) ماده (4) قانون – كه افراد مشمول در زمان استفاده از آن موظف به ارائه گواهي شركت كامل در دوره هاي آموزش مداوم هستند – عبارتند از : ماموريت در داخل و خارج كشور، استفاده از سهميه دارو، لوازم طبي و آزمايشگاهي، امتيازهاي نوبت داروخانه و آزمايشگاه، استفاده از تسهيلات بانكي، شركت در امتحانات تخصصي، استفاده از بورس تحصيلي و فرصت مطالعاتي.

تبصره – شوراي عالي آموزش مداوم جامعه پزشكي مجاز است هر (5) سال يكبار در راستاي سياستهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصاديق تسهيلات و امتيازها را تعديل، اضافه يا كم كند.

 

ماده 6- تنها مورد معذوريت از شركت در برنامه هاي آموزش مداوم، عدم فعاليت حرفه اي فرد مشمول قانون است. مرجع تشخيص معذوريت بر اساس دستورالعملي كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي كند، تعيين مي شود.

 

ماده 7- كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شركت هاي دولتي و وابسته به دولت، هم چنين بخشهاي خصوصي و ساير دستگاهها، موظف به رعايت مفاد اين آئين نامه و ايجاد امكان شركت كاركنان مشمول قانون در دوره هاي آموزش مداوم هستند.

 

ماده 8- منابع پيش بيني شده در بندهاي " الف "، "ب " و " ج" ماده (5) تنها در زمينه اجراي آموزش مداوم هر دانشگاه استفاده مي شود.

تبصره – اعتبارات سالانه مورد نياز براي اجراي قانون در هر دانشگاه پيش بيني مي شود.

ماده 9- تعيين مقدار حق ثبت نام شركت كنندگان در برنامه هاي مختلف آموزشي، با دريافت و بررسي نظرات دانشگاهها توسط شوراي عالي آموزش مداوم جامعه پزشكي تعيين و ابلاغ مي شود.

 

ماده 10- كليه شركتهاي دارويي( توليدي و توزيعي) موظفند معادل يك در صد (1%) فروش خود را ( موضوع بند "الف" ماده (5) قانون) به طور جداگانه در فاكتورهاي فروش درج و مبالغ آن را در پايان هر ماه به حساب خزانه, كه از سوي خزانه داري كل بدين منظور تعيين و افتتاح مي شود, واريز كنند. شركتهاي ياد شده موظفند هنگام تقاضاي تسهيلات ارزي، دريافت يارانه و سهميه هاي دارويي مدارك پرداخت (1%) فروش خود را به معاونت درمان و داروي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ارايه كنند.

تبصره – وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است هنگام رسيدگي مالياتي شركتهاي ياد شده، برگ تسويه حساب يك در صد(1%) را بر اساس نمونه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از شركت مربوط مطالبه يا فيشهاي واريزي به حساب خزانه داري كل را كنترل كند.

  • گروه خبری : آموزش مداوم پزشکی
  • کد خبر : 2784
کلمات کلیدی