• 88/02/06 - 11:01
  • 73
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

فعاليت‌ها و خدمات اداره كل آموزش مداوم جامعه پزشكي

.

 

v    سياستگذاري و نظارت بر اجراي قانون آموزش مداوم كشوري

v    بررسي نيازها در زمينه برنامه‌هاي، آموزش مداوم نيروي انساني شاغل در خدمات بهداشتي، درماني كشور

v    تشكيل گروه هاي آموزشي تخصصي جهت برنامه‌ريزي و تدوين دوره هاي مورد نياز آموزش مداوم، تجديدنظر مستمر در برنامه‌ها براساس پيشرفت علمي، نيازهاي آموزشي و اولويت‌هاي با توجه به ضوابط تعيين شده توسط شوراي عالي آموزش مداوم

v    پيش بيني نيازها و اعتبارات لازم جهت آشنائي و كسب اطلاعات در زمينه آموزش مداوم جامعه پزشكي در ساير كشورها و ارتقاء كيفي اين آموزش منطبق بر شناسائي مراكز معتبر آموزش مداوم دنيا جهت تبادل اطلاعات و اعزام كارشناس

v    بازديد از مراكز پيشرفته در برنامه‌هاي آموزش مداوم پزشكي خارج از كشور به منظور بهبود كيفيت برنامه‌هاي آموزش مداوم

v    نظارت بر نحوه اجراي برنامه‌هاي آموزش مداوم مراكز مجري (بازديد و ارزشيابي)

v    برنامه ريزي به منظور اجراي صحيح برنامه‌هاي آموزش مداوم بصورت مستمر جهت جامعه پزشكي كشور (پزشك، دندانپزشك، دكتر داروساز، دكتر حرفه‌اي و متخصصين علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي و...  و همچنين كادر پيراپزشكي (پرستار، ماما و...) به منظور آشنائي با اطلاعات و روش‌هاي جديد و نوين علمي آموزش و تازه‌هاي علمي و تخصصي در هر رشته

v    اعتبار بخشي دانشگاه ها

v    استاندارد كردن فرم‌ها، گواهينامه‌ها، آيين نامه‌ها، ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌هاي مربوط به فعاليت‌هاي مداوم

v    صدور مجوز برگزاري برنامه‌هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي و ساير فعاليت‌هاي مرتبط به آن

v    انجام طرح‌هاي پژوهشي در زمينه اجراي قانون لزوم آموزش مداوم جامعه پزشكي و ارتقاء سطح دانش و عملكرد پزشكي آنها و بررسي عوامل موثر در تقويت و اجراي بهتر قانون مذكور

v    تهيه و روز آمد كردن و پشتيباني بانك اطلاعاتي به منظور نگهداري و ارائه اطلاعات و آمار صحيح و دقيق مربوط به برنامه‌هاي آموزش مداوم

v    انجام امور مربوط به مطالعه و بهبود عملكرد فرايندها و سيستم‌ها

v    اصلاح فرآيند اجراي برنامه‌هاي خودآموزي با تاكيد بر گسترش  Online CME

v    افزايش توليدات مكتوب و غيرمكتوب با آموزش مداوم

 

همچنين در رابطه با خدماتي كه هم اكنون با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي فناوري اطلاعات ارائه مي­شود:

v    تقويم آموزش مداوم

v    بانك اطلاعاتي برنامه‌هاي آموزش مداوم

v    بانك اطلاعاتي برنامه‌هاي خودآموزي

v    بانك اطلاعاتي فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي

v    قوانين، ضوابط و مصوبات

v    بانك اطلاعاتي استفاده كنندگان از ماده 6 معذوريت

v    ارزشيابي نحوه صدور مجوز دانشگاه‌هاي تفويض اختيار شده

  • گروه خبری : آموزش مداوم پزشکی
  • کد خبر : 2778
کلمات کلیدی