• 93/11/26 - 09:35
  • 29
  • زمان مطالعه : 6 دقیقه

آيين نامه اجرايي ماده (14) قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

.

عنوان قانون:

متن قانون:

ماده 1 (از آيين نامه ها)

كليه كاركنان اعم از هيئت علمي و كادر آموزشي و بهداشتي و درماني و اداري و خدماتي و فني كه بطور رسمي، ثابت، پيماني و خريد خدمت و روزمزد در تاريخ تصويب قانون مزبور در ستاد مركزي وزارت فرهنگ و آموزش عالي، سازمانهاي مركزي دانشگاهها، دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي، دانشكده ها و مؤسسات وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي در ارتباط با امر بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از قبيل آموزشگاهها و واحدها و دانشكده هاي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، علوم بهداشتي، پرستاري، مامايي، تغذيه، هوشبري، توانبخشي، بهداشتكار دهان و دندان، كارداني بهداشت خانواده، كارداني مبارزه با بيماريها و پيراپزشكي از قبيل علوم آزمايشگاهي، تشخيص طبي، تكنولوژي، راديولوژي، اپتومتري، و ساير رشته هايي كه در عداد گروه پزشكي قرار مي گيرند شاغل بوده يا براساس مقررات و ضوابط مربوطه به استخدام درآمده اند و همچنين آن دسته از كاركنان واحدهاي مربوطه مذكور كه رابطه استخدامي آنان با وزارت فرهنگ و آموزش عالي قطع نشده و يا برابر مقررات بصورت مأمور در ديگر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي شاغل خدمت مي باشند با اعتبارات استخدامي خود به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منتقل مي گردند . دانشكده ها و مؤسسات آموزشي منتقله تا تصويب تشكيلات جديد، كماكان تشكيلات و سازمان و پستهاي مصوب قبلي خود را زير نظر وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حفظ خواهندكرد.
تبصره 1- اتخاذ تصميم در خصوص تاييد يا لغو احكام انتقال آن دسته از مستخدميني كه بعد از تاريخ تصويب قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به ساير مؤسسات انتقال يافته اند بعهدة وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مي باشد.
تبصره 2- تشخيص حذف پستهاي مربوط به امور بهداشتي و درماني در ستاد مركزي وزارت فرهنگ و آموزش عالي و سازمانهاي مركزي دانشگاهها (اعم از كارداني، خدماتي، فني، درماني و ...) بعهده سازمان امور اداري و استخدامي كشور خواهدبود.

ماده 2 (از آيين نامه ها)

فهرست اسامي و مشخصات استخدامي كاركنان موضوع ماده 1 در تهران و شهرستانها بصورت كلي و يكجا به تفكيك با امضاي مديران مالي و كارگزيني واحدهاي ذيربط و معاون اداري و مالي وزارت فرهنگ و آموزش عالي بايد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ارسال شود. تبصره - كليه پرونده هاي استخدامي نيز طبق فهرستهاي مربوطه تحويل مسئولين ذيربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي داده خواهدشد.

ماده 3 (از آيين نامه ها)

هر نوع ديون و تعهدات ناشي از رابطه استخدامي كاركنان منتقله بعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد.

ماده 4 (از آيين نامه ها)

كاركنان منتقله تا تصويب قانون تشكيلات جديد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي تابع مقررات حاكم بر وضعيت استخدامي آنان در هنگام انتقال مي باشند.

ماده 5 (از آيين نامه ها)

كليه ساختمانهاي كامل، نيمه تمام، زمينها و محوطه هاي مربوطه و خانه هاي سازماني و منازل كادر هيئت علمي، بهداشتي درماني و اداري، خدماتي و فني رزيدنتها و اموال منقول و غيرمنقول و وسايل و تجهيزات و اتومبيلها و آمبولانسها و ساير وسايط نقليه موتوري و غيرموتوري و تجهيزات پزشكي و فني و اداري و آزما يشگاهي و صنعتي، مساجد سالنهاي سينما، آمفي تئاتر و سالنهاي اجتماعات و چاپخانه، سلف سرويس و مهدكودكها، انبارها، سالن و زمينهاي ورزشي، تعميرگاههاي اتومبيل و لوازم آزمايشگاهي و بيمارستاني و تعهدات و ديون و بودجه و اعتبارات جاري و سرمايه گذاري ثابت مربوط به واحدهاي موضوع ماده 1 به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي واگذار مي شود.
تبصره 1- در مواردي كه استفاده از امكانات فوق مشترك و قابل واگذاري نباشد اداره، هزينه و تأمين بودجه اين امور بعهده وزارتخانه اي است كه به نسبت بيشتري از آن استفاده مي نمايد.
تبصره 2- از زمينهايي كه تحت عنوان فضاهاي آموزشي در نقشه هاي جامع شهرها در ارتباط با توسعه آتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي قرار داده شده است، به تناسب،جهت توسعه دانشگاههاي علوم پزشكي اختصاص داده مي شود.

ماده 6 (از آيين نامه ها)

هر يك از وزراي فرهنگ و آموزش عالي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند حداكثر ظرف يك هفته پس از ابلاغ اين آئين نامه يك نفر را به عنوان نماينده تام الاختيار خود تعيين نمايند تا امر تغيير و تحول موضوع اين آيين نامه را تحت نظر قرار دهند و آن را به انجام برسانند.

ماده 7 (از آيين نامه ها)

آنچه كه در اجراي قانون مزبور و اين آيين نامه از وزارت فرهنگ و آموزش عالي منتزع و به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منتقل و واگذار مي شود بايد در صورت جلسات ذكر شود و نهايتًا به امضاي اعضاي ماده 6 برسد.

ماده 8 (از آيين نامه ها)

كتابخانه هاي اختصاصي و مستقل و واحدهاي موضوع ماده 1 نيز به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واگذار مي شوند و دانشجويان اينگونه واحدها حق استفاده از كتب و فضا و امكانات كتابخانه هاي عمومي دانشگاه و ساير دانشكده ها را نيز كمافي السابق خواهندداشت.
تبصره 1 -مسئولين كتابخانه هاي ديگر دانشگاهها موظفند دانشجويان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را در صورت ارائه كارت دانشجويي مثل ساير دانشجويان بپذيرند و اين دانشجويان مجازند از تمام امكانات كتابخانه از قبيل كتب و مجلات و وسايل سمعي و بصري و فضا مثل ساير دانشجويان استفاده نمايند.
تبصره 2- دانشجويان تحت نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالي نيز مي توانند به نحو فوق از كتابخانه هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي استفاده نمايند.
تبصره 3- در مورد امكانات و سالنها و زمينهاي ورزشي و ساير تأسيسات مشترك نيز بنحو فوق رفتار خواهدشد.

ماده 9 (از آيين نامه ها)

خوابگاههاي مشترك برحسب تعداد دانشجويان واحدهاي واگذاري كه در تاريخ تصويب قانون مزبور از امكانات آنها استفاده مي نموده اند تفكيك و در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار داده خواهدشد و در هنگام بهره برداري از خوابگاههاي نيمه تمام فعلي به نسبت تعداد دانشجويان سهمية مربوط به اين وزارت نيز اختصاص داده خواهدشد. تبصره - در مواردي كه خوابگاه قابل تفكيك نباشد وزارتين بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و آموزش عالي نسبت به تعداد دانشجويان خوابگاه موردنظر را در اختيار خواهندداشت و اداره خوابگاه بعهده وزارتخانه اي است كه دانشجويان بيشتري در آن خوابگاه دارد.

ماده 10 (از آيين نامه ها)

خطوط تلفنهاي مورد استفاده واحدهاي واگذار شده نيز به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منتقل مي شود.

ماده 11 (از آيين نامه ها)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حق ارتفاق عبور و مرور مشترك واحدهاي واگذار شده را خواهدداشت.

ماده 12 (از آيين نامه ها)

نگهداري تأسيسات مشترك از قبيل حرارتي، برودتي، آب، برق، گاز و تلفن و ...كه قابل تفكيك نباشد و همچنين هزينه هاي متعلقه و مترتب بر آنها، به عهده وزارتخانه اي است كه بيشتر از آنها استفاده مي نمايد و همه ساله اعتبارات آن در بودجه دستگاه مربوطه منظور خواهدشد. تبصره- در مورد امكانات و سالنها و زمينهاي ورزشي و ساير تأسيسات مشترك نيز به نحو فوق رفتار خواهدشد.

ماده 13 (از آيين نامه ها)

موجودي بانكي واحدها واگذار شده به تبع واحدهاي مذكور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منتقل مي شود . صورت جلسه اي كه در اين زمينه تهيه مي شود بايد وضعيت تفصيلي و كامل و جامع وجوه سپرده و برداشتها را از تاريخ تصويب قانون تا تاريخ تحويل و تحول دربرداشته باشد.

ماده 14 (از آيين نامه ها)

در مورد كليه قراردادهايي كه وزارت فرهنگ و آموزش عالي و يا دانشگاهها راجع به مؤسسات واگذار شده، برابر مقررات، با اشخاص حقيقي يا حقوقي منعقد كرده اند وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي جانشين آنها خواهدبود.

ماده 15 (از آيين نامه ها)

موارد اختلاف توسط هيئت موضوع تبصره ماده 14 قانون بررسي و نظر اكثريت قاطع و لازم الاجرا خواهدبود.

 

  • گروه خبری : آیین نامه سلامت
  • کد خبر : 4097
کلمات کلیدی