• 93/11/26 - 09:35
  • 42
  • زمان مطالعه : 13 دقیقه

آيين نامه اجرايي ماده (8) قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

.

عنوان قانون:

متن قانون:

تاريخ تصويب (از آيين نامه ها)

به نقل از شماره 11103-29/6/1359 روزنامه رسمي مصوب جلسه مورخ 26/5/65 هيأت وزيران و اصلاحات مورخ 28/11/66

ماده 1 (از آيين نامه ها)

اجازه تأسيس مراكز و مؤسسات پزشكي خصوصي فقط به نام كساني كه صلاحيت آنان به تأييد كميسيون هاي مذكور در ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 برسد، صادر مي گردد و به مؤسس يا مؤسسان اين گونه مراكز بيش از يك پروانه تأسيس داده نخواهد شد.

ماده 2 (از آيين نامه ها)

صلاحيت مؤسس يا مؤسسين و همچنين مسئول فني بايستي به تأييد كميسيون قانوني تشخيص امور پزشكي ذيربط برسد.

ماده 3 (از آيين نامه ها)

صدور اجازه تأسيس توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منوط به انعقاد قرار داد با هر يك از مؤسسان آن در مورد نحوه پيشرفت كار و ادامة آن و يا لغو اجازه تأسيس در صورت تخلف.

ماده 4 (از آيين نامه ها)

صدور پروانه بهره برداري پس از بررسي همه جانبه عملكرد بر طبق قرار داد منعقده زمان اجازه تأسيس و ارزشيابي مؤسسه طبق ضوابط مربوطه و تأييد كميسيون قانوني تشخيص امور پزشكي ذيربط خواهد بود.

ماده 5 (از آيين نامه ها)

در مواردي كه مؤسس يا يكي از مؤسيس فوت شود به وارث قانوني حداكثر هجده ماه مهلت داده مي شود كه مركز يا مؤسسه را به فرد يا افراد واجد شرايط كه صلاحيت آنان به تأييد كميسيون قانوني مربوطه رسيده باشد واگذار نمايند . در مدت مذكور مسئول فني مي تواند محل را اداره نمايد و پس از انقضاء مدت مقرر مركز يا مؤسسه تعطيل و در صورتي كه پس از انقضاء بيست و چهار ماه، از تاريخ فوت نسبت به واگذاري اقدام مؤثر صورت نگيرد در موردي كه مؤسس يك نفر بوده است پروانه تأسيس فاقد اعتبار قانوني خواهد بود و در موردي كه پروانه تأسيس گروهي باشد نام متوفي از پروانه حذف خواهد شد . (اين ماده به موجب رأي شماره 179 مورخ 1/8/69 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است.)

ماده 6 (از آيين نامه ها)

در صورتي كه يك يا چند نفر از وراث قانوني درجه اول متوفي واجد شرايط شغلي مؤسسين و متقاضي ادامة كار باشند در صورت تأييد صلاحيت توسط كميسيون قانوني مربوطه پروانه تأسيس به نام آنان صادر خواهد شد.

ماده 7 (از آيين نامه ها)

هر يك از متقاضيان تأسيس مراكز و مؤسسات موضوع ماده (1) آئين نامه بايستي پروانه اشتغال در همان شهر و محل را داشته و مسئول فني علاوه بر داشتن اجازه كار در محل مورد تقاضا بايستي پروانه تأييد صلاحيت كه به تأييد كميسيون قانوني مربوطه رسيده باشد دريافت دارند.
تبصره 1- مسئوليت كليه امور مؤسسات و مراكز طبق ماده (2) قانون مربوط به مقررات امور پزشكي به عهده مسئول فني خواهد بود.
تبصره 2- اجراي ضوابط و مقررات و تعرفه هاي مصوب قانوني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي الزامي بوده و مسئوليت اجراي دقيق آن به عهده مسئول فني خواهد بود . عدم رعايت ضوابط و مقررات و تعرفه هاي مصوب موجب تعطيل نمودن مركز يا مؤسسه پزشكي توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و لغو صلاحيت مسئول فني توسط كميسيون قانوني مربوطه خو اهد شد. (اين تبصره به موجب رأي شماره 86 مورخ 28/9/67 عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است.)

ماده 8 (از آيين نامه ها)

ضوابط مربوط به وظايف مسئول فني و امور قائم مقامي آن به تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد.

ماده 9 (از آيين نامه ها)

مراكز و مؤسسات درماني خيريه (غير انتفاعي) تا زمان تصويب لايحه موضوع ماده 10 قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تابع مقررات مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 1334 و آئين نامه هاي اجرائي آن خواهد بود.

ماده 10 (از آيين نامه ها)

مراكز و مؤسسات درماني طرف قرار داد با سازمان هاي مناطق بهداري استان ها موظفند بيماران بيمه شده را براساس قرار داد مربوط پذيرفته و براساس ضوابط پزشكي و تعرفه هاي مربوطه مداوا نمايند.

ماده 11 (از آيين نامه ها)

مسئولين كليه مراكز و مؤسسات پزشكي موظفند كه كليه اطلاعات مورد نياز بازرسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را در اختيار آنان قرار دهند در غير اين صورت طبق ضوابط متخلف محسوب مي شوند و براي بار اول كميسيون قانوني مربوطه نسبت به صلاحيت يا عدم صلاحيت مؤسس يا مؤسسين يا مسئول فني حسب مورد اظهار نظر نموده و در صورت تكرار مركز يا مؤسسه درماني را تعطيل خواهد كر د و در صورت لزوم نسبت به ابطال پروانه تأسيس پس از اخذ تأئيديه مراجع ذي صلاح اقدام خواهد شد.

ماده 12 (از آيين نامه ها)

شركت هاي توليد كننده و وارد كنندگان لوازم و تجهيزات پزشكي، دارويي و پاراكلينيكي به هر شكل و عنوان اعم از دولتي و يا خصوصي و نهادها موظفند منحصرًا در قبال دريافت تأييد معتبر صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برگ فروش صادر و كالا تحويل نمايند.

ماده 13 (از آيين نامه ها)

مراكز و مؤسسات پزشكي غير دولتي حق استفاده از پزشكان و كاركنان شاغل در بخش دولتي را در ساعات موظف اداري ندارندو بايد در زمان استخدام و يا به كارگيري كاركنان اين امر را ملحوظ نمايند و در صورتي كه به اين موضوع به هر طريق واقف شدند از ادامه كار افراد مزبور در ساعات اداري جلوگيري نموده و مراتب را به واحد محل كار كارمند اطلاع دهند در غير اين صورت مطابق مقررات اقدام خواهد شد.

ماده 14 (از آيين نامه ها)

كليه مراكز و مؤسسات درماني موظفند ضوابط مربوط به استاندارد و ارزشيابي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پيوست اين تصويب نامه را رعايت كنند در غير اين صورت مطابق مقررات با مراكز و مؤسسات متخلف رفتار خواهد شد.

ماده 15 (از آيين نامه ها)

ضوابط و مشخصات ساختماني، بهداشتي، فني، استاندارد و ارزشيابي مراكز و مؤسسات درماني تابع مقررات خاصي است كه در مورد هر يك از اين مراكز و مؤسسات به تصويب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي رسد.

ماده 16 (از آيين نامه ها)

درمانگاه مؤسسه اي است شبانه روزي كه بيماران سرپايي را مي پذيرد و بايستي حداقل داراي سه پزشك عمومي و متخصص باشد و استفاده از هر نام ديگر براي درمانگاه ممنوع است.

ماده 17 (از آيين نامه ها)

درمانگاه حق بستري نمودن بيماران را نداشته و موظفند در مورد بيماران اورژانس و مصدوم كمك هاي اوليه را انجام داده و بلافاصله بيمار را جهت درمان به مراكز درماني بستري هدايت نمايند.
تبصره 1- كمك هاي اوليه و خدمات اورژانس كمتر از بيست و چهار ساعت مجاز بوده و از اين بابت نمي توان مبلغي به عنوان تخت روز بستري دريافت نمود.
تبصره 2- درمانگاه به تناسب گستردگي و حجم كار مي تواند با تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعدادي تخت به عنوان خدمات اورژانس داشته باشد.

ماده 18 (از آيين نامه ها)

پروانه بهره برداي و مسئول فني و نرخ خدماتي درمانگاه بايستي در مدخل درمانگاه به نحوي نصب گردد كه براي مراجعه كنندگان قابل رؤيت باشد.
تبصره 1- دريافت هر گونه وجه در مقابل رسيد رسمي درمانگاه مجاز است و ثبت ريز خدمات انجام شده و وجوه دريافتي الزامي است.
تبصره 2- وجود دفتر پذيرش و ثبت مشخصات بيماران مراجعه كننده براساس ضوابط و مقررات پذيرش و مدارك پزشكي الزامي است و همچنين در مورد خدمات سرم درماني و تزريقات علاوه بر صدور قبض هاي لازم، با مشخصات زير : تاريخ، روز، نام و نام خانوادگي بيمار و پزشك تجويز كننده و علت بيماري و مشخصات تزريق كننده به تفكيك بايد در دفتر مخصوص ثبت شود.

ماده 19 (از آيين نامه ها)

هر گونه خدمات جنبي نظير امور پاراكلينيكي و داروخانه در درمانگاه منوط به داشتن مجوز و پروانه جداگانه و مسئول فني واجد شرايط آن فعاليت كه به تأييد كميسيون هاي قانوني مربوطه رسيده باشد خواهد بود.

ماده 20 (از آيين نامه ها)

درمانگاه بايستي يك قفسه داروهاي اورژانس به تناسب فعاليت درمانگاه صرفًا جهت مصرف داخلي درمانگاه داشته باشد.

ماده 21 (از آيين نامه ها)

بيمارستان مؤسسه پزشكي است كه با استفاده از امكانات تشخيصي، درماني، بهداشتي، نسبت به درمان بيماران سرپايي و بستري اقدام مي نمايد.

ماده 22 (از آيين نامه ها)

تأسيس داروخانه و واحدهاي پاراكلينيكي منطبق بر خدمات اختصاصي بيمارستان الزامي است.
تبصره 1- داروخانه بيمارستان حق نصب تابلو در خارج بيمارستان را ندارد و نيز نبايد داراي ورودي مستقل باشد.
تبصره 2- براي داروخانه و واحدهاي پاراكلينيكي موضوع اين ماده پروانه تأسيس و مسئول فني با رعايت ضوابط مربوطه به هر يك صادر خواهد شد.

ماده 23 (از آيين نامه ها)

در صورتي كه نتيجه ارزشيابي انجام شده بر اساس اعلام نواقص به طور كتبي به كليه مراكز و مؤسسات درماني موضوع اين آئين نامه در سه نوبت با فاصله زماني يك ماه (براي حداقل استاندارد قابل قبول وزارت متبوع ) اعلام شود و كليه مراكز و مؤسسات درماني موضوع اين آئين نامه آن را رفع ننمايند ادامه كار كليه مراكز و مؤسسات درماني موضوع اين آئين نامه غير مجاز مي باشد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است رأسًا نسبت به تعطيل آن اقدام نمايد. تبصره – در صورتي كه حداكثر ظرف مدت شش ماه نواقص مربوط به ارزشيابي انجام شده رفع نشود پرونده كليه مراكز و مؤسسات درماني موضوع اين آيين نامه با نظر كميسيون تشخيص امور پزشكي مربوط جهت اخذ تأييديه ابطال به مراجع ذي صلاح ارسال مي گردد.

ماده 24 (از آيين نامه ها)

كليه مراكز و مؤسسات درماني موضوع اين آئين نامه بايد در تمام ساعات شبانه روز و ايام تعطيل فعال باشد.
تبصره 1- وجود يك پزشك متخصص براي هر بخش به طور آماده علاوه بر پزشك واجد شرايط مقيم در ساعات شب الزامي است.
تبصره 2- پزشك آماده در صورت ضرورت موظف است بدون قيد شرط در محل كليه مراكز و مؤسسات درماني موضوع اين آئين نامه حاضر و نسبت به معالجه بيمار اقدام نمايد.

ماده 25 (از آيين نامه ها)

كليه مراكز و مؤسسات درماني موضوع اين آئين نامه موظفند صورتحساب بيماران را به نحوي تنظيم و تحويل نمايند كه هزينة كلية خدمات ارائه شده نظير تخت روز، حق العلاج، خدمات دارويي، پاراكلينيكي و ساير هزينه ها به تفكيك و به طور مشخص در مقابل هر يك ثبت گرديده باشد، تأييد مسئولين مالي و ممهور نمودن صورتحسابها به مهر بيمارستان الزامي است، يك نسخه از صورتحساب مذكور بايد به عنوان سابقه در پرونده بيماران ضبط گردد. تبصره – هر گونه دريافت وجه خارج از ضوابط تعيين شده به هر شكل و عنوان بدون رسيد رسمي بيمارستان غير مجاز و تخلف محسوب مي گردد.

ماده 26 (از آيين نامه ها)

كليه مراكز و مؤسسات درماني موضوع اين آئين نامه موظفند همه ماهه آمار كلي فعاليت هاي تشخيصي و درماني خود را به تفكيك فعاليت هر بخش اعم از سرپايي و بستري در فرم هايي كه نمونه آن توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه مي شود تنظيم و به وزارت مذكور ارسال دارند. تبصره – ليست پزشكان مقيم و ميهمان و آماده كليه مراكز و مؤسسات درماني موضوع اين آئين نامه بايستي با ذكر مشخصات و ساعات كار در فرم مربوطه تنظيم و همراه گزارش موضوع اين ماده ارسال شود.

ماده 27 (از آيين نامه ها)

كليه مراكز و مؤسسات درماني موضوع اين آئين نامه موظفند بيماران مبتلا به بيماري هاي واگير را در اسرع وقت طبق قانون طرز جلوگيري از بيماري هاي آميزشي و بيماري هاي واگير مصوب 1320 و اصلاحات و ملحقات آن مصوب 1347 به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معرفي نمايند.

ماده 28 (از آيين نامه ها)

كليه مراكز و مؤسسات درماني كه به نحوي از وام دولتي جهت ايجاد و يا تكميل و يا تجهيز استفاده نموده يا خواهند نمود موظفند بر اساس قراردادها و قوانين و ضوابط مربوطه به تعهدات خود عمل نمايند. تبصره – گروه هاي وام گيرنده مشمول آئين نامه اعطاي وام موضوع تبصره (19) قانون برنامه عمراني چهارم كماكان مشمول ضوابط قانوني مربوط و مفاد قرار دادهاي منعقده مي باشند.

ماده 29 (از آيين نامه ها)

كليه مراكز و مؤسسات درماني موضوع اين آئين نامه ارزشيابي شده، به استناد امتيازات مكتسبه در سه درجه (يك، دو، سه ) قرار مي گيرند، هزينه تخت روز (هتلينگ) هر بيمارستان بر اساس درجه تعيين شده در آخرين ارزشيابي، بر مبناي جدول هزينه تخت روز كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و اعلام مي گردد، پرداخت خواهد شد. رعايت هزينه تخت روز تعيين و اعلام شده به مراكز و مؤسسات درماني موضوع اين آئين نامه براي كليه بيماران توسط مراكز مزبور الزامي است.

ماده 30 (از آيين نامه ها)

مؤسسات پاراكلينيكي و درمان جنبي به مراكزي اطلاق مي گردد كه از دستگاه هاي تخصصي نظير راديولوژي، فيزيوتراپي، الكتروانسفالوگرافي، سي تي اسكن، اكوكارديوگرافي، دسترسي تست مراكز پزشكي هسته اي، راديولوژي، سونوگرافي، آزمايشگاهي و غيره استفاده مي نمايند. تبصره – ايجاد هر يك از مؤسسات تخصصي موضوع اين ماده تابع آئين نامه و مقررات خاص مربوط به خود خواهند بود.

ماده 31 (از آيين نامه ها)

استفاده كنندگان از دستگاه هاي تخصصي نظير سونوگرافي و سي تي اسكن بايستي علاوه بر داشتن مدرك پزشكي تخصصي در رشته مربوطه حداقل دورة آموزشي لازم را كه به تأييد كميته تخصصي مربوطه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد در يكي از مراكز علمي و دانشگاهي داخل يا خارج از كشور طي كرده باشند.
تبصره 1- اعضاء كميته در هر رشته مركب از سه تن از اعضاي هيأت علمي مربوط به آن رشته خواهد بود كه با حكم وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منصوب خواهد شد.
تبصره 2- كساني كه با تأييد كميته مربوط مجاز به استفاده از دستگاه تخصصي در رشته خود مي باشند نبايد از تابلو سرنسخه جداگانه استفاده نمايند.

ماده 32 (از آيين نامه ها)

از تاريخ تصويب اين آئين نامه كليه امور مذكور در آئين نامه اجرائي - مصوب 17/11/63 - هيأت وزيران موضوع قانون اجازه تأسيس مطب مصوب 18/5/62 مجلس شوراي اسلامي و ضوابط اجرايي مصوب 18/4/64 موضوع آئين نامه اجرايي - مصوب مورخ 17/11/63 به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي تعيين وابلاغ مي گردد.
تبصره- ضوابط بهداشتي و تسهيلات لازم براي بيماران در مطب تابع ضوابط و مقررات و دستور العمل هايي است كه از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين و ابلاغ مي گردد.

ماده 33 (از آيين نامه ها)

تأسيس هر نوع مطب و تغيير محل آن بايد با اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كسب پروانه باشد در غير اين صورت بلافاصله محل كار او از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعطيل و مشمول مجازات مصرح در ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني - مصوب 1334 - خواهد شد.

 

  • گروه خبری : آیین نامه سلامت
  • کد خبر : 4096
کلمات کلیدی