• 88/03/02 - 10:33
  • 12
  • زمان مطالعه : 8 دقیقه

آيين نامه بهداشت محيط

.

عنوان قانون:

متن قانون:

مقدمه (از آيين نامه ها)

هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/4/1371 بنا به پيشنهاد شماره 1320 مورخ 11/2/1370 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، در اجراى بند (2) ماده (1) قانون تشكيلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى - مصوب 3/3/1367 مجلس شوراى اسلامى - آيين‏نامه بهداشت محيط را به شرح زير تصويب نمود:
نقل از شماره 13814 – 22/5/1371 روزنامه رسمى

ماده 1 (از آيين نامه ها)

تعاريف:
الف- بهداشت محيط: بهداشت محيط عبارت است از كنترل عواملى كه در محيط زندگى به گونه‏اى روى سلامت جسمى، روانى و اجتماعى انسان تأثير مى‏گذارند.
ب- آب آشاميدنى: آب آشاميدنى آب گوارايى است كه عوامل فيزيكى، شيميايى و بيولوژيكى آن در واحد استانداردهاى مصوب باشد و مصرف آن عارضه سويى در كوتاه يا درازمدت در انسان ايجاد نكند.
پ- آلودگى آب آشاميدنى: آلودگى آب آشاميدنى عبارت است از تغيير خواص فيزيكى، شيميايى و بيولوژيكى آب به گونه‏اى كه آن را براى مصرف انسان زيان‏آور سازد.
ت- كنترل بهداشتى: منظور از كنترل بهداشتى، بازديد و بررسى وضعيت بهداشتى مراكز مشمول اين آيين‏نامه به منظور اعمال ضوابط بهداشت محيطى مى‏باشد.
ث- مراكز كاربرد پرتوهاى پونساز در پزشكى: مراكز كاربرد پرتوهاى يونساز در پزشكى مراكزى هستند كه با استفاده از پرتوهاى يونساز، زير نظر مسئولين متخصص مربوط به تشخيص يا درمان بيماريها پرداخته و شامل مراكز راديولوژى، راديوتراپى و راديوايزوتوپ مى‏باشد.
ج- اماكن عمومى: اماكن عمومى عبارت است از اماكن متبركه و زيارتگاهها، زائرسراها، هتلها، متلها، مسافرخانه‏ها، پانسيونها، آسايشگاههاى سالمندان، آرايشگاهها، حمامها، حمامهاى سونا، استخرهاى شنا، سينماها، پاركها، مراكز تفريحهاى سالم، باشگاههاى ورزشى، ترمينالها، وسايل حمل و نقل عمومى و مسافرتى، توالتهاى عمومى، گورستانها و مانند اين موارد.
چ- مراكز تهيه، توزيع، نگهدارى و فروش مواد خوردنى و آشاميدنى و بهداشتى: مراكز تهيه، توزيع، نگهدارى و فروش مواد خوردنى و آشاميدنى و بهداشتى عبارت است از كليه كارخانه‏ها، كارگاهها، سردخانه‏ها اماكن و مغازه‏هايى كه به گونه‏اى نسبت به تهيه توزيع، نگهدارى و فروش مواد خوردنى، آشاميدنى و بهداشتى اقدام مى‏نمايند.
ح- مراكز بهداشتى - درمانى: مراكز بهداشتى - درمانى عبارت است از بيمارستانها، زايشگاهها، درمانگاهها، مطبها، آزمايشگاههاى تشخيص طبى، بخشهاى تزريقات و پانسمان، آسايشگاههاى معلولين، طب هسته‏اى، فيزيوتراپيها، راديولوژيها و مانند اينها.
خ- مراكز آموزشى و تربيتى: مراكز آموزشى و تربيتى عبارت است از مدارس، آموزشگاههاى تحصيلى، حوزه‏هاى علميه، دانشكده‏ها، هنرستانها، خوابگاههاى مراكز آموزشى، پرورشگاهها، مراكز تربيتى شبانه روزى، ندامتگاهها و مهدهاى كودك.

ماده 2 (از آيين نامه ها)

هر اقدامى كه تهديدى براى بهداشت عمومى شناخته شود، ممنوع مى‏باشد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى موظف است پس از تشخيص هر مورد از مواردى كه در حيطه وظايف وزارت مى‏باشد، رأساً اقدام قانونى معمول و در ساير موارد موضوع را به مراجع ذيربط جهت انجام اقدامهاى قانونى فورى اعلام نمايد. متخلفان از مقررات بهداشت عمومى تحت پيگرد قانونى قرار خواهند گرفت.

ماده 3 (از آيين نامه ها)

آلوده كردن آب آشاميدنى عمومى ممنوع است و با متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى به منظور حفظ سلامت و بهداشت مردم مكلف است آب آشاميدنى عمومى را از نقطه آبگيرى تا مصرف از نظر بهداشتى تحت نظارت مستمر قرار دهد.
تبصره 1- وظايف و اختيارهاى سازمان حفاظت محيط زيست در پيشگيرى و جلوگيرى از آلودگى منابع آب، موضوع ماده (46) قانون توزيع عادلانه آب و آيين‏نامه‏هاى اجرايى آن همچنان قابل اجراء است.
تبصره 2- سازمانها و مؤسسه‏هاى دولتى و خصوصى تأمين كننده آب آشاميدنى عمومى موظف به رعايت همه ضوابط و معيارهاى بهداشتى اعلام شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى بوده، بايد همه اطلاعات لازم براى بررسى مورد يا موارد و تسهيلات بازديد از تأسيسات را در اختيار وزارت قرار دهند.
تبصره 3- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى به منظور كنترل آب آشاميدنى عمومى در مراحل مختلف توزيع، آزمايشگاههاى مراكز بهداشت استان و شهرستان و مراكز بهداشتى - درمانى را براى ارائه خدمات در اين زمينه تجهيز مى‏نمايد.

ماده 4 (از آيين نامه ها)

به منظور جلوگيرى از روند رو به رشد آلودگى منابع آبهاى سطحى و زيرزمينى اعم از چاهها، رودخانه‏ها، قناتها، چشمه‏ها و آب مصرفى شهر و روستا - كميته‏اى با نام «كميته حفاظت از منابع آب آشاميدنى» زير نظر استاندار با عضويت مديران و رؤساى اداره كل بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان آب منطقه‏اى استان، جهاد سازندگى استان، برنامه و بودجه استان و شركت آب و فاضلاب استان تشكيل مى‏شود - تا موارد زير را بررسى و اقدام نمايد:
1- اتخاذ تصميم راجع به خارج نمودن بعضى از منابع تأمين آب آشاميدنى از سرويس كه براساس گزارش اداره كل بهداشت محيط، آلوده شده‏اند؛ اعم از چاهها، چشمه‏ها و قناتها.
2- اتخاذ تدابير لازم جهت حفاظت از منابع آب آشاميدنى موجود براساس دستورالعملهايى كه توسط دستگاههاى ذيربط پيشنهاد مى‏شود و به تصويب كميته مى‏رسد.
3- اتخاذ تدابير لازم به منظور حفظ حريم مناطقى كه در آينده براى تأمين آب شهرها از طريق دستگاههاى ذيربط پيشنهاد مى‏شود. 4- اتخاذ تصميم در رابطه با بحرانهاى ناشى از آلودگى منابع آب و چگونگى مقابله با آنها.
تبصره- در ابتدا، اداره كل بهداشت محيط موظف است نواقصى را كه موجب آلودگى منابع آب مى‏گردد به دستگاه ذيربط اعلام كند تا رأساً نسبت به رفع آن اقدام نمايد. در صورتى كه امكانات دستگاهها براى رفع نواقص كفايت ننمايد، مراتب در كميته ياد شده مطرح خواهد شد.

ماده 5 (از آيين نامه ها)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى به منظور حفظ بهداشت عمومى مكلف است بررسيهاى لازم را در مورد تأثيرهاى هواى استنشاقى و ساير مواد موثر بر انسان معمول دارد و نسبت به ارائه توصيه‏هاى ضرورى به مراجع ذيربط اقدام نمايد.

ماده 6 (از آيين نامه ها)

مراكز كاربرد پرتوهاى يونساز در پزشكى موظف به همكارى و ارائه آمار و اطلاعات و فراهم كردن تسهيلات به منظور بررسى دزيمترى و بهسازى جهت انجام وظيفه كارشناسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى مى‏باشند. با متخلفان برابر مقررات قانونى مربوط (قانون تعزيرات) رفتار خواهد شد.

ماده 7 (از آيين نامه ها)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى مكلف است مراكز بهداشتى - درمانى، آموزشى و تربيتى، اماكن عمومى و مراكز تهيه، توزيع، نگهدارى و فروش مواد خوردنى، آشاميدنى و بهداشتى را از نظر ضوابط و مقررات بهداشت محيطى كنترل و با متخلفان از دستورالعملها و توصيه‏هاى بهداشتى وزارت، برابر مقررات قانونى مربوط (قانون تعزيرات) رفتار نمايد.

ماده 8 (از آيين نامه ها)

مراجع صادركننده پروانه كسب مراكز تهيه، توزيع، نگهدارى و فروش مواد خوردنى، آشاميدنى و بهداشتى و اماكن عمومى موظفند ضمن رعايت ضوابط مربوط به خود مقررات و توصيه‏هاى اعلام شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى را نيز در اين زمينه رعايت نموده و قبل از صدور »پروانه كسب« نظريه بهداشتى از اين وزارتخانه كسب نمايند.

ماده 9 (از آيين نامه ها)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى علاوه بر وظيفه قانونى مبارزه با ناقلان بيماريها، عهده‏دار نظارت بر امر مبارزه با بندپايان، جوندگان و حيوانهاى ناقل بيماريها نيز مى‏باشند. مراجع ذيربط ملزم به رعايت دستورالعملهاى بهداشت محيطى اين وزارتخانه در اين موارد هستند.

ماده 10 (از آيين نامه ها)

به منظور پيشگيرى از شيوع بيماريهاى منتقل شده به وسيله بندپايان و حيوانهاى ناقل بيمارى، همچنين جلوگيرى از آلودگى محيط به سموم و مواد شيميايى، در صورت امكان روشهاى مبارزه از طريق بهسازى محيط ارجح بوده و دستگاههاى اجرايى ذيربط موظف به بهسازى كانونهاى جلب و تكثير بندپايان و حيوانهاى ناقل برابر توصيه‏ها و دستورالعملهاى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى مى‏باشند. تبصره - شهرداريها مكلفند در تنظيم روشهاى جمع‏آورى، حمل و نقل زباله شهر و ساير خدمات شهرى، دستورالعملها و توصيه‏هاى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى ساير مراجع ذيربط را رعايت نمايند.

ماده 11 (از آيين نامه ها)

صدور مجوز ورود و ترخيص و كنترل بهداشتى هر نوع دام و فرآورده‏هاى خام دامى با توجه به نص مواد (2)، (3)، (4)، (7)، (8) قانون سازمان دامپزشكى كشور - مصوب 1350 - كه مؤخر بر قانون مواد خوردنى و بهداشتى است على‏الاطلاق و در تمام مراحل اعم از توليد، توزيع و عرضه از لحاظ پيشگيرى و مبارزه با بيماريهاى دامى و بيماريهاى مشترك بين انسان و دام بر عهده سازمان دامپزشكى مى‏باشد.
طبيعى است چنانچه عرضه فرآورده‏هاى خام دامى موجب بيماريهاى مختص انسان شود، همچنين مواردى كه در فرآورده‏هاى خام دامى تغييراتى داده شود كه مواد حاصل شده، فرآورده خام دامى تلقى نگردد، مسئوليت كنترل بهداشتى بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى است كه مطابق قانون مواد خوردنى و بهداشتى - مصوب 1346 - و اصطلاحات آن انجام خواهد شد.

ماده 12 (از آيين نامه ها)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى از طريق شبكه‏هاى بهداشتى، درمانى و خانه‏هاى بهداشت در روستاها ضمن آموزش گسترده با بسيج مردم و جلب همكارى بين بخشى در زمينه مسايل بهداشت محيطى از قبيل جمع‏آورى، حمل و دفع بهداشتى زباله، دفع بهداشتى مدفوع و كود حيوانى، بهسازى معابر و جداسازى محل نگهدارى دام و پرندگان از محل سكونت، نظارت و پيگرى لازم را معمول داشته، همچنين در جهت بهسازى منابع و كنترل كيفى آب آشاميدنى، جمع‏آورى و دفع بهداشتى فاضلابها، كنترل اماكن عمومى و مراكز تهيه، توزيع، نگهدارى و فروش مواد غذايى اقدام نمايد.

  • گروه خبری : آیین نامه سلامت
  • کد خبر : 4168
کلمات کلیدی