• 87/12/19 - 13:33
  • 9
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

دستورالعمل نحوه تامین کمک هزینه­های درمانی به بیماران ارجاعی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه­های تابعه

٠

دستورالعمل نحوه تامین کمک هزینه­های درمانی به بیماران ارجاعی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه­های تابعه
 
ماده 1-  به منظور جلوگیری از مراجعات مکرر به مرکز و تکریم ارباب رجوع و تمرکززدایی بلافاصله پس از پایان سفر مقام محترم ریاست جمهوری کمیته­ای به شرح مندرج در این دستورالعمل در هر دانشگاه تشکیل و نسبت به رسیدگی به تقاضای مربوط به بخش درمان اقدام می­نماید.
 
ماده 2- اعضای کمیته دانشگاهی به شرح زیر می­باشند:  
1-      معاون درمان (رییس)
2-      معاون پشتیبانی
3-      مدیر روابط عمومی
4-      مدیر دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات
تبصره:  نامه­ها و درخواست­های مردمی مرتبط به وزارت بهداشت بلافاصله از ستاد رسیدگی به نامه­های مردمی مستقر در استان تحویل کمیته مزبور می­گردد.
 
ماده 3-  پس از وصول درخواستها معاونت درمان دانشگاه موظف است با تشکیل کار گروهی متشکل از کارشناس درمان (دبیر) کارشناس مالی (به معرفی معاونت پشتیبانی) و کارشناس روابط عمومی (با معرفی مدیر روابط عمومی دانشگاه) و کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات با معرفی مدیر دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات، کلیه نامه­ها را ظرف حداکثر 15 روز رسیدگی نماید و به نتیجه برساند.
تبصره:  این کمیته صرفاً در چارچوب سفر ریاست محترم جمهوری زیر نظر ریاست دانشگاه فعالیت می­نماید.
 
ماده 4-  کارگروه مزبور در ماده سوم، نتیجه اقدامات خود را ظرف مدت مقرر به کمیته دانشگاهی موضوع ماده 2 گزارش می­نماید و این کمیته در مواردی که کار گروه مزبور به نتیجه نهایی نرسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
 
ماده 5-  در درمان بیماران اولویت درمان در شهرستان محل اقامت و سپس به ترتیب مرکز دانشگاهی و نهایتاً ارجاع به مراکز مجهزتر است، کلیه ارجاعات به بخش دولتی – دانشگاهی خواهد بود.
 
ماده 6-  درمان بیماران براساس پروتکل اعلامی وزارت بهداشت خواهد بود و در مواقعی که پروتکل درمانی هنوز تدوین نشده است، درمان پیشنهادی توسط هیأت علمی معتمد کمیته دانشگاهی تعیین خواهد شد.
 
ماده 7-  هزینه مازاد بر تعهدات بیمه به شرح زیر اقدام خواهد شد:
-          فرانشیز و هزینه تا دو میلیون ریال رأساً توسط دانشگاه تقبل خواهد شد.
-          درهزینه مازاد بر دو میلیون ریال پس از انجام خدمات مربوطه فهرست بیماران با ذکر نوع خدمت دریافتی و هزینه مازاد بر بیمه به وزارت بهداشت اعلام می­شود، وزارت بهداشت، مواردی را که در چارچوب اعتبارات متمرکز قابل تأمین است رأسأ نسبت به تأمین اعتبار اقدام خواهد کرد و در سایر موارد هزینه­ها را به معاونت اجرایی ریاست جمهوری اعلام و این معاونت هزینه­ها را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت خواهد کرد.
 
ماده 8 -  این دستورالعمل در 8 ماده و 2 تبصره به تصویب معاون اجرایی رییس جمهور و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است.
  • گروه خبری : آیین نامه سلامت
  • کد خبر : 2923
کلمات کلیدی