• 98/07/14 - 15:27
  • 6
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
دانشکده علوم پزشکی خمین؛

چهارمین جلسه کارگروه مهندسی مشاغل کلان منطقه آمایشی ۶ کشوری به میزبانی خمین

چهارمین جلسه کارگروه مهندسی مشاغل کلان منطقه آمایشی ۶ کشوری به میزبانی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خمین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی خمین چهارمین جلسه کارگروه مهندسی مشاغل کلان منطقه آمایشی ۶ کشوری (زنجان، قزوین، البرز، اراک، قم، ساوه و خمین) به میزبانی  دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خمین برگزار شد.

سرپرست دانشکده علوم پزشکی خمین در این نشست گفت: این کارگروه با هدف رفع ابهامات از قوانین و مقررات و رسیدن به وحدت رویه در عملکرد مهندسی مشاغل و همکاری با مرکز در ارائه پیشنهاد و ارسال نظرات مرتبط درخواستی مرکز توسعه مانند بازنگری ضوابط انتخاب و انتصاب مدیران و سایر موارد می‌باشد.

دکتر دیده دار در ادامه با اشاره به اینکه مهندسی مشاغل بیشتر با منافع پرسنل ارتباط دارد و پرسنل هم سرمایه های اصلی سازمان محسوب می شوند گفت: اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل با توجه به آئین نامه ها و مقررات مربوطه ، معرفی کارکنان جهت شرکت در دوره های آموزشی مورد نیاز و تهیه شناسنامه آموزشی جهت آنان و هماهنگی با وزارت متبوع در خصوص تعیین دوره های شغلی اختصاصی از وظایف اصلی گروه مهندسی مشاغل می باشد.

در این جلسه نحوه انتخاب و انتصاب مدیران سطوح پایه، میانی و ارشد مورد بررسی قرار گرفت.

  • گروه خبری : اخبار دانشگاه ها,اخبار دانشگا ه ها
  • کد خبر : 195726
کلمات کلیدی