از طريق شماره 30006115 مي توانيد براي ما پيامك ارسال كنيد:

 از اين طريق مي توانيد سئوالات كوتاه خود را بپرسيد و جواب آن را دريافت كنيد.
 از اين طريق مي توانيد در مسابقات و نظرسنجي هاي وزارت متبوع شركت كنيد.
 از اين طريق مي توانيد در قرعه كشي هاي مناسبتي وزارت متبوع شركت كنيد.
 
همچنين؛
 
 از طريق اين شماره، آموزش هاي مهم فرهنگ سلامتي را دريافت خواهيد كرد.
 از طريق اين شماره، از برنامه ها و همايش هاي مهم مرتبط مطلع خواهيد شد.
 از طريق اين شماره، موضوعات مهم مناسبتي سازمان را دريافت خواهيد كرد.
 
پس؛
 
     اين شماره را به ياد بسپاريد:
30006115
روابط عمومي
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي