افتخارات

تاریخ

رتبه

جشنواره

بهمن 1391

اول در بخش اطلاع رسانی

نخستین جشنواره خدمات الکترونیک سلامت

1391

سوم در بخش خدمات تعالی

سومین جشنواره ارزیابی وبگاه های حاکمیتی

اردیبهشت 1388

دوم در بخش پروژه

سومین همایش ملی روابط عمومی های دستگاه های اجرایی

اردیبهشت 1388

دوم در بخش اجرای آیین نامه روابط عمومی

سومین همایش ملی روابط عمومی های دستگاه های اجرایی

اردیبهشت 1388

سوم در بخش پایگاه اطلاع رسانی

سومین همایش ملی روابط عمومی های دستگاه های اجرایی

بهمن 1387

برگزیده

نمایشگاه سی سال عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران

آبان 1387

برگزیده

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری های کشور

تیر1387

رتبه سوم در بخش کتاب

چهارمین جشنواره انتشارات روابط عمومی های کشور

اسفند 1385

اول در بخش کتاب

سومین جشنواره انتشارات روابط عمومی کشور