• 97/11/08 - 11:38
  • 17
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه
با حکم معاون پرستاری وزارت بهداشت؛

دبیر و دبیران علمی و اجرایی ششمین کنگره ملی اخلاق پرستاری کشور منصوب شدند

 
 
دکتر مریم حضرتی در احکامی جداگانه دکتر عباس عباس زاده، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بم را به عنوان دبیر، دکتر فریبا برهانی، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بم را به عنوان دبیر علمی و دکتر نیلوفر ظفرنیا، رییس دانشکده پرستاری و مامایی این دانشگاه را نیز به عنوان دبیر اجرایی ششمین کنگره ملی اخلاق پرستاری کشور منصوب کرد. 
 
به گزارش وبدا، متن این احکام به شرح زیر است:
 
جناب آقای دکتر عباس عباس زاده، سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بم 
 
با عنایت به سیاست های کلی وزارت بهداشت در خصوص اهتمام جدی به ارتقای اخلاق حرفه ای و مراقبت های معنوی و با توجه به اهمیت نهادینه کردن اخلاق به عنوان پایه ای در ارائه مراقبت های پرستاری و حفظ کرامت مددجویان و نظر به مراتب تعهد ، تجربیات و سوابق ارزشمند علمی و اجرایی جنابعالی  به موجب این حکم به عنوان "دبیر ششمین کنگره ملی اخلاق پرستاری کشور در دانشگاه علوم پزشکی بم" منصوب می شوید. امیدوارم با استعانت از درگاه باریتعالی و همکاری با سایر اعضا و اندیشمندان پرستاری، در راستای تحقق اهداف کنگره موفق و موید باشید.  
 
 
سرکار خانم دکتر فریبا برهانی، معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم
 
با عنایت به سیاست های کلی وزارت بهداشت در خصوص اهتمام جدی به ارتقای اخلاق حرفه ای و مراقبت های معنوی و با توجه به اهمیت نهادینه کردن اخلاق به عنوان پایه ای در ارائه مراقبتهای پرستاری و حفظ کرامت مددجویان و نظر به مراتب تعهد ، تجربیات و سوابق ارزشمند علمی و اجرایی جنابعالی  به موجب این حکم به عنوان "دبیر علمی ششمین کنگره ملی اخلاق پرستاری کشور در دانشگاه علوم پزشکی بم" منصوب می شوید. امیدوارم با استعانت از درگاه باریتعالی و همکاری با سایر اعضا و اندیشمندان پرستاری، در راستای تحقق اهداف کنگره موفق و موید باشید.
 
 
سرکار خانم دکتر نیلوفر ظفر نیا، رییس محترم دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم
 
با عنایت به سیاست های کلی وزارت بهداشت در خصوص اهتمام جدی به ارتقای اخلاق حرفه ای و مراقبت های معنوی و با توجه به اهمیت نهادینه کردن اخلاق به عنوان پایه ای در ارائه مراقبت های پرستاری و حفظ کرامت مددجویان و نظر به مراتب تعهد، تجربیات و سوابق ارزشمند علمی و اجرایی جنابعالی  به موجب این حکم به عنوان "دبیراجرایی ششمین کنگره ملی اخلاق پرستاری کشور در دانشگاه علوم پزشکی بم" منصوب می شوید. امیدوارم با استعانت از درگاه باریتعالی و همکاری با سایر اعضا و اندیشمندان پرستاری، در راستای تحقق اهداف کنگره موفق و موید باشید.
 
پرستاری کشور در دانشگاه علوم پزشکی بم" منصوب می شوید. امیدوارم با استعانت از درگاه باریتعالی و همکاری با سایر اعضا و اندیشمندان پرستاری ، در راستای تحقق اهداف کنگره موفق و موید باشید.
  • گروه خبری : آخرین اخبار,انتصابات
  • کد خبر : 186260
کلمات کلیدی