هفته دفاع مقدس؛ خداوند طبیب است و تو یاری مهربان هستی

هفته دفاع مقدس؛ خداوند طبیب است و تو یاری مهربان هستی