تاريخچه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 

از سال 1290 شمسي تاكنون حدود 212 قانون در رابطه با بخش سلامت به تصويب مجلس رسيده است. در اين نوشتار اهم آنها را ذكر نموده و اشاره مختصري به اهداف و آثار آنها خواهد شد.

 

ساختار و تشكيلات:

اداره امور درمان كشور تا سال 1320 توسط اداره كل صحيه (بهداري) وابسته به وزارت داخله (كشور) بود. به موجب ماده 3 قانون اصلاح بودجه سال 1320 كه در هشتم آبان ماه آن سال به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد اداره كل بهداري به وزارت بهداري تبديل شد متن ماده 3 قانون مزبور به شرح زير است.

 

ماده 3: تبديل اداره كل بهداري به وزارت بهداري و اداره كل كشاورزي به وزارت كشاورزي و ضميمه شدن سازمان اداره كل انتشارات و تبليغات به وزارت فرهنگ سازمان اداره امنيه به وزارت كشور ار روز سي‌ام شهريور ماه 1320 تصويب شد.

 

قبل از تصويب قانون مزبور در سي‌ام شهريور ماه 1320 اسماعيل مرآت توسط محمدعلي فروغي نخست وزير وقت در ضمن معرفي كابينه به مجلس شوراي ملي به عنوان وزير بهداري تعيين شد.

 

در 27 اسفند ماه 1351 براي تأمين خدمات درماني كاركنان دولت، قانوني تحت عنوان «خدمات درماني مستخدمين دولت» تصويب شد. به موجب ماده 2 اين قانون، سازماني تحت عنوان سازمان تأمين خدمات درماني تشكيل شد و در سال 1352 اساسنامه اين سازمان به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

 

در سال 1353 (1/5/1353) به منظور فراهم آوردن و گسترش خدمات رفاهي تشكيل وزارت رفاه اجتماعي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و به موجب بند الف ماده 1 اين قانون وظيفه تأمين بيمه درمان همگاني به اين وزارتخانه محول گرديد و به موجب بند ج ماده 2 اين قانون، سازمان تأمين خدمات درماني مستخدمين دولت از وزارت بهداري منتزع و به اين وزارت وابسته شد.

 

در سال 1354 (3/4/1354) به منظور اجرا، تعميم و گسترش بيمه‌هاي اجتماعي با تصويب مجلس شوراي اسلامي سازمان تأمين اجتماعي تشكيل شد.

 

در سال 1355 (16/4/1355) با ادغام وزارت رفاه اجتماعي در وزارت بهداري، وزارتخانه جديد تحت عنوان وزارت بهداري و بهزيستي تأسيس شد.

هدف از تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي يكپارچگي خدمات بهداشتي درماني و بيمه خدمات درماني بود متن ماده 2 اين قانون را كه بيانگر هدف فوق است.

 

ماده 2: كليه وظايف و اختيارات و مسئوليت‌هاي وزير و وزارت رفاه اجتماعي و وزير  و وزارت بهداري با كاركنان و اعتبارات و دارايي و تعهدات آنها حسب مورد به وزير و وزارت بهداري و بهزيستي محول و منتقل شد.

 

انجام تكاليف و خدماتي كه در زمينه بهداشتي و بهزيستي به وسيله وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي ديگر اجرا مي‌شود به پيشنهاد وزارت بهداري و بهزيستي و تصويب هيأت وزيران به عهده وزير يا وزارت متبوع تشكيلات فوق‌الذكر محول بوده است حسب مورد به وزير و وزارت بهداري و بهزيستي محول شد.

 

وظايف اجرايي اين وزارتخانه در تاريخ 10/5/1355در استان‌ها به موجب ماده 3 همين قانون به سازمان‌هاي منطقه‌اي بهداري و بهزيستي محول شد.

 

چنان‌كه ملاحظه مي‌شود با تصويب اين قانون توليت امور بهداشت و درمان و تأمين اجتماعي (بيمه‌اي و حمايتي) از جمله بيمه خدمات درماني به صورت يكپارچه در حوزه اختيار وزارتخانه واحدي تحت عنوان وزارت بهداري و بهزيستي بوده است.

 

لازم است يادآوري نمايم كه در اين سال‌ها واحدهاي بهداشتي درماني از جمله بيمارستان‌ها علاوه بر بخش دولتي عمدتاً توسط جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران (هلال احمر)، سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي، دانشكده‌هاي علوم پزشكي، وزارت بهداري و بهزيستي، بنيادها و مؤسسات خيريه اداره مي‌شدند.

 

بنابراين در سال 1357 كه سال پيروزي انقلاب شكوهمند ايران است توليت امور بهداشت، درمان و تأمين اجتماعي از جمله بيمه خدمات درماني يا وزارت بهداري و بهزيستي و مديريت واحدهاي بهداشتي درماني از جمله بيمارستان‌ها با دستگاه‌هاي فوق‌الذكر بود.

 

پس از پيروزي انقلاب مطابق مصوبات شوراي انقلاب، بيمارستان‌هاي وابسته به جمعيت هلال احمر، سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي و بيمارستان‌هاي وابسته به بنيادها به وزارت بهداري و بهزيستي منتقل شدند.

 

در سال 1359 (24/3/1359) با تصويب شوراي انقلاب سازمان بهزيستي به صورت سازماني مستقل و از تركيب معاونت بهزيستي وزارت بهداري و بهزيستي، كميته امداد امام (ره)، بنياد شهيد و سازمان تربيتي شهرداري تهران تشكيل گرديد و اداره آن به عهده وزير مشاور و رئيس سازمان بهزيستي محول شد.

 

در سال‌هاي بعد كميته امداد امام و بنياد شهيد نيز از سازمان بهزيستي منتزع و مؤسسات مستقلي شدند.

 

در سال 1359 (10/12/1359) با توجه به تشكيل سازمان بهزيستي، نام وزارت بهداري و بهزيستي نيز به وزارت بهداري تغيير يافت البته شرح وظايف اين وزارت بهداري فراتر از وزارت بهداري قبل از سال 1352 بود. وزارت بهداري اخير كليه وظايف بهداري و بهزيستي را به استثناي وظايف معاونت بهزيستي عهده‌دار بود.

 

در سال 1363 (16/10/1363) مطابق مصوب مجلس شوراي اسلامي، سازمان بهزيستي به وزارت بهداري ملحق و نام وزارت بهداري به وزارت بهداري و بهزيستي تبديل شد.

 

در سال 1364 به منظور استفاده مطلوب و هماهنگ از امكانات پزشكي كشور در جهت تأمين و تعميم بهداشت و درمان و بهزيستي و آموزش و پژوهش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تشكيل شد و به موجب اين قانون كليه اختيارات وزير بهداري و بهزيستي و آن قسمت از وظايف و اختيارات وزير فرهنگ و آموزش عالي كه در ارتباط با امور بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش پزشكي بود به وزير اين وزارتخانه محول شد.

 

تشكيلات و وظايف اين وزارتخانه در سال 1367 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.

 

در سال 1373 (4/8/1373) با تصويب قانون بيمه همگاني سازمان بيمه خدمات درماني وابسته به وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي تشكيل شد.

 

در سال 1383 (21/3/1383) با تصويب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي كليه وظايف تأمين اجتماعي (بيمه‌اي و حمايتي) از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منفك و به وزارت اخير داده شد. وابستگي سازمان‌هاي بهزيستي، خدمات درماني و تأمين اجتماعي نيز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به وزارت جديدالتأسيس منتقل شد.

 

اسامي وزراي بهداري از بدو تاسيس وزارت بهداري به ترتيب تشكيل كابينه‌ها از بدو تاسيس تا امروز با ذكر نام وزير بهداري و تاريخ وزارت و نام رئيس دولت

1-   آقاي دكتر علي اصغرخان مودب‌الدوله وزير صحيه و امور خيريه در كابينه ميرزاسيد ضياءالدين طباطبايي تاريخ 5 اسفند 1299 شمسي

2-      آقاي دكتر علي اصغرخان مودب‌الدوله وزير صحيه و امور خيريه در كابينه ميرزاسيد ضياءالدين طباطبايي تاريخ 4خرداد 1300 شمسي

3-      آقاي ميرزاحسن خان حكيم‌الدوله وزير صحيه و امور خيريه در كابينه قوام‌السلطنه تاريخ 14 خرداد 1300 شمسي

4-      آقاي اسماعيل مرآت با عنوان وزير بهداري در كابينه محمد علي فروغي تاريخ 30 شهريور 1320 شمسي

5-      آقاي باقر كاظمي با عنوان وزير بهداري در كابينه دوم محمد علي فروغي تاريخ 13 آذر 1320 شمسي

6-      آقاي علي اصغر حكمت با عنوان وزير بهداري در كابينه سوم محمد علي فروغي تاريخ 11 اسفند 1320 شمسي

7-      آقاي علي اصغر حكمت با عنوان وزير بهداري در كابينه علي سهيلي تاريخ 18 اسفند 1320 شمسي

8-      آقاي دكتر اسمعيل مرزبان با عنوان وزير بهداري در كابينه احمد قوام تاريخ 18 مرداد 1321 شمسي

9-      آقاي نصراله انتظام با عنوان وزير بهداري در كابينه ترميم شده احمد قوام تاريخ 1 بهمن 1321 شمسي

10-   آقاي امان اله اردلان با عنوان وزير بهداري در كابينه دوم علي سهيلي تاريخ 28 بهمن 1321 شمسي

11-   آقاي دكتر قاسم غني با عنوان وزير بهداري در كابينه محمد ساعد تاريخ 8 فروردين 1323 شمسي

12-   آقاي دكتر لقمان‌الملك «سعيد مالك» وزير بهداري در كابينه دوم محمد ساعد تاريخ 17 فروردين 1323 شمسي

13-   آقاي دكتر منوچهر اقبال كفيل وزارت بهداري در كابينه سوم محمد ساعد تاريخ 15 شهريور 1323 شمسي

14-   آقاي دكتر لقمان‌الملك «سعيد مالك» وزير بهداري در كابينه مرتضي قلي بيات تاريخ 5 آذر 1323 شمسي

15-   آقاي دكتر اسماعيل مرزبان با عنوان وزير بهداري در كابينه ابراهيم حكيمي تاريخ 12 ارديبهشت 1324 شمسي

16-    آقاي دكتر سعيد مالك با عنوان وزير بهداري در كابينه محسن صدر تاريخ 26 تير 1324 شمسي

17-   آقاي دكتر سعيد مالك با عنوان وزير بهداري در كابينه دوم ابراهيم حكيمي تاريخ 13 آبان 1324 شمسي

18-   آقاي دكتر منوچهر اقبال با عنوان وزير بهداري در كابينه احمد قوام تاريخ 25 بهمن 1324 شمسي

19-   آقاي دكتر مرتضي يزدي با عنوان وزير بهداري در كابينه احمد قوام تاريخ 10 مرداد 1325 شمسي

20-   آقاي دكتر منوچهر اقبال با عنوان وزير بهداري در كابينه احمد قوام تاريخ 22 شهريور 1326 شمسي

21-   آقاي دكتر منوچهر اقبال با عنوان وزير بهداري در كابينه احمد قوام تاريخ 22 شهريور 1326 شمسي

22-   آقاي دكتر سعيد مالك با عنوان وزير بهداري در كابينه سوم ابراهيم حكيمي تاريخ 6 دي ماه 1326 شمسي

23-   آقاي دكتر اعلم‌الملك (عباس ادهم) با عنوان وزير بهداري در كابينه عبدالحسين هژير تاريخ 1 تير 1327 شمسي

24-   آقاي دكتر اميراعلم با عنوان وزير بهداري در كابينه چهارم محمد ساعد تاريخ 25 آبان 1327 شمسي

25-   آقاي دكتر عباس ادهم با عنوان وزير بهداري در كابينه ترميم شده محمد ساعد تاريخ 16 اسفند 1328 شمسي

26-    آقاي محمد علي وارسته با عنوان وزير بهداري در كابينه علي منصور تاريخ 14 فروردين 1329 شمسي

27-   آقاي دكتر جهانشاه صالح با عنوان وزير بهداري در كابينه سپهبد حاج علي رزم‌آراء تاريخ 6 تير 1329 شمسي

28-   آقاي دكتر عباس نفيسي با عنوان كفيل وزارت بهداري در كابيه حسين علاء تاريخ 16 اسفند 1330 شمسي

29-   آقاي دكتر حسن ادهم با عنوان وزير بهداري در كابينه ترميم شده دكتر محمد مصدق تاريخ 12 ارديبهشت 1330 شمسي

30-   آقاي دكتر محمدعلي ملكي يزدي با عنوان وزير بهداري در كابينه ترميم شده دكتر محمد مصدق تاريخ 11 مهر 1330 شمسي

31-   آقاي دكتر صبار فرمانفرمائيان كفيل وزارت بهداري در كابينه دوم دكتر محمد مصدق تاريخ 4 مرداد 1331 شمسي

32-   آقاي دكتر محمدعلي ملكي يزدي وزير بهداري در كابينه ترميم شده دكتر محمد مصدق تاريخ 18 تير 1332 شمسي

33-   آقاي دكتر جهانشاه صالح با عنوان وزير بهداري در كابينه سپهبد فضل‌اله زاهدي تاريخ 28 مرداد 1332 شمسي

34-   آقاي دكتر جهانشاه صالح با عنوان وزير بهداري در كابينه دوم سپهبد فضل‌اله زاهدي تاريخ 2 ارديبهشت 1333 شمسي

35-   آقاي دكتر جهانشاه صالح با عنوان وزير بهداري در كابينه دوم حسين علاء تاريخ 17 فروردين 1334 شمسي

36-   آقاي دكتر جهانشاه صالح با عنوان وزير بهداري در كابينه سوم حسين علاء تاريخ 23 خرداد 1335 شمسي

37-   آقاي دكتر عبدالحسين راجي با عنوان وزير بهداري در كابينه دكتر منوچهر اقبال تاريخ 15 فروردين 1336 شمسي

38-   آقاي دكتر جهانشاه صالح با عنوان وزير بهداري در كابينه ترميم شده دكتر منوچهر اقبال تاريخ 29 اسفند 1338 شمسي

39-   آقاي دكتر جهانشاه صالح  با عنوان وزير بهداري در كابينه مهندس جعفر شريف امامي تاريخ 9 شهريور 1339 شمسي

40-   آقاي دكتر جواد آشتياني با عنوان وزير بهداري در كابينه دوم مهندس جعفر شريف امامي تاريخ 20 اسفند 1339 شمسي

41-  آقاي دكتر عبدالحسين طبا وزير بهداري در كابينه علي اميني انتخاب شد و از قبول مقام وزارت خودداري نمود«16 ارديبهشت 1340» و علي اميني آقاي دكتر رياحي را در 13/3/1340 بجاي ايشان معرفي نمود.

42-   آقاي دكتر ابراهيم رياحي با عنوان وزير بهداري در كابينه اسداله علم تاريخ 28 تير 1341 شمسي

43-   آقاي دكتر ابراهيم رياحي با عنوان وزير بهداري در كابينه دوم اسداله علم تاريخ 30 بهمن 1341 شمسي

44-   آقاي دكتر ابراهيم رياحي با عنوان وزير بهداري در كابينه سوم اسداله علم تاريخ 30 مهر 1342 شمسي

45-   آقاي دكتر جمشيدآموزگار با عنوان وزير بهداري در كابينه حسنعلي منصور تاريخ 17 اسفند 1342 شمسي

46-    آقاي دكتر جمشيدآموزگار با عنوان وزير بهداري در كابينه اميرعباس هويدا تاريخ 7 بهمن 1343 شمسي

47-   دكتر منوچهر شاهقلي با عنوان وزير بهداري در كابينه اميرعباس هويدا تاريخ 1343 شمسي

48-   دكتر كاظم سامي از 28/11/1357 تا 15/8/1358

49-   دكتر موسي زرگر از 28/8/1358 تا 31/4/1359

50-   دكتر هادي منافي از 21/6/1359 تا 24/5/1363

51-   دكتر سيدعليرضا مرندي از 25/5/1363 تا 7/6/1368

52-   دكتر ايرج فاضل از 8/6/1368 تا 23/10/1369

53-   دكتر رضا ملك‌زاده از 22/1/0/1369 تا 27/5/1372

54-   دكتر سيدعليرضا مرندي از 27/5/1372 تا 1/6/1376

55-   دكتر محمد فرهادي از 1/6/1376  تا 1/6/1380

56-   دكتر مسعود پزشكيان از 1/6/1380 تا 2/6/1384

57-    دكتر كامران باقري لنكراني از 3/6/1384 تا 14/06/1388

58-   دكتر مرضيه وحيد دستجردي 14/06/1388 تا 07/10/1391

59-   دكتر حسن طريقت منفرد 07/10/1391 تا 24/05/1392

60-    دكتر سيدحسن هاشمي از 24/05/1392 تا 13/10/1397

61- دکتر سعید نمکی از 13/10/1397 تاکنون

 

مأموریت :

فراهم آوردن موجبات تأمین بهداشت و درمان كليه افراد كشور از طريق تعميم و گسترش خدمات بهداشتي، درماني و آموزشي.

 

اهداف :

الف) بهداشت :

1. ارتقاء سطح خدمات بهداشتي كشور

2. توسعه اقدامات پيشگيري از بروز معلوليت هاي جسمي و رواني

3. افزايش خدمات قابل ارائه در نظام شبكه هاي سلامت كشور

4. توسعه و تشديد كنترل بهداشتي اماكن عمومي و مراكز تهيه و توزيع و فروش و نگهداري مواد غذايي

5. توسعه عمليات بهداشت محيط در روستاها

6. توسعه فعاليت هاي مربوط به تأمین آب آشاميدني سالم در روستاها

7. توسعه خدمات دندانپزشكي در مناطق شهري و روستايي

8. بهبود تغذيه مادران باردار و زنان شيرده و كنترل رشد كودكان

9. ارتقاء كيفيت تغذيه اي كشور

ب) درمان :

1. افزايش موجبات دستيابي جامعه به امكانات درماني

2. ايجاد تناسب در سطوح خدمات درمان عمومي، تخصصي و فوق تخصصي كشور

3. جلوگيري از مصرف بي رويه دارو

4. تأمین موجبات ارتقاء سطح علمي و تخصص پزشكان و بازآموزي جامعه پزشكي

5. افزايش كارايي مراكز درمان شيري و استفاده بهينه از ظرفيت ها و منابع انساني

6. تأمین موجبات و مشاركت فعاليت بخش غيردولتي در سرمايه گذاري ها

ج) آموزش و پژوهش پزشكي :

1. تقويت جنبه هاي فرهنگي دانشجويان و تعميق معرفت ديني و ارزش اسلامي در آنان

2. افزايش مشاركت مردم در توسعه آموزش و پژوهش

3. انطباق محتواي برنامه هاي درسي رشته هاي مختلف آموزشي با نيازهاي جامعه و مقتضيات ناشي از توسعه علوم و فناوري

4. بهبود شاخص هاي كيفي و كمي آموزش به ويژه در آموزش هاي كارشناسي ارشد و بالاتر

5. فراهم نمودن فرصت هاي يكسان براي دسترسي داوطلبان مستعد به آموزش

6. توسعه وظايف و اختيارات هیأت هاي امناء دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي دولتي

7. توأم ساختن آموزش با پژوهش در كليه سطوح آموزشي

8. بهبود شاخص هاي كيفي و كمي تحقيقات

 

شر ح وظايف :

-          تدوين و ارائه سياست ها، تعيين خط مشي ها و برنامه ريزي براي فعاليت هاي مربوط به تربيت نيروي انساني گروه پزشكي، پژوهشي، خدمات بهداشتي- درماني، دارويي، بهزيستي و تأمین اجتماعي

-          تأمین بهداشت عمومي و ارتقاء سطح آن از طريق اجراي برنامه هاي بهداشتي، خصوصاً در زمينه سلامت محيط، مبارزه با بيماري ها، تغذيه و تنظيم خانواده، سلامت دهان و دندان، آموزش بهداشت عمومي، بهداشت كار، بهداشت مدارس و شاغلين با تأکید بر اولويت مراقبت هاي بهداشتي اوليه، به ويژه بهداشت مادران و كودكان با همكاري و هماهنگي دستگاه هاي ذيربط

-          ايجاد نظام هماهنگ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و گسترش شبكه تلفيقي بهداشت و درمان

-          تعيين رشته ها و مقاطع تحصيلي مورد نياز كشور جهت تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اجراي برنامه هاي تربيت نيروي انساني گروه پزشكي در جهت نيل به خودكفائي

-          انجام تحقيقات بنيادي و كاربردي در جميع رشته هاي پزشكي و زمينه هاي بهداشتي و درماني و نيز ايجاد گسترش مؤسسات و واحدهاي پژوهش پزشكي و نظارت بر پژوهش ها و هماهنگ ساختن برنامه هاي مؤسسات تحقيقات پزشكي

-          برنامه ريزي به منظور توزيع متناسب و عادلانه نيروي انساني و ساير امكانات (آموزش پزشكي و تسهيلات بهداشتي و درماني) كشور با تأکید بر اولويت برنامه هاي بهداشتي و رفع نياز مناطق محروم و نيازمند

-          فراهم نمودن تسهيلات لازم براي برخورداري همگان از خدمات درماني در حدود امكانات از طريق ايجاد و گسترش مراكز درماني دولتي و بهبود استاندارد آنها و استفاده از همكاري مؤسسات خيريه و بخش خصوصي و انواع بيمه هاي درماني

-          تأمین منابع مالي با بهره گيري از اعتبارات مردمي، حق بيمه، درآمدهاي اختصاصي و كمك ها و مشاركت مردمي

-          تأمین و ارائه خدمات لازم به معلولين جسمي، ذهني و اجتماعي و انجام اقدامات حمايتي براي كودكان در سنين قبل از دبستان و سالمندان و خانواده و افراد بي سرپرست نيازمند و تشويق و ترغيب افراد خير و مؤسسات خصوصي جهت ارائه خدمات مذكور

-          تأمین و ارائه خدمات لازم به معلولين جسمي، ذهني و اجتماعي و انجام اقدامات حمايتي براي كودكان در سنين قبل از دبستان و سالمندان و خانواده و افراد بي سرپرست نيازمند و تشويق و ترغيب افراد خير و مؤسسات خصوصي جهت ارائه خدمات مذكور

-          تعيين و اعلام استانداردهاي مربوط به :

الف- خدمات بهداشتي، درماني، بهزيستي، داروئي

ب- مواد داروئي، خوراكي، آشاميدني، بهداشتي، آرايشي و آزمايشگاهي، تجهيزات و ملزومات و مواد مصرفي پزشكي و توانبخشي

ج- بهداشت كليه مؤسسات و واحدهاي خدماتي- توليدي مربوط به خدمات و مواد مذكور

-          تعيين مباني محاسبه هزينه خدمات تشخيصي و درماني، داروئي، بهزيستي و تعيين تعرفه هاي مربوط در بخش دولتي و غيردولتي و تعيين شهريه آموزش هاي غيررسمي و آزاد در زمينه هاي مختلف علوم پزشكي

-          تعيين ضوابط مربوط به ارزيابي، نظارت و كنترل برنامه ها و خدمات واحدها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي، بهداشتي، درماني و بهزيستي و انجام اين امور براساس استانداردهاي مربوطه

-          تعيين ضوابط مربوط به ورود، ساخت، نگهداري، صدور، مصرف و انهدام مواد اوليه بيولوژيك مخدر، خوراكي، آشاميدني، بهداشتي، آرايشي و آزمايشگاهي و فرآورده هاي داروئي و تجهيزات و ملزومات و مواد مصرفي پزشكي و توانبخشي و ارزشيابي، نظارت و كنترل ضوابط مذكور

-          انجام پژوهش در زمينه طب سنتي و بررسي و تحقيق در زمينه خواص داروئي گياهان و امكانات تهيه و استفاده از داروهاي گياهي و آموزش صحيح در زمينه هاي فوق و ايجاد مراكز مناسب براي طب سنتي