• 91/08/08 - 12:56
  • 21
  • زمان مطالعه : 5 دقیقه
دستور العمل اجرايي ششمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري دانشگاه علوم پزشكي تبريزاعلام شد

تبريز/ دستور العمل اجرايي ششمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري دانشگاه علوم پزشكي تبريزاعلام شد

دستور العمل اجرايي ششمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري دانشگاه علوم پزشكي تبريزاعلام شد


دستور العمل اجرايي ششمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري در دانشگاه علوم پزشكي تبريز اعلام شد.
به گزارش وب دا دفتر مركزي تبريز ، ششمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري با شعار ((آموزش پزشكي پويا ، حركتي هوشمندانه در مسير خودكفايي و توليد ملي)) همسان جشنواره هاي ادوار گذشته با تاكيد بر ارزشهاي حاكم از جمله نوآوري و مرجعيت علمي در آموزش علوم پزشكي ، معرفت ديني و تحكيم اخلاق حرفه اي و ارتقاء كيفي آموزشي در ارديبهشت ماه سال 1392 در سطوح دانشگاهي و كشوري برگزار مي شود.
به گزارش فوق دستورالعمل اجرايي اين جشنواره به شرح ذيل اعلام شده است:
1 – محورهاي جشنواره
1-1) روشها و فنون آموزشي
2-1) برنامه ريزي آموزشي
3-1) ارزشيابي در آموزش
4-1) مشاوره و راهنمايي تحصيلي
5-1) ساختار آموزشي
6-1) اخلاق در آموزش
7-1) قوانين و مقررات آموزشي
8-1) توليدات آموزشي

2 – حيطه هاي جشنواره:
1-2) تدوين و بازنگري برنامه هاي آموزشي
2-2) روشها و تكنيكهاي آموزشي
3-2) سنجش ،‌ارزشيابي و اثربخشي آموزشي
4-2) مرجعيت ، رهبري و مديريت آموزشي
5-2) مشاوره و راهنمايي
6-2) فعاليتهاي فرهنگي و امور تربيتي و اجتماعي
7-2) قوانين ، مقررات و ساختارهاي آموزشي
8-2) محصولات آموزشي

3 – با توجه به گسترش حيطه هاي مربوطه و افزايش حضور دانشگاهها ميزان جوايز آموزشي فرآيندهاي برتر نيز افزايش يافته است. فرآيندهاي برتر به صورت موضوعي و رتبه دانشگاهي (تيپ يك ، دو و سه) از ميان فرآيندهاي مطلوب دانشگاهي دريافت شده پس از طي مراحل اول و دوم داوري با كسب حداقل امتياز انتخاب و به شرح ذيل معرفي مي گردند:

1 – 3  تدوين و بازنگري برنامه آموزشي
دانشگاههاي تيپ يك (دو فرآيند) دانشگاههاي تيپ دو (سه فرآيند) دانشگاههاي تيپ سه (يك فرآيند) جمعاً 6
2 – 3 روشها و تكنيكهاي آموزشي
دانشگاههاي تيپ يك (سه فرآيند) دانشگاههاي تيپ دو (چهار فرآيند) دانشگاههاي تيپ سه (دو فرآيند) جمعاً 9
3- 3 سنجش ، ارزشيابي و اثر بخشي آموزشي
دانشگاههاي تيپ يك (دو فرآيند) دانشگاههاي تيپ دو (سه فرآيند) دانشگاههاي تيپ سه (يك فرآيند) جمعاً 6
4-3  مرجعيت ، رهبري و مديريت آموزشي
دانشگاههاي تيپ يك (دو فرآيند) دانشگاههاي تيپ دو (دو فرآيند) دانشگاههاي تيپ سه (يك فرآيند) جمعاً 5
5-3 مشاوره و راهنمايي
دانشگاههاي تيپ يك (دو فرآيند) دانشگاههاي تيپ دو (دو فرآيند) دانشگاههاي تيپ سه (يك فرآيند) جمعاً 5
6 – 3 فعاليتهاي فرهنگي و امور تربيتي و اجتماعي
دانشگاههاي تيپ يك (يك فرآيند) دانشگاههاي تيپ دو (دو فرآيند) دانشگاههاي تيپ سه (يك فرآيند) جمعاً 4
7 – 3 قوانين و مقررات و ساختارهاي آموزشي
دانشگاههاي تيپ يك (يك فرآيند) دانشگاههاي تيپ دو (دو فرآيند) دانشگاههاي تيپ سه (يك فرآيند) جمعاً 4
8 – 3 محصولات آموزشي
دانشگاههاي تيپ يك (يك فرآيند) دانشگاههاي تيپ دو (دو فرآيند) دانشگاههاي تيپ سه (يك فرآيند) جمعاً 4

4 – فرآيندهايي در مرحله كشوري به عنوان فرآيند برتر براساس توزيع سهميه جوايز آموزشي در حيطه هاي مربوطه و تيپ دانشگاهي منتخب مي شوند كه حدنصاب لازم را بدين قرار كسب نمايند:
الف) دانشگاههاي تيپ يك حداقل 50% كل امتياز براساس جدول امتياز دهي
ب) دانشگاههاي تيپ دو و دانشگاه آزاد اسلامي به ميزان 90% امتياز دانشگاههاي تيپ يك
ج) دانشگاههاي تيپ سه و دانشكده هاي علوم پزشكي به ميزان 80% امتياز دانشگاههاي تيپ يك
خاطر نشان مي گردد كه جدول امتياز دهي فرآيندهاي دانشگاهي و كشوري ششمين جشنواره آموزشي
شهيد مطهري ضميمه مي باشد

5 – اسامي اعضاء‌كميته علمي دانشگاهي ششمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري مي بايست قبل از اعلام فراخوان تا تاريخ 10/8/91 به دبيرخانه دائمي جشنواره آموزشي شهيد مطهري كشوري تحت عنوان مركز امور هيات علمي اعلام گردد.

6 – شرايط پذيرش فرآيندهاي دانشگاهي در جشنواره كشوري:
1-6) فرآيندها و محصولات ارسالي بايستي در يكي از حيطه هاي مورد اشاره ماده 2 باشد.
2-6) از فرآيندهاي مطلوب دانشگاهي منتخب كميته علمي ششمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري دانشگاهي باشد.
3-6) هر فرآيند حداقل يك نيم سال تحصيلي اجرا‌ء‌ و مورد ارزشيابي و مورد تائيد قرار گرفته باشد كه فرم تائيديه ضميمه مي باشد.

7 – نحوه ارسال فرآيندهاي دانشگاهي به دبيرخانه دائمي جشنواره كشوري:
1-7) فرآيندهاي ارسالي جهت شركت در جشنواره كشوري بايستي پس از تصويب كميته علمي ابتدا در سامانه جشنواره براساس ((فرمت ارسال خلاصه فرآيندها)) توسط معاونت آموزشي دانشگاه به آدرس اينترنتي Motahari.behdasht.gov.ir بارگذاري شود.
2-7) فرآيندهاي بارگذاري شده در سامانه جشنواره توسط دبيرخانه جشنواره بررسي گرديده و نتايج (پس خوراند) آن به دانشگاه جهت رفع نواقص احتمالي اعلام مي گردد.
3-7) دانشگاهها موظفند مستندات شامل: 1 – نامه رسمي با تائيد و امضاء رئيس دانشگاه2 – صورتجلسه كميته علمي دانشگاه به امضاء كليه اعضاء 3 –فرآيندهاي برتر دانشگاهي مورد نظر در قالب فرمت Word قابل Edit و ضمائم مربوطه را اسكن نموده به صورت CD طبق جدول زمانبندي براي انجام داوري به دبيرخانه تحويل نمايند.
4-7) كميته علمي دانشگاهي جشنواره موظف است اجراء و ارزشيابي هر يك از فرآيندهاي ارسالي را تائيد نموده و به دبيرخانه كشوري اعلام نمايند.
5-7) دانشگاههاي تيپ يك و دانشگاه آزاد اسلامي در هر حيطه حداكثر سه فرآيند و دانشگاههاي تيپ دو ، سه و دانشكده هاي علوم پزشكي ، دانشگاههاي علوم پزشكي بقيه ا... و ارتش و دانشگاه شاهد در هر حيطه حداكثر دو فرآيند مطلوب و منتخب را جهت شركت در جشنواره به طريق ياد شده ارسال فرمايند.

8 – زمانبندي انتخاب فرآيندهاي مطلوب دانشگاهي ، ارسال و داوري فرآيندها و اجراء جشنواره:
1-8) فرآيندهاي دانشگاهي براساس محورها و حيطه هاي مشروحه توسط كميته علمي جشنواره دانشگاهي از تاريخ 1/9/91 الي 15/10/91 بررسي و انتخاب مي گردد.
2-8) بارگذاري فرآيندهاي مطلوب و منتخب دانشگاهي از 16/10/91 الي 22/10/91 در سامانه دبيرخانه دائمي كشوري جشنواره آموزشي شهيد مطهري توسط دانشگاهها انجام مي گيرد.
3-8) پس از بررسي اوليه فرآيندها در دبيرخانه جشنواره و اعلام پس خوراند ،‌دانشگاهها موظفند مستندات لازم را در قالب ماده 7 اين دستورالعمل تا تاريخ 25/10/91 به دبيرخانه تحويل نمايند.
4-8) داوري مرحله اول از تاريخ 20/11/91 الي 30/11/91 انجام خواهد شد.
5-7) داوري مرحله دوم از تاريخ 15/12/91 الي 25/12/91 صورت مي پذيرد.
6-8) چاپ كتاب جشنواره  و چاپ در مجله آموزشي پژوهشي از تاريخ 15/1/92 الي 25/1/92
7-8) مراسم اجراي ششمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري مصادف با سالگرد مقام شهيد استاد مرتضي مطهري برگزار مي شود و برنامه اجرايي آن متعاقباً اعلام ميگردد.

  • گروه خبری : اخبار دانشگاه ها,تبريز
  • کد خبر : 75410
کلمات کلیدی