طرح یکماهه - فروردین ماه 99
اعلام زمان توزیع طرح یکماهه دستیاران سال آخر - فروردین ماه 99

طرح یکماهه - فروردین ماه 99

در راستاي اعزام طرح يكماهه دستياران سال آخر، مشمولين طرح يكماهه فروردین ماه طبق جدول زمانبندي شده (پیوست) با به همراه داشتن شناسنامه به آدرس: شهرك غرب، فلامك جنوبي، خيابان سيماي ايران، ساختمان ستاد مركزي وزارت بهداشت ، بلوك C، طبقه همكف ، گروه نیروی انسانی بیمارستانی و تخصصی مراجعه نمايند.

طرح یکماهه - اسفند ماه ٩٨
اعلام زمان توزیع طرح یکماهه دستیاران سال آخر - اسفند ماه 98

طرح یکماهه - اسفند ماه ٩٨

در راستاي اعزام طرح يكماهه دستياران سال آخر، مشمولين طرح يكماهه اسفند ماه طبق جدول زمانبندي شده (پیوست) با به همراه داشتن شناسنامه به آدرس: شهرك غرب، فلامك جنوبي، خيابان سيماي ايران، ساختمان ستاد مركزي وزارت بهداشت ، بلوك C، طبقه همكف ، گروه نیروی انسانی بیمارستانی و تخصصی مراجعه نمايند.