• 93/10/24 - 12:24
  • 210
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

مصوبات کمیسیون نقل و انتقالات پزشکان متخصص مشمول تعهدات قانونی (ضریب k) سال ٩٣

1- با توجه به معرفی نامه صادرشده جهت متخصصین متعهد خدمت در دانشگاه های علوم پزشکی در مورخه 4/8/93 چنانچه پزشکان متخصص ضریب k بدون علت موجه مورد تایید دانشگاه  تا تاریخ 3/11/93 درمحل های تعیین شده شروع به کار ننمایند تعهد نامه محضری آن ها جهت اجرا به دفتر حقوقی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ارسال تا اقدام قانونی به عمل آید.

2-  درخواست نقل و انتقال آن دسته از متقاضیانی که بدون دلیل موجه در دانشگاه های محل خدمت حضور نیافته اند در کمیسیون قابل طرح نمی باشد. بدیهی است تشخیص موجه بودن غیبت ایشان بر عهده دانشگاه ذیربط خواهد بود درخواست این گروه پس از اعلام شروع به کار از محل تعیین شده در جلسه آتی کمیسیون بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

حداکثر زمان قابل قبول برای شروع خدمات قانونی 3/11/93 می باشد.

3- درخواست نقل وانتقال دستیارانی که تا تاریخ 15/10/93 فارغ التحصیل نشده اند پس از شروع خدمات قانونی در محل خدمت در کمیسیون آتی بررسی خواهد شد.

  • گروه خبری : توزيع متخصص
  • کد خبر : 119601
کلمات کلیدی