• 94/11/20 - 12:13
  • 16
  • زمان مطالعه : 4 دقیقه
قائم‌مقام معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، د رمان و آموزش پزشکی :

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در حوزه گسترش سخت افزاری حوزه بهداشت به نحو احسن پیش می رود

قائم‌مقام معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، د رمان و آموزش پزشکی خبر داد: شهرهای 50 تا­ 100 هزار نفری را نیز به پوشش پزشک خانوا ده به همان مفهومی که در روستا داریم یعنی هر 4 هزار نفر یک پزشک خواهیم برد.

قائم‌مقام معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، د رمان و آموزش پزشکی خبر داد: شهرهای 50 تا 100 هزار نفری را نیز به پوشش پزشک خانوا ده به همان مفهومی که در روستا داریم یعنی هر 4 هزار نفر یک پزشک خواهیم برد.
دکتر ناصر کلانتری سه شنبه شب در حاشیه سف ر به رفسنجان در گفتگو با خبرنگار وب دا، اظها ر کرد: بنده تا بحال به رفسنجان نیامده بو دم و در بازدیدی که داشتیم با دانشگاهی مو اجه شدم که در اکثر برنامه های تحولی در ح وزه بهداشت پیشرو بوده، به عنوان مثال اول ین پایگاه سلامت در حاشیه شهر را در بهمن 93 راه اندازی کرده بودند و به عنوان پیشر و در این زمینه محسوب می شوند.
وی با بیان اینکه در رفسنجان جایی نیست که مراکز سلامت جامعه و پایگاه سلامت نداشته باشد، افزود: دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در حوزه گسترش سخت افزاری حوزه بهداشت که پایگاههای سلامت و مراکز جامع خدمات سلام ت هستند به نحو احسن پیش می رود. در کنار آن استفاده از نیروهای مراقب سلامت و بقیه نیروهای خدمت دهنده در طرح را در تحول پی ش بینی کردیم را نیز بخوبی انجام می دهند.
قائم‌مقام معاونت بهداشتی وزارت بهداشت با اشاره به به کار گرفتن دندانپزشک و ارائه خدمات بهداشت دهان و دندان در کلیه مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی رفسنجان، تصریح کرد: به جرات می توانم بگویم که شای د این موضوع در کشور نمونه باشد. ما در هم ه مراکز روستایی و مراکز شهری رفسنجان حضو ر دندانپزشک را داریم و این نوید این را م ی دهد که مردم تحت پوشش دانشگاه علوم پزشک ی رفسنجان از خدمات بهداشت دهان و دندان ن هایت استفاده را می برند.
بیش از 95 درصد جمعیت حاشیه نشین شهرها تح ت پوشش خدمات بهداشتی
قائم‌مقام معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، د رمان و آموزش پزشکی در ادامه گفت: در حوزه بهداشت خوشبختانه امسال تمام همت خود را برای گسترش واحدهای ارائه دهنده خدمت به ک ار بردیم و توانستیم بیش از 95 درصد جمعیت حاشیه نشین و شهرهای 20 تا 50 هزار نفر ر ا تحت پوشش قرار دهیم و قریب 10 میلیون نف ر از جمعیت شهرهای بالای 50 هزار نفر را ت حت پوشش داریم.
کلانتری ادامه داد: برای سال 95 گسترش این واحدها به ساکنین شهرهای بالای 50 هزار ن فر و کلانشهرها در برنامه های آتی حوزه به داشت قرار دارد.
این مسئول با اشاره به اینکه همزمان اولوی ت دیگری را برای سال آینده پیش بینی کردیم ، خاطرنشان کرد: ما به محتوای خدمات در ای ن واحدهای گسترش یافته توجه خواهیم داشت هم به کمیت خدمات و پوشش های مردم، پرونده های فعال سلامت برای همه خانوارها و هم به کیفیت این خدمات از جمله راه اندازی پرون ده الکترونیک سلامت برای همه مردم و غربال گری های مربوط به بیماریهای غیرواگیر و مز من.
وی بیان داشت: در کنار آن توجه و تاکید فر اوان حوزه بهداشت به توانمندسازی مردم و آ گاه سازی و افزایش دانش سلامت مردم به عنو ان خودمراقبتی که اصلی ترین استراتژی و را هکار رسیدن به سلامت برای همه تعیین شده ا ست.
تحولی خارق العاده در حوزه بهداشت در دولت تدبیر و امید
کلانتری با اشاره به اجرای طرح تحول سلامت ، تأکید کرد: در دو سالی تحول در بهداشت ش ده به قدری وسیع و خارق العاده بود که اگر ما مقایسه سرانگشتی کنیم از زمان پیروزی انقلاب تا دو سال قبل در مجموع در نقاط شه ری کشور 4000 واحد ارائه دهنده خدمات بهدا شتی درمانی در سطح یک برای مردم تدارک داد ه بودیم این در حالی است که در 14 ماه که از عمر تحول در حوزه بهداشت می گذرد ما 28 00 واحد در کشور راه اندازی کردیم وقتی مق ایسه می کنیم می بینیم در حوزه بهداشت خار ق العاده حرکت کرده ایم و این بجز همت، فد­اکاری و تلاش شبانه روزی همکاران ما در حو زه دانشگاه علوم پزشکی در سراسر کشور امکا ن پذیر نبود.
وی افزود: از روسای دانشگاهها و دانشکده ه ا، از معاونت های بهداشتی و زیر مجموعه ها ی آن بویژه مرکز گسترش که بار این حرکت را به دوش خود داشتند و پشتیبانی و حمایت مع اونت توسعه در دانشگاهها تشکر می کنم.
قائم‌مقام معاونت بهداشتی وزارت بهداشت هم چنین خبر داد: در پایان سال 95 به شرط این که منابع پزشک خانواده شهری و یک درصد روس تایی را که مجلس محترم تصویب کرده، تخصیص پیدا کرده و به حوزه بهداشت تعلق بگیرد کل یه مردم ساکن شهرها در کشور به مراقبت های نوین سلامت دست پیدا خواهند کرد و برای ه­مه مردم پرونده خدمات سلامت به شکل الکترو نیکی راه اندازی خواهیم کرد.

  • گروه خبری : اخبار دانشگاه ها,رفسنجان
  • کد خبر : 140386
کلمات کلیدی