آسیب های اجتماعی، یکی از مهمترین موضوعات فراخوان دومین جشنواره مهر سلامت