آغاز مجموعه وبینارهای آموزش مبتنی بر شبیه سازی، از ۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۰