اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت برگزار می کند؛ دوره‌ي آموزشي استاندارد آموزشي 29993