برگزاری دوازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری ( مجمع شهری تهران ) در آذرماه امسال با رویکرد تاب آوری و سلامت شهری