برگزاری دوره‌ی آموزشی آشنایی با فرایند رسیدگی به تخلفات اداری