برگزاری دوره باز توانی و ورزش درمانی در دوران کرونا